Indeks 
Protokół
XML 115kPDF 265kWORD 72k
Poniedziałek, 19 października 2020 r. - Bruksela
1.Wznowienie sesji
 2.Otwarcie posiedzenia
 3.Oświadczenie Przewodniczącego
 4.Zatwierdzenie protokołów poprzednich posiedzeń
 5.Skład Parlamentu
 6.Wniosek o uchylenie immunitetu
 7.Skład komisji i delegacji
 8.Negocjacje przed pierwszym czytaniem w Parlamencie (art. 71 Regulaminu)
 9.Podpisanie aktów przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (art. 79 Regulaminu)
 10.Kalendarz sesji miesięcznych
 11.Działania podjęte w związku ze stanowiskami i rezolucjami Parlamentu
 12.Pytania wymagające odpowiedzi ustnej (składanie dokumentów)
 13.Składanie dokumentów
 14.Porządek obrad
 15.Akt prawny o usługach cyfrowych: poprawa funkcjonowania jednolitego rynku – Akt prawny o usługach cyfrowych: dostosowanie przepisów prawa handlowego i cywilnego do podmiotów gospodarczych prowadzących działalność internetową – Akt prawny o usługach cyfrowych i związane z nim kwestie z zakresu praw podstawowych – Ramy aspektów etycznych sztucznej inteligencji, robotyki i powiązanych z nimi technologii – System odpowiedzialności cywilnej za sztuczną inteligencję – Prawa własności intelektualnej w dziedzinie rozwoju technologii sztucznej inteligencji (debata)
 16.Głosowanie
 17.Skład Parlamentu
 18.Akt prawny o usługach cyfrowych: poprawa funkcjonowania jednolitego rynku – Akt prawny o usługach cyfrowych: dostosowanie przepisów prawa handlowego i cywilnego do podmiotów gospodarczych prowadzących działalność internetową – Akt prawny o usługach cyfrowych i związane z nim kwestie z zakresu praw podstawowych – Ramy aspektów etycznych sztucznej inteligencji, robotyki i powiązanych z nimi technologii – System odpowiedzialności cywilnej za sztuczną inteligencję – Prawa własności intelektualnej w dziedzinie rozwoju technologii sztucznej inteligencji (ciąg dalszy debaty)
 19.Przyszłość europejskiej edukacji w kontekście Covid-19 (debata)
 20.Obowiązki Komisji w dziedzinie wzajemności wizowej zgodnie z art. 7 rozporządzenia (UE) 2018/1806 (debata)
 21.Zalecenie dla Rady oraz Wiceprzewodniczącego Komisji / Wysokiego Przedstawiciela w sprawie wdrażania stałej współpracy strukturalnej (PESCO) oraz zarządzania nią (krótka prezentacja)
 22.Sprawozdanie z wdrażania układu o stowarzyszeniu UE z Mołdawią (krótka prezentacja)
 23.Wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu
 24.Korekty i zamiary głosowania
 25.Porządek obrad następnego posiedzenia
 26.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI


PRZEWODNICTWO: David Maria SASSOLI
Przewodniczący

1. Wznowienie sesji

Sesja zawieszona w czwartek 8 października 2020 r. została wznowiona.


2. Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie zostało otwarte o godz. 17.02.


3. Oświadczenie Przewodniczącego

Przewodniczący wygłosił oświadczenie w sprawie zabójstwa Samuela Paty’ego, nauczyciela historii i geografii, który 16 października 2020 r. zginął w Conflans Sainte-Honorine (Francja) z rąk terrorysty islamistycznego.

Przewodniczący podkreślił fundamentalną rolę nauczania w walce z terrorem i skierował wyrazy solidarności z rodziną i bliskimi Samuela Paty’ego oraz ze wszystkimi nauczycielami we Francji i na świecie.

W Parlamencie zarządzono minutę ciszy w hołdzie dla Samuela Paty’ego, wszystkich ofiar terroryzmu i wszystkich tych, którzy na co dzień walczą z terroryzmem przez swą pracę zawodową, zaangażowanie i osobisty przykład.


4. Zatwierdzenie protokołów poprzednich posiedzeń

Protokoły posiedzeń z 5, 6, 7 i 8 października 2020 r. zostały zatwierdzone.


5. Skład Parlamentu

Mairead McGuinness została powołana na członkinię Komisji Europejskiej ze skutkiem od 12 października 2020 r.

Parlament odnotował fakt, że zgodnie z art. 7 ust. 1 Aktu dotyczącego wyborów przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach bezpośrednich funkcja ta jest niepołączalna z mandatem posła do Parlamentu Europejskiego, i zgodnie z art. 4 ust. 1 i 4 Regulaminu stwierdził wakat ze skutkiem od 12 października 2020 r.

Właściwe organy belgijskie powiadomiły o wyborze Sary Matthieu w miejsce Petry de Sutter na posłankę do Parlamentu Europejskiego ze skutkiem od 8 października 2020 r.

Parlament odnotował ten wybór.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 Regulaminu do czasu zweryfikowania mandatu lub wydania orzeczenia dotyczącego ewentualnego sporu Sara Matthieu bierze udział w posiedzeniach Parlamentu i jego organów, zachowując pełnię związanych z tym praw, pod warunkiem że przedstawiła uprzednio pisemne oświadczenie, w którym stwierdziła, że nie sprawuje żadnego stanowiska niepołączalnego ze sprawowaniem mandatu posłanki do Parlamentu Europejskiego.


6. Wniosek o uchylenie immunitetu

Właściwe organy greckie przekazały wniosek o uchylenie immunitetu Ioannisa Lagosa w celu wszczęcia postępowania karnego przeciwko niemu.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 Regulaminu wniosek ten został przekazany właściwej komisji, tj. komisji JURI.


7. Skład komisji i delegacji

Przewodniczący otrzymał od grupy Verts/ALE następujące decyzje zmieniające skład komisji i delegacji:

komisja INTA: Sara Matthieu zamiast Anny Cavazzini

komisja IMCO: Anna Cavazzini

Komisja Specjalna ds. Walki z Rakiem : Manuela Ripa

Delegacja do spraw Stosunków z Państwami Azji Południowej: Sara Matthieu

Decyzje te wchodzą w życie z dniem dzisiejszym.


8. Negocjacje przed pierwszym czytaniem w Parlamencie (art. 71 Regulaminu)

Zgodnie z art. 71 Regulaminu Przewodniczący ogłosił decyzje komisji TRAN i BUDG/ECON o przystąpieniu do negocjacji międzyinstytucjonalnych na podstawie następujących sprawozdań:

—   komisja TRAN: Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Roku Kolei (2021) (COM(2020)0078 – C9-0076/2020 – 2020/0035(COD)). Sprawozdawczyni: Anna Deparnay-Grunenberg (A9-0191/2020);

—   komisje BUDG/ECON: Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie instrumentu pożyczkowego na rzecz sektora publicznego w ramach mechanizmu sprawiedliwej transformacji (COM(2020)0453 – C9-0153/2020 – 2020/0100(COD)). Sprawozdawcy: Henrike Hahn i Johan Van Overtveldt (A9-0195/2020).

Zgodnie z art. 71 ust. 2 Regulaminu posłowie lub grupa polityczna (grupy polityczne) w liczbie stanowiącej co najmniej średni próg mogą złożyć do północy kolejnego dnia, tj. do wtorku 20 października 2020 r., pisemny wniosek o poddanie pod głosowanie decyzji o przystąpieniu do negocjacji.

Negocjacje można rozpocząć w dowolnym momencie po upływie tego terminu, jeżeli nie wpłynął żaden wniosek o głosowanie w Parlamencie nad decyzją o przystąpieniu do negocjacji.


9. Podpisanie aktów przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (art. 79 Regulaminu)

Przewodniczący poinformował, że wraz z Przewodniczącym Rady przystąpi w środę 21 października 2020 r. do podpisania następujących aktów przyjętych w zwykłej procedurze ustawodawczej:

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1303/2013 w zakresie dostosowania rocznych płatności zaliczkowych na lata 2021–2023 (00033/2020/LEX - C9-0328/2020 – 2018/0322(COD));

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniające dyrektywę (UE) 2016/798 w zakresie stosowania przepisów bezpieczeństwa i interoperacyjności kolei w odniesieniu do stałego połączenia przez kanał La Manche (00032/2020/LEX - C9-0325/2020 – 2020/0161(COD));

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniające rozporządzenie (UE) nr 514/2014 w odniesieniu do procedury umorzenia (00035/2020/LEX - C9-0324/2020 – 2020/0140(COD));

- Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniająca decyzję Rady 2003/17/WE w odniesieniu do równoważności przeprowadzanych na Ukrainie inspekcji polowych upraw nasiennych zbożowych roślin uprawnych i w sprawie równoważności materiału siewnego roślin zbożowych wyprodukowanego na Ukrainie (00038/2020/LEX - C9-0323/2020 – 2020/0053(COD));

- Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady upoważniająca Francję do wynegocjowania, podpisania i zawarcia umowy międzynarodowej uzupełniającej Traktat między Francją a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej dotyczący budowy i eksploatacji stałego połączenia przez kanał La Manche przez prywatnych koncesjonariuszy (00031/2020/LEX - C9-0322/2020 - 2020/0160(COD)).


10. Kalendarz sesji miesięcznych

Przewodniczący poinformował, że na posiedzeniach Konferencji Przewodniczących 6 i 15 października 2020 r. postanowił, w porozumieniu z przewodniczącymi grup politycznych, w związku z sytuacją spowodowaną przez COVID-19 oraz by umożliwić Parlamentowi wykonywanie jego podstawowych zadań i głosowanie nad ważnymi dokumentami:

—   przedłużyć obecną sesję miesięczną do piątku 23 października 2020 r.;

—   przedłużyć pierwszą listopadową sesję miesięczną do piątku 13 listopada 2020 r.

Zmieniony tymczasowy kalendarz na 2020 r. jest dostępny na stronie internetowej Parlamentu.


11. Działania podjęte w związku ze stanowiskami i rezolucjami Parlamentu

Komunikaty Komisji w sprawie działań podjętych w związku ze stanowiskami i rezolucjami przyjętymi przez Parlament podczas sesji czerwcowej i pierwszej sesji lipcowej w 2020 r. są dostępne na stronie internetowej Parlamentu.


12. Pytania wymagające odpowiedzi ustnej (składanie dokumentów)

Do porządku obrad wpisano następujące pytania wymagające odpowiedzi ustnej i debaty (art. 136 Regulaminu):

—   O-000049/2020, które skierował Juan Fernando López Aguilar, w imieniu komisji LIBE, do Komisji: Zobowiązania w dziedzinie wzajemności wizowej zgodnie z art. 7 rozporządzenia (UE) 2018/1806 (B9-0022/2020);

—   O-000052/2020, które skierowała Sabine Verheyen, w imieniu komisji CULT, do Rady: Przyszłość edukacji europejskiej w kontekście COVID-19 (B9-0020/2020);

—   O-000053/2020, które skierowała Sabine Verheyen, w imieniu komisji CULT, do Komisji: Przyszłość edukacji europejskiej w kontekście COVID-19 (B9-0021/2020).


13. Składanie dokumentów

Następujące dokumenty zostały złożone:

1) przez inne instytucje

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1367/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 września 2006 r. w sprawie zastosowania postanowień Konwencji z Aarhus o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska do instytucji i organów Wspólnoty (COM(2020)0642 - C9-0321/2020 - 2020/0289(COD))
Zgodnie z art. 145 ust. 1 i art. 146 ust. 1 Regulaminu Przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym oraz Komitetem Regionów.

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

opinia :

JURI, LIBE

- Mianowanie członka zarządu Europejskiego Banku Centralnego (N9-0055/2020 - C9-0331/2020 - 2020/0805(NLE))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ECON

2) przez komisje parlamentarne

- Sprawozdanie w sprawie zalecenia Parlamentu Europejskiego dla Rady oraz Wiceprzewodniczącego Komisji / Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa w sprawie wdrażania stałej współpracy strukturalnej (PESCO) oraz zarządzania nią (2020/2080(INI)) - komisja AFET - Sprawozdawca: Radosław Sikorski (A9-0165/2020)

- Sprawozdanie w sprawie wdrożenia układu o stowarzyszeniu UE z Mołdawią (2019/2201(INI)) - komisja AFET - Sprawozdawca: Dragoş Tudorache (A9-0166/2020)

- Sprawozdanie w sprawie zalecenia Parlamentu Europejskiego dla Rady, Komisji oraz Wiceprzewodniczącego Komisji / Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa w sprawie stosunków z Białorusią (2020/2081(INI)) - komisja AFET - Sprawozdawca: Petras Auštrevičius (A9-0167/2020)

- Sprawozdanie w sprawie aktu prawnego o usługach cyfrowych i związanych z nim kwestii z zakresu praw podstawowych (2020/2022(INI)) - komisja LIBE - Sprawozdawca: Kris Peeters (A9-0172/2020)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 223/2014 w odniesieniu do wprowadzenia szczególnych środków reagowania na kryzys związany z COVID-19 (COM(2020)0223 - C9-0151/2020 - 2020/0105(COD)) - komisja EMPL - Sprawozdawczyni: Lucia Ďuriš Nicholsonová (A9-0174/2020)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1215/2009 wprowadzające nadzwyczajne środki handlowe dla krajów i terytoriów uczestniczących lub powiązanych z procesem stabilizacji i stowarzyszania Unii Europejskiej (COM(2020)0135 - C9-0099/2020 - 2020/0051(COD)) - komisja INTA - Sprawozdawca: Emmanuel Maurel (A9-0175/2020)

- Sprawozdanie w sprawie praw własności intelektualnej w dziedzinie rozwoju technologii sztucznej inteligencji (2020/2015(INI)) - komisja JURI - Sprawozdawca: Stéphane Séjourné (A9-0176/2020)

- Sprawozdanie zawierające zalecenia dla Komisji w sprawie aktu prawnego o usługach cyfrowych: dostosowanie przepisów prawa handlowego i cywilnego w odniesieniu do podmiotów gospodarczych prowadzących działalność internetową (2020/2019(INL)) - komisja JURI - Sprawozdawca: Tiemo Wölken (A9-0177/2020)

- Sprawozdanie z zaleceniami dla Komisji w sprawie systemu odpowiedzialności cywilnej za sztuczną inteligencję (2020/2014(INL)) - komisja JURI - Sprawozdawca: Axel Voss (A9-0178/2020)

- Sprawozdanie zawierające zalecenia dla Komisji w sprawie unijnych ram prawnych mających na celu zatrzymanie i odwrócenie globalnego wylesiania spowodowanego przez UE (2020/2006(INL)) - komisja ENVI - Sprawozdawczyni: Delara Burkhardt (A9-0179/2020)

- Sprawozdanie zawierające zalecenia dla Komisji w sprawie aktu prawnego o usługach cyfrowych: poprawa funkcjonowania jednolitego rynku (2020/2018(INL)) - komisja IMCO - Sprawozdawca: Alex Agius Saliba (A9-0181/2020)

- Sprawozdanie w sprawie politycznych strategii społecznych i na rzecz zatrudnienia w strefie euro w 2020 r. (2020/2079(INI)) - komisja EMPL - Sprawozdawczyni: Klára Dobrev (A9-0183/2020)

- Sprawozdanie zawierające zalecenia dla Komisji w sprawie ram aspektów etycznych sztucznej inteligencji, robotyki i powiązanych z nimi technologii (2020/2012(INL)) - komisja JURI - Sprawozdawca: Ibán García Del Blanco (A9-0186/2020)

- Drugie sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2018, sekcja VI – Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (2019/2060(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Tomáš Zdechovský (A9-0188/2020)

- Drugie sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2018, sekcja II – Rada Europejska i Rada (2019/2057(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Tomáš Zdechovský (A9-0189/2020)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 168/2013 w odniesieniu do szczególnych środków dotyczących pojazdów kategorii L z końcowej partii produkcji w odpowiedzi na pandemię COVID-19 (COM(2020)0491 - C9-0285/2020 - 2020/0251(COD)) - komisja IMCO - Sprawozdawczyni: Maria Grapini (A9-0190/2020)

- Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji w następstwie wniosku Hiszpanii – EGF/2020/001 ES/Galicia shipbuilding ancillary sectors (COM(2020)0485 - C9-0294/2020 - 2020/1996(BUD)) - komisja BUDG - Sprawozdawczyni: Valérie Hayer (A9-0192/2020)

- Sprawodanie w sprawie polityki gospodarczej w strefie euro w 2020 r. (2020/2078(INI)) - komisja ECON - Sprawozdawca: Joachim Schuster (A9-0193/2020)


14. Porządek obrad

Rozdano końcowy projekt porządku obrad posiedzeń plenarnych drugiej sesji październikowej w 2020 r. (PE 659.661/PDOJ), do którego zaproponowano następujące zmiany (art. 158 Regulaminu):

Po zasięgnięciu opinii grup politycznych Przewodniczący zaproponował następujące zmiany w końcowym projekcie porządku obrad:

Piątek

Druga część głosowania odbędzie się od godz. 13.15 do godz. 14.30.

Wyniki drugiej części głosowania zostaną ogłoszone o godz. 17.00.

Dodana zostanie trzecia część głosowania, od godz. 18.00 do godz. 19.15.

Wyniki trzeciej części głosowania zostaną ogłoszone o godz. 21.30.

Przewodniczący poinformował, że głosowania podzielono na części stosownie do liczby poprawek. Informacje o podziale głosowań na poszczególne części będą dostępne w stronie internetowej Parlamentu w zakładce „Informacje i dokumenty o charakterze priorytetowym”. Podział ten może się jeszcze zmienić w zależności od ostatecznej liczby poprawek oraz wniosków o głosowanie podzielone i odrębne.

Parlament wyraził zgodę na przyjęcie tych propozycji.

Niniejszym ustalono porządek obrad.

Przewodniczący przypomniał, że ze względu na sytuację pandemiczną wprowadzono nowe środki, by ograniczyć możliwość zakażenia, nie przerywając działalności Parlamentu. Wyraził żal, że Parlament nie może jeszcze wrócić do Strasburga i że był zmuszony ograniczyć obecność posłów na posiedzeniach plenarnych w związku z zaostrzeniem się kryzysu zdrowotnego również w Belgii. Posłowie obecni w państwach członkowskich mogą uczestniczyć w debatach z siedzib biur kontaktowych Parlamentu w tych państwach. Przewodniczący podziękował wszystkim grupom politycznym za przyjęcie tych środków, dzięki którym Parlament może podtrzymywać żywą demokrację europejską.

PRZEWODNICTWO: Klára DOBREV
Wiceprzewodnicząca


15. Akt prawny o usługach cyfrowych: poprawa funkcjonowania jednolitego rynku – Akt prawny o usługach cyfrowych: dostosowanie przepisów prawa handlowego i cywilnego do podmiotów gospodarczych prowadzących działalność internetową – Akt prawny o usługach cyfrowych i związane z nim kwestie z zakresu praw podstawowych – Ramy aspektów etycznych sztucznej inteligencji, robotyki i powiązanych z nimi technologii – System odpowiedzialności cywilnej za sztuczną inteligencję – Prawa własności intelektualnej w dziedzinie rozwoju technologii sztucznej inteligencji (debata)

Sprawozdanie zawierające zalecenia dla Komisji w sprawie aktu prawnego o usługach cyfrowych: poprawa funkcjonowania jednolitego rynku [2020/2018(INL)] - Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów. Sprawozdawca: Alex Agius Saliba (A9-0181/2020)

Sprawozdanie zawierające zalecenia dla Komisji w sprawie aktu prawnego o usługach cyfrowych: dostosowanie przepisów prawa handlowego i cywilnego do podmiotów gospodarczych prowadzących działalność internetową [2020/2019(INL)] - Komisja Prawna. Sprawozdawca: Tiemo Wölken (A9-0177/2020)

Sprawozdanie w sprawie aktu prawnego o usługach cyfrowych i związanych z nim kwestii z zakresu praw podstawowych [2020/2022(INI)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Kris Peeters (A9-0172/2020)

Sprawozdanie zawierające zalecenia dla Komisji w sprawie ram aspektów etycznych sztucznej inteligencji, robotyki i powiązanych z nimi technologii [2020/2012(INL)] - Komisja Prawna. Sprawozdawca: Ibán García Del Blanco (A9-0186/2020)

Sprawozdanie zawierające zalecenia dla Komisji w sprawie systemu odpowiedzialności cywilnej za sztuczną inteligencję [2020/2014(INL)] - Komisja Prawna. Sprawozdawca: Axel Voss (A9-0178/2020)

Sprawozdanie w sprawie praw własności intelektualnej w dziedzinie rozwoju technologii sztucznej inteligencji [2020/2015(INI)] - Komisja Prawna. Sprawozdawca: Stéphane Séjourné (A9-0176/2020)

Alex Agius Saliba, Tiemo Wölken, Kris Peeters, Marcos Ros Sempere (zastępca sprawozdawcy Ibána Garcíi Del Blanco), Stéphane Séjourné i Axel Voss przedstawili swoje sprawozdania.

Głos zabrali: Dita Charanzová (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej IMCO), Alexandra Geese (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej IMCO), Josianne Cutajar (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej TRAN), Izaskun Bilbao Barandica (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej TRAN), Petra Kammerevert (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej CULT), Patrick Breyer (sprawozdawca komisji opiniodawczej JURI), Assita Kanko (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej LIBE) i Marina Kaljurand (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej LIBE).

Głos zabrała Margrethe Vestager (wiceprzewodnicząca wykonawcza Komisji).

Głos zabrali: Lina Gálvez Muñoz (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej EMPL), Adam Bielan (sprawozdawca komisji opiniodawczej IMCO), Svenja Hahn (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej IMCO), Cláudia Monteiro de Aguiar (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej TRAN), Andor Deli (sprawozdawca komisji opiniodawczej TRAN), Łukasz Kohut (sprawozdawca komisji opiniodawczej CULT), Pablo Arias Echeverría w imieniu grupy PPE, Christel Schaldemose w imieniu grupy S&D, Karen Melchior w imieniu grupy Renew, Gilles Lebreton w imieniu grupy ID, Sergey Lagodinsky w imieniu grupy Verts/ALE i Kosma Złotowski w imieniu grupy ECR.

PRZEWODNICTWO: Pedro SILVA PEREIRA
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Emmanuel Maurel w imieniu grupy GUE/NGL, Sabrina Pignedoli niezrzeszona, Geoffroy Didier, Sylvie Guillaume, Liesje Schreinemacher, Alessandra Basso, Marcel Kolaja, Eugen Jurzyca, Kateřina Konečná, Clara Ponsatí Obiols, Andreas Schwab, Maria-Manuel Leitão-Marques, Moritz Körner, Christine Anderson, Kim Van Sparrentak, Geert Bourgeois, Sandra Pereira i Lefteris Nikolaou-Alavanos.

(Ciąg dalszy debaty: pkt 18 protokołu z dnia 19.10.2020 r.)


16. Głosowanie

Parlament przystąpi do jednego głosowania nad następującymi tekstami:

—   Zmiana rozporządzenia (UE) nr 168/2013 w odniesieniu do szczególnych środków dotyczących pojazdów kategorii L z końcowej partii produkcji w odpowiedzi na pandemię COVID-19 ***I
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 168/2013 w odniesieniu do szczególnych środków dotyczących pojazdów kategorii L z końcowej partii produkcji w odpowiedzi na pandemię COVID-19 [COM(2020)0491 - C9-0285/2020 - 2020/0251(COD)] - Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów. Sprawozdawczyni: Maria Grapini (A9-0190/2020);

—   Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji w następstwie wniosku Hiszpanii – EGF/2020/001 ES/Galicia shipbuilding ancillary sectors
Sprawozdanie w sprawie projektu decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji w następstwie wniosku Hiszpanii – EGF/2020/001 ES/Galicia shipbuilding ancillary sectors [COM(2020)0485 - C9-0294/2020 - 2020/1996(BUD)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawczyni: Valérie Hayer (A9-0192/2020).

Parlament przystąpi do głosowania nad decyzjami w sprawie absolutorium za rok 2018:

—   Absolutorium za rok 2018: budżet ogólny UE – Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny
Drugie sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2018, sekcja VI – Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny [2019/2060(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Tomáš Zdechovský (A9-0188/2020)
Głosowanie nad pierwszym sprawozdaniem (A9-0078/2020) przeprowadzono 13 maja 2020 r. (pkt 20 protokołu z dnia 13.5.2020 r.);

—   Absolutorium za rok 2018: budżet ogólny UE – Rada Europejska i Rada
Drugie sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2018, sekcja II – Rada Europejska i Rada [2019/2057(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Tomáš Zdechovský (A9-0189/2020)
Głosowanie nad pierwszym sprawozdaniem (A9-0038/2020) przeprowadzono 13 maja 2020 r. (pkt 20 protokołu z dnia 13.5.2020 r.).

Głosowanie będzie otwarte do godz. 20.30.

Przystąpiono do głosowania.

Wyniki głosowania zostaną ogłoszone jutro, we wtorek 20 października 2020 r., o godz. 9.00.


17. Skład Parlamentu

Miriam Dalli poinformowała, że została powołana na posłankę do parlamentu krajowego ze skutkiem od 19 października 2020 r.

Parlament przyjął ten fakt do wiadomości i stwierdził wakat ze skutkiem od 19 października 2020 r., zgodnie z art. 7 ust. 2 Aktu dotyczącego wyboru przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach bezpośrednich i art. 4 ust. 1 i 4 Regulaminu.


18. Akt prawny o usługach cyfrowych: poprawa funkcjonowania jednolitego rynku – Akt prawny o usługach cyfrowych: dostosowanie przepisów prawa handlowego i cywilnego do podmiotów gospodarczych prowadzących działalność internetową – Akt prawny o usługach cyfrowych i związane z nim kwestie z zakresu praw podstawowych – Ramy aspektów etycznych sztucznej inteligencji, robotyki i powiązanych z nimi technologii – System odpowiedzialności cywilnej za sztuczną inteligencję – Prawa własności intelektualnej w dziedzinie rozwoju technologii sztucznej inteligencji (ciąg dalszy debaty)

Sprawozdanie zawierające zalecenia dla Komisji w sprawie aktu prawnego o usługach cyfrowych: poprawa funkcjonowania jednolitego rynku [2020/2018(INL)] - Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów. Sprawozdawca: Alex Agius Saliba (A9-0181/2020)

Sprawozdanie zawierające zalecenia dla Komisji w sprawie aktu prawnego o usługach cyfrowych: dostosowanie przepisów prawa handlowego i cywilnego do podmiotów gospodarczych prowadzących działalność internetową [2020/2019(INL)] - Komisja Prawna. Sprawozdawca: Tiemo Wölken (A9-0177/2020)

Sprawozdanie w sprawie aktu prawnego o usługach cyfrowych i związanych z nim kwestii z zakresu praw podstawowych [2020/2022(INI)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Kris Peeters (A9-0172/2020)

Sprawozdanie zawierające zalecenia dla Komisji w sprawie ram aspektów etycznych sztucznej inteligencji, robotyki i powiązanych z nimi technologii [2020/2012(INL)] - Komisja Prawna. Sprawozdawca: Ibán García Del Blanco (A9-0186/2020)

Sprawozdanie zawierające zalecenia dla Komisji w sprawie systemu odpowiedzialności cywilnej za sztuczną inteligencję [2020/2014(INL)] - Komisja Prawna. Sprawozdawca: Axel Voss (A9-0178/2020)

Sprawozdanie w sprawie praw własności intelektualnej w dziedzinie rozwoju technologii sztucznej inteligencji [2020/2015(INI)] - Komisja Prawna. Sprawozdawca: Stéphane Séjourné (A9-0176/2020)

(Początek debaty: pkt 15 protokołu z dnia 19.10.2020 r.)

Głos zabrali: Edina Tóth, Eva Kaili, Irena Joveva, Jean-Lin Lacapelle, Gwendoline Delbos-Corfield, Joachim Stanisław Brudziński, Tomasz Frankowski, Evelyne Gebhardt, Sandro Gozi, Gunnar Beck, Dace Melbārde, Pilar del Castillo Vera, Adriana Maldonado López, Maximilian Krah, Robert Roos i Henna Virkkunen.

PRZEWODNICTWO: Marcel KOLAJA
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Brando Benifei, Jadwiga Wiśniewska, Ivan Štefanec, Javier Zarzalejos, Arba Kokalari, Antonius Manders i Tomislav Sokol.

Głos zabrali: Alex Agius Saliba, Tiemo Wölken, Kris Peeters, Axel Voss i Margrethe Vestager (wiceprzewodnicząca wykonawcza Komisji).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 17 protokołu z dnia 20.10.2020 r. (A9-0181/2020, A9-0177/2020, A9-0186/2020 i A9-0176/2020) (poprawki); pkt 21 protokołu z dnia 20.10.2020 r. (głosowanie końcowe).


19. Przyszłość europejskiej edukacji w kontekście Covid-19 (debata)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000052/2020), które skierowała Sabine Verheyen, w imieniu komisji CULT, do Rady: Przyszłość edukacji europejskiej w kontekście COVID-19 (B9-0020/2020)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000053/2020), które skierowała Sabine Verheyen, w imieniu komisji CULT, do Komisji: Przyszłość edukacji europejskiej w kontekście COVID-19 (B9-0021/2020)

Victor Negrescu (zastępca autorki) rozwinął pytania.

Michael Roth (urzędujący przewodniczący Rady) i Ylva Johansson (członkini Komisji) odpowiedzieli na pytania.

Projekt rezolucji składanej zgodnie z art. 136 ust. 5 Regulaminu na zakończenie debaty:

—   Sabine Verheyen, w imieniu komisji CULT, w sprawie przyszłości europejskiej edukacji w kontekście COVID-19 (2020/2760(RSP)) (B9-0338/2020).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 9 protokołu z dnia 21.10.2020 r. (poprawki); pkt 2 protokołu z dnia 22.10.2020 r.(głosowanie końcowe).


20. Obowiązki Komisji w dziedzinie wzajemności wizowej zgodnie z art. 7 rozporządzenia (UE) 2018/1806 (debata)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000049/2020), które skierował Juan Fernando López Aguilar, w imieniu komisji LIBE, do Komisji: Zobowiązania w dziedzinie wzajemności wizowej zgodnie z art. 7 rozporządzenia (UE) 2018/1806 (B9-0022/2020)

Juan Fernando López Aguilar rozwinął pytanie.

Ylva Johansson (członkini Komisji) odpowiedziała na pytanie.

Projekt rezolucji składanej zgodnie z art. 136 ust. 5 Regulaminu na zakończenie debaty:

—   Juan Fernando López Aguilar, w imieniu komisji LIBE, w sprawie obowiązków Komisji w dziedzinie wzajemności wizowej zgodnie z art. 7 rozporządzenia (UE) 2018/1806 (2020/2605(RSP)) (B9-0339/2020).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 2 protokołu z dnia 22.10.2020 r.


21. Zalecenie dla Rady oraz Wiceprzewodniczącego Komisji / Wysokiego Przedstawiciela w sprawie wdrażania stałej współpracy strukturalnej (PESCO) oraz zarządzania nią (krótka prezentacja)

Sprawozdanie w sprawie zalecenia Parlamentu Europejskiego dla Rady oraz Wiceprzewodniczącego Komisji / Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa w sprawie wdrażania stałej współpracy strukturalnej (PESCO) oraz zarządzania nią [2020/2080(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Radosław Sikorski (A9-0165/2020)

Radosław Sikorski przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrał Josep Borrell Fontelles (wiceprzewodniczący Komisji / wysoki przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa).

Punkt został zamknięty.

Głosowanie: pkt 8 protokołu z dnia 20.10.2020 (poprawki); pkt 21 protokołu z dnia 20.10.2020 (głosowanie końcowe).


22. Sprawozdanie z wdrażania układu o stowarzyszeniu UE z Mołdawią (krótka prezentacja)

Sprawozdanie z wdrażania układu o stowarzyszeniu UE z Mołdawią [2019/2201(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Dragoş Tudorache (A9-0166/2020)

Dragoş Tudorache przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrał Josep Borrell Fontelles (wiceprzewodniczący Komisji / wysoki przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa).

Punkt został zamknięty.

Głosowanie: pkt 8 protokołu z dnia 20.10.2020 (poprawki); pkt 21 protokołu z dnia 20.10.2020 (głosowanie końcowe).


23. Wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu

Pisemne wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu:

Pisemne wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu w rozumieniu art. 194 Regulaminu figurują na stronach zarezerwowanych dla posłów na stronie internetowej Parlamentu.

W drodze wyjątku przyjmuje się wyjaśnienia o długości do 400 słów.


24. Korekty i zamiary głosowania

Korekty głosowania i zamiary głosowania są zawarte w dokumencie „Wyniki głosowań imiennych” załączonym do protokołu posiedzenia i dostępnym na stronie internetowej Parlamentu. Są one publikowane jedynie tytułem informacji i nie wpływają na wynik głosowania ogłoszony na posiedzeniu plenarnym.

Dokument ten jest regularnie aktualizowany przez maksymalnie dwa tygodnie po zakończeniu sesji miesięcznej.

Po upływie tego terminu lista korekt i zamiarów głosowania zostaje zamknięta, przetłumaczona i opublikowana w Dzienniku Urzędowym.


25. Porządek obrad następnego posiedzenia

Ustalono porządek obrad posiedzenia w następnym dniu (dokument „Porządek obrad” PE 659.661/OJMA).


26. Zamknięcie posiedzenia

Posiedzenie zostało zamknięte o godz. 21.09.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

Sekretarz generalny

Przewodniczący


LISTA OBECNOŚCI

Obecni:

Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Agius Saliba Alex, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Alexandrov Yordanov Alexander, Alieva-Veli Atidzhe, Anderson Christine, Andrews Barry, Andrieu Eric, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arłukowicz Bartosz, Arvanitis Konstantinos, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Balt Marek Paweł, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Belka Marek, Benifei Brando, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Biteau Benoît, Blaga Vasile, Bocskor Andrea, Bogovič Franc, Borchia Paolo, Botoş Vlad-Marius, Bourgeois Geert, Boyer Gilles, Brudziński Joachim Stanisław, Buchheit Markus, Buda Daniel, Buxadé Villalba Jorge, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Casa David, Castaldo Fabio Massimo, Cavazzini Anna, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chaibi Leila, Chastel Olivier, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Corrao Ignazio, Crețu Corina, Czarnecki Ryszard, Dalunde Jakop G., Daly Clare, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, De Castro Paolo, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, De Man Filip, Demirel Özlem, Deparnay-Grunenberg Anna, Didier Geoffroy, Dobrev Klára, Dorfmann Herbert, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Dzhambazki Angel, Eroglu Engin, Falcă Gheorghe, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Flego Valter, Fotyga Anna, Fourlas Loucas, Fragkos Emmanouil, Frankowski Tomasz, Franz Romeo, Freund Daniel, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, García Pérez Iratxe, Gardiazabal Rubial Eider, Geese Alexandra, Georgiou Giorgos, Geuking Helmut, Giarrusso Dino, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Gozi Sandro, de Graaff Marcel, Grapini Maria, Griset Catherine, Gruffat Claude, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider Roman, Hajšel Robert, Halicki Andrzej, Häusling Martin, Hautala Heidi, Heide Hannes, Heinäluoma Eero, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hidvéghi Balázs, Hlaváček Martin, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jamet France, Jurgiel Krzysztof, Jurzyca Eugen, Juvin Herve, Kaili Eva, Kaljurand Marina, Kammerevert Petra, Kanko Assita, Karas Othmar, Karski Karol, Kelleher Billy, Kelly Seán, Kempa Beata, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kohut Łukasz, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kountoura Elena, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kuźmiuk Zbigniew, Kyrtsos Georgios, Kyuchyuk Ilhan, Lacapelle Jean-Lin, Lagodinsky Sergey, Lagos Ioannis, de Lange Esther, Laporte Hélène, Lebreton Gilles, Liberadzki Bogusław, Limmer Sylvia, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López-Istúriz White Antonio, Luena César, MacManus Chris, Madison Jaak, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Mavrides Costas, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mebarek Nora, Melbārde Dace, Mikser Sven, Miller Leszek, Molnár Csaba, Montserrat Dolors, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Niinistö Ville, Oetjen Jan-Christoph, Olivier Philippe, O'Sullivan Grace, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Papadakis Demetris, Papadimoulis Dimitrios, Pedicini Piernicola, Peeters Kris, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Pereira Sandra, Pignedoli Sabrina, Pirbakas Maxette, Pîslaru Dragoş, Pollák Peter, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Puigdemont i Casamajó Carles, Rafalska Elżbieta, Regner Evelyn, Reil Guido, Ries Frédérique, Ripa Manuela, Riquet Dominique, Rivière Jérôme, Rodríguez Palop Eugenia, Rónai Sándor, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Ros Sempere Marcos, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Saryusz-Wolski Jacek, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schmiedtbauer Simone, Schreinemacher Liesje, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Semedo Monica, Sidl Günther, Silva Pereira Pedro, Sokol Tomislav, Solís Pérez Susana, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Štefanec Ivan, Szydło Beata, Tarabella Marc, Tarczyński Dominik, Terras Riho, Tinagli Irene, Tobiszowski Grzegorz, Toom Yana, Tóth Edina, Tovaglieri Isabella, Tudorache Dragoş, Tudose Mihai, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Vandendriessche Tom, Van Overtveldt Johan, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Vincze Loránt, Voss Axel, Vuolo Lucia, Waitz Thomas, Wallace Mick, Walsh Maria, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Zacharopoulou Chrysoula, Zagorakis Theodoros, Zambelli Stefania, Zarzalejos Javier, Zdechovský Tomáš, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana

Nieobecność usprawiedliwiona:

Beňová Monika, Maydell Eva, Ochojska Janina, Rougé André

W związku z pandemią COVID-19 wprowadzono zdalny system głosowania (zob. Decyzja Prezydium z dnia 20 marca 2020 r. uzupełniająca decyzję z dnia 3 maja 2004 r. w sprawie zasad głosowania). Nazwiska posłów, którzy wzięli udział w głosowaniu, zapisano w dokumencie „Wyniki głosowania imiennego” załączonym do protokołu posiedzenia i dostępnym na stronie internetowej Parlamentu.

Ostatnia aktualizacja: 19 sierpnia 2021Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności