Hakemisto 
Pöytäkirja
XML 114kPDF 252kWORD 71k
Maanantai 19. lokakuuta 2020 - Bryssel
1.Istuntokauden uudelleen avaaminen
 2.Istunnon avaaminen
 3.Puhemiehen julkilausuma
 4.Edellisten istuntojen pöytäkirjojen hyväksyminen
 5.Parlamentin kokoonpano
 6.Koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö
 7.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano
 8.Neuvottelut ennen parlamentin ensimmäistä käsittelyä (työjärjestyksen 71 artikla)
 9.Tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annettujen säädösten allekirjoittaminen (työjärjestyksen 79 artikla)
 10.Istuntokalenteri
 11.Parlamentin kantojen ja päätöslauselmien johdosta toteutetut toimet
 12.Suullisesti vastattavat kysymykset (vastaanotetut asiakirjat)
 13.Vastaanotetut asiakirjat
 14.Käsittelyjärjestys
 15.Digitaalisia palveluja koskeva säädös: sisämarkkinoiden toiminnan parantaminen - Digitaalisia palveluja koskeva säädös: kauppa- ja siviilioikeudellisten sääntöjen mukauttaminen verkossa toimivia kaupallisia yhteisöjä varten - Digitaalisia palveluja koskeva säädös ja perusoikeuskysymykset - Tekoälyä, robotiikkaa ja niihin liittyvää teknologiaa koskevien eettisten näkökohtien kehys - Tekoälyä koskeva siviilioikeudellisen vastuun järjestelmä - Tekoälyteknologian kehittämiseen liittyvät teollis- ja tekijänoikeudet (keskustelu)
 16.Äänestykset
 17.Parlamentin kokoonpano
 18.Digitaalisia palveluja koskeva säädös: sisämarkkinoiden toiminnan parantaminen - Digitaalisia palveluja koskeva säädös: kauppa- ja siviilioikeudellisten sääntöjen mukauttaminen verkossa toimivia kaupallisia yhteisöjä varten - Digitaalisia palveluja koskeva säädös ja perusoikeuskysymykset - Tekoälyä, robotiikkaa ja niihin liittyvää teknologiaa koskevien eettisten näkökohtien kehys - Tekoälyä koskeva siviilioikeudellisen vastuun järjestelmä - Tekoälyteknologian kehittämiseen liittyvät teollis- ja tekijänoikeudet (jatkoa keskustelulle)
 19.Koulutuksen tulevaisuus Euroopassa covid-19-kriisin valossa (keskustelu)
 20.Asetuksen (EU) 2018/1806 7 artiklan mukaiset viisumikohtelun vastavuoroisuuteen liittyvät komission velvoitteet (keskustelu)
 21.Suositus neuvostolle sekä komission varapuheenjohtajalle / korkealle edustajalle pysyvän rakenteellisen yhteistyön (PRY) täytäntöönpanosta ja hallinnosta (lyhyt esittely)
 22.EU:n ja Moldovan assosiaatiosopimuksen täytäntöönpano (lyhyt esittely)
 23.Äänestysselitykset
 24.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 25.Seuraavan istunnon esityslista
 26.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA


Puhetta johti
puhemies David Maria SASSOLI

1. Istuntokauden uudelleen avaaminen

Torstaina 8. lokakuuta 2020 keskeytetty istuntokausi avattiin uudelleen.


2. Istunnon avaaminen

Istunto avattiin klo 17.02.


3. Puhemiehen julkilausuma

Puhemies antoi julkilausuman Conflans Sainte-Honorinessa, Ranskassa, 16. lokakuuta 2020 tapahtuneesta historian ja maantiedon opettajan Samuel Patyn murhasta, jonka teki islamistiterroristi.

Puhemies korosti koulun keskeistä roolia terrorismin torjunnassa ja osoitti sanansa Samuel Patyn perheelle ja omaisille sekä kaikille opettajille niin Ranskassa kuin muualla.

Parlamentti vietti hiljaisen hetken Samuel Patyn, kaikkien terrorismin uhrien sekä terrorismia työnsä, sitoumuksensa ja näyttämänsä esimerkin kautta päivittäin torjuvien henkilöiden kunniaksi.


4. Edellisten istuntojen pöytäkirjojen hyväksyminen

5. lokakuuta 2020, 6. lokakuuta 2020, 7. lokakuuta 2020 ja 8. lokakuuta 2020 pidettyjen istuntojen pöytäkirjat hyväksyttiin.


5. Parlamentin kokoonpano

Mairead McGuinness on nimitetty Euroopan komission jäseneksi 12. lokakuuta 2020 alkaen.

Parlamentti pani merkille, että tämä tehtävä on Euroopan parlamentin jäsenten valitsemisesta yleisillä, välittömillä vaaleilla annetun säädöksen 7 artiklan 1 kohdan mukaisesti ristiriidassa Euroopan parlamentin jäsenen tehtävän kanssa, ja totesi työjärjestyksen 4 artiklan 1 ja 4 kohdan mukaisesti edustajantoimen vapautuneen 12. lokakuuta 2020 alkaen.

Toimivaltaiset Belgian viranomaiset ovat ilmoittaneet, että Sara Matthieu on nimitetty parlamentin jäseneksi Petra de Sutterin tilalle 8. lokakuuta 2020 alkaen.

Parlamentti merkitsi hänen valintansa tiedoksi.

Työjärjestyksen 3 artiklan 2 kohdan mukaisesti niin kauan kuin jäsenen valtakirjaa ei ole tarkastettu tai sitä koskevaa muistutusta ratkaistu, Sara Matthieu osallistuu parlamentin ja sen elinten istuntoihin täysin valtuuksin sillä edellytyksellä, että hän on tätä ennen ilmoittanut, ettei hänellä ole Euroopan parlamentin jäsenen tehtävän kanssa yhteensopimattomia tehtäviä.


6. Koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö

Kreikan toimivaltaiset viranomaiset ovat lähettäneet pyynnön Ioannis Lagosin koskemattomuuden pidättämiseksi voidakseen nostaa rikossyytteitä tätä vastaan.

Työjärjestyksen 9 artiklan 1 kohdan mukaisesti tämä pyyntö on lähetetty asiasta vastaavaan JURI-valiokuntaan.


7. Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano

Puhemies on vastaanottanut Verts/ALE-ryhmältä seuraavat päätökset valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpanon muuttamisesta:

INTA-valiokunta: Anna Cavazzininin tilalle Sara Matthieu

IMCO-valiokunta: Anna Cavazzini

syöväntorjuntaa käsittelevä erityisvaliokunta: Manuela Ripa

suhteista Etelä-Aasian maihin vastaava valtuuskunta: Sara Matthieu.

Päätökset tulevat voimaan tänään.


8. Neuvottelut ennen parlamentin ensimmäistä käsittelyä (työjärjestyksen 71 artikla)

Puhemies ilmoitti työjärjestyksen 71 artiklan mukaisesti TRAN- ja BUDG/ECON-valiokuntien päätöksistä aloittaa toimielinten väliset neuvottelut seuraavien mietintöjen pohjalta:

—   TRAN-valiokunta: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan rautateiden teemavuodesta (2021) (COM(2020)0078 – C9-0076/2020 – 2020/0035(COD)). Esittelijä: Anna Deparnay-Grunenberg (A9-0191/2020)

—   BUDG/ECON-valiokunnat: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi oikeudenmukaisen siirtymän mekanismin mukaisesta julkisen sektorin lainajärjestelystä (COM(2020)0453 – C9-0153/2020 – 2020/0100(COD)). Esittelijät: Henrike Hahn ja Johan Van Overtveldt (A9-0195/2020).

Työjärjestyksen 71 artiklan 2 kohdan mukaisesti vähintään keskitason vähimmäismäärän saavuttamiseksi tarvittava määrä jäseniä tai yksi tai useampi poliittinen ryhmä voi ennen keskiyötä huomenna tiistaina 20. lokakuuta 2020 esittää kirjallisen pyynnön siitä, että päätöksistä aloittaa neuvottelut äänestetään.

Neuvottelut voidaan aloittaa koska tahansa sen jälkeen, kun tämä määräaika on päättynyt eikä pyyntöä toimittaa parlamentissa äänestys neuvottelujen aloittamista koskevasta päätöksestä ole esitetty.


9. Tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annettujen säädösten allekirjoittaminen (työjärjestyksen 79 artikla)

Puhemies ilmoitti, että hän allekirjoittaa keskiviikkona 21. lokakuuta 2020 yhdessä neuvoston puheenjohtajan kanssa seuraavat tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annetut säädökset:

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus asetuksen (EU) N:o 1303/2013 muuttamisesta vuosia 2021–2023 koskevien vuotuisten ennakkomaksujen mukauttamisen osalta (00033/2020/LEX - C9-0328/2020 - 2018/0322(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus direktiivin (EU) 2016/798 muuttamisesta rautateiden turvallisuus- ja yhteentoimivuussääntöjen kanaalin alittavaan kiinteään yhteyteen soveltamisen osalta (00032/2020/LEX - C9-0325/2020 - 2020/0161(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus asetuksen (EU) N:o 514/2014 muuttamisesta vapauttamismenettelyn osalta (00035/2020/LEX - C9-0324/2020 - 2020/0140(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös neuvoston päätöksen 2003/17/EY muuttamisesta siltä osin kuin on kyse Ukrainassa viljakasvien siemenviljelmillä tehtyjen viljelystarkastusten vastaavuudesta ja Ukrainassa tuotettujen viljakasvien siementen vastaavuudesta (00038/2020/LEX - C9-0323/2020 - 2020/0053(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös Ranskan valtuuttamisesta neuvottelemaan, allekirjoittamaan ja tekemään kansainvälinen sopimus, jolla täydennetään Ranskan ja Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan välistä sopimusta kanaalin alittavan kiinteän yhteyden rakentamisesta ja käytöstä yksityisten käyttöoikeusurakoitsijoiden toimesta (00031/2020/LEX - C9-0322/2020 - 2020/0160(COD)).


10. Istuntokalenteri

Puhemies ilmoitti, että hän oli 6. ja 15. lokakuuta 2020 pidetyissä puheenjohtajakokouksen kokouksissa yhteisymmärryksessä poliittisten ryhmien puheenjohtajien kanssa ja covid-19-pandemiasta johtuvan tilanteen huomioon ottaen tehnyt seuraavat päätökset, jotta parlamentti voi harjoittaa keskeisiä tehtäviään ja äänestää tärkeistä menettelyistä:

—   tätä istuntojaksoa jatketaan perjantaihin 23. lokakuuta 2020

—   marraskuun I istuntojaksoa jatketaan perjantaihin 13. marraskuuta 2020.

Vuoden 2020 väliaikainen tarkistettu kalenteri on saatavilla parlamentin verkkosivustolla.


11. Parlamentin kantojen ja päätöslauselmien johdosta toteutetut toimet

Komission ilmoitukset toimista, joihin on ryhdytty parlamentin kesäkuun 2020 ja heinäkuun I 2020 istuntojaksojen aikana hyväksymien kantojen ja päätöslauselmien johdosta, ovat saatavilla parlamentin verkkosivustolla.


12. Suullisesti vastattavat kysymykset (vastaanotetut asiakirjat)

Seuraavat suullisesti vastattavat kysymykset, joista keskustellaan, on otettu esityslistalle (työjärjestyksen 136 artikla):

—   O-000049/2020 – Juan Fernando López Aguilar LIBE-valiokunnan puolesta komissiolle: Asetuksen (EU) 2018/1806 7 artiklan mukaiset viisumikohtelun vastavuoroisuuteen liittyvät velvoitteet (B9-0022/2020)

—   O-000052/2020 – Sabine Verheyen CULT-valiokunnan puolesta neuvostolle: Eurooppalaisen koulutuksen tulevaisuus covid-19:n yhteydessä (B9-0020/2020)

—   O-000053/2020 – Sabine Verheyen CULT-valiokunnan puolesta komissiolle: Eurooppalaisen koulutuksen tulevaisuus covid-19:n yhteydessä (B9-0021/2020).


13. Vastaanotetut asiakirjat

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu

1) muilta toimielimiltä

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tiedon saatavuutta, yleisön osallistumista päätöksentekoon sekä oikeuden saatavuutta ympäristöasioissa koskevan Århusin yleissopimuksen määräysten soveltamisesta yhteisön toimielimiin ja elimiin 6 päivänä syyskuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1367/2006 muuttamisesta (COM(2020)0642 - C9-0321/2020 - 2020/0289(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 145 artiklan 1 kohdan ja 146 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa ja alueiden komiteaa tästä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

lausuntoa varten:

JURI, LIBE

- Euroopan keskuspankin johtokunnan jäsenen nimittäminen (N9-0055/2020 - C9-0331/2020 - 2020/0805(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ECON

2) parlamentin valiokunnilta

- Mietintö Euroopan parlamentin suosituksesta neuvostolle sekä komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle pysyvän rakenteellisen yhteistyön (PRY) täytäntöönpanosta ja hallinnosta (2020/2080(INI)) - AFET-valiokunta - Esittelijä: Radosław Sikorski (A9-0165/2020)

- Mietintö EU:n ja Moldovan assosiaatiosopimuksen täytäntöönpanosta (2019/2201(INI)) - AFET-valiokunta - Esittelijä: Dragoş Tudorache (A9-0166/2020)

- Mietintö Euroopan parlamentin suosituksesta neuvostolle, komissiolle ja komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle suhteista Valko-Venäjään (2020/2081(INI)) - AFET-valiokunta - Esittelijä: Petras Auštrevičius (A9-0167/2020)

- Mietintö digitaalisia palveluja koskevasta säädöksestä ja perusoikeuskysymyksistä (2020/2022(INI)) - LIBE-valiokunta - Esittelijä: Kris Peeters (A9-0172/2020)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) N:o 223/2014 muuttamisesta covid-19-kriisin torjumiseksi toteutettavien erityistoimenpiteiden osalta (COM(2020)0223 - C9-0151/2020 - 2020/0105(COD)) - EMPL-valiokunta - Esittelijä: Lucia Ďuriš Nicholsonová (A9-0174/2020)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi poikkeuksellisten kaupan toimenpiteiden käyttöönotosta Euroopan unionin vakautus- ja assosiaatioprosessiin osallistuville tai siihen yhteydessä oleville maille ja alueille annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1215/2009 muuttamisesta (COM(2020)0135 - C9-0099/2020 - 2020/0051(COD)) - INTA-valiokunta - Esittelijä: Emmanuel Maurel (A9-0175/2020)

- Mietintö tekoälyteknologian kehittämiseen liittyvistä teollis- ja tekijänoikeuksista (2020/2015(INI)) - JURI-valiokunta - Esittelijä: Stéphane Séjourné (A9-0176/2020)

- Mietintö suosituksista komissiolle digitaalisia palveluja koskevasta säädöksestä: kauppa- ja siviilioikeudellisten sääntöjen mukauttaminen verkossa toimivia kaupallisia yhteisöjä varten (2020/2019(INL)) - JURI-valiokunta - Esittelijä: Tiemo Wölken (A9-0177/2020)

- Mietintö suosituksista komissiolle tekoälyä koskevasta siviilioikeudellisen vastuun järjestelmästä (2020/2014(INL)) - JURI-valiokunta - Esittelijä: Axel Voss (A9-0178/2020)

- Mietintö suosituksista komissiolle EU:n oikeudellisesta kehyksestä EU-vetoisen maailmanlaajuisen metsäkadon pysäyttämiseksi ja sen suunnan kääntämiseksi (2020/2006(INL)) - ENVI-valiokunta - Esittelijä: Delara Burkhardt (A9-0179/2020)

- Mietintö suosituksista komissiolle digitaalisia palveluja koskevasta säädöksestä: sisämarkkinoiden toiminnan parantaminen (2020/2018(INL)) - IMCO-valiokunta - Esittelijä: Alex Agius Saliba (A9-0181/2020)

- Mietintö työllisyys- ja sosiaalipolitiikasta euroalueella vuonna 2020 (2020/2079(INI)) - EMPL-valiokunta - Esittelijä: Klára Dobrev (A9-0183/2020)

- Mietintö suosituksista komissiolle tekoälyä, robotiikkaa ja niihin liittyvää teknologiaa koskevien eettisten näkökohtien kehyksestä (2020/2012(INL)) - JURI-valiokunta - Esittelijä: Ibán García Del Blanco (A9-0186/2020)

- Toinen mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018, pääluokka VI – Euroopan talous- ja sosiaalikomitea 2019/2060(DEC)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Tomáš Zdechovský (A9-0188/2020)

- Toinen mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018, pääluokka II – Eurooppa-neuvosto ja neuvosto 2019/2057(DEC)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Tomáš Zdechovský (A9-0189/2020)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) N:o 168/2013 muuttamisesta L-luokan ajoneuvojen sarjan viimeisiä ajoneuvoja koskevien erityistoimenpiteiden osalta covid-19-epidemian vastatoimena (COM(2020)0491 - C9-0285/2020 - 2020/0251(COD)) - IMCO-valiokunta - Esittelijä: Maria Grapini (A9-0190/2020)

- Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta Espanjan hakemuksen johdosta – EGF/2020/001 ES/Galicia shipbuilding ancillary sectors (COM(2020)0485 - C9-0294/2020 - 2020/1996(BUD)) - BUDG-valiokunta - Esittelijä: Valérie Hayer (A9-0192/2020)

- Mietintö talouspolitiikasta euroalueella vuonna 2020 (2020/2078(INI)) - ECON-valiokunta - Esittelijä: Joachim Schuster (A9-0193/2020).


14. Käsittelyjärjestys

Lokakuun II 2020 istuntojakson lopullinen esityslistaluonnos (PE 659.661/PDOJ) on jaettu ja siihen on ehdotettu seuraavia muutoksia (työjärjestyksen 158 artikla):

Puhemies ehdotti poliittisia ryhmiä kuultuaan lopulliseen esityslistaluonnokseen seuraavia muutoksia:

Perjantai

Toiset äänestykset toimitetaan klo 13.15–14.30.

Toisten äänestysten tulokset ilmoitetaan klo 17.00.

Päivälle lisätään kolmannet äänestykset, jotka toimitetaan klo 18.00–19.15.

Kolmansien äänestysten tulokset ilmoitetaan klo 21.30.

Lopuksi puhemies ilmoitti, että äänestykset on jaettu useampaan osaan tarkistusten määrän perusteella. Tiedot äänestysten jakautumisesta ovat saatavilla parlamentin verkkosivustolla kohdassa ”Ensisijaiset tiedot ja asiakirjat”. Tätä jakoa voidaan vielä muuttaa tarkistusten lopullisen määrän ja kohta kohdalta -äänestyksiä ja erillisiä äänestyksiä koskevien pyyntöjen määrän perusteella.

Parlamentti hyväksyi nämä ehdotukset.

Käsittelyjärjestys vahvistettiin.

Puhemies palautti mieliin, että pandemiatilanteen vuoksi on otettu käyttöön uusia toimenpiteitä, jotta voidaan jatkaa parlamentin toimintaa tartuntoja välttäen. Puhemies totesi olevansa pahoillaan siitä, että parlamentti ei vieläkään voinut palata Strasbourgiin ja että hänen oli pakko rajoittaa jäsenten läsnäoloa istuntosalissa myös Belgiassa pahentuneen terveyskriisin vuoksi. Niinpä jäsenvaltioissa olevat jäsenet voivat osallistua keskusteluihin yhteystoimistoista käsin. Puhemies kiitti kaikkia poliittisia ryhmiä siitä, että ne olivat hyväksyneet nämä toimenpiteet, jotka mahdollistavat sen, että parlamentti pitää eurooppalaisen demokratian elävänä.

Puhetta johti
varapuhemies Klára DOBREV


15. Digitaalisia palveluja koskeva säädös: sisämarkkinoiden toiminnan parantaminen - Digitaalisia palveluja koskeva säädös: kauppa- ja siviilioikeudellisten sääntöjen mukauttaminen verkossa toimivia kaupallisia yhteisöjä varten - Digitaalisia palveluja koskeva säädös ja perusoikeuskysymykset - Tekoälyä, robotiikkaa ja niihin liittyvää teknologiaa koskevien eettisten näkökohtien kehys - Tekoälyä koskeva siviilioikeudellisen vastuun järjestelmä - Tekoälyteknologian kehittämiseen liittyvät teollis- ja tekijänoikeudet (keskustelu)

Mietintö suosituksista komissiolle digitaalisia palveluja koskevasta säädöksestä: sisämarkkinoiden toiminnan parantaminen [2020/2018(INL)] - Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta. Esittelijä: Alex Agius Saliba (A9-0181/2020)

Mietintö suosituksista komissiolle digitaalisia palveluja koskevasta säädöksestä: kauppa- ja siviilioikeudellisten sääntöjen mukauttaminen verkossa toimivia kaupallisia yhteisöjä varten [2020/2019(INL)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Tiemo Wölken (A9-0177/2020)

Mietintö digitaalisia palveluja koskevasta säädöksestä ja perusoikeuskysymyksistä [2020/2022(INI)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Kris Peeters (A9-0172/2020)

Mietintö suosituksista komissiolle tekoälyä, robotiikkaa ja niihin liittyvää teknologiaa koskevien eettisten näkökohtien kehyksestä [2020/2012(INL)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Ibán García Del Blanco (A9-0186/2020)

Mietintö suosituksista komissiolle tekoälyä koskevasta siviilioikeudellisen vastuun järjestelmästä [2020/2014(INL)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Axel Voss (A9-0178/2020)

Mietintö tekoälyteknologian kehittämiseen liittyvistä teollis- ja tekijänoikeuksista [2020/2015(INI)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Stéphane Séjourné (A9-0176/2020)

Alex Agius Saliba, Tiemo Wölken, Kris Peeters, Marcos Ros Sempere (esittelijän Ibán García Del Blanco sijainen), Stéphane Séjourné ja Axel Voss esittelivät mietinnöt.

Puheenvuorot: Dita Charanzová (IMCO-valiokunnan lausunnon valmistelija), Alexandra Geese (IMCO-valiokunnan lausunnon valmistelija), Josianne Cutajar (TRAN-valiokunnan lausunnon valmistelija), Izaskun Bilbao Barandica (TRAN-valiokunnan lausunnon valmistelija), Petra Kammerevert (CULT-valiokunnan lausunnon valmistelija), Patrick Breyer (JURI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Assita Kanko (LIBE-valiokunnan lausunnon valmistelija) ja Marina Kaljurand (LIBE-valiokunnan lausunnon valmistelija).

Margrethe Vestager (komission johtava varapuheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Lina Gálvez Muñoz (EMPL-valiokunnan lausunnon valmistelija), Adam Bielan (IMCO-valiokunnan lausunnon valmistelija), Svenja Hahn (IMCO-valiokunnan lausunnon valmistelija), Cláudia Monteiro de Aguiar (TRAN-valiokunnan lausunnon valmistelija), Andor Deli (TRAN-valiokunnan lausunnon valmistelija), Łukasz Kohut (CULT-valiokunnan lausunnon valmistelija), Pablo Arias Echeverría PPE-ryhmän puolesta, Christel Schaldemose S&D-ryhmän puolesta, Karen Melchior Renew-ryhmän puolesta, Gilles Lebreton ID-ryhmän puolesta, Sergey Lagodinsky Verts/ALE-ryhmän puolesta ja Kosma Złotowski ECR-ryhmän puolesta.

Puhetta johti
varapuhemies Pedro SILVA PEREIRA

Puheenvuorot: Emmanuel Maurel GUE/NGL-ryhmän puolesta, sitoutumaton Sabrina Pignedoli, Geoffroy Didier, Sylvie Guillaume, Liesje Schreinemacher, Alessandra Basso, Marcel Kolaja, Eugen Jurzyca, Kateřina Konečná, Clara Ponsatí Obiols, Andreas Schwab, Maria-Manuel Leitão-Marques, Moritz Körner, Christine Anderson, Kim Van Sparrentak, Geert Bourgeois, Sandra Pereira ja Lefteris Nikolaou-Alavanos.

(Keskustelun jatko: istunnon pöytäkirja 19.10.2020, kohta 18)


16. Äänestykset

Parlamentin äänestettäväksi kertaäänestyksenä annettiin seuraavat asiakirjat:

—   Asetuksen (EU) N:o 168/2013 muuttaminen L-luokan ajoneuvojen sarjan viimeisiä ajoneuvoja koskevien erityistoimenpiteiden osalta covid-19-pandemian vastatoimena ***I
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) N:o 168/2013 muuttamisesta L-luokan ajoneuvojen sarjan viimeisiä ajoneuvoja koskevien erityistoimenpiteiden osalta covid-19-epidemian vastatoimena [COM(2020)0491 - C9-0285/2020 - 2020/0251(COD)] - Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta. Esittelijä: Maria Grapini (A9-0190/2020)

—   Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto – hakemus EGF/2020/001 ES/Galicia shipbuilding ancillary sectors
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta Espanjan hakemuksen johdosta (EGF/2020/001 ES/Galicia shipbuilding ancillary sectors) [COM(2020)0485 - C9-0294/2020 - 2020/1996(BUD)] - Budjettivaliokunta. Esittelijä: Valérie Hayer (A9-0192/2020).

Parlamentin äänestettäväksi annettiin vuoden 2018 vastuuvapautta koskevat päätökset:

—   Vastuuvapaus 2018: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan talous- ja sosiaalikomitea
Toinen mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018, pääluokka VI – Euroopan talous- ja sosiaalikomitea [2019/2060(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Tomáš Zdechovský (A9-0188/2020)
Ensimmäisestä mietinnöstä (A9-0078/2020) äänestettiin 13. toukokuuta 2020 (istunnon pöytäkirja 13.5.2020, kohta 20)

—   Vastuuvapaus 2018: EU:n yleinen talousarvio – Eurooppa-neuvosto ja neuvosto
Toinen mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018, pääluokka II – Eurooppa-neuvosto ja neuvosto [2019/2057(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Tomáš Zdechovský (A9-0189/2020)
Ensimmäisestä mietinnöstä (A9-0038/2020) äänestettiin 13. toukokuuta 2020 (istunnon pöytäkirja 13.5.2020, kohta 20).

Äänestykset olivat avoinna klo klo 20.30 saakka.

Äänestykset toimitettiin.

Äänestystulokset ilmoitetaan huomenna tiistaina 20. lokakuuta 2020 klo 9.00.


17. Parlamentin kokoonpano

Miriam Dalli on ilmoittanut, että hänet on valittu kansalliseen parlamenttiin 19. lokakuuta 2020 alkaen.

Parlamentti pani tämän merkille ja totesi Euroopan parlamentin jäsenten valitsemisesta yleisillä, välittömillä vaaleilla annetun säädöksen 7 artiklan 2 kohdan ja työjärjestyksen 4 artiklan 1 ja 4 kohdan mukaisesti edustajantoimen vapautuneen 19. lokakuuta 2020 alkaen.


18. Digitaalisia palveluja koskeva säädös: sisämarkkinoiden toiminnan parantaminen - Digitaalisia palveluja koskeva säädös: kauppa- ja siviilioikeudellisten sääntöjen mukauttaminen verkossa toimivia kaupallisia yhteisöjä varten - Digitaalisia palveluja koskeva säädös ja perusoikeuskysymykset - Tekoälyä, robotiikkaa ja niihin liittyvää teknologiaa koskevien eettisten näkökohtien kehys - Tekoälyä koskeva siviilioikeudellisen vastuun järjestelmä - Tekoälyteknologian kehittämiseen liittyvät teollis- ja tekijänoikeudet (jatkoa keskustelulle)

Mietintö suosituksista komissiolle digitaalisia palveluja koskevasta säädöksestä: sisämarkkinoiden toiminnan parantaminen [2020/2018(INL)] - Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta. Esittelijä: Alex Agius Saliba (A9-0181/2020)

Mietintö suosituksista komissiolle digitaalisia palveluja koskevasta säädöksestä: kauppa- ja siviilioikeudellisten sääntöjen mukauttaminen verkossa toimivia kaupallisia yhteisöjä varten [2020/2019(INL)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Tiemo Wölken (A9-0177/2020)

Mietintö digitaalisia palveluja koskevasta säädöksestä ja perusoikeuskysymyksistä [2020/2022(INI)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Kris Peeters (A9-0172/2020)

Mietintö suosituksista komissiolle tekoälyä, robotiikkaa ja niihin liittyvää teknologiaa koskevien eettisten näkökohtien kehyksestä [2020/2012(INL)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Ibán García Del Blanco (A9-0186/2020)

Mietintö suosituksista komissiolle tekoälyä koskevasta siviilioikeudellisen vastuun järjestelmästä [2020/2014(INL)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Axel Voss (A9-0178/2020)

Mietintö tekoälyteknologian kehittämiseen liittyvistä teollis- ja tekijänoikeuksista [2020/2015(INI)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Stéphane Séjourné (A9-0176/2020)

(Keskustelun alku: istunnon pöytäkirja 19.10.2020, kohta 15)

Puheenvuorot: Edina Tóth, Eva Kaili, Irena Joveva, Jean-Lin Lacapelle, Gwendoline Delbos-Corfield, Joachim Stanisław Brudziński, Tomasz Frankowski, Evelyne Gebhardt, Sandro Gozi, Gunnar Beck, Dace Melbārde, Pilar del Castillo Vera, Adriana Maldonado López, Maximilian Krah, Robert Roos ja Henna Virkkunen.

Puhetta johti
varapuhemies Marcel KOLAJA

Puheenvuorot: Brando Benifei, Jadwiga Wiśniewska, Ivan Štefanec, Javier Zarzalejos, Arba Kokalari, Antonius Manders ja Tomislav Sokol.

Puheenvuorot: Alex Agius Saliba, Tiemo Wölken, Kris Peeters, Axel Voss ja Margrethe Vestager (komission johtava varapuheenjohtaja).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 20.10.2020, kohta 17 (A9-0181/2020, A9-0177/2020, A9-0186/2020 ja A9-0176/2020) (tarkistukset), istunnon pöytäkirja 20.10.2020, kohta 21 (lopullinen äänestys).


19. Koulutuksen tulevaisuus Euroopassa covid-19-kriisin valossa (keskustelu)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000052/2020) – Sabine Verheyen CULT-valiokunnan puolesta neuvostolle: Eurooppalaisen koulutuksen tulevaisuus covid-19:n yhteydessä (B9-0020/2020)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000053/2020) – Sabine Verheyen CULT-valiokunnan puolesta komissiolle: Eurooppalaisen koulutuksen tulevaisuus covid-19:n yhteydessä (B9-0021/2020)

Victor Negrescu (esittelijän sijainen) esitteli kysymykset.

Michael Roth (neuvoston puheenjohtaja) ja Ylva Johansson (komission jäsen) vastasivat kysymyksiin.

Työjärjestyksen 136 artiklan 5 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetty päätöslauselmaesitys:

—   Sabine Verheyen CULT-valiokunnan puolesta koulutuksen tulevaisuudesta Euroopassa covid-19-kriisin valossa (2020/2760(RSP)) (B9-0338/2020).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 21.10.2020, kohta 9 (tarkistukset), istunnon pöytäkirja 22.10.2020, kohta 2 (lopullinen äänestys).


20. Asetuksen (EU) 2018/1806 7 artiklan mukaiset viisumikohtelun vastavuoroisuuteen liittyvät komission velvoitteet (keskustelu)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000049/2020) – Juan Fernando López Aguilar LIBE-valiokunnan puolesta komissiolle: Asetuksen (EU) 2018/1806 7 artiklan mukaiset viisumikohtelun vastavuoroisuuteen liittyvät velvoitteet (B9-0022/2020)

Juan Fernando López Aguilar esitteli kysymyksen.

Ylva Johansson (komission jäsen) vastasi kysymykseen.

Työjärjestyksen 136 artiklan 5 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetty päätöslauselmaesitys:

—   Juan Fernando López Aguilar LIBE-valiokunnan puolesta asetuksen (EU) 2018/1806 7 artiklan mukaisista viisumikohtelun vastavuoroisuuteen liittyvistä komission velvoitteista (2020/2605(RSP)) (B9-0339/2020).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 22.10.2020, kohta 2.


21. Suositus neuvostolle sekä komission varapuheenjohtajalle / korkealle edustajalle pysyvän rakenteellisen yhteistyön (PRY) täytäntöönpanosta ja hallinnosta (lyhyt esittely)

Mietintö Euroopan parlamentin suosituksesta neuvostolle sekä komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle pysyvän rakenteellisen yhteistyön (PRY) täytäntöönpanosta ja hallinnosta [2020/2080(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Radosław Sikorski (A9-0165/2020)

Radosław Sikorski esitteli asian.

Josep Borrell Fontelles (komission varapuheenjohtaja / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja) käytti puheenvuoron.

Asian käsittely päättyi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 20.10.2020, kohta 8 (tarkistukset); istunnon pöytäkirja 20.10.2020, kohta 21 (lopullinen äänestys).


22. EU:n ja Moldovan assosiaatiosopimuksen täytäntöönpano (lyhyt esittely)

Mietintö EU:n ja Moldovan assosiaatiosopimuksen täytäntöönpanosta [2019/2201(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Dragoş Tudorache (A9-0166/2020)

Dragoş Tudorache esitteli asian.

Josep Borrell Fontelles (komission varapuheenjohtaja / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja) käytti puheenvuoron.

Asian käsittely päättyi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 20.10.2020, kohta 8 (tarkistukset), istunnon pöytäkirja 20.10.2020, kohta 21 (lopullinen äänestys).


23. Äänestysselitykset

Kirjalliset äänestysselitykset:

Työjärjestyksen 194 artiklassa tarkoitetut kirjalliset äänestysselitykset ovat saatavilla jäsenten sivuilla parlamentin verkkosivustolla.

Äänestysselitysten enimmäispituus voi poikkeuksellisesti olla 400 sanaa.


24. Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset kirjataan asiakirjaan ”Nimenhuutoäänestysten tulokset”, joka on istunnon pöytäkirjan liitteenä ja saatavilla parlamentin verkkosivustolla. Ne mainitaan vain tiedoksi eivätkä ne muuta täysistunnossa ilmoitettua äänestystulosta.

Asiakirjaa päivitetään säännöllisesti enintään kahden viikon ajan istuntojakson jälkeen.

Tämän määräajan jälkeen äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevien ilmoitusten luettelo on lopullinen, ja se toimitetaan käännettäväksi ja julkaistavaksi virallisessa lehdessä.


25. Seuraavan istunnon esityslista

Huomisen istunnon esityslista vahvistettiin (ks. Esityslista PE 659.661/OJMA).


26. Istunnon päättäminen

Istunto päättyi klo 21.09.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

pääsihteeri

puhemies


LÄSNÄOLOLISTA

Läsnäolijat:

Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Agius Saliba Alex, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Alexandrov Yordanov Alexander, Alieva-Veli Atidzhe, Anderson Christine, Andrews Barry, Andrieu Eric, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arłukowicz Bartosz, Arvanitis Konstantinos, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Balt Marek Paweł, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Belka Marek, Benifei Brando, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Biteau Benoît, Blaga Vasile, Bocskor Andrea, Bogovič Franc, Borchia Paolo, Botoş Vlad-Marius, Bourgeois Geert, Boyer Gilles, Brudziński Joachim Stanisław, Buchheit Markus, Buda Daniel, Buxadé Villalba Jorge, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Casa David, Castaldo Fabio Massimo, Cavazzini Anna, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chaibi Leila, Chastel Olivier, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Corrao Ignazio, Crețu Corina, Czarnecki Ryszard, Dalunde Jakop G., Daly Clare, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, De Castro Paolo, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, De Man Filip, Demirel Özlem, Deparnay-Grunenberg Anna, Didier Geoffroy, Dobrev Klára, Dorfmann Herbert, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Dzhambazki Angel, Eroglu Engin, Falcă Gheorghe, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Flego Valter, Fotyga Anna, Fourlas Loucas, Fragkos Emmanouil, Frankowski Tomasz, Franz Romeo, Freund Daniel, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, García Pérez Iratxe, Gardiazabal Rubial Eider, Geese Alexandra, Georgiou Giorgos, Geuking Helmut, Giarrusso Dino, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Gozi Sandro, de Graaff Marcel, Grapini Maria, Griset Catherine, Gruffat Claude, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider Roman, Hajšel Robert, Halicki Andrzej, Häusling Martin, Hautala Heidi, Heide Hannes, Heinäluoma Eero, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hidvéghi Balázs, Hlaváček Martin, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jamet France, Jurgiel Krzysztof, Jurzyca Eugen, Juvin Herve, Kaili Eva, Kaljurand Marina, Kammerevert Petra, Kanko Assita, Karas Othmar, Karski Karol, Kelleher Billy, Kelly Seán, Kempa Beata, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kohut Łukasz, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kountoura Elena, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kuźmiuk Zbigniew, Kyrtsos Georgios, Kyuchyuk Ilhan, Lacapelle Jean-Lin, Lagodinsky Sergey, Lagos Ioannis, de Lange Esther, Laporte Hélène, Lebreton Gilles, Liberadzki Bogusław, Limmer Sylvia, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López-Istúriz White Antonio, Luena César, MacManus Chris, Madison Jaak, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Mavrides Costas, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mebarek Nora, Melbārde Dace, Mikser Sven, Miller Leszek, Molnár Csaba, Montserrat Dolors, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Niinistö Ville, Oetjen Jan-Christoph, Olivier Philippe, O'Sullivan Grace, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Papadakis Demetris, Papadimoulis Dimitrios, Pedicini Piernicola, Peeters Kris, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Pereira Sandra, Pignedoli Sabrina, Pirbakas Maxette, Pîslaru Dragoş, Pollák Peter, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Puigdemont i Casamajó Carles, Rafalska Elżbieta, Regner Evelyn, Reil Guido, Ries Frédérique, Ripa Manuela, Riquet Dominique, Rivière Jérôme, Rodríguez Palop Eugenia, Rónai Sándor, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Ros Sempere Marcos, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Saryusz-Wolski Jacek, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schmiedtbauer Simone, Schreinemacher Liesje, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Semedo Monica, Sidl Günther, Silva Pereira Pedro, Sokol Tomislav, Solís Pérez Susana, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Štefanec Ivan, Szydło Beata, Tarabella Marc, Tarczyński Dominik, Terras Riho, Tinagli Irene, Tobiszowski Grzegorz, Toom Yana, Tóth Edina, Tovaglieri Isabella, Tudorache Dragoş, Tudose Mihai, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Vandendriessche Tom, Van Overtveldt Johan, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Vincze Loránt, Voss Axel, Vuolo Lucia, Waitz Thomas, Wallace Mick, Walsh Maria, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Zacharopoulou Chrysoula, Zagorakis Theodoros, Zambelli Stefania, Zarzalejos Javier, Zdechovský Tomáš, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana

Estyneet:

Beňová Monika, Maydell Eva, Ochojska Janina, Rougé André

Covid-19-pandemian vuoksi on otettu käyttöön etä-äänestysjärjestelmä (ks. 20. maaliskuuta 2020 tehty puhemiehistön päätös äänestysohjeista 3. toukokuuta 2004 tehdyn päätöksen täydentämisestä). Äänestykseen osallistuneiden jäsenten nimet ilmoitetaan asiakirjassa ”Nimenhuutoäänestysten tulokset”, joka liitetään istuntopöytäkirjaan ja on saatavilla parlamentin verkkosivustolla.

Päivitetty viimeksi: 19. elokuuta 2021Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö