Indekss 
Protokols
XML 115kPDF 256kWORD 71k
Pirmdiena, 2020. gada 19. oktobris - Brisele
1.Sesijas atsākšana
 2.Sēdes atklāšana
 3.Priekšsēdētāja paziņojums
 4.Iepriekšējo sēžu protokolu apstiprināšana
 5.Parlamenta sastāvs
 6.Pieprasījums atcelt imunitāti
 7.Komiteju un delegāciju sastāvs
 8.Sarunas pirms Parlamenta pirmā lasījuma (Reglamenta 71. pants)
 9.Saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru pieņemto tiesību aktu parakstīšana (Reglamenta 79. pants)
 10.Sesijas plenārsēžu datumi
 11.Saistībā ar Parlamenta nostājām un rezolūcijām veiktie pasākumi
 12.Jautājumi, uz kuriem jāatbild mutiski (iesniegšana)
 13.Dokumentu iesniegšana
 14.Darba kārtība
 15.Digitālo pakalpojumu tiesību akts: vienotā tirgus darbības uzlabošana - Digitālo pakalpojumu tiesību akts: komerctiesību un civiltiesību noteikumu pielāgošana komercvienībām, kas darbojas tiešsaistē - Digitālo pakalpojumu tiesību akts un ar pamattiesību ievērošanu saistītās problēmas - Mākslīgā intelekta, robotikas un saistīto tehnoloģiju ētisko aspektu satvars - Mākslīgajam intelektam piemērojamais civiltiesiskās atbildības režīms - Intelektuālā īpašuma tiesības saistībā ar mākslīgā intelekta tehnoloģiju attīstību (debates)
 16.Balsošanas laiks
 17.Parlamenta sastāvs
 18.Digitālo pakalpojumu tiesību akts: vienotā tirgus darbības uzlabošana - Digitālo pakalpojumu tiesību akts: komerctiesību un civiltiesību noteikumu pielāgošana komercvienībām, kas darbojas tiešsaistē - Digitālo pakalpojumu tiesību akts un ar pamattiesību ievērošanu saistītās problēmas - Mākslīgā intelekta, robotikas un saistīto tehnoloģiju ētisko aspektu satvars - Mākslīgajam intelektam piemērojamais civiltiesiskās atbildības režīms - Intelektuālā īpašuma tiesības saistībā ar mākslīgā intelekta tehnoloģiju attīstību (debašu turpinājums)
 19.Eiropas izglītības nākotne saistībā ar Covid-19 (debates)
 20.Komisijas pienākumi vīzu savstarpējības jomā atbilstīgi Regulas (ES) 2018/1806 7. pantam (debates)
 21.Ieteikums Padomei un PV/AP par pastāvīgās strukturētās sadarbības (PESCO) īstenošanu un pārvaldību (īss izklāsts)
 22.Ziņojums par ES un Moldovas Republikas asociācijas nolīguma īstenošanu (īss izklāsts)
 23.Balsojumu skaidrojumi
 24.Balsojumu labojumi un nodomi balsot
 25.Nākamās sēdes darba kārtība
 26.Sēdes slēgšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS


SĒDI VADA: David Maria SASSOLI
Priekšsēdētājs

1. Sesijas atsākšana

Tika atsākta 2020. gada 8. oktobrī pārtrauktā sesija.


2. Sēdes atklāšana

Sēde tika atklāta plkst. 17.02.


3. Priekšsēdētāja paziņojums

Priekšsēdētājs sniedza paziņojumu par 2020. gada 16. oktobrī Konflansā Senonorinā (Francija) notikušo vēstures un ģeogrāfijas skolotāja Samuel Paty slepkavību, ko izdarījis islāma terorists.

Viņš uzsvēra izglītības būtisko lomu terora apkarošanā un godināja Samuel Paty tuviniekus un draugus, kā arī visus mācībspēkus gan Francijā, gan citur pasaulē.

Parlaments ievēroja minūtes klusuma brīdi, godinot Samuel Paty, visus no terorisma cietušos un visus tos, kas katru dienu cīnās pret terorismu ar savu darbu, degsmi un piemēru.


4. Iepriekšējo sēžu protokolu apstiprināšana

2020. gada 5. oktobra, 2020. gada 6. oktobra, 2020. gada 7. oktobra un 2020. gada 8. oktobra sēžu protokoli tika apstiprināti.


5. Parlamenta sastāvs

Mairead McGuinness ir iecelta par Eiropas Komisijas locekli, sākot ar 2020. gada 12. oktobri.

Parlaments pieņēma zināšanai, ka saskaņā ar 7. panta 1. punktu Aktā par Eiropas Parlamenta deputātu ievēlēšanu tiešās vispārējās vēlēšanās šis amats nav savienojams ar Eiropas Parlamenta deputāta amatu, un saskaņā ar Reglamenta 4. panta 1. un 4. punktu konstatēja, ka, sākot ar 2020. gada 12. oktobri, minētās deputātes vieta ir atbrīvojusies.

Beļģijas kompetentās iestādes ir paziņojušas, ka Sara Matthieu ir iecelta par Eiropas Parlamenta deputāti Petra de Sutter vietā, sākot ar 2020. gada 8. oktobri.

Parlaments pieņēma zināšanai viņas iecelšanu amatā.

Saskaņā ar Reglamenta 3. panta 2. punktu, kamēr Sara Matthieu pilnvaras nav pārbaudītas vai kamēr nav pieņemts lēmums par domstarpībām, un ar noteikumu, ka viņa pirms tam ir parakstījusi rakstisku deklarāciju, ka neieņem nevienu ar Eiropas Parlamenta deputāta pienākumu pildīšanu nesavienojamu amatu, viņa darbojas Parlamentā un tā struktūrvienībās un uz viņu attiecas visas ar šo darbību saistītās tiesības.


6. Pieprasījums atcelt imunitāti

Grieķijas kompetentās iestādes ir nosūtījušas pieprasījumu atcelt Ioannis Lagos imunitāti nolūkā pret viņu ierosināt kriminālprocesu.

Saskaņā ar Reglamenta 9. panta 1. punktu pieprasījums ir nodots atbildīgajai komitejai, proti, JURI komitejai.


7. Komiteju un delegāciju sastāvs

Sēdes vadītājs ir saņēmis turpmāk minētos Verts/ALE grupas lēmumus, ar ko groza komiteju un delegāciju sastāvu.

INTA komiteja: Sara Matthieu – Anna Cavazzini vietā.

IMCO komiteja: Anna Cavazzini.

Īpašā komiteja attiecībā uz vēža uzveikšanu: Manuela Ripa.

Delegācija attiecībām ar Dienvidāzijas valstīm: Sara Matthieu.

Šie lēmumi stājas spēkā šajā dienā.


8. Sarunas pirms Parlamenta pirmā lasījuma (Reglamenta 71. pants)

Sēdes vadītājs saskaņā ar Reglamenta 71. pantu paziņoja par TRAN komitejas un BUDG/ECON komitejas lēmumiem sākt iestāžu sarunas, pamatojoties uz šādiem ziņojumiem:

—   TRAN komiteja: priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Dzelzceļa gadu (2021) (COM(2020)0078 – C9-0076/2020 – 2020/0035(COD)). Referente: Anna Deparnay-Grunenberg (A9-0191/2020);

—   BUDG komiteja / ECON komiteja: priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par publiskā sektora aizdevumu mehānismu Taisnīgas pārkārtošanās mehānisma ietvaros (COM(2020)0453 – C9-0153/2020 – 2020/0100(COD)). Referenti: Henrike Hahn un Johan Van Overtveldt (A9-0195/2020).

Saskaņā ar Reglamenta 71. panta 2. punktu viena vai vairākas politiskās grupas vai deputāti, kuru skaits sasniedz vismaz vidējo obligāto minimumu, līdz nākamās dienas, proti, otrdienas, 2020. gada 20. oktobra, pusnaktij var rakstiski pieprasīt balsot par lēmumiem sākt sarunas.

Ja minētajā termiņā nav iesniegts neviens pieprasījums balsot Parlamentā par lēmumu sākt sarunas, tās var sākt jebkurā laikā pēc šā termiņa beigām.


9. Saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru pieņemto tiesību aktu parakstīšana (Reglamenta 79. pants)

Priekšsēdētājs paziņoja, ka viņš kopā ar Padomes priekšsēdētāju trešdien, 2020. gada 21. oktobrī, parakstīs turpmāk minētos tiesību aktus, kas pieņemti saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru:

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula, ar ko groza Regulu (ES) Nr. 1303/2013 attiecībā uz ikgadējā priekšfinansējuma korekciju 2021.–2023. gadam (00033/2020/LEX - C9-0328/2020 - 2018/0322(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula, ar ko groza Direktīvu (ES) 2016/798 attiecībā uz dzelzceļa drošības un savstarpējas izmantojamības noteikumu piemērošanu Lamanša pastāvīgajā savienojumā (00032/2020/LEX - C9-0325/2020 - 2020/0161(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula, ar ko groza Regulu (ES) Nr. 514/2014 attiecībā uz saistību atcelšanas procedūru (00035/2020/LEX - C9-0324/2020 - 2020/0140(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva, ar ko groza Padomes Lēmumu 2003/17/EK attiecībā uz tādu lauka apskašu atbilstību, kuras graudaugu sēklu ražošanai paredzētiem augiem veic Ukrainā, un attiecībā uz Ukrainā ražotu graudaugu sēklu līdzvērtīgumu (00038/2020/LEX - C9-0323/2020 - 2020/0053(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes lēmums, ar ko Francijai piešķir pilnvaras risināt sarunas, parakstīt un noslēgt starptautisku nolīgumu, ar kuru papildina Līgumu starp Franciju un Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienoto Karalisti par Lamanša pastāvīgā savienojuma būvniecību un ekspluatāciju, ko veic privāti koncesionāri (00031/2020/LEX - C9-0322/2020 - 2020/0160(COD)).


10. Sesijas plenārsēžu datumi

Sēdes vadītājs informēja, ka Priekšsēdētāju konferences 2020. gada 6. un 15. oktobra sanāksmēs, ņemot vērā Covid-19 izraisīto situāciju un lai ļautu Parlamentam pildīt savas pamatfunkcijas un balsot par svarīgiem dokumentiem, viņš ar politisko grupu priekšsēdētāju piekrišanu ir pieņēmis šādus lēmumus:

—   pagarināt kārtējo sesiju līdz piektdienai, 2020. gada 23. oktobrim;

—   pagarināt novembra I sesiju līdz piektdienai, 2020. gada 13. novembrim.

Labotais 2020. gada provizoriskais sesiju grafiks ir pieejams Parlamenta interneta vietnē.


11. Saistībā ar Parlamenta nostājām un rezolūcijām veiktie pasākumi

Komisijas paziņojumi par pasākumiem, kas veikti saistībā ar Parlamenta 2020. gada jūnija sesijā un 2020. gada jūlija I sesijā pieņemtajām nostājām un rezolūcijām, ir pieejami Parlamenta tīmekļa vietnē.


12. Jautājumi, uz kuriem jāatbild mutiski (iesniegšana)

Darba kārtībā tika iekļauti šādi jautājumi, uz kuriem jāatbild mutiski un kuriem seko debates (Reglamenta 136. pants):

—   O-000049/2020, kuru uzdeva Juan Fernando López Aguilar LIBE komitejas vārdā Komisijai: Saistības vīzu savstarpējības jomā saskaņā ar Regulas (ES) 2018/1806 7. pantu (B9-0022/2020);

—   O-000052/2020, kuru uzdeva Sabine Verheyen CULT komitejas vārdā Padomei: Eiropas izglītības nākotne saistībā ar Covid-19 (B9-0020/2020);

—   O-000053/2020, kuru uzdeva Sabine Verheyen CULT komitejas vārdā Komisijai: Eiropas izglītības nākotne saistībā ar Covid-19 (B9-0021/2020).


13. Dokumentu iesniegšana

Bija iesniegti turpmāk minētie dokumenti.

1. Citas iestādes

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 6. septembra Regulu (EK) Nr. 1367/2006 par to, kā Kopienas iestādēm un struktūrām piemērot Orhūsas Konvenciju par pieeju informācijai, sabiedrības dalību lēmumu pieņemšanā un iespēju griezties tiesu iestādēs saistībā ar vides jautājumiem (COM(2020)0642 - C9-0321/2020 – 2020/0289(COD)).
Saskaņā ar Reglamenta 145. panta 1. punktu un 146. panta 1. punktu priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju un Reģionu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

atzinums:

JURI, LIBE

- Eiropas Centrālās bankas Valdes locekļa iecelšana amatā (N9-0055/2020 - C9-0331/2020 – 2020/0805(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

2. Parlamenta komitejas

- Ziņojums par Eiropas Parlamenta ieteikumu Padomei un Komisijas priekšsēdētājas vietniekam / Savienības Augstajam pārstāvim ārlietās un drošības politikas jautājumos par pastāvīgās strukturētās sadarbības (PESCO) īstenošanu un pārvaldību (2020/2080(INI)) - AFET komiteja - Referents: Radosław Sikorski (A9-0165/2020).

- Ziņojums par ES un Moldovas Republikas asociācijas nolīguma īstenošanu (2019/2201(INI)) - AFET komiteja - Referents: Dragoş Tudorache (A9-0166/2020).

- Ziņojums par Eiropas Parlamenta ieteikumu Padomei, Komisijai un Komisijas priekšsēdētājas vietniekam / Savienības Augstajam pārstāvim ārlietās un drošības politikas jautājumos par attiecībām ar Baltkrieviju (2020/2081(INI)) - AFET komiteja - Referents: Petras Auštrevičius (A9-0167/2020).

- Ziņojums par digitālo pakalpojumu tiesību aktu un ar pamattiesību ievērošanu saistītajām problēmām (2020/2022(INI)) - LIBE komiteja - Referents: Kris Peeters (A9-0172/2020).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko Regulu (ES) Nr. 223/2014 groza attiecībā uz īpašu pasākumu ieviešanu Covid-19 krīzes risināšanai (COM(2020)0223 - C9-0151/2020 - 2020/0105(COD)) - EMPL komiteja - Referente: Lucia Ďuriš Nicholsonová (A9-0174/2020).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Padomes Regulu (EK) Nr. 1215/2009, ar ko ievieš ārkārtas tirdzniecības pasākumus tām valstīm un teritorijām, kas piedalās vai ir saistītas ar Eiropas Savienības asociācijas un stabilizācijas procesu (COM(2020)0135 - C9-0099/2020 - 2020/0051(COD)) - INTA komiteja - Referents: Emmanuel Maurel (A9-0175/2020).

- Ziņojums par intelektuālā īpašuma tiesībām saistībā ar mākslīgā intelekta tehnoloģiju attīstību (2020/2015(INI)) - JURI komiteja - Referents: Stéphane Séjourné (A9-0176/2020).

- Ziņojums ar ieteikumiem Komisijai par digitālo pakalpojumu tiesību aktu: komerctiesību un civiltiesību noteikumu pielāgošana komercvienībām, kas darbojas tiešsaistē (2020/2019(INL)) - JURI komiteja - Referents: Tiemo Wölken (A9-0177/2020).

- Ziņojums ar ieteikumiem Komisijai par mākslīgajam intelektam piemērojamo civiltiesiskās atbildības režīmu (2020/2014(INL)) - JURI komiteja - Referents: Axel Voss (A9-0178/2020).

- Ziņojums ar ieteikumiem Komisijai par ES tiesisko regulējumu ES izraisītas globālas atmežošanas apturēšanai un vēršanai pretējā virzienā (2020/2006(INL)) - ENVI komiteja - Referente: Delara Burkhardt (A9-0179/2020).

- Ziņojums ar ieteikumiem Komisijai par digitālo pakalpojumu tiesību aktu: vienotā tirgus darbības uzlabošana (2020/2018(INL)) - IMCO komiteja - Referents: Alex Agius Saliba (A9-0181/2020).

- Ziņojums par eurozonas nodarbinātības un sociālās politikas nostādnēm 2020. gadā (2020/2079(INI)) - EMPL komiteja - Referente: Klára Dobrev (A9-0183/2020).

- Ziņojums ar ieteikumiem Komisijai par mākslīgā intelekta, robotikas un saistīto tehnoloģiju ētisko aspektu satvaru (2020/2012(INL)) - JURI komiteja - Referents: Ibán García Del Blanco (A9-0186/2020).

- Otrais ziņojums par Eiropas Savienības 2018. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, VI iedaļa – Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja (2019/2060(DEC)) - CONT komiteja - Referents: Tomáš Zdechovský (A9-0188/2020).

- Otrais ziņojums par Eiropas Savienības 2018. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, II iedaļa – Eiropadome un Padome (2019/2057(DEC)) - CONT komiteja - Referents: Tomáš Zdechovský (A9-0189/2020).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko, reaģējot uz Covid-19 uzliesmojumu, Regulu (ES) Nr. 168/2013 groza attiecībā uz īpašiem pasākumiem saistībā ar L kategorijas sērijas beigu transportlīdzekļiem (COM(2020)0491 - C9-0285/2020 - 2020/0251(COD)) - IMCO komiteja - Referente: Maria Grapini (A9-0190/2020).

- Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu saskaņā ar Spānijas pieteikumu EGF/2020/001 ES/Galisijas kuģubūves palīgnozares (COM(2020)0485 - C9-0294/2020 - 2020/1996(BUD)) - BUDG komiteja - Referente: Valérie Hayer (A9-0192/2020).

- Ziņojums par eurozonas ekonomikas politikas nostādnēm 2020. gadā (2020/2078(INI)) - ECON komiteja - Referents: Joachim Schuster (A9-0193/2020).


14. Darba kārtība

Bija izdalīts 2020. gada oktobra II sesijas plenārsēžu galīgais darba kārtības projekts (PE 659.661/PDOJ), kuram bija ierosināti turpmāk minētie grozījumi (Reglamenta 158. pants).

Pēc apspriešanās ar politiskajām grupām sēdes vadītājs ierosināja galīgajā darba kārtības projektā izdarīt šādus grozījumus:

Piektdiena

Otrais balsošanas laiks ilgs no plkst. 13.15 līdz plkst. 14.30.

Otrā balsošanas laika rezultāti tiks paziņoti plkst. 17.00.

Darba kārtībai tiks pievienots trešais balsošanas laiks, kas ilgs no plkst 18.00 līdz plkst. 19.15.

Trešā balsošanas laika rezultāti tiks paziņoti plkst. 21.30.

Sēdes vadītājs darīja zināmu arī to, ka balsošana tiks sadalīta pa dažādiem balsošanas laikiem atkarībā no grozījumu skaita. Informācija par balsošanas sadalījumu pa dažādiem balsošanas laikiem būs pieejama Parlamenta tīmekļa vietnes sadaļā “Svarīgākā informācija un dokumenti”. Balsojumu sadalījumu var grozīt atkarībā no galīgā grozījumu skaita un no tā, cik būs pieprasījumu balsot pa daļām un balsot atsevišķi.

Parlaments pauda piekrišanu šiem ierosinājumiem.

Līdz ar to darba kārtība bija noteikta.

Sēdes vadītājs atgādināja, ka sakarā ar pandēmiju ir veikti jauni pasākumi, lai ierobežotu slimības izplatīšanos, vienlaikus nepārtraucot Parlamenta darbu. Sēdes vadītājs pauda nožēlu par to, ka Parlaments joprojām nav varējis atsākt darbu Strasbūrā un ka sakarā ar veselības krīzes saasināšanos, kura ir skārusi arī Beļģiju, ir nācies ierobežot deputātu klātbūtni plenārsēdē. Deputāti, kuri atrodas dalībvalstīs, var piedalīties debatēs no savas valsts vietējā biroja. Sēdes vadītājs pateicās visām politiskajām grupām par to, ka bija iespējams veikt šos pasākumus, kuri ļauj Parlamentam nodrošināt Eiropas demokrātijas darbības nepārtrauktību.

SĒDI VADA: Klára DOBREV
Priekšsēdētāja vietniece


15. Digitālo pakalpojumu tiesību akts: vienotā tirgus darbības uzlabošana - Digitālo pakalpojumu tiesību akts: komerctiesību un civiltiesību noteikumu pielāgošana komercvienībām, kas darbojas tiešsaistē - Digitālo pakalpojumu tiesību akts un ar pamattiesību ievērošanu saistītās problēmas - Mākslīgā intelekta, robotikas un saistīto tehnoloģiju ētisko aspektu satvars - Mākslīgajam intelektam piemērojamais civiltiesiskās atbildības režīms - Intelektuālā īpašuma tiesības saistībā ar mākslīgā intelekta tehnoloģiju attīstību (debates)

Ziņojums ar ieteikumiem Komisijai par digitālo pakalpojumu tiesību aktu: vienotā tirgus darbības uzlabošana [2020/2018(INL)] - Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja. Referents: Alex Agius Saliba (A9-0181/2020).

Ziņojums ar ieteikumiem Komisijai par digitālo pakalpojumu tiesību aktu: komerctiesību un civiltiesību noteikumu pielāgošana komercvienībām, kas darbojas tiešsaistē [2020/2019(INL)] - Juridiskā komiteja. Referents: Tiemo Wölken (A9-0177/2020).

Ziņojums par digitālo pakalpojumu tiesību aktu un ar pamattiesību ievērošanu saistītajām problēmām [2020/2022(INI)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referents: Kris Peeters (A9-0172/2020).

Ziņojums ar ieteikumiem Komisijai par mākslīgā intelekta, robotikas un saistīto tehnoloģiju ētisko aspektu satvaru [2020/2012(INL)] - Juridiskā komiteja. Referents: Ibán García Del Blanco (A9-0186/2020).

Ziņojums ar ieteikumiem Komisijai par mākslīgajam intelektam piemērojamo civiltiesiskās atbildības režīmu [2020/2014(INL)] - Juridiskā komiteja. Referents: Axel Voss (A9-0178/2020).

Ziņojums par intelektuālā īpašuma tiesībām saistībā ar mākslīgā intelekta tehnoloģiju attīstību [2020/2015(INI)] - Juridiskā komiteja. Referents: Stéphane Séjourné (A9-0176/2020).

Alex Agius Saliba, Tiemo Wölken, Kris Peeters, Marcos Ros Sempere (aizstājot referentu, Ibán García Del Blanco), Stéphane Séjourné un Axel Voss iepazīstināja ar ziņojumiem.

Uzstājās Dita Charanzová (IMCO komitejas atzinuma sagatavotāja), Alexandra Geese (IMCO komitejas atzinuma sagatavotāja), Josianne Cutajar (TRAN komitejas atzinuma sagatavotāja), Izaskun Bilbao Barandica (TRAN komitejas atzinuma sagatavotāja), Petra Kammerevert (CULT komitejas atzinuma sagatavotāja), Patrick Breyer (JURI komitejas atzinuma sagatavotājs), Assita Kanko (LIBE komitejas atzinuma sagatavotāja) un Marina Kaljurand (LIBE komitejas atzinuma sagatavotāja).

Uzstājās Margrethe Vestager (Komisijas priekšsēdētājas izpildvietniece).

Uzstājās Lina Gálvez Muñoz (EMPL komitejas atzinuma sagatavotāja), Adam Bielan (IMCO komitejas atzinuma sagatavotājs), Svenja Hahn (IMCO komitejas atzinuma sagatavotāja), Cláudia Monteiro de Aguiar (TRAN komitejas atzinuma sagatavotāja), Andor Deli (TRAN komitejas atzinuma sagatavotājs), Łukasz Kohut (CULT komitejas atzinuma sagatavotājs), Pablo Arias Echeverría PPE grupas vārdā, Christel Schaldemose S&D grupas vārdā, Karen Melchior Renew grupas vārdā, Gilles Lebreton ID grupas vārdā, Sergey Lagodinsky Verts/ALE grupas vārdā un Kosma Złotowski ECR grupas vārdā.

SĒDI VADA: Pedro SILVA PEREIRA
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Emmanuel Maurel GUE/NGL grupas vārdā, Sabrina Pignedoli, pie grupām nepiederoša deputāte, Geoffroy Didier, Sylvie Guillaume, Liesje Schreinemacher, Alessandra Basso, Marcel Kolaja, Eugen Jurzyca, Kateřina Konečná, Clara Ponsatí Obiols, Andreas Schwab, Maria-Manuel Leitão-Marques, Moritz Körner, Christine Anderson, Kim Van Sparrentak, Geert Bourgeois, Sandra Pereira un Lefteris Nikolaou-Alavanos.

(Debašu turpinājums: 19.10.2020. protokola 18. punkts)


16. Balsošanas laiks

Parlaments ir aicināts ar vienu balsojumu balsot par turpmāk minētajiem dokumentiem.

—   Priekšlikums, ar ko, reaģējot uz Covid-19 uzliesmojumu, Regulu (ES) Nr. 168/2013 groza attiecībā uz īpašiem pasākumiem saistībā ar L kategorijas sērijas beigu transportlīdzekļiem ***I
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko, reaģējot uz Covid-19 uzliesmojumu, Regulu (ES) Nr. 168/2013 groza attiecībā uz īpašiem pasākumiem saistībā ar L kategorijas sērijas beigu transportlīdzekļiem [COM(2020)0491 - C9-0285/2020 - 2020/0251(COD)] - Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja. Referente: Maria Grapini (A9-0190/2020).

—   Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana — pieteikums EGF/2020/001 ES/Galisijas kuģubūves palīgnozares
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu saskaņā ar Spānijas pieteikumu EGF/2020/001 ES/Galisijas kuģubūves palīgnozares [COM(2020)0485 - C9-0294/2020 - 2020/1996(BUD)] - Budžeta komiteja. Referente: Valérie Hayer (A9-0192/2020).

Parlaments ir aicināts balsot par turpmāk minētajiem lēmumiem par 2018. gada budžeta izpildi.

—   ES 2018. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja
Otrais ziņojums par Eiropas Savienības 2018. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, VI iedaļa — Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja [2019/2060(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Tomáš Zdechovský (A9-0188/2020).
Balsojums par pirmo ziņojumu (A9-0078/2020) notika 2020. gada 13. maijā (13.5.2020. protokola 20. punkts).

—   ES 2018. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropadome un Padome
Otrais ziņojums par Eiropas Savienības 2018. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, II iedaļa — Eiropadome un Padome [2019/2057(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Tomáš Zdechovský (A9-0189/2020).
Balsojums par pirmo ziņojumu (A9-0038/2020) notika 2020. gada 13. maijā (13.5.2020. protokola 20. punkts).

Balsot būs iespējams līdz plkst. 20.30.

Sākās balsošana.

Balsošanas rezultāti tiks paziņoti nākamajā dienā, proti, otrdien, 2020. gada 20. oktobrī, plkst. 9.00.


17. Parlamenta sastāvs

Miriam Dalli ir paziņojusi par savu iecelšanu par valsts parlamenta deputāti, sākot ar 2020. gada 19. oktobri.

Parlaments to pieņēma zināšanai un saskaņā ar 7. panta 2. punktu Aktā par Eiropas Parlamenta deputātu ievēlēšanu tiešās vispārējās vēlēšanās un Reglamenta 4. panta 1. un 4. punktu paziņoja, ka, sākot ar 2020. gada 19. oktobri, ir atbrīvojusies deputātes vieta.


18. Digitālo pakalpojumu tiesību akts: vienotā tirgus darbības uzlabošana - Digitālo pakalpojumu tiesību akts: komerctiesību un civiltiesību noteikumu pielāgošana komercvienībām, kas darbojas tiešsaistē - Digitālo pakalpojumu tiesību akts un ar pamattiesību ievērošanu saistītās problēmas - Mākslīgā intelekta, robotikas un saistīto tehnoloģiju ētisko aspektu satvars - Mākslīgajam intelektam piemērojamais civiltiesiskās atbildības režīms - Intelektuālā īpašuma tiesības saistībā ar mākslīgā intelekta tehnoloģiju attīstību (debašu turpinājums)

Ziņojums ar ieteikumiem Komisijai par digitālo pakalpojumu tiesību aktu: vienotā tirgus darbības uzlabošana [2020/2018(INL)] - Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja. Referents: Alex Agius Saliba (A9-0181/2020).

Ziņojums ar ieteikumiem Komisijai par digitālo pakalpojumu tiesību aktu: komerctiesību un civiltiesību noteikumu pielāgošana komercvienībām, kas darbojas tiešsaistē [2020/2019(INL)] - Juridiskā komiteja. Referents: Tiemo Wölken (A9-0177/2020).

Ziņojums par digitālo pakalpojumu tiesību aktu un ar pamattiesību ievērošanu saistītajām problēmām [2020/2022(INI)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referents: Kris Peeters (A9-0172/2020).

Ziņojums ar ieteikumiem Komisijai par mākslīgā intelekta, robotikas un saistīto tehnoloģiju ētisko aspektu satvaru [2020/2012(INL)] - Juridiskā komiteja. Referents: Ibán García Del Blanco (A9-0186/2020).

Ziņojums ar ieteikumiem Komisijai par mākslīgajam intelektam piemērojamo civiltiesiskās atbildības režīmu [2020/2014(INL)] - Juridiskā komiteja. Referents: Axel Voss (A9-0178/2020).

Ziņojums par intelektuālā īpašuma tiesībām saistībā ar mākslīgā intelekta tehnoloģiju attīstību [2020/2015(INI)] - Juridiskā komiteja. Referents: Stéphane Séjourné (A9-0176/2020).

(Debašu sākums: 19.10.2020. protokola 15. punkts.)

Uzstājās Edina Tóth, Eva Kaili, Irena Joveva, Jean-Lin Lacapelle, Gwendoline Delbos-Corfield, Joachim Stanisław Brudziński, Tomasz Frankowski, Evelyne Gebhardt, Sandro Gozi, Gunnar Beck, Dace Melbārde, Pilar del Castillo Vera, Adriana Maldonado López, Maximilian Krah, Robert Roos un Henna Virkkunen.

SĒDI VADA: Marcel KOLAJA
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Brando Benifei, Jadwiga Wiśniewska, Ivan Štefanec, Javier Zarzalejos, Arba Kokalari, Antonius Manders un Tomislav Sokol.

Uzstājās Alex Agius Saliba, Tiemo Wölken, Kris Peeters, Axel Voss un Margrethe Vestager (Komisijas priekšsēdētājas izpildvietniece).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 20.10.2020. protokola 17. punkts (A9-0181/2020, A9-0177/2020, A9-0186/2020 un A9-0176/2020) (grozījumi); 20.10.2020. protokola 21. punkts (galīgais balsojums).


19. Eiropas izglītības nākotne saistībā ar Covid-19 (debates)

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000052/2020) un kuru uzdeva Sabine Verheyen CULT komitejas vārdā Padomei: Eiropas izglītības nākotne saistībā ar Covid-19 (B9-0020/2020).

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000053/2020) un kuru uzdeva Sabine Verheyen CULT komitejas vārdā Komisijai: Eiropas izglītības nākotne saistībā ar Covid-19 (B9-0021/2020).

Victor Negrescu (aizstājot autori) izvērsa jautājumus.

Michael Roth (pašreizējais Padomes priekšsēdētājs) un Ylva Johansson (Komisijas locekle) atbildēja uz jautājumiem.

Rezolūcijas priekšlikums, kas saskaņā ar Reglamenta 136. panta 5. punktu ir iesniegts debašu noslēgumā.

—   Sabine Verheyen CULT komitejas vārdāpar Eiropas izglītības nākotni saistībā ar Covid-19 (2020/2760(RSP)) (B9-0338/2020).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 21.10.2020. protokola 9. punkts (grozījumi); 22.10.2020. protokola 2. punkts (galīgais balsojums).


20. Komisijas pienākumi vīzu savstarpējības jomā atbilstīgi Regulas (ES) 2018/1806 7. pantam (debates)

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000049/2020) un kuru uzdeva Juan Fernando López Aguilar LIBE komitejas vārdā Komisijai: Saistības vīzu savstarpējības jomā saskaņā ar Regulas (ES) 2018/1806 7. pantu (B9-0022/2020).

Juan Fernando López Aguilar izvērsa jautājumu.

Ylva Johansson (Komisijas locekle) atbildēja uz jautājumu.

Rezolūcijas priekšlikums, kas saskaņā ar Reglamenta 136. panta 5. punktu ir iesniegts debašu noslēgumā.

—   Juan Fernando López Aguilar LIBE komitejas vārdāpar Komisijas pienākumiem vīzu savstarpējības jomā atbilstīgi Regulas (ES) 2018/1806 7. pantam (2020/2605(RSP)) (B9-0339/2020).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 22.10.2020. protokola 2. punkts.


21. Ieteikums Padomei un PV/AP par pastāvīgās strukturētās sadarbības (PESCO) īstenošanu un pārvaldību (īss izklāsts)

Ziņojums par Eiropas Parlamenta ieteikumu Padomei un Komisijas priekšsēdētājas vietniekam / Savienības Augstajam pārstāvim ārlietās un drošības politikas jautājumos par pastāvīgās strukturētās sadarbības (PESCO) īstenošanu un pārvaldību [2020/2080(INI)] - Ārlietu komiteja. Referents: Radosław Sikorski (A9-0165/2020).

Radosław Sikorski iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Josep Borrell Fontelles (Komisijas priekšsēdētājas vietnieks / Savienības Augstais pārstāvis ārlietās un drošības politikas jautājumos).

Punkta izskatīšana tika pabeigta.

Balsojums: 20.10.2020. protokola 8. punkts (grozījumi); 20.10.2020. protokola 21. punkts (galīgais balsojums).


22. Ziņojums par ES un Moldovas Republikas asociācijas nolīguma īstenošanu (īss izklāsts)

Ziņojums par ES un Moldovas Republikas asociācijas nolīguma īstenošanu [2019/2201(INI)] - Ārlietu komiteja. Referents: Dragoş Tudorache (A9-0166/2020).

Dragoş Tudorache iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Josep Borrell Fontelles (Komisijas priekšsēdētājas vietnieks / Savienības Augstais pārstāvis ārlietās un drošības politikas jautājumos).

Punkta izskatīšana tika pabeigta.

Balsojums: 20.10.2020. protokola 8. punkts (grozījumi); 20.10.2020. protokola 21. punkts (galīgais balsojums).


23. Balsojumu skaidrojumi

Rakstiski balsojumu skaidrojumi

Balsojumu skaidrojumi, kas saskaņā ar Reglamenta 194. pantu ir iesniegti rakstiski, ir iekļauti Parlamenta tīmekļa vietnē deputātiem paredzētajās lapās.

Izņēmuma kārtā tiks pieņemti balsojumu skaidrojumi, kas nepārsniedz 400 vārdu.


24. Balsojumu labojumi un nodomi balsot

Balsojumu labojumi un nodomi balsot ir iekļauti dokumentā “Rezultāti balsošanai pēc saraksta”, kas pievienots sēdes protokolam un pieejams Parlamenta tīmekļa vietnē. Tie ir publicēti tikai informatīvā nolūkā un nekādi nemaina plenārsēdē paziņoto balsošanas rezultātu.

Dokumentu pastāvīgi atjaunina ne ilgāk kā divu nedēļu laikā pēc sesijas.

Pēc tam sagatavo balsojumu labojumu un nodomu balsot saraksta galīgo variantu, lai to varētu iztulkot un publicēt Oficiālajā Vēstnesī.


25. Nākamās sēdes darba kārtība

Nākamās dienas sēdes darba kārtība tika noteikta (dokuments Darba kārtība PE 659.661/OJMA).


26. Sēdes slēgšana

Sēde tika slēgta plkst. 21.09.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

Ģenerālsekretārs

Priekšsēdētājs


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Klātesoši:

Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Agius Saliba Alex, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Alexandrov Yordanov Alexander, Alieva-Veli Atidzhe, Anderson Christine, Andrews Barry, Andrieu Eric, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arłukowicz Bartosz, Arvanitis Konstantinos, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Balt Marek Paweł, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Belka Marek, Benifei Brando, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Biteau Benoît, Blaga Vasile, Bocskor Andrea, Bogovič Franc, Borchia Paolo, Botoş Vlad-Marius, Bourgeois Geert, Boyer Gilles, Brudziński Joachim Stanisław, Buchheit Markus, Buda Daniel, Buxadé Villalba Jorge, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Casa David, Castaldo Fabio Massimo, Cavazzini Anna, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chaibi Leila, Chastel Olivier, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Corrao Ignazio, Crețu Corina, Czarnecki Ryszard, Dalunde Jakop G., Daly Clare, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, De Castro Paolo, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, De Man Filip, Demirel Özlem, Deparnay-Grunenberg Anna, Didier Geoffroy, Dobrev Klára, Dorfmann Herbert, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Dzhambazki Angel, Eroglu Engin, Falcă Gheorghe, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Flego Valter, Fotyga Anna, Fourlas Loucas, Fragkos Emmanouil, Frankowski Tomasz, Franz Romeo, Freund Daniel, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, García Pérez Iratxe, Gardiazabal Rubial Eider, Geese Alexandra, Georgiou Giorgos, Geuking Helmut, Giarrusso Dino, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Gozi Sandro, de Graaff Marcel, Grapini Maria, Griset Catherine, Gruffat Claude, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider Roman, Hajšel Robert, Halicki Andrzej, Häusling Martin, Hautala Heidi, Heide Hannes, Heinäluoma Eero, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hidvéghi Balázs, Hlaváček Martin, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jamet France, Jurgiel Krzysztof, Jurzyca Eugen, Juvin Herve, Kaili Eva, Kaljurand Marina, Kammerevert Petra, Kanko Assita, Karas Othmar, Karski Karol, Kelleher Billy, Kelly Seán, Kempa Beata, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kohut Łukasz, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kountoura Elena, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kuźmiuk Zbigniew, Kyrtsos Georgios, Kyuchyuk Ilhan, Lacapelle Jean-Lin, Lagodinsky Sergey, Lagos Ioannis, de Lange Esther, Laporte Hélène, Lebreton Gilles, Liberadzki Bogusław, Limmer Sylvia, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López-Istúriz White Antonio, Luena César, MacManus Chris, Madison Jaak, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Mavrides Costas, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mebarek Nora, Melbārde Dace, Mikser Sven, Miller Leszek, Molnár Csaba, Montserrat Dolors, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Niinistö Ville, Oetjen Jan-Christoph, Olivier Philippe, O'Sullivan Grace, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Papadakis Demetris, Papadimoulis Dimitrios, Pedicini Piernicola, Peeters Kris, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Pereira Sandra, Pignedoli Sabrina, Pirbakas Maxette, Pîslaru Dragoş, Pollák Peter, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Puigdemont i Casamajó Carles, Rafalska Elżbieta, Regner Evelyn, Reil Guido, Ries Frédérique, Ripa Manuela, Riquet Dominique, Rivière Jérôme, Rodríguez Palop Eugenia, Rónai Sándor, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Ros Sempere Marcos, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Saryusz-Wolski Jacek, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schmiedtbauer Simone, Schreinemacher Liesje, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Semedo Monica, Sidl Günther, Silva Pereira Pedro, Sokol Tomislav, Solís Pérez Susana, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Štefanec Ivan, Szydło Beata, Tarabella Marc, Tarczyński Dominik, Terras Riho, Tinagli Irene, Tobiszowski Grzegorz, Toom Yana, Tóth Edina, Tovaglieri Isabella, Tudorache Dragoş, Tudose Mihai, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Vandendriessche Tom, Van Overtveldt Johan, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Vincze Loránt, Voss Axel, Vuolo Lucia, Waitz Thomas, Wallace Mick, Walsh Maria, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Zacharopoulou Chrysoula, Zagorakis Theodoros, Zambelli Stefania, Zarzalejos Javier, Zdechovský Tomáš, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana

Attaisnoti nepiedalās:

Beňová Monika, Maydell Eva, Ochojska Janina, Rougé André

Ar Covid-19 pandēmiju saistītu iemeslu dēļ ir ieviesta attālinātās balsošanas sistēma (sk. Prezidija 2020. gada 20. marta lēmumu, ar ko papildina Prezidija 2004. gada 3. maija lēmumu par balsošanas noteikumiem). To deputātu uzvārdi, kuri piedalījušies balsošanā, ir norādīti dokumentā "Rezultāti balsošanai pēc saraksta", kas pievienots attiecīgās sēdes protokolam un pieejams Parlamenta tīmekļa vietnē.

Pēdējā atjaunošana: 2021. gada 19. augustsJuridisks paziņojums - Privātuma politika