Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/0218(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0198/2019

Συζήτηση :

PV 20/10/2020 - 5
CRE 20/10/2020 - 5
PV 23/11/2021 - 2
CRE 23/11/2021 - 2

Ψηφοφορία :

PV 23/10/2020 - 7
PV 23/10/2020 - 11
PV 23/11/2021 - 6

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2020)0289
P9_TA(2021)0458

Συνοπτικά πρακτικά
XML 19k
Τρίτη 20 Οκτωβρίου 2020 - Βρυξέλλες

5. Κοινή γεωργική πολιτική - στήριξη των στρατηγικών σχεδίων που πρέπει να καταρτίζονται από τα κράτη μέλη και να χρηματοδοτούνται από το ΕΓΤΕ και το ΕΓΤΑΑ - Κοινή γεωργική πολιτική: χρηματοδότηση, διαχείριση και παρακολούθηση - Κοινή γεωργική πολιτική - τροποποίηση του κανονισμού ΚΟΑ και άλλων κανονισμών (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση κανόνων για τη στήριξη των στρατηγικών σχεδίων που πρέπει να καταρτίζονται από τα κράτη μέλη στο πλαίσιο της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ) και να χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου [COM(2018)0392 - C8-0248/2018 - 2018/0216(COD)] - Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου. Εισηγητής: Peter Jahr (A8-0200/2019)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 [COM(2018)0393 - C8-0247/2018- 2018/0217(COD)] - Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου. Εισηγήτρια: Ulrike Müller (A8-0199/2019)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων, (ΕΕ) αριθ. 1151/2012 για τα συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων, (ΕΕ) αριθ. 251/2014 για τον ορισμό, την περιγραφή, την παρουσίαση, την επισήμανση και την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων των αρωματισμένων αμπελοοινικών προϊόντων, (ΕΕ) αριθ. 228/2013 για τον καθορισμό ειδικών μέτρων για τη γεωργία στις εξόχως απόκεντρες περιοχές της Ένωσης και (ΕΕ) αριθ. 229/2013 για τη θέσπιση ειδικών μέτρων για τη γεωργία υπέρ των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων στα μικρά νησιά του Αιγαίου [COM(2018)0394 - C8-0246/2018 - 2018/0218(COD)] - Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου. Εισηγητής: Eric Andrieu (A8-0198/2019)

Οι Peter Jahr, Ulrike Müller και Eric Andrieu παρουσιάζουν τις εκθέσεις τους.

Παρεμβαίνει ο Christophe Hansen (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής ENVI).

Παρεμβαίνει ο Janusz Wojciechowski (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Franc Bogovič (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής REGI), Younous Omarjee (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής REGI), Anne Sander, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Iratxe García Pérez, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, και Jan Huitema, εξ ονόματος της Ομάδας Renew.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Δημήτριος ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Mara Bizzotto, εξ ονόματος της Ομάδας ID, Martin Häusling, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Bert-Jan Ruissen, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Luke Ming Flanagan, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Dino Giarrusso, μη εγγεγραμμένος, Herbert Dorfmann, Maria Noichl, Martin Hlaváček, Gilles Lebreton, Benoît Biteau, Zbigniew Kuźmiuk, Mick Wallace, Daniela Rondinelli, Pina Picierno, Jarosław Kalinowski, Jérémy Decerle, Sylvia Limmer, Bas Eickhout, Krzysztof Jurgiel, Πέτρος Κόκκαλης, Λευτέρης Νικολάου-Αλαβάνος, Daniel Buda, Paolo De Castro, Dacian Cioloş, Angelo Ciocca, Thomas Waitz, Mazaly Aguilar, Anja Hazekamp, Mislav Kolakušić, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Günther Sidl, Asger Christensen, Jaak Madison, Grace O'Sullivan, Veronika Vrecionová, Chris MacManus και Álvaro Amaro.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Othmar KARAS
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Jytte Guteland, Elsi Katainen, Roman Haider, Francisco Guerreiro, Εμμανουήλ Φράγκος, Eugenia Rodríguez Palop, Petri Sarvamaa, Isabel Carvalhais, Pascal Canfin, Rosanna Conte, Anna Deparnay-Grunenberg, Andrey Slabakov, Manuel Bompard, Salvatore De Meo, Carmen Avram, Atidzhe Alieva-Veli, Hélène Laporte, Pär Holmgren, Robert Roos, Balázs Hidvéghi, Clara Aguilera, Charles Goerens, Gianantonio Da Re, Beata Mazurek, Michaela Šojdrová, Hilde Vautmans, Angel Dzhambazki, Asim Ademov, Benoît Lutgen, Riho Terras, Seán Kelly, Krzysztof Hetman, Gabriel Mato, Simone Schmiedtbauer και Pernille Weiss.

Παρεμβαίνουν οι Peter Jahr, Ulrike Müller και Janusz Wojciechowski.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 21 των Συνοπτικών Πρακτικών της 20.10.2020 (A9-0200/2020 και A9-0198/2020), σημείο 9 των Συνοπτικών Πρακτικών της 21.10.2020, σημείο 17 των Συνοπτικών Πρακτικών της 21.10.2020, σημείο 2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 22.10.2020, σημείο 12 των Συνοπτικών Πρακτικών της 22.10.2020, σημείο 16 των Συνοπτικών Πρακτικών της 22.10.2020 και σημείο 3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 23.10.2020 (A9-0200/2020), σημείο 3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 23.10.2020 (A9-0199/2020) (τροπολογίες)· σημείο 7 των Συνοπτικών Πρακτικών της 23.10.2020 (A9-0198/2020), σημείο 11 των Συνοπτικών Πρακτικών της 23.10.2020 (A9-0200/2020 και A9-0199/2020) (τελική ψηφοφορία).

Τελευταία ενημέρωση: 28 Οκτωβρίου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου