Rodyklė 
Protokolas
XML 116kPDF 267kWORD 73k
Pirmadienis, 2020 m. spalio 19 d. - Briuselis
1.Sesijos atnaujinimas
 2.Posėdžio pradžia
 3.Pirmininko pareiškimas
 4.Ankstesnių posėdžių protokolų tvirtinimas
 5.Parlamento sudėtis
 6.Prašymas atšaukti imunitetą
 7.Komitetų ir delegacijų sudėtis
 8.Derybos prieš pirmąjį svarstymą Parlamente (Darbo tvarkos taisyklių 71 straipsnis)
 9.Teisės aktų, priimtų pagal įprastą teisėkūros procedūrą, pasirašymas (Darbo tvarkos taisyklių 79 straipsnis)
 10.Plenarinių sesijų tvarkaraštis
 11.Veiksmai, kurių buvo imtasi įgyvendinant Parlamento pozicijas ir rezoliucijas
 12.Klausimai, į kuriuos atsakoma žodžiu (gauti klausimai)
 13.Gauti dokumentai
 14.Darbų programa
 15.Skaitmeninių paslaugų aktas: geriau veikianti bendroji rinka - Skaitmeninių paslaugų aktas: komercinės ir civilinės teisės nuostatų pritaikymas internetinei komercinių subjektų veiklai - Skaitmeninių paslaugų aktas ir su pagrindinėmis teisėmis susiję klausimai - Dirbtinio intelekto, robotikos ir susijusių technologijų etinių aspektų nuostatos - Naudojant dirbtinį intelektą taikoma civilinės atsakomybės tvarka - Intelektinės nuosavybės teisės plėtojant dirbtinio intelekto technologijas (diskusijos)
 16.Balsavimas
 17.Parlamento sudėtis
 18.Skaitmeninių paslaugų aktas: geriau veikianti bendroji rinka - Skaitmeninių paslaugų aktas: komercinės ir civilinės teisės nuostatų pritaikymas internetinei komercinių subjektų veiklai - Skaitmeninių paslaugų aktas ir su pagrindinėmis teisėmis susiję klausimai - Dirbtinio intelekto, robotikos ir susijusių technologijų etinių aspektų nuostatos - Naudojant dirbtinį intelektą taikoma civilinės atsakomybės tvarka - Intelektinės nuosavybės teisės plėtojant dirbtinio intelekto technologijas (diskusijų tęsinys)
 19.Europos švietimo ateitis atsižvelgiant į COVID-19 (diskusijos)
 20.Komisijos įsipareigojimai taikyti abipusiškumo principą vizų klausimu pagal Reglamento (ES) 2018/1806 7 straipsnį (diskusijos)
 21.Rekomendacija Tarybai ir Komisijos pirmininko pavaduotojui ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui užsienio reikalams ir saugumo politikai dėl nuolatinio struktūrizuoto bendradarbiavimo (PESCO) įgyvendinimo ir valdymo (trumpas pristatymas)
 22.ES asociacijos susitarimo su Moldovos Respublika įgyvendinimo ataskaita (trumpas pristatymas)
 23.Paaiškinimai dėl balsavimo
 24.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 25.Kito posėdžio darbotvarkė
 26.Posėdžio pabaiga
 DALYVIŲ SĄRAŠAS


PIRMININKAVO: David Maria SASSOLI
Pirmininkas

1. Sesijos atnaujinimas

Atnaujinta 2020 m. spalio 8 d., ketvirtadienį atidėta sesija.


2. Posėdžio pradžia

Posėdis pradėtas 17.02 val.


3. Pirmininko pareiškimas

Pirmininkas padarė pareiškimą dėl 2020 m. spalio 16 d. miestelyje Conflans Sainte-Honorine (Prancūzija) nužudyto istorijos ir geografijos mokytojo Samuel Paty, kurį nužudė islamistas teroristas.

Jis teigė, kad su teroru kovojama švietimu ir mokymu, ir pasveikino Samuel Paty šeimą ir artimuosius bei visus mokytojus Prancūzijoje ir kitur

Parlamentas tylos minute pagerbė Samuel Paty, visas terorizm aukas ir visus tuos, kurie kasdien kovoja su terorizmu, rodydami pavyzdį savo profesinėje arba kitoje veikloje.


4. Ankstesnių posėdžių protokolų tvirtinimas

2020 m. spalio 5 d., 2020 m. spalio 6 d., 2020 m. spalio 7 d. ir 2020 m. spalio 8 d. posėdžių protokolai patvirtinti.


5. Parlamento sudėtis

Mairead McGuinness paskirta Europos Komisijos nare nuo 2020 m. spalio 12 d.

Parlamentas atsižvelgia į tai, kad pagal Akto dėl EP narių rinkimų remiantis tiesiogine visuotine rinkimų teise 7 straipsnio 1 dalį šios pareigos nesuderinamos su Europos Parlamento nario mandatu, ir pagal Darbo tvarkos taisyklių 4, straipsnio 1 ir 4 dalis konstatuoja, kad nuo 2020 m. spalio 12 d. jos vieta laisva.

Belgijos kompetentingos valdžios institucijos pranešė apie Saros Matthieu, kuri pakeis Petrą de Sutter, išrinkimą Parlamento nare nuo 2020 m. spalio 8 d.

Paramentas atsižvelgė į jos išrinkimą.

Remiantis Darbo tvarkos taisyklių 3 straipsnio 2 dalies nuostatomis, kol __[A128089]__ įgaliojimai nebus patikrinti ir nebus priimtas sprendimas dėl ginčų, ji eis savo pareigas Parlamente ir jo organuose ir galės naudotis visomis su tuo susijusiomis teisėmis, jei prieš tai pateikė rašytinę deklaraciją, kad neužima pareigų, nesuderinamų su Europos Parlamento nario veikla.


6. Prašymas atšaukti imunitetą

Graikojos kompetetingos valdžios institucijos paprašė atšaukti Ioannis Lagos imunitetą, kad jo atžvilgiu būtų pradėta baudžiamoji byla.

Remiantis Darbo tvarkos taisyklių 9 straipsnio 1 dalimi, prašymas buvo perduotas atsakingam JURI komitetui.


7. Komitetų ir delegacijų sudėtis

Pirmininkas gavo šiuos Verts/ALE frakcijos sprendimus dėl komitetų ir delegacijų sudėties pakeitimo:

INTA komitetas: Sara Matthieu vietoj Anna Cavazzini

IMCO komitetas: Anna Cavazzini

Specialusis kovos su vėžiu komitetas: Manuela Ripa

Delegacija ryšiams su Pietų Azijos šalimis: Sara Matthieu

Šie sprendimai įsigalioja šiandien.


8. Derybos prieš pirmąjį svarstymą Parlamente (Darbo tvarkos taisyklių 71 straipsnis)

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 71 straipsnį Pirmininkas paskelbė TRAN ir BUDG/ECON komitetų sprendimus pradėti tarpinstitucines derybas remiantis šiais pranešimais:

—   TRAN komitetas: Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos geležinkelių metų (2021m.) (COM(2020)0078 – C9-0076/2020 – 2020/0035(COD)). Pranešėja: Anna Deparnay-Grunenberg (A9-0191/2020);

—   BUDG/ECON komitetai: Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl viešojo sektoriaus paskolų priemonės pagal Teisingos pertvarkos mechanizmą (COM(2020)0453 – C9-0153/2020 – 2020/0100(COD)). Pranešėjai: Henrike Hahn ir Johan Van Overtveldt (A9-0195/2020).

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 71 straipsnio 2 dalį ne mažiau kaip vidutinę ribą siekiantis Parlamento narių skaičius arba frakcija ar frakcijos iki rytdienos, antradienio 2020 m. spalio 20 d., vidurnakčio gali raštu paprašyti, kad dėl sprendimų pradėti derybas būtų balsuojama.

Derybos gali būti pradėtos bet kuriuo metu pasibaigus šiam terminui, jei nepateikiamas prašymas balsuoti Parlamente dėl sprendimo pradėti derybas.


9. Teisės aktų, priimtų pagal įprastą teisėkūros procedūrą, pasirašymas (Darbo tvarkos taisyklių 79 straipsnis)

Pirmininkas pranešė, kad kartu su Tarybos pirmininku 2020 m. spalio 21 d., trečiadienį pasirašys šiuos teisės aktus, priimtus pagal įprastą teisėkūros procedūrą:

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1303/2013, kiek tai susiję su 2021–2023 m. metinio išankstinio finansavimo koregavimu (00033/2020/LEX - C9-0328/2020 - 2018/0322(COD));

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas, kuriuo siekiant, kad geležinkelių saugos ir sąveikos taisyklės būtų taikomos Lamanšo sąsiaurio nuolatinei transporto jungčiai, iš dalies keičiama Direktyva (ES) 2016/798 (00032/2020/LEX - C9-0325/2020 - 2020/0161(COD));

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 514/2014, kiek tai susiję su įsipareigojimų panaikinimo procedūra (00035/2020/LEX - C9-0324/2020 - 2020/0140(COD));

- Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas, kuriuo dėl Ukrainoje atliekamo javų sėklinių pasėlių aprobavimo lygiavertiškumo ir dėl Ukrainoje užaugintos javų sėklos lygiavertiškumo iš dalies keičiamas Tarybos sprendimas 2003/17/EB (00038/2020/LEX - C9-0323/2020 - 2020/0053(COD));

- Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas, kuriuo Prancūzijai suteikiami įgaliojimai derėtis, pasirašyti ir sudaryti tarptautinį susitarimą, kuriuo papildoma Prancūzijos ir Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės sutartis dėl privačių koncesininkų vykdomos Lamanšo sąsiaurio nuolatinės transporto jungties statybos ir eksploatavimo (00031/2020/LEX - C9-0322/2020 - 2020/0160(COD)).


10. Plenarinių sesijų tvarkaraštis

Pirmininkas informavo, kad 2020 m. spalio 6 d. ir spalio 15 d. vykusiuose posėdžiuose Pirmininkų sueiga, atsižvelgdama į su COVID-19 susijusias aplinkybes ir gavusi frakcijų pirmininkų pritarimą, taip pat siekdama sudaryti Parlamentui sąlygas atlikti jo pagrindines funkcijas ir balsuoti dėl svarbių dokumentų nusprendė:

—   pratęsti šį sesijos laikotarpį iki penktadienio, 2020 m. spalio 23 d.;

—   pratęsti lapkričio mėn. I sesijos laikotarpį iki penktadienio, 2020 m. lapkričio 13 d.

Pataisytas preliminarus 2020 m. sesijų tvarkaraštis pateikiamas Parlamento interneto svetainėje.


11. Veiksmai, kurių buvo imtasi įgyvendinant Parlamento pozicijas ir rezoliucijas

Su Komisijos komunikatais dėl veiksmų, kurių buvo imtasi įgyvendinant Parlamento per 2020 m. birželio mėn. ir 2020 m. liepos mėn. II sesijas priimtas pozicijas ir rezoliucijas, galima susipažinti Parlamento interneto svetainėje.


12. Klausimai, į kuriuos atsakoma žodžiu (gauti klausimai)

Į darbotvarkę įtraukti šie klausimai, į kuriuos atsakoma žodžiu ir dėl kurių diskutuojama (Darbo tvarkos taisyklių 136 straipsnis):

—   O-000049/2020, kurį pateikė Juan Fernando López Aguilar LIBE komiteto vardu Komisijai: Įsipareigojimai taikyti abipusiškumo principą vizų klausimu pagal Reglamento (ES) 2018/1806 7straipsnį (B9-0022/2020);

—   O-000052/2020, kurį pateikė Sabine Verheyen CULT komiteto vardu Tarybai: Europos švietimo ateitis atsižvelgiant į COVID-19 (B9-0020/2020);

—   O-000053/2020, kurį pateikė Sabine Verheyen CULT komiteto vardu Komisijai: Europos švietimo ateitis atsižvelgiant į COVID-19 (B9-0021/2020).


13. Gauti dokumentai

Gauti šie dokumentai:

1) kitų institucijų

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas 2006 m. rugsėjo 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1367/2006 dėl Orhuso konvencijos dėl teisės gauti informaciją, visuomenės dalyvavimo priimant sprendimus ir teisės kreiptis į teismus aplinkosaugos klausimais nuostatų taikymo Bendrijos institucijoms ir organams (COM(2020)0642 - C9-0321/2020 - 2020/0289(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 145 straipsnio 1 dalį ir 146 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu ir Regionų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

Nuomonė :

JURI, LIBE

- Europos Centrinio Banko vykdomosios valdybos nario skyrimas (N9-0055/2020 - C9-0331/2020 - 2020/0805(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

2) Parlamento komitetų:

- Pranešimas dėl Europos Parlamento rekomendacijos Tarybai ir Komisijos pirmininko pavaduotojui ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui užsienio reikalams ir saugumo politikai dėl nuolatinio struktūrizuoto bendradarbiavimo (PESCO) įgyvendinimo ir valdymo (2020/2080(INI)) - AFET komitetas - Pranešėjas: Radosław Sikorski (A9-0165/2020)

- Pranešimas dėl ES asociacijos susitarimo su Moldovos Respublika įgyvendinimo (2019/2201(INI)) - AFET komitetas - Pranešėjas: Dragoş Tudorache (A9-0166/2020)

- Pranešimas dėl Europos Parlamento rekomendacijos Tarybai, Komisijai ir Komisijos pirmininko pavaduotojui ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui užsienio reikalams ir saugumo politikai dėl santykių su Baltarusija (2020/2081(INI)) - AFET komitetas - Pranešėjas: Petras Auštrevičius (A9-0167/2020)

- Pranešimas dėl Skaitmeninių paslaugų akto ir su pagrindinėmis teisėmis susijusių klausimų (2020/2022(INI)) - LIBE komitetas - Pranešėjas: Kris Peeters (A9-0172/2020)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo, siekiant nustatyti konkrečias kovos su COVID-19 krize priemones, iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 223/2014 (COM(2020)0223 - C9-0151/2020 - 2020/0105(COD)) - EMPL komitetas - Pranešėja: Lucia Ďuriš Nicholsonová (A9-0174/2020)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1215/2009, nustatantis išskirtines prekybos priemones, skirtas Europos Sąjungos stabilizavimo ir asocijavimo procese dalyvaujančioms arba su juo susijusioms šalims ir teritorijoms (COM(2020)0135 - C9-0099/2020 - 2020/0051(COD)) - INTA komitetas - Pranešėjas: Emmanuel Maurel (A9-0175/2020)

- Pranešimas dėl intelektinės nuosavybės teisių plėtojant dirbtinio intelekto technologijas (2020/2015(INI)) - JURI komitetas - Pranešėjas: Stéphane Séjourné (A9-0176/2020)

- Pranešimas su rekomendacijomis Komisijai „Skaitmeninių paslaugų aktas: komercinės ir civilinės teisės nuostatų pritaikymas internetinei komercinių subjektų veiklai“ (2020/2019(INL)) - JURI komitetas - Pranešėjas: Tiemo Wölken (A9-0177/2020)

- Pranešimas su rekomendacijomis Komisijai dėl naudojant dirbtinį intelektą taikomos civilinės atsakomybės tvarkos (2020/2014(INL)) - JURI komitetas - Pranešėjas: Axel Voss (A9-0178/2020)

- Pranešimas su rekomendacijomis Komisijai dėl ES teisinės sistemos, skirtos ES sukeliamam pasauliniam miškų naikinimui sustabdyti ir pradėti juos atkurti (2020/2006(INL)) - ENVI komitetas - Pranešėja: Delara Burkhardt (A9-0179/2020)

- Pranešimas su rekomendacijomis Komisijai „Skaitmeninių paslaugų aktas: geriau veikianti bendroji rinka“ (2020/2018(INL)) - IMCO komitetas - Pranešėjas: Alex Agius Saliba (A9-0181/2020)

- Pranešimas dėl 2020 m. euro zonos užimtumo ir socialinės politikos (2020/2079(INI)) - EMPL komitetas - Pranešėja: Klára Dobrev (A9-0183/2020)

- Pranešimas su rekomendacijomis Komisijai dėl dirbtinio intelekto, robotikos ir susijusių technologijų etinių aspektų sistemos (2020/2012(INL)) - JURI komitetas - Pranešėjas: Ibán García Del Blanco (A9-0186/2020)

- Antrasis pranešimas dėl Europos Sąjungos 2018 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, VI skirsnis – Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas (2019/2060(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Tomáš Zdechovský (A9-0188/2020)

- Antrasis pranešimas dėl Europos Sąjungos 2018 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, II skirsnis – Europos Vadovų Taryba ir Taryba (2019/2057(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Tomáš Zdechovský (A9-0189/2020)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo reaguojant į COVID-19 protrūkį iš dalies keičiamos Reglamento (ES) Nr. 168/2013 nuostatos dėl L kategorijos serijos pabaigos transporto priemonėms taikomų specialių priemonių (COM(2020)0491 - C9-0285/2020 - 2020/0251(COD)) - IMCO komitetas - Pranešėja: Maria Grapini (A9-0190/2020)

- Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo pagal Ispanijos paraišką „EGF/2020/001 ES/Galicijos su laivų statyba susiję sektoriai“ (COM(2020)0485 - C9-0294/2020 - 2020/1996(BUD)) - BUDG komitetas - Pranešėja: Valérie Hayer (A9-0192/2020)

- Pranešimas dėl 2020m. euro zonos ekonominės politikos (2020/2078(INI)) - ECON komitetas - Pranešėjas: Joachim Schuster (A9-0193/2020).


14. Darbų programa

Buvo išdalytas galutinis spalio II 2020 plenarinių posėdžių darbotvarkės projektas (PE 659.661/PDOJ) ir pasiūlyti šie jo pakeitimai (Darbo tvarkos taisyklių 158 straipsnis):

Pasikonsultavęs su frakcijų atstovais, Pirmininkas pasiūlė šiuos galutinės darbotvarkės projekto pakeitimus:

Penktadienis

Antrasis balsavimas vyks nuo 13.15 val. iki 14.30 val.

Antrojo balsavimo rezultatai bus paskelbti 17 val.

Trečiasis balsavimas vyks nuo 18.00 val. iki 19.15 val.

Trečiojo balsavimo rezultatai bus paskelbti 21.30 val.

Galiausiai, Pirmininkas informavo, kad balsavimas vyks per kelis posėdžius atsižvelgiant į pakeitimų skaičių. Informacija apie balsavimų paskirstymą per skirtingus posėdžius bus pateikta Parlamento interneto svetainėje, rubrikoje „Svarbi informacija ir dokumentai“. ("Informations et documents prioritaires"). Šis paskirstymas dar gali būti keičiamas dėl galutinio pakeitimų ir prašymų balsuoti dalimis ir balsuoti atskirai skaičiaus.

Parlamentas pritarė šiems pasiūlymams.

Darbų programa patvirtinta.

Pirmininkas priminė, kad atsižvelgiant į pandemijos situaciją pradėtos taikyti naujos priemonės, siekiant apriboti užkrato plitimą visapusiškai tęsiant Parlamento veiklą. Pirmininkas išreiškė apgailestavimą dėl to, kad Parlamentas vis dar negali grįžti į Strasbūrą ir kad buvo priverstas apriboti plenarinėje sesijoje dalyvaujančių narių skaičių dėl sanitarinės krizės pablogėjimo, taip pat Belgijoje. Taigi valstybėse narėse esantys nariai galės dalyvauti nuotoliniu būdu iš Europos Parlamento ryšių biurų savo valstybėse narėse. Pirmininkas padėkojo visoms politinėms frakcijoms už šių priemonių, kurios leidžia Parlamentui išlaikyti gyvybingą demokratiją Europoje, patvirtinimą.

PIRMININKAVO: Klára DOBREV
Pirmininko pavaduotoja


15. Skaitmeninių paslaugų aktas: geriau veikianti bendroji rinka - Skaitmeninių paslaugų aktas: komercinės ir civilinės teisės nuostatų pritaikymas internetinei komercinių subjektų veiklai - Skaitmeninių paslaugų aktas ir su pagrindinėmis teisėmis susiję klausimai - Dirbtinio intelekto, robotikos ir susijusių technologijų etinių aspektų nuostatos - Naudojant dirbtinį intelektą taikoma civilinės atsakomybės tvarka - Intelektinės nuosavybės teisės plėtojant dirbtinio intelekto technologijas (diskusijos)

Pranešimas su rekomendacijomis Komisijai dėl skaitmeninių paslaugų akto: geriau veikianti bendroji rinka [2020/2018(INL)] - Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas. Pranešėjas: Alex Agius Saliba (A9-0181/2020)

Pranešimas su rekomendacijomis Komisijai dėl skaitmeninių paslaugų akto: komercinės ir civilinės teisės nuostatų pritaikymas internetinei komercinių subjektų veiklai [2020/2019(INL)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėjas: Tiemo Wölken (A9-0177/2020)

Pranešimas dėl skaitmeninių paslaugų akto ir su pagrindinėmis teisėmis susijusių klausimų [2020/2022(INI)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėjas: Kris Peeters (A9-0172/2020)

Pranešimas su rekomendacijomis Komisijai dėl dirbtinio intelekto, robotikos ir susijusių technologijų etinių aspektų nuostatų [2020/2012(INL)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėjas: Ibán García Del Blanco (A9-0186/2020)

Pranešimas su rekomendacijomis Komisijai dėl naudojant dirbtinį intelektą taikomos civilinės atsakomybės tvarkos [2020/2014(INL)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėjas: Axel Voss (A9-0178/2020)

Pranešimas dėl intelektinės nuosavybės teisių plėtojant dirbtinio intelekto technologijas [2020/2015(INI)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėjas: Stéphane Séjourné (A9-0176/2020)

Alex Agius Saliba, Tiemo Wölken, Kris Peeters, Marcos Ros Sempere (pavaduojantis pranešėjas Ibán García Del Blanco), Stéphane Séjourné ir Axel Voss pristatė pranešimus.

Kalbėjo Dita Charanzová (IMCO komiteto nuomonės referentė), Alexandra Geese (IMCO komiteto nuomonės referentė), Josianne Cutajar (TRAN komiteto nuomonės referentė), Izaskun Bilbao Barandica (TRAN komiteto nuomonės referentė), Petra Kammerevert (CULT komiteto nuomonės referentė), Patrick Breyer (JURI komiteto nuomonės referentas), Assita Kanko (LIBE komiteto nuomonės referentė) ir Marina Kaljurand (LIBE komiteto nuomonės referentė).

Kalbėjo Margrethe Vestager (vykdomoji Komisijos pirmininkės pavaduotoja).

Kalbėjo Lina Gálvez Muñoz (EMPL komiteto nuomonės referentė), Adam Bielan (IMCO komiteto nuomonės referentas), Svenja Hahn (IMCO komiteto nuomonės referentė), Cláudia Monteiro de Aguiar (TRAN komiteto nuomonės referentė), Andor Deli (TRAN komiteto nuomonės referentas), Łukasz Kohut (CULT komiteto nuomonės referentas), Pablo Arias Echeverría PPE frakcijos vardu, Christel Schaldemose S&D frakcijos vardu, Karen Melchior Renew frakcijos vardu, Gilles Lebreton ID frakcijos vardu, Sergey Lagodinsky Verts/ALE frakcijos vardu, ir Kosma Złotowski ECR frakcijos vardu.

PIRMININKAVO: Pedro SILVA PEREIRA
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo Emmanuel Maurel GUE/NGL frakcijos vardu, Sabrina Pignedoli, nepriklausoma Parlamento narė, Geoffroy Didier, Sylvie Guillaume, Liesje Schreinemacher, Alessandra Basso, Marcel Kolaja, Eugen Jurzyca, Kateřina Konečná, Clara Ponsatí Obiols, Andreas Schwab, Maria-Manuel Leitão-Marques, Moritz Körner, Christine Anderson, Kim Van Sparrentak, Geert Bourgeois, Sandra Pereira ir Lefteris Nikolaou-Alavanos.

(Diskusijų tęsinys: 2020 10 19 protokolo 18 punktas).


16. Balsavimas

Vyko Parlamento vienas balsavimas dėl:

—   Dalinis Reglamento (ES) Nr. 168/2013 pakeitimas, kiek tai susiję su specialiomis priemonėmis, taikomomis L kategorijos serijos pabaigos transporto priemonėms, reaguojant į COVID-19 pandemiją ***I
Pranešimas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo reaguojant į COVID-19 protrūkį iš dalies keičiamos Reglamento (ES) Nr. 168/2013 nuostatos dėl L kategorijos serijos pabaigos transporto priemonėms taikomų specialių priemonių [COM(2020)0491 - C9-0285/2020 - 2020/0251(COD)] - Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas. Pranešėja: Maria Grapini (A9-0190/2020);

—   Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas pagal Ispanijos paraišką „EGF/2020/001 ES/Galicijos su laivų statyba susiję sektoriai“
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo pagal Ispanijos paraišką „EGF/2020/001 ES/Galicijos su laivų statyba susiję sektoriai“ [COM(2020)0485 - C9-0294/2020 - 2020/1996(BUD)] - Biudžeto komitetas. Pranešėja: Valérie Hayer (A9-0192/2020).

Parlamentas balsavo dėl šių sprendimų, susijusių su 2018 m. biudžeto įvykdymu:

—   2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas
Antrasis pranešimas dėl Europos Sąjungos 2018 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, VI skirsnis – Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas [2019/2060(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Tomáš Zdechovský (A9-0188/2020)
Balsavimas dėl pirmo prianešimo (A9-0078/2020) vyko 2020 m. gegužės 13 d.(2020 05 13 protokolo 20 punktas);

—   2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos Vadovų Taryba ir Taryba
Antrasis pranešimas dėl Europos Sąjungos 2018 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, II skirsnis – Europos Vadovų Taryba ir Taryba [2019/2057(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Tomáš Zdechovský (A9-0189/2020)
Balsavimas dėl pirmo prianešimo (A9-0038/2020) vyko 2020 m. gegužės 13 d. (2020 05 13 protokolo 20 punktas).

Balsavimas bus tęsiamas iki 20.30 val.

Pradėta balsuoti.

Balsavimo rezultatai bus paskelbti rytoj, antradienio 2020 m. spalio 20 d. 09.00 val.


17. Parlamento sudėtis

Miriam Dalli pranešė, kad paskirta nacionalinio parlamento nare nuo 2020 m. spalio 19 d.

Parlamentas, vadovaudamasis Akto dėl Europos Parlamento narių rinkimų remiantis tiesiogine visuotine rinkimų teise 7 straipsnio 2 dalimi ir Darbo tvarkos taisyklių 4 straipsnio 1 ir 4 dalimi, susipažino su šia informacija ir konstatavo, kad nuo 2020 m. spalio 19 d. yra laisva vieta.


18. Skaitmeninių paslaugų aktas: geriau veikianti bendroji rinka - Skaitmeninių paslaugų aktas: komercinės ir civilinės teisės nuostatų pritaikymas internetinei komercinių subjektų veiklai - Skaitmeninių paslaugų aktas ir su pagrindinėmis teisėmis susiję klausimai - Dirbtinio intelekto, robotikos ir susijusių technologijų etinių aspektų nuostatos - Naudojant dirbtinį intelektą taikoma civilinės atsakomybės tvarka - Intelektinės nuosavybės teisės plėtojant dirbtinio intelekto technologijas (diskusijų tęsinys)

Pranešimas su rekomendacijomis Komisijai dėl skaitmeninių paslaugų akto: geriau veikianti bendroji rinka [2020/2018(INL)] - Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas. Pranešėjas: Alex Agius Saliba (A9-0181/2020)

Pranešimas su rekomendacijomis Komisijai dėl skaitmeninių paslaugų akto: komercinės ir civilinės teisės nuostatų pritaikymas internetinei komercinių subjektų veiklai [2020/2019(INL)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėjas: Tiemo Wölken (A9-0177/2020)

Pranešimas dėl skaitmeninių paslaugų akto ir su pagrindinėmis teisėmis susijusių klausimų [2020/2022(INI)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėjas: Kris Peeters (A9-0172/2020)

Pranešimas su rekomendacijomis Komisijai dėl dirbtinio intelekto, robotikos ir susijusių technologijų etinių aspektų nuostatų [2020/2012(INL)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėjas: Ibán García Del Blanco (A9-0186/2020)

Pranešimas su rekomendacijomis Komisijai dėl naudojant dirbtinį intelektą taikomos civilinės atsakomybės tvarkos [2020/2014(INL)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėjas: Axel Voss (A9-0178/2020)

Pranešimas dėl intelektinės nuosavybės teisių plėtojant dirbtinio intelekto technologijas [2020/2015(INI)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėjas: Stéphane Séjourné (A9-0176/2020)

(Diskusijų pradžia: 2020 10 19 protokolo 15 punktas)

Kalbėjo Edina Tóth, Eva Kaili, Irena Joveva, Jean-Lin Lacapelle, Gwendoline Delbos-Corfield, Joachim Stanisław Brudziński, Tomasz Frankowski, Evelyne Gebhardt, Sandro Gozi, Gunnar Beck, Dace Melbārde, Pilar del Castillo Vera, Adriana Maldonado López, Maximilian Krah, Robert Roos ir Henna Virkkunen.

PIRMININKAVO: Marcel KOLAJA
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo Brando Benifei, Jadwiga Wiśniewska, Ivan Štefanec, Javier Zarzalejos, Arba Kokalari, Antonius Manders ir Tomislav Sokol.

Kalbėjo Alex Agius Saliba, Tiemo Wölken, Kris Peeters, Axel Voss ir Margrethe Vestager (vykdomoji Komisijos pirmininkės pavaduotoja).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2020 10 20 protokolo 17 punktas (A9-0181/2020, A9-0177/2020, A9-0186/2020 ir A9-0176/2020) (pakeitimai); 2020 10 20 protokolo 21 punktas (galutinis balsavimas).


19. Europos švietimo ateitis atsižvelgiant į COVID-19 (diskusijos)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000052/2020), kurį pateikė Sabine Verheyen CULT komiteto vardu Tarybai: Europos švietimo ateitis atsižvelgiant į COVID-19 (B9-0020/2020)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000053/2020) kurį pateikė Sabine Verheyen, CULT komiteto vardu, Komisijai: Europos švietimo ateitis atsižvelgiant į COVID-19 (B9-0021/2020)

Victor Negrescu (pavaduojantis autorių) pateikė klausimus.

Michael Roth (einantis Tarybos pirmininko pareigas) ir Ylva Johansson (Komisijos narė) atsakė į klausimus.

Pasiūlymas dėl rezoliucijos, pateiktas po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 136 straipsnio 5 dalį.

—   Sabine Verheyen, CULT komiteto vardu, dėl Europos švietimo ateities atsižvelgiant į COVID-19 (2020/2760(RSP)) (B9-0338/2020).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2020 10 21 protokolo 9 punktas (pakeitimai); 2020 10 22 protokolo 2 punktas (galutinis balsavimas).


20. Komisijos įsipareigojimai taikyti abipusiškumo principą vizų klausimu pagal Reglamento (ES) 2018/1806 7 straipsnį (diskusijos)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000049/2020), kurį pateikė Juan Fernando López Aguilar LIBE komiteto vardu Komisijai: Įsipareigojimai taikyti abipusiškumo principą vizų klausimu pagal Reglamento (ES) 2018/1806 7 straipsnį (B9-0022/2020)

Juan Fernando López Aguilar pateikė klausimą.

Ylva Johansson (Komisijos narė) atsakė į klausimą.

Pasiūlymas dėl rezoliucijos, pateiktas po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 136 straipsnio 5 dalį.

—   Juan Fernando López Aguilar, LIBE komiteto vardu, dėl Komisijos įsipareigojimų taikyti abipusiškumo principą vizų klausimu pagal Reglamento (ES) 2018/1806 7 straipsnį (2020/2605(RSP)) (B9-0339/2020).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2020 10 22 protokolo 2 punktas.


21. Rekomendacija Tarybai ir Komisijos pirmininko pavaduotojui ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui užsienio reikalams ir saugumo politikai dėl nuolatinio struktūrizuoto bendradarbiavimo (PESCO) įgyvendinimo ir valdymo (trumpas pristatymas)

Pranešimas dėl Europos Parlamento rekomendacijos Tarybai ir Komisijos pirmininko pavaduotojui ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui užsienio reikalams ir saugumo politikai dėl nuolatinio struktūrizuoto bendradarbiavimo (PESCO) įgyvendinimo ir valdymo [2020/2080(INI)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėjas: Radosław Sikorski (A9-0165/2020)

Radosław Sikorski padarė pristatymą.

Kalbėjo Josep Borrell Fontelles (Komisijos pirmininkės pavaduotojas ir Sąjungos vyriausiasis įgaliotinis užsienio reikalams ir saugumo politikai).

Diskusijos šiuo klausimu baigtos.

Balsavimas: 2020 10 20 protokolo 8 punktas (pakeitimai); 2020 10 20 protokolo 21 punktas (galutinis balsavimas).


22. ES asociacijos susitarimo su Moldovos Respublika įgyvendinimo ataskaita (trumpas pristatymas)

Pranešimas dėl ES asociacijos susitarimo su Moldovos Respublika įgyvendinimo ataskaitos [2019/2201(INI)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėjas: Dragoş Tudorache (A9-0166/2020)

Dragoş Tudorache padarė pristatymą.

Kalbėjo Josep Borrell Fontelles (Komisijos pirmininkės pavaduotojas ir Sąjungos vyriausiasis įgaliotinis užsienio reikalams ir saugumo politikai).

Diskusijos šiuo klausimu baigtos.

Balsavimas: 2020 10 20 protokolo 8 punktas (pakeitimai); 2020 10 20 protokolo 21 punktas (galutinis balsavimas).


23. Paaiškinimai dėl balsavimo

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 194 straipsnį pateiktus rašytinius paaiškinimus dėl balsavimo galima rasti Parlamento interneto svetainės nariams skirtuose tinklalapiuose.

Išimties tvarka bus priimami ne daugiau kaip 400 žodžių apimties paaiškinimai dėl balsavimo.


24. Balsavimo pataisymai ir ketinimai

Balsavimo pataisymai ir ketinimai pateikiami dokumente „Vardinio balsavimo rezultatai“, kuris pridedamas prie posėdžio protokolo ir skelbiamas Parlamento interneto svetainėje. Jie pateikiami tik susipažinti ir nekeičia plenariniame posėdyje paskelbtų balsavimo rezultatų.

Balsavimo pataisymų elektroninis variantas bus nuolat atnaujinamas ne ilgiau kaip dvi savaites nuo plenarinės sesijos pabaigos.

Vėliau balsavimo pataisymų ir ketinimų sąrašas nebus keičiamas, kadangi jis bus verčiamas ir skelbiamas Oficialiajame leidinyje.


25. Kito posėdžio darbotvarkė

Kitos dienos darbotvarkė patvirtinta (dokumentas „Darbotvarkė“, PE 659.661/OJMA).


26. Posėdžio pabaiga

Posėdis baigtas 21.09 val.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

Generalinis sekretorius

Pirmininkas


DALYVIŲ SĄRAŠAS

Dalyvavo:

Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Agius Saliba Alex, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Alexandrov Yordanov Alexander, Alieva-Veli Atidzhe, Anderson Christine, Andrews Barry, Andrieu Eric, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arłukowicz Bartosz, Arvanitis Konstantinos, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Balt Marek Paweł, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Belka Marek, Benifei Brando, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Biteau Benoît, Blaga Vasile, Bocskor Andrea, Bogovič Franc, Borchia Paolo, Botoş Vlad-Marius, Bourgeois Geert, Boyer Gilles, Brudziński Joachim Stanisław, Buchheit Markus, Buda Daniel, Buxadé Villalba Jorge, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Casa David, Castaldo Fabio Massimo, Cavazzini Anna, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chaibi Leila, Chastel Olivier, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Corrao Ignazio, Crețu Corina, Czarnecki Ryszard, Dalunde Jakop G., Daly Clare, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, De Castro Paolo, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, De Man Filip, Demirel Özlem, Deparnay-Grunenberg Anna, Didier Geoffroy, Dobrev Klára, Dorfmann Herbert, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Dzhambazki Angel, Eroglu Engin, Falcă Gheorghe, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Flego Valter, Fotyga Anna, Fourlas Loucas, Fragkos Emmanouil, Frankowski Tomasz, Franz Romeo, Freund Daniel, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, García Pérez Iratxe, Gardiazabal Rubial Eider, Geese Alexandra, Georgiou Giorgos, Geuking Helmut, Giarrusso Dino, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Gozi Sandro, de Graaff Marcel, Grapini Maria, Griset Catherine, Gruffat Claude, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider Roman, Hajšel Robert, Halicki Andrzej, Häusling Martin, Hautala Heidi, Heide Hannes, Heinäluoma Eero, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hidvéghi Balázs, Hlaváček Martin, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jamet France, Jurgiel Krzysztof, Jurzyca Eugen, Juvin Herve, Kaili Eva, Kaljurand Marina, Kammerevert Petra, Kanko Assita, Karas Othmar, Karski Karol, Kelleher Billy, Kelly Seán, Kempa Beata, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kohut Łukasz, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kountoura Elena, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kuźmiuk Zbigniew, Kyrtsos Georgios, Kyuchyuk Ilhan, Lacapelle Jean-Lin, Lagodinsky Sergey, Lagos Ioannis, de Lange Esther, Laporte Hélène, Lebreton Gilles, Liberadzki Bogusław, Limmer Sylvia, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López-Istúriz White Antonio, Luena César, MacManus Chris, Madison Jaak, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Mavrides Costas, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mebarek Nora, Melbārde Dace, Mikser Sven, Miller Leszek, Molnár Csaba, Montserrat Dolors, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Niinistö Ville, Oetjen Jan-Christoph, Olivier Philippe, O'Sullivan Grace, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Papadakis Demetris, Papadimoulis Dimitrios, Pedicini Piernicola, Peeters Kris, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Pereira Sandra, Pignedoli Sabrina, Pirbakas Maxette, Pîslaru Dragoş, Pollák Peter, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Puigdemont i Casamajó Carles, Rafalska Elżbieta, Regner Evelyn, Reil Guido, Ries Frédérique, Ripa Manuela, Riquet Dominique, Rivière Jérôme, Rodríguez Palop Eugenia, Rónai Sándor, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Ros Sempere Marcos, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Saryusz-Wolski Jacek, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schmiedtbauer Simone, Schreinemacher Liesje, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Semedo Monica, Sidl Günther, Silva Pereira Pedro, Sokol Tomislav, Solís Pérez Susana, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Štefanec Ivan, Szydło Beata, Tarabella Marc, Tarczyński Dominik, Terras Riho, Tinagli Irene, Tobiszowski Grzegorz, Toom Yana, Tóth Edina, Tovaglieri Isabella, Tudorache Dragoş, Tudose Mihai, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Vandendriessche Tom, Van Overtveldt Johan, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Vincze Loránt, Voss Axel, Vuolo Lucia, Waitz Thomas, Wallace Mick, Walsh Maria, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Zacharopoulou Chrysoula, Zagorakis Theodoros, Zambelli Stefania, Zarzalejos Javier, Zdechovský Tomáš, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana

Leista nedalyvauti:

Beňová Monika, Maydell Eva, Ochojska Janina, Rougé André

Dėl priežasčių, susijusių su COVID-19 pandemija, buvo įdiegta nuotolinio balsavimo sistema (žr. 2020 m. kovo 20 d. Biuro sprendimą, kuriuo papildomas 2004 m. gegužės 3 d. Biuro sprendimas dėl Balsavimo taisyklių). Balsavusių Parlamento narių pavardės nurodomos dokumente „Vardinio balsavimo rezultatai“, kuris pridedamas prie plenarinio posėdžio protokolo ir skelbiamas Parlamento interneto svetainėje.

Atnaujinta: 2021 m. spalio 8 d.Teisinė informacija - Privatumo politika