Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2018/0218(COD)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

A8-0198/2019

Debatten :

PV 20/10/2020 - 5
CRE 20/10/2020 - 5
PV 23/11/2021 - 2
CRE 23/11/2021 - 2

Stemmingen :

PV 23/10/2020 - 7
PV 23/10/2020 - 11
PV 23/11/2021 - 6

Aangenomen teksten :

P9_TA(2020)0289
P9_TA(2021)0458

Notulen
XML 15k
Dinsdag 20 oktober 2020 - Brussel

5. Gemeenschappelijk landbouwbeleid - steun voor de strategische plannen die de lidstaten opstellen en die uit het ELGF en het Elfpo worden gefinancierd - Gemeenschappelijk landbouwbeleid: financiering, beheer en monitoring - Gemeenschappelijk landbouwbeleid – wijziging van de GMO- en andere verordeningen (debat)
Volledige verslagen

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van voorschriften inzake steun voor de strategische plannen die de lidstaten in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid opstellen (strategische GLB-plannen) en die uit het Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF) en het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (Elfpo) worden gefinancierd, en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 1305/2013 van het Europees Parlement en de Raad en van Verordening (EU) nr. 1307/2013 van het Europees Parlement en de Raad [COM(2018)0392 - C8-0248/2018 - 2018/0216(COD)] - Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling. Rapporteur: Peter Jahr (A8-0200/2019)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de financiering, het beheer en de monitoring van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 1306/2013 [COM(2018)0393 - C8-0247/2018- 2018/0217(COD)] - Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling. Rapporteur: Ulrike Müller (A8-0199/2019)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 1308/2013 tot vaststelling van een gemeenschappelijke ordening van de markten voor landbouwproducten, (EU) nr. 1151/2012 inzake kwaliteitsregelingen voor landbouwproducten en levensmiddelen, (EU) nr. 251/2014 inzake de definitie, de aanduiding, de aanbiedingsvorm, de etikettering en de bescherming van geografische aanduidingen van gearomatiseerde wijnbouwproducten, (EU) nr. 228/2013 houdende specifieke maatregelen op landbouwgebied ten behoeve van de ultraperifere gebieden van de Unie en (EU) nr. 229/2013 houdende specifieke maatregelen op landbouwgebied ten behoeve van de kleinere eilanden in de Egeïsche Zee [COM(2018)0394 - C8-0246/2018 - 2018/0218(COD)] - Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling. Rapporteur: Eric Andrieu (A8-0198/2019)

Peter Jahr, Ulrike Müller en Eric Andrieu geven toelichting bij de verslagen.

Het woord wordt gevoerd door Christophe Hansen (rapporteur voor advies van de commissie ENVI).

Het woord wordt gevoerd door Janusz Wojciechowski (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Franc Bogovič (rapporteur voor advies van de commissie REGI), Younous Omarjee (rapporteur voor advies van de commissie REGI), Anne Sander, namens de PPE-Fractie, Iratxe García Pérez, namens de S&D-Fractie, en Jan Huitema, namens de Renew-Fractie.

VOORZITTER: Dimitrios PAPADIMOULIS
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Mara Bizzotto, namens de ID-Fractie, Martin Häusling, namens de Verts/ALE-Fractie, Bert-Jan Ruissen, namens de ECR-Fractie, Luke Ming Flanagan, namens de GUE/NGL-Fractie, Dino Giarrusso, niet-fractiegebonden lid, Herbert Dorfmann, Maria Noichl, Martin Hlaváček, Gilles Lebreton, Benoît Biteau, Zbigniew Kuźmiuk, Mick Wallace, Daniela Rondinelli, Pina Picierno, Jarosław Kalinowski, Jérémy Decerle, Sylvia Limmer, Bas Eickhout, Krzysztof Jurgiel, Petros Kokkalis, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Daniel Buda, Paolo De Castro, Dacian Cioloş, Angelo Ciocca, Thomas Waitz, Mazaly Aguilar, Anja Hazekamp, Mislav Kolakušić, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Günther Sidl, Asger Christensen, Jaak Madison, Grace O'Sullivan, Veronika Vrecionová, Chris MacManus en Álvaro Amaro.

VOORZITTER: Othmar KARAS
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Jytte Guteland, Elsi Katainen, Roman Haider, Francisco Guerreiro, Emmanouil Fragkos, Eugenia Rodríguez Palop, Petri Sarvamaa, Isabel Carvalhais, Pascal Canfin, Rosanna Conte, Anna Deparnay-Grunenberg, Andrey Slabakov, Manuel Bompard, Salvatore De Meo, Carmen Avram, Atidzhe Alieva-Veli, Hélène Laporte, Pär Holmgren, Robert Roos, Balázs Hidvéghi, Clara Aguilera, Charles Goerens, Gianantonio Da Re, Beata Mazurek, Michaela Šojdrová, Hilde Vautmans, Angel Dzhambazki, Asim Ademov, Benoît Lutgen, Riho Terras, Seán Kelly, Krzysztof Hetman, Gabriel Mato, Simone Schmiedtbauer en Pernille Weiss.

Het woord wordt gevoerd door Peter Jahr, Ulrike Müller en Janusz Wojciechowski.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 21 van de notulen van 20.10.2020 (A9-0200/2020 en A9-0198/2020), punt 9 van de notulen van 21.10.2020, punt 17 van de notulen van 21.10.2020, punt 2 van de notulen van 22.10.2020, punt 12 van de notulen van 22.10.2020, punt 16 van de notulen van 22.10.2020 en punt 3 van de notulen van 23.10.2020 (A9-0200/2020), punt 3 van de notulen van 23.10.2020 (A9-0199/2020) (amendementen); punt 7 van de notulen van 23.10.2020 (A9-0198/2020), punt 11 van de notulen van 23.10.2020 (A9-0200/2020 en A9-0199/2020) (eindstemming).

Laatst bijgewerkt op: 28 oktober 2021Juridische mededeling - Privacybeleid