Zoznam 
Zápisnica
XML 114kPDF 261kWORD 72k
Pondelok, 19. októbra 2020 - Brusel
1.Pokračovanie prerušeného zasadania
 2.Otvorenie rokovania
 3.Vyhlásenie Predsedníctva
 4.Schválenie zápisníc z predchádzajúcich rokovaní
 5.Zloženie Parlamentu
 6.Žiadosť o zbavenie imunity
 7.Zloženie výborov a delegácií
 8.Rokovania pred prvým čítaním v Parlamente (článok 71 rokovacieho poriadku)
 9.Podpis aktov prijatých v súlade s riadnym legislatívnym postupom (článok 79 rokovacieho poriadku)
 10.Kalendár schôdzí
 11.Ďalší postup na základe pozícií a uznesení Parlamentu
 12.Otázky na ústne zodpovedanie (predložené dokumenty)
 13.Predloženie dokumentov
 14.Program práce
 15.Akt o digitálnych službách: zlepšenie fungovania jednotného trhu - Akt o digitálnych službách: prispôsobenie pravidiel obchodného a občianskeho práva pre obchodné subjekty pôsobiace online - Akt o digitálnych službách a súvisiace otázky základných práv - Rámec pre etické aspekty umelej inteligencie, robotiky a súvisiacich technológií - Režim občianskoprávnej zodpovednosti za umelú inteligenciu - Práva duševného vlastníctva v súvislosti s rozvojom technológií umelej inteligencie (rozprava)
 16.Hlasovanie
 17.Zloženie Parlamentu
 18.Akt o digitálnych službách: zlepšenie fungovania jednotného trhu - Akt o digitálnych službách: prispôsobenie pravidiel obchodného a občianskeho práva pre obchodné subjekty pôsobiace online - Akt o digitálnych službách a súvisiace otázky základných práv - Rámec pre etické aspekty umelej inteligencie, robotiky a súvisiacich technológií - Režim občianskoprávnej zodpovednosti za umelú inteligenciu - Práva duševného vlastníctva v súvislosti s rozvojom technológií umelej inteligencie (pokračovanie rozpravy)
 19.Budúcnosť európskeho vzdelávania v kontexte pandémie COVID-19 (rozprava)
 20.Povinnosti Komisie v oblasti vízovej reciprocity podľa článku 7 nariadenia (EÚ) 2018/1806 (rozprava)
 21.Odporúčanie Rade a PK/VP o vykonávaní a riadení stálej štruktúrovanej spolupráce (PESCO) (stručná prezentácia)
 22.Správa o vykonávaní dohody o pridružení medzi EÚ a Moldavskou republikou (stručná prezentácia)
 23.Vysvetlenia hlasovania
 24.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 25.Program rokovania na nasledujúci deň
 26.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA


PREDSEDNÍCTVO: David Maria SASSOLI
predseda

1. Pokračovanie prerušeného zasadania

Zasadanie prerušené vo štvrtok 8. októbra 2020 pokračuje.


2. Otvorenie rokovania

Rokovanie sa začalo o 17.02 h.


3. Vyhlásenie Predsedníctva

Predseda vystúpil s vyhlásením v súvislosti s vraždou stredoškolského učiteľa dejepisu a zemepisu Samuela Patyho, ktorú 16. októbra 2020 v Conflans Sainte-Honorine (Francúzsko) spáchal islamský terorista.

Zdôraznil zásadnú úlohu vzdelávania v boji proti terorizmu a pozdravil rodinu a blízkych Samuela Patyho a všetkých pedagogických pracovníkov vo Francúzsku a inde.

Parlament si minútou ticha uctil pamiatku Samuela Patyho a všetkých obetí terorizmu a zdal úctu všetkým, ktorí proti nemu každodenne bojujú svojou prácou, odhodlaním a príkladom.


4. Schválenie zápisníc z predchádzajúcich rokovaní

Zápisnice z rokovaní konaných 5., 6., 7. a 8. októbra 2020 boli schválené.


5. Zloženie Parlamentu

Mairead McGuinness bola vymenovaná za členku Európskej komisie s účinnosťou od 12. októbra 2020.

Parlament v súlade s článkom 7 ods. 1 Aktu o priamych a všeobecných voľbách poslancov Európskeho parlamentu vzal na vedomie, že táto funkcia je nezlučiteľná s funkciou poslanca Európskeho parlamentu, a v súlade s článkom 4 ods. 1 a 4 rokovacieho poriadku konštatoval uvoľnenie mandátu s účinnosťou od 12. októbra 2020.

Príslušné belgické úrady oznámili, že Sara Matthieu bola s účinnosťou od 8. októbra 2020 zvolená za poslankyňu Európskeho parlamentu a vo funkcii nahrádza Petru de Sutterovú.

Parlament vzal na vedomie jej zvolenie.

Podľa čl. 3 ods. 2 rokovacieho poriadku sa až do preskúmania osvedčení o zvolení za poslankyňu alebo do rozhodnutia prípadného sporu Sara Matthieu zúčastňuje na rokovaniach Parlamentu a jeho orgánov a požíva všetky práva s tým spojené za predpokladu, že vopred predložila vyhlásenie, v ktorom je uvedené, že nevykonáva funkciu nezlučiteľnú s výkonom mandátu poslankyne Európskeho parlamentu.


6. Žiadosť o zbavenie imunity

Príslušné grécke orgány podali žiadosť, aby bol Ioannis Lagos zbavený imunity, s cieľom začať proti nemu trestné konanie.

V súlade s článkom 9 ods. 1 rokovacieho poriadku bola žiadosť pridelená gestorskému výboru, t. j. výboru JURI.


7. Zloženie výborov a delegácií

Predseda dostal od skupiny Verts/ALE nasledujúce rozhodnutia, ktorými sa mení zloženie výborov a delegácií:

výbor INTA: Sara Matthieu namiesto Anny Cavazziniovej

výbor IMCO: Anna Cavazziniová

Osobitný výbor pre boj proti rakovine: Manuela Ripa

Delegácia pre vzťahy s krajinami južnej Ázie: Sara Matthieu

Tieto rozhodnutia nadobúdajú účinnosť dnešným dňom.


8. Rokovania pred prvým čítaním v Parlamente (článok 71 rokovacieho poriadku)

Predseda oznámil v súlade s článkom 71 rokovacieho poriadku rozhodnutie výborov TRAN a BUDG/ECON začať medziinštitucionálne rokovania na základe týchto správ:

—   výbor TRAN: Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o Európskom roku železníc (2021) (COM(2020)0078 – C9-0076/2020 – 2020/0035(COD)). Spravodajkyňa: Anna Deparnay-Grunenberg (A9-0191/2020);

—   výbor BUDG/ECON: Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o úverovom nástroji pre verejný sektor v rámci Mechanizmu spravodlivej transformácie (COM(2020)0453 – C9-0153/2020 – 2020/0100(COD)). Spravodajcovia: Henrike Hahn a Johan Van Overtveldt (A9-0195/2020).

Poslanci alebo politická skupina či politické skupiny, ktorí dosiahli aspoň strednú prahovú hodnotu, môžu v súlade s článkom 71 ods. 2 rokovacieho poriadku písomne požiadať do polnoci nadchádzajúceho dňa, v utorok 20. októbra 2020, aby sa hlasovalo o rozhodnutiach začať rokovania.

Rokovania sa môžu začať kedykoľvek po uplynutí tejto lehoty, ak nebola podaná žiadosť o hlasovanie v Parlamente o rozhodnutí začať rokovania.


9. Podpis aktov prijatých v súlade s riadnym legislatívnym postupom (článok 79 rokovacieho poriadku)

Predseda oznámil, že spolu s predsedom Rady v stredu 21. októbra 2020 podpíše tieto akty prijaté v súlade s riadnym legislatívnym postupom:

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1303/2013, pokiaľ ide o úpravu ročných zálohových platieb na roky 2021 až 2023 (00033/2020/LEX - C9-0328/2020 - 2018/0322(COD));

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení smernica (EÚ) 2016/798, pokiaľ ide o uplatňovanie pravidiel v oblasti bezpečnosti a interoperability železníc v rámci pevného spojenia cez Lamanšský prieliv (00032/2020/LEX - C9-0325/2020 - 2020/0161(COD));

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 514/2014, pokiaľ ide o postup zrušenia viazanosti (00035/2020/LEX - C9-0324/2020 - 2020/0140(COD));

- Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení rozhodnutie Rady 2003/17/ES, pokiaľ ide o rovnocennosť inšpekcií v teréne uskutočňovaných na Ukrajine na množiteľskom poraste pre produkciu osiva a o rovnocennosť osiva obilnín vyprodukovaného na Ukrajine (00038/2020/LEX - C9-0323/2020 - 2020/0053(COD));

- Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa Francúzsko splnomocňuje vyrokovať, podpísať a uzavrieť medzinárodnú dohodu, ktorou sa dopĺňa Dohoda medzi Francúzskom a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska týkajúca sa výstavby a prevádzky pevného spojenia cez Lamanšský prieliv prostredníctvom súkromných koncesionárov (00031/2020/LEX - C9-0322/2020 - 2020/0160(COD)).


10. Kalendár schôdzí

Predseda oznámil, že počas schôdzí Konferencie predsedov konaných 6. a 15. októbra 2020 prijal po dohode s predsedami politických skupín rozhodnutie o tom, že vzhľadom na situáciu týkajúcu sa pandémie COVID-19 a s cieľom umožniť Parlamentu vykonávať jeho dôležité funkcie a hlasovať o dôležitých spisoch:

—   sa predĺži trvanie tejto schôdze do piatka 23. októbra 2020;

—   sa predĺži trvanie prvej novembrovej schôdze do piatka 13. novembre 2020.

Revidovaný predbežný kalendár na rok 2020 je k dispozícii na internetovej stránke Parlamentu.


11. Ďalší postup na základe pozícií a uznesení Parlamentu

Oznámenia Komisie o ďalšom postupe na základe pozícií a uznesení prijatých Parlamentom na júnovej schôdzi a na prvej júlovej schôdzi v roku 2020 sa nachádzajú na internetovej stránke Parlamentu.


12. Otázky na ústne zodpovedanie (predložené dokumenty)

Do programu boli zaradené tieto otázky na ústne zodpovedanie s rozpravou (článok 136 rokovacieho poriadku):

—   O-000049/2020, ktorú položil Juan Fernando López Aguilar, v mene výboru LIBE, pre Komisiu: Povinnosti v oblasti vízovej reciprocity v súlade s článkom 7 nariadenia (EÚ) 2018/1806 (B9-0022/2020);

—   O-000052/2020, ktorú položila Sabine Verheyen, v mene výboru výbor CULT, pre Radu: Budúcnosť európskeho vzdelávania v kontexte pandémie COVID-19 (B9-0020/2020);

—   O-000053/2020, ktorú položila Sabine Verheyen, v mene výboru výbor CULT, pre Komisiu: Budúcnosť európskeho vzdelávania v kontexte pandémie COVID-19 (B9-0021/2020).


13. Predloženie dokumentov

Boli predložené tieto dokumenty:

1) iných inštitúcií

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1367/2006 zo 6. septembra 2006 o uplatňovaní ustanovení Aarhuského dohovoru o prístupe k informáciám, účasti verejnosti na rozhodovacom procese a prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia na inštitúcie a orgány Spoločenstva (COM(2020)0642 - C9-0321/2020 - 2020/0289(COD))
V súlade s článkom 145 ods. 1 a článkom 146 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov.

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

stanovisko :

JURI, LIBE

- Vymenovanie člena Výkonnej rady Európskej centrálnej banky (N9-0055/2020 - C9-0331/2020 - 2020/0805(NLE))

pridelené:

gestorský výbor :

ECON

2) parlamentných výborov

- Správa o odporúčaní Európskeho parlamentu Rade a podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku o vykonávaní a riadení stálej štruktúrovanej spolupráce (PESCO) (2020/2080(INI)) - výbor AFET - Spravodajca: Radosław Sikorski (A9-0165/2020)

- Správa o vykonávaní dohody o pridružení medzi EÚ a Moldavskou republikou (2019/2201(INI)) - výbor AFET - Spravodajca: Dragoş Tudorache (A9-0166/2020)

- Správa o odporúčaní Európskeho parlamentu Rade, Komisii a podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku o vzťahoch s Bieloruskom (2020/2081(INI)) - výbor AFET - Spravodajca: Petras Auštrevičius (A9-0167/2020)

- Správa o akte o digitálnych službách a otázkach týkajúcich sa základných práv (2020/2022(INI)) - výbor LIBE - Spravodajca: Kris Peeters (A9-0172/2020)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 223/2014, pokiaľ ide o zavedenie osobitných opatrení na riešenie krízy spôsobenej ochorením COVID-19 (COM(2020)0223 - C9-0151/2020 - 2020/0105(COD)) - výbor EMPL - Spravodajkyňa: Lucia Ďuriš Nicholsonová (A9-0174/2020)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 1215/2009, ktorým sa zavádzajú výnimočné obchodné opatrenia pre krajiny a územia zúčastňujúce sa na procese stabilizácie a pristúpenia k Európskej únii (COM(2020)0135 - C9-0099/2020 - 2020/0051(COD)) - výbor INTA - Spravodajca: Emmanuel Maurel (A9-0175/2020)

- Správa k právam duševného vlastníctva v súvislosti s rozvojom technológií umelej inteligencie (2020/2015(INI)) - výbor JURI - Spravodajca: Stéphane Séjourné (A9-0176/2020)

- Správa s odporúčaniami pre Komisiu, pokiaľ ide o akt o digitálnych službách: prispôsobenie obchodného a občianskeho práva pre obchodné subjekty pôsobiace (2020/2019(INL)) - výbor JURI - Spravodajca: Tiemo Wölken (A9-0177/2020)

- Správa s odporúčaniami pre Komisiu k systému občianskoprávnej zodpovednosti za umelú inteligenciu (2020/2014(INL)) - výbor JURI - Spravodajca: Axel Voss (A9-0178/2020)

- Správa s odporúčaniami Komisii o právnom rámci EÚ na zastavenie a zvrátenie globálneho odlesňovania, za ktoré je zodpovedná EÚ (2020/2006(INL)) - výbor ENVI - Spravodajkyňa: Delara Burkhardt (A9-0179/2020)

- Správa s odporúčaniami pre Komisiu, pokiaľ ide o akt o digitálnych službách: zlepšenie fungovania jednotného trhu (2020/2018(INL)) - výbor IMCO - Spravodajca: Alex Agius Saliba (A9-0181/2020)

- Správa o zamestnanosti a sociálnych politikách v eurozóne v roku 2020 (2020/2079(INI)) - výbor EMPL - Spravodajkyňa: Klára Dobrev (A9-0183/2020)

- Správa s odporúčaniami pre Komisiu k rámcu etických aspektov umelej inteligencie, robotiky a súvisiacich technológií (2020/2012(INL)) - výbor JURI - Spravodajca: Ibán García Del Blanco (A9-0186/2020)

- Druhá správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2018, oddiel VI – Európsky hospodársky a sociálny výbor (2019/2060(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Tomáš Zdechovský (A9-0188/2020)

- Druhá správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2018, oddiel II – Európska rada a Rada (2019/2057(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Tomáš Zdechovský (A9-0189/2020)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 168/2013, pokiaľ ide o osobitné opatrenia týkajúce sa vozidiel kategórie L z ukončených sérií, prijaté v reakcii na šírenie ochorenia COVID-19 (COM(2020)0491 - C9-0285/2020 - 2020/0251(COD)) - výbor IMCO - Spravodajkyňa: Maria Grapini (A9-0190/2020)

- Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii na základe žiadosti Španielska EGF/2020/001 ES/Pridružené odvetvia stavby lodí v Galícii (COM(2020)0485 - C9-0294/2020 - 2020/1996(BUD)) - výbor BUDG - Spravodajkyňa: Valérie Hayer (A9-0192/2020)

- Správa o hospodárskych politikách eurozóny v roku 2020 (2020/2078(INI)) - výbor ECON - Spravodajca: Joachim Schuster (A9-0193/2020).


14. Program práce

Bol rozdaný konečný návrh programu druhej októbrovej plenárnej schôdze v roku 2020 (PE 659.661/PDOJ), ku ktorému boli navrhnuté tieto zmeny (článok 158 rokovacieho poriadku):

Po porade s predsedami politických skupín navrhol predseda tieto zmeny konečného programu:

Piatok

Druhé hlasovanie sa uskutoční od 13.15 do 14.30 h.

Výsledky druhého hlasovania budú oznámené o 17.00 h.

Bude pridané tretie hlasovanie, ktoré sa uskutoční od 18.00 do 19.15 h.

Výsledky tretieho hlasovania budú oznámené o 21.30 h.

Predseda oznámil, že hlasovanie bude rozdelené do niekoľkých blokov v závislosti od počtu pozmeňujúcich návrhov. Informácie o rozdelení hlasovania do jednotlivých blokov budú zverejnené na internetovej stránke Parlamentu v rubrike „Prioritné informácie a dokumenty“. Toto rozdelenie hlasovania sa ešte môže zmeniť v závislosti od konečného počtu pozmeňujúcich návrhov a počtu žiadostí o hlasovanie po častiach a oddelené hlasovanie.

Parlament udelil súhlas s týmito návrhmi.

Týmto bol stanovený program práce.

Predseda pripomenul, že vzhľadom na pandemickú situáciu boli prijaté nové opatrenia s cieľom obmedziť šírenie nákazy a umožniť pokračovanie činnosti Parlamentu. Predseda vyjadril ľútosť nad tým, že sa Parlament stále nemôže vrátiť do Štrasburgu a že bol nútený minimalizovať účasť poslancov na plenárnej schôdzi pre zhoršenie zdravotnej krízy, ktorá postihla aj Belgicko. Poslanci prítomní v členských štátoch sa preto budú môcť zúčastniť na rozpravách zo styčných kancelárií členských štátov. Predseda poďakoval všetkým politickým skupinám za prijatie tých opatrení, ktoré umožnia Parlamentu udržať európsku demokraciu pri živote.

PREDSEDNÍCTVO: Klára DOBREV
podpredsedníčka


15. Akt o digitálnych službách: zlepšenie fungovania jednotného trhu - Akt o digitálnych službách: prispôsobenie pravidiel obchodného a občianskeho práva pre obchodné subjekty pôsobiace online - Akt o digitálnych službách a súvisiace otázky základných práv - Rámec pre etické aspekty umelej inteligencie, robotiky a súvisiacich technológií - Režim občianskoprávnej zodpovednosti za umelú inteligenciu - Práva duševného vlastníctva v súvislosti s rozvojom technológií umelej inteligencie (rozprava)

Správa s odporúčaniami Komisii o akte o digitálnych službách: zlepšenie fungovania jednotného trhu [2020/2018(INL)] - Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa. Spravodajca: Alex Agius Saliba (A9-0181/2020)

Správa s odporúčaniami Komisii o akte o digitálnych službách: prispôsobenie pravidiel obchodného a občianskeho práva pre obchodné subjekty pôsobiace online [2020/2019(INL)] - Výbor pre právne veci. Spravodajca: Tiemo Wölken (A9-0177/2020)

Správa o akte o digitálnych službách a súvisiacich otázkach základných práv [2020/2022(INI)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajca: Kris Peeters (A9-0172/2020)

Správa s odporúčaniami Komisii o rámci pre etické aspekty umelej inteligencie, robotiky a súvisiacich technológií [2020/2012(INL)] - Výbor pre právne veci. Spravodajca: Ibán García Del Blanco (A9-0186/2020)

Správa s odporúčaniami Komisii o režime občianskoprávnej zodpovednosti za umelú inteligenciu [2020/2014(INL)] - Výbor pre právne veci. Spravodajca: Axel Voss (A9-0178/2020)

Správa o právach duševného vlastníctva v súvislosti s rozvojom technológií umelej inteligencie [2020/2015(INI)] - Výbor pre právne veci. Spravodajca: Stéphane Séjourné (A9-0176/2020)

Alex Agius Saliba, Tiemo Wölken, Kris Peeters, Marcos Ros Sempere (v zastúpení spravodajcu Ibán García Del Blanco), Stéphane Séjourné a Axel Voss uviedli svoje správy.

Vystúpili títo poslanci: Dita Charanzová (spravodajkyňa výboru IMCO požiadaného o stanovisko), Alexandra Geese (spravodajkyňa výboru IMCO požiadaného o stanovisko), Josianne Cutajar (spravodajkyňa výboru TRAN požiadaného o stanovisko), Izaskun Bilbao Barandica (spravodajkyňa výboru TRAN požiadaného o stanovisko), Petra Kammerevert (spravodajkyňa výboru CULT požiadaného o stanovisko), Patrick Breyer (spravodajca výboru JURI požiadaného o stanovisko), Assita Kanko (spravodajkyňa výboru LIBE požiadaného o stanovisko) a Marina Kaljurand (spravodajkyňa výboru LIBE požiadaného o stanovisko).

V rozprave vystúpil Margrethe Vestager (výkonná podpredsedníčka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Lina Gálvez Muñoz (spravodajkyňa výboru EMPL požiadaného o stanovisko), Adam Bielan (spravodajca výboru IMCO požiadaného o stanovisko), Svenja Hahn (spravodajkyňa výboru IMCO požiadaného o stanovisko), Cláudia Monteiro de Aguiar (spravodajkyňa výboru TRAN požiadaného o stanovisko), Andor Deli (spravodajca výboru TRAN požiadaného o stanovisko), Łukasz Kohut (spravodajca výboru CULT požiadaného o stanovisko), Pablo Arias Echeverría v mene skupiny PPE, Christel Schaldemose v mene skupiny S&D, Karen Melchior v mene skupiny Renew, Gilles Lebreton v mene skupiny ID, Sergey Lagodinsky v mene skupiny Verts/ALE a Kosma Złotowski v mene skupiny ECR.

PREDSEDNÍCTVO: Pedro SILVA PEREIRA
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Emmanuel Maurel v mene skupiny GUE/NGL, Sabrina Pignedoli – nezaradená poslankyňa, Geoffroy Didier, Sylvie Guillaume, Liesje Schreinemacher, Alessandra Basso, Marcel Kolaja, Eugen Jurzyca, Kateřina Konečná, Clara Ponsatí Obiols, Andreas Schwab, Maria-Manuel Leitão-Marques, Moritz Körner, Christine Anderson, Kim Van Sparrentak, Geert Bourgeois, Sandra Pereira a Lefteris Nikolaou-Alavanos.

(pokračovanie rozpravy: bod 18 zápisnice zo dňa 19.10.2020)


16. Hlasovanie

Parlament hlasuje v jedinom hlasovaní o:

—   Zmena nariadenia (EÚ) č. 168/2013, pokiaľ ide o osobitné opatrenia týkajúce sa vozidiel kategórie L z ukončených sérií, prijaté v reakcii na pandémiu COVID-19 ***I
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 168/2013, pokiaľ ide o osobitné opatrenia týkajúce sa vozidiel kategórie L z ukončených sérií, prijaté v reakcii na šírenie ochorenia COVID-19 [COM(2020)0491 - C9-0285/2020 - 2020/0251(COD)] - Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa. Spravodajkyňa: Maria Grapini (A9-0190/2020);

—   Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: žiadosť EGF/2020/001 ES/Pridružené odvetvia stavby lodí v Galícii
Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii základe žiadosti Španielska – EGF/2020/001 ES/Pridružené odvetvia stavby lodí v Galícii [COM(2020)0485 - C9-0294/2020 - 2020/1996(BUD)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajkyňa: Valérie Hayer (A9-0192/2020).

Parlament hlasuje o rozhodnutiach týkajúcich sa absolutória za rok 2018:

—   Absolutórium za rok 2018: všeobecný rozpočet EÚ – Európsky hospodársky a sociálny výbor
Druhá správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2018, oddiel VI – Európsky hospodársky a sociálny výbor [2019/2060(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Tomáš Zdechovský (A9-0188/2020)
Hlasovanie o prvej správe (A9-0078/2020) sa uskutočnilo 13. mája 2020 (bod 20 zápisnice zo dňa 13.5.2020);

—   Absolutórium za rok 2018: všeobecný rozpočet EÚ – Európska rada a Rada
Druhá správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2018, oddiel II – Európska rada a Rada [2019/2057(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Tomáš Zdechovský (A9-0189/2020)
Hlasovanie o prvej správe (A9-0038/2020) sa uskutočnilo 13. mája 2020 (bod 20 zápisnice zo dňa 13.5.2020).

Hlasovať je možné do 20.30 h.

Hlasovanie sa začalo.

Výsledky hlasovania budú oznámené zajtra utorok 20. októbra 2020 o 9.00 h.


17. Zloženie Parlamentu

Miriam Dalli oznámila, že bola zvolená za poslankyňu národného parlamentu s účinnosťou od 19. októbra 2020.

Parlament to vzal na vedomie a oznámil uvoľnenie mandátu s platnosťou od 19. októbra 2020 v súlade s článkom 7 ods. 2 Aktu o priamych a všeobecných voľbách poslancov Európskeho parlamentu a článkom 4 ods. 1 a 4 rokovacieho poriadku.


18. Akt o digitálnych službách: zlepšenie fungovania jednotného trhu - Akt o digitálnych službách: prispôsobenie pravidiel obchodného a občianskeho práva pre obchodné subjekty pôsobiace online - Akt o digitálnych službách a súvisiace otázky základných práv - Rámec pre etické aspekty umelej inteligencie, robotiky a súvisiacich technológií - Režim občianskoprávnej zodpovednosti za umelú inteligenciu - Práva duševného vlastníctva v súvislosti s rozvojom technológií umelej inteligencie (pokračovanie rozpravy)

Správa s odporúčaniami Komisii o akte o digitálnych službách: zlepšenie fungovania jednotného trhu [2020/2018(INL)] - Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa. Spravodajca: Alex Agius Saliba (A9-0181/2020)

Správa s odporúčaniami Komisii o akte o digitálnych službách: prispôsobenie pravidiel obchodného a občianskeho práva pre obchodné subjekty pôsobiace online [2020/2019(INL)] - Výbor pre právne veci. Spravodajca: Tiemo Wölken (A9-0177/2020)

Správa o akte o digitálnych službách a súvisiacich otázkach základných práv [2020/2022(INI)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajca: Kris Peeters (A9-0172/2020)

Správa s odporúčaniami Komisii o rámci pre etické aspekty umelej inteligencie, robotiky a súvisiacich technológií [2020/2012(INL)] - Výbor pre právne veci. Spravodajca: Ibán García Del Blanco (A9-0186/2020)

Správa s odporúčaniami Komisii o režime občianskoprávnej zodpovednosti za umelú inteligenciu [2020/2014(INL)] - Výbor pre právne veci. Spravodajca: Axel Voss (A9-0178/2020)

Správa o právach duševného vlastníctva v súvislosti s rozvojom technológií umelej inteligencie [2020/2015(INI)] - Výbor pre právne veci. Spravodajca: Stéphane Séjourné (A9-0176/2020)

(začiatok rozpravy: bod 15 zápisnice zo dňa 19.10.2020)

Vystúpili títo poslanci: Edina Tóth, Eva Kaili, Irena Joveva, Jean-Lin Lacapelle, Gwendoline Delbos-Corfield, Joachim Stanisław Brudziński, Tomasz Frankowski, Evelyne Gebhardt, Sandro Gozi, Gunnar Beck, Dace Melbārde, Pilar del Castillo Vera, Adriana Maldonado López, Maximilian Krah, Robert Roos a Henna Virkkunen.

PREDSEDNÍCTVO: Marcel KOLAJA
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Brando Benifei, Jadwiga Wiśniewska, Ivan Štefanec, Javier Zarzalejos, Arba Kokalari, Antonius Manders a Tomislav Sokol.

Vystúpili: Alex Agius Saliba, Tiemo Wölken, Kris Peeters, Axel Voss a Margrethe Vestager (výkonná podpredsedníčka Komisie).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 17 zápisnice zo dňa 20.10.2020 (A9-0181/2020, A9-0177/2020, A9-0186/2020 a A9-0176/2020) (pozmeňujúce návrhy); bod 21 zápisnice zo dňa 20.10.2020 (záverečné hlasovanie).


19. Budúcnosť európskeho vzdelávania v kontexte pandémie COVID-19 (rozprava)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000052/2020), ktorú položila Sabine Verheyen, v mene výboru CULT, pre Radu: Budúcnosť európskeho vzdelávania v kontexte pandémie COVID-19 (B9-0020/2020)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000053/2020), ktorú položil Sabine Verheyen, v mene výboru CULT, pre Komisiu: Budúcnosť európskeho vzdelávania v kontexte pandémie COVID-19 (B9-0021/2020)

Victor Negrescu (v zastúpení predkladateľky) rozvinul otázky.

Michael Roth (úradujúci predseda Rady) a Ylva Johansson (členka Komisie) odpovedali na otázky.

Návrh uznesenia predložený na základe článku 136 ods. 5 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

—   Sabine Verheyen, v mene výboru CULT, o budúcnosti európskeho vzdelávania v kontexte pandémie COVID-19 (2020/2760(RSP)) (B9-0338/2020).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 9 zápisnice zo dňa 21.10.2020 (pozmeňujúce návrhy); bod 2 zápisnice zo dňa 22.10.2020 (záverečné hlasovanie).


20. Povinnosti Komisie v oblasti vízovej reciprocity podľa článku 7 nariadenia (EÚ) 2018/1806 (rozprava)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000049/2020), ktorú položil Juan Fernando López Aguilar, v mene výboru LIBE, pre Komisiu: Povinnosti v oblasti vízovej reciprocity v súlade s článkom 7 nariadenia (EÚ) 2018/1806 (B9-0022/2020)

Juan Fernando López Aguilar rozvinul otázku.

Ylva Johansson (členka Komisie) odpovedala na otázku.

Návrh uznesenia predložený na základe článku 136 ods. 5 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

—   Juan Fernando López Aguilar, v mene výboru LIBE, o povinnostiach Komisie v oblasti vízovej reciprocity podľa článku 7 nariadenia (EÚ) 2018/1806 (2020/2605(RSP)) (B9-0339/2020).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 2 zápisnice zo dňa 22.10.2020.


21. Odporúčanie Rade a PK/VP o vykonávaní a riadení stálej štruktúrovanej spolupráce (PESCO) (stručná prezentácia)

Správa o odporúčaní Európskeho parlamentu Rade a podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku o vykonávaní a riadení stálej štruktúrovanej spolupráce (PESCO) [2020/2080(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajca: Radosław Sikorski (A9-0165/2020)

Radosław Sikorski uviedol správu.

V rozprave vystúpil Josep Borrell Fontelles (podpredseda Komisie/vysoký predstaviteľ Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku).

Bod je uzavretý.

Hlasovanie: bod 8 zápisnice zo dňa 20.10.2020 (pozmeňujúce návrhy); bod 21 zápisnice zo dňa 20.10.2020 (záverečné hlasovanie).


22. Správa o vykonávaní dohody o pridružení medzi EÚ a Moldavskou republikou (stručná prezentácia)

Správa o vykonávaní dohody o pridružení medzi EÚ a Moldavskou republikou [2019/2201(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajca: Dragoş Tudorache (A9-0166/2020)

Dragoş Tudorache uviedol správu.

V rozprave vystúpil Josep Borrell Fontelles (podpredseda Komisie/vysoký predstaviteľ Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku).

Bod je uzavretý.

Hlasovanie: bod 8 zápisnice zo dňa 20.10.2020 (pozmeňujúce návrhy); bod 21 zápisnice zo dňa 20.10.2020 (záverečné hlasovanie).


23. Vysvetlenia hlasovania

Písomné vysvetlenie hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania v zmysle článku 194 rokovacieho poriadku sa nachádzajú na stránkach vyhradených pre poslancov na webovom sídle Parlamentu.

Výnimočne bude možné podať vysvetlenia hlasovania obsahujúce najviac 400 slov.


24. Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Opravy a zámery hlasovania sú uvedené v dokumente „Výsledky hlasovania podľa mien“, ktorý je prílohou k zápisnici z rokovania a je k dispozícii na webovom sídle Parlamentu. Uvádzajú sa len na informačné účely a nemajú vplyv na výsledok hlasovania oznámený v pléne.

Tento dokument sa pravidelne aktualizuje najviac počas dvoch týždňov po schôdzi.

Po uplynutí tejto lehoty sa zoznam opráv a zámerov hlasovania uzavrie, aby mohol byť preložený a uverejnený v úradnom vestníku.


25. Program rokovania na nasledujúci deň

Bol schválený program rokovania na ďalší deň (dokument „Program rokovania“ PE 659.661/OJMA).


26. Skončenie rokovania

Rokovanie sa skončilo o 21.09 h.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

generálny tajomník

predseda


PREZENČNÁ LISTINA

Prítomní:

Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Agius Saliba Alex, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Alexandrov Yordanov Alexander, Alieva-Veli Atidzhe, Anderson Christine, Andrews Barry, Andrieu Eric, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arłukowicz Bartosz, Arvanitis Konstantinos, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Balt Marek Paweł, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Belka Marek, Benifei Brando, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Biteau Benoît, Blaga Vasile, Bocskor Andrea, Bogovič Franc, Borchia Paolo, Botoş Vlad-Marius, Bourgeois Geert, Boyer Gilles, Brudziński Joachim Stanisław, Buchheit Markus, Buda Daniel, Buxadé Villalba Jorge, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Casa David, Castaldo Fabio Massimo, Cavazzini Anna, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chaibi Leila, Chastel Olivier, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Corrao Ignazio, Crețu Corina, Czarnecki Ryszard, Dalunde Jakop G., Daly Clare, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, De Castro Paolo, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, De Man Filip, Demirel Özlem, Deparnay-Grunenberg Anna, Didier Geoffroy, Dobrev Klára, Dorfmann Herbert, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Dzhambazki Angel, Eroglu Engin, Falcă Gheorghe, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Flego Valter, Fotyga Anna, Fourlas Loucas, Fragkos Emmanouil, Frankowski Tomasz, Franz Romeo, Freund Daniel, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, García Pérez Iratxe, Gardiazabal Rubial Eider, Geese Alexandra, Georgiou Giorgos, Geuking Helmut, Giarrusso Dino, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Gozi Sandro, de Graaff Marcel, Grapini Maria, Griset Catherine, Gruffat Claude, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider Roman, Hajšel Robert, Halicki Andrzej, Häusling Martin, Hautala Heidi, Heide Hannes, Heinäluoma Eero, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hidvéghi Balázs, Hlaváček Martin, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jamet France, Jurgiel Krzysztof, Jurzyca Eugen, Juvin Herve, Kaili Eva, Kaljurand Marina, Kammerevert Petra, Kanko Assita, Karas Othmar, Karski Karol, Kelleher Billy, Kelly Seán, Kempa Beata, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kohut Łukasz, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kountoura Elena, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kuźmiuk Zbigniew, Kyrtsos Georgios, Kyuchyuk Ilhan, Lacapelle Jean-Lin, Lagodinsky Sergey, Lagos Ioannis, de Lange Esther, Laporte Hélène, Lebreton Gilles, Liberadzki Bogusław, Limmer Sylvia, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López-Istúriz White Antonio, Luena César, MacManus Chris, Madison Jaak, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Mavrides Costas, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mebarek Nora, Melbārde Dace, Mikser Sven, Miller Leszek, Molnár Csaba, Montserrat Dolors, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Niinistö Ville, Oetjen Jan-Christoph, Olivier Philippe, O'Sullivan Grace, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Papadakis Demetris, Papadimoulis Dimitrios, Pedicini Piernicola, Peeters Kris, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Pereira Sandra, Pignedoli Sabrina, Pirbakas Maxette, Pîslaru Dragoş, Pollák Peter, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Puigdemont i Casamajó Carles, Rafalska Elżbieta, Regner Evelyn, Reil Guido, Ries Frédérique, Ripa Manuela, Riquet Dominique, Rivière Jérôme, Rodríguez Palop Eugenia, Rónai Sándor, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Ros Sempere Marcos, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Saryusz-Wolski Jacek, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schmiedtbauer Simone, Schreinemacher Liesje, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Semedo Monica, Sidl Günther, Silva Pereira Pedro, Sokol Tomislav, Solís Pérez Susana, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Štefanec Ivan, Szydło Beata, Tarabella Marc, Tarczyński Dominik, Terras Riho, Tinagli Irene, Tobiszowski Grzegorz, Toom Yana, Tóth Edina, Tovaglieri Isabella, Tudorache Dragoş, Tudose Mihai, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Vandendriessche Tom, Van Overtveldt Johan, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Vincze Loránt, Voss Axel, Vuolo Lucia, Waitz Thomas, Wallace Mick, Walsh Maria, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Zacharopoulou Chrysoula, Zagorakis Theodoros, Zambelli Stefania, Zarzalejos Javier, Zdechovský Tomáš, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana

Ospravedlnení:

Beňová Monika, Maydell Eva, Ochojska Janina, Rougé André

Z dôvodov súvisiacich s pandémiou Covid-19 sa zaviedol systém hlasovania na diaľku (pozri rozhodnutie Predsedníctva z 20. marca 2020, ktorým sa dopĺňa jeho rozhodnutie z 3. mája 2004 o pokynoch k hlasovaniu). Mená poslancov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní, sú uvedené v dokumente „Výsledky hlasovaní podľa mien“, ktorý je pripojený k zápisnici z rokovania a dostupný na webovom sídle Parlamentu.

Posledná úprava: 19. augusta 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia