Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
XML 7k
Вторник, 20 октомври 2020 г. - Брюксел

4. Първо гласуване
Пълни стенографски протоколи

Парламентът пристъпи към гласуване на измененията по:

—   Препоръка до Съвета и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност относно прилагането и управлението на постоянното структурирано сътрудничество (ПСС)
Доклад относно препоръка на Европейския парламент до Съвета и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност относно прилагането и управлението на постоянното структурирано сътрудничество (ПСС) [2020/2080(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Radosław Sikorski (A9-0165/2020);

—   Доклад за изпълнението на споразумението за асоцииране между ЕС и Република Молдова
Доклад за изпълнението на споразумението за асоцииране между ЕС и Република Молдова [2019/2201(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Dragoş Tudorache (A9-0166/2020);

—   Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Общ бюджет на ЕС – Европейски икономически и социален комитет
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2018 година, раздел VI – Европейски икономически и социален комитет [2019/2060(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Tomáš Zdechovský (A9-0188/2020)
Гласуването на първия доклад (A9-0078/2020) се проведе на 13 май 2020 г. (точка 20 от протокола от 13.5.2020 г.);

—   Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Общ бюджет на ЕС – Европейски съвет и Съвет
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2018 година, раздел II – Европейски съвет и Съвет [2019/2057(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Tomáš Zdechovský (A9-0189/2020)
Гласуването на първия доклад (A9-0038/2020) се проведе на 13 май 2020 г. (точка 20 от протокола от 13.5.2020 г.).

Изказа се Tomáš Zdechovský (докладчик), за да направи изявление въз основа на член 159, параграф 4 от Правилника за дейността.

Гласуването ще продължи до 10.30 ч.

Пристъпи се към гласуване.

Резултатите от гласуването ще бъдат обявени в 13 ч.

Последно осъвременяване: 28 октомври 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност