Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2018/0218(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

A8-0198/2019

Forhandlinger :

PV 20/10/2020 - 5
CRE 20/10/2020 - 5
PV 23/11/2021 - 2
CRE 23/11/2021 - 2

Afstemninger :

PV 23/10/2020 - 7
PV 23/10/2020 - 11
PV 23/11/2021 - 6

Vedtagne tekster :

P9_TA(2020)0289
P9_TA(2021)0458

Protokol
XML 16k
Tirsdag den 20. oktober 2020 - Bruxelles

5. Den fælles landbrugspolitik - støtte til strategiske planer, der udarbejdes af medlemsstaterne og finansieres gennem EGFL og ELFUL - Den fælles landbrugspolitik: finansiering, forvaltning og overvågning - Den fælles landbrugspolitik - ændring af forordningen om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og andre forordninger (forhandling)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om regler for støtte til strategiske planer, der udarbejdes af medlemsstaterne under den fælles landbrugspolitik og finansieres gennem Den Europæiske Garantifond for Landbruget (EGFL) og Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL), og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1305/2013 og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1307/2013 [COM(2018)0392 - C8-0248/2018 - 2018/0216(COD)] - Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter. Ordfører: Peter Jahr (A8-0200/2019)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om finansiering, forvaltning og overvågning af den fælles landbrugspolitik og om ophævelse af forordning (EU) nr. 1306/2013 [COM(2018)0393 - C8-0247/2018- 2018/0217(COD)] - Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter. Ordfører: Ulrike Müller (A8-0199/2019)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1308/2013 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter, (EU) nr. 1151/2012 om kvalitetsordninger for landbrugsprodukter og fødevarer, (EU) nr. 251/2014 om definition, beskrivelse, præsentation, mærkning og beskyttelse af geografiske betegnelser for aromatiserede vinprodukter, (EU) nr. 228/2013 om særlige foranstaltninger på landbrugsområdet i Unionens fjernområder og (EU) nr. 229/2013 om særlige foranstaltninger på landbrugsområdet til fordel for de mindre øer i Det Ægæiske Hav [COM(2018)0394 - C8-0246/2018 - 2018/0218(COD)] - Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter. Ordfører: Eric Andrieu (A8-0198/2019)

Peter Jahr, Ulrike Müller og Eric Andrieu forelagde betænkningerne.

Taler: Christophe Hansen (ordfører for udtalelse fra ENVI).

Taler: Janusz Wojciechowski (medlem af Kommissionen).

Talere: Franc Bogovič (ordfører for udtalelse fra REGI), Younous Omarjee (ordfører for udtalelse fra REGI), Anne Sander for PPE-Gruppen, Iratxe García Pérez for S&D-Gruppen, og Jan Huitema for Renew-Gruppen.

FORSÆDE: Dimitrios PAPADIMOULIS
næstformand

Talere: Mara Bizzotto for ID-Gruppen, Martin Häusling for Verts/ALE-Gruppen, Bert-Jan Ruissen for ECR-Gruppen, Luke Ming Flanagan for GUE/NGL-Gruppen, Dino Giarrusso, løsgænger, Herbert Dorfmann, Maria Noichl, Martin Hlaváček, Gilles Lebreton, Benoît Biteau, Zbigniew Kuźmiuk, Mick Wallace, Daniela Rondinelli, Pina Picierno, Jarosław Kalinowski, Jérémy Decerle, Sylvia Limmer, Bas Eickhout, Krzysztof Jurgiel, Petros Kokkalis, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Daniel Buda, Paolo De Castro, Dacian Cioloş, Angelo Ciocca, Thomas Waitz, Mazaly Aguilar, Anja Hazekamp, Mislav Kolakušić, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Günther Sidl, Asger Christensen, Jaak Madison, Grace O'Sullivan, Veronika Vrecionová, Chris MacManus og Álvaro Amaro.

FORSÆDE: Othmar KARAS
næstformand

Talere: Jytte Guteland, Elsi Katainen, Roman Haider, Francisco Guerreiro, Emmanouil Fragkos, Eugenia Rodríguez Palop, Petri Sarvamaa, Isabel Carvalhais, Pascal Canfin, Rosanna Conte, Anna Deparnay-Grunenberg, Andrey Slabakov, Manuel Bompard, Salvatore De Meo, Carmen Avram, Atidzhe Alieva-Veli, Hélène Laporte, Pär Holmgren, Robert Roos, Balázs Hidvéghi, Clara Aguilera, Charles Goerens, Gianantonio Da Re, Beata Mazurek, Michaela Šojdrová, Hilde Vautmans, Angel Dzhambazki, Asim Ademov, Benoît Lutgen, Riho Terras, Seán Kelly, Krzysztof Hetman, Gabriel Mato, Simone Schmiedtbauer og Pernille Weiss.

Talere: Peter Jahr, Ulrike Müller og Janusz Wojciechowski.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 21 i protokollen af 20.10.2020 (A9-0200/2020 og A9-0198/2020), punkt 9 i protokollen af 21.10.2020, punkt 17 i protokollen af 21.10.2020, punkt 2 i protokollen af 22.10.2020, punkt 12 i protokollen af 22.10.2020, punkt 16 i protokollen af 22.10.2020 og punkt 3 i protokollen af 23.10.2020 (A9-0200/2020), punkt 3 i protokollen af 23.10.2020 (A9-0199/2020) (ændringsforslag); punkt 7 i protokollen af 23.10.2020 (A9-0198/2020), punkt 11 i protokollen af 23.10.2020 (A9-0200/2020 og A9-0199/2020) (endelig afstemning).

Seneste opdatering: 28. oktober 2021Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik