Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2018/0218(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

A8-0198/2019

Debaty :

PV 20/10/2020 - 5
CRE 20/10/2020 - 5
PV 23/11/2021 - 2
CRE 23/11/2021 - 2

Głosowanie :

PV 23/10/2020 - 7
PV 23/10/2020 - 11
PV 23/11/2021 - 6

Teksty przyjęte :

P9_TA(2020)0289
P9_TA(2021)0458

Protokół
XML 16k
Wtorek, 20 października 2020 r. - Bruksela

5. Wspólna polityka rolna – wsparcie na podstawie planów strategicznych sporządzanych przez państwa członkowskie i finansowanych z EFRG i EFRROW – Finansowanie wspólnej polityki rolnej, zarządzanie nią i monitorowanie jej – Wspólna polityka rolna – zmiana rozporządzenia o wspólnej organizacji rynków i innych rozporządzeń (debata)
CRE

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego przepisy dotyczące wsparcia na podstawie planów strategicznych sporządzanych przez państwa członkowskie w ramach wspólnej polityki rolnej (planów strategicznych WPR) i finansowanych z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) i z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz uchylającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 i rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 [COM(2018)0392 - C8-0248/2018 - 2018/0216(COD)] - Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Sprawozdawca: Peter Jahr (A8-0200/2019)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylającego rozporządzenie (UE) nr 1306/2013 [COM(2018)0393 - C8-0247/2018- 2018/0217(COD)] - Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Sprawozdawczyni: Ulrike Müller (A8-0199/2019)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych, (UE) nr 1151/2012 w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych, (UE) nr 251/2014 w sprawie definicji, opisu, prezentacji, etykietowania i ochrony oznaczeń geograficznych aromatyzowanych produktów sektora wina, (UE) nr 228/2013 ustanawiające szczególne środki w dziedzinie rolnictwa na rzecz regionów najbardziej oddalonych w Unii Europejskiej i (UE) nr 229/2013 ustanawiające szczególne środki dotyczące rolnictwa dla mniejszych wysp Morza Egejskiego [COM(2018)0394 - C8-0246/2018 - 2018/0218(COD)] - Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Sprawozdawca: Eric Andrieu (A8-0198/2019)

Peter Jahr, Ulrike Müller i Eric Andrieu przedstawili swoje sprawozdania.

Głos zabrał Christophe Hansen (sprawozdawca komisji opiniodawczej ENVI).

Głos zabrał Janusz Wojciechowski (członek Komisji).

Głos zabrali: Franc Bogovič (sprawozdawca komisji opiniodawczej REGI), Younous Omarjee (sprawozdawca komisji opiniodawczej REGI), Anne Sander w imieniu grupy PPE, Iratxe García Pérez w imieniu grupy S&D i Jan Huitema w imieniu grupy Renew.

PRZEWODNICTWO: Dimitrios PAPADIMOULIS
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Mara Bizzotto w imieniu grupy ID, Martin Häusling w imieniu grupy Verts/ALE, Bert-Jan Ruissen w imieniu grupy ECR, Luke Ming Flanagan w imieniu grupy GUE/NGL, Dino Giarrusso niezrzeszony, Herbert Dorfmann, Maria Noichl, Martin Hlaváček, Gilles Lebreton, Benoît Biteau, Zbigniew Kuźmiuk, Mick Wallace, Daniela Rondinelli, Pina Picierno, Jarosław Kalinowski, Jérémy Decerle, Sylvia Limmer, Bas Eickhout, Krzysztof Jurgiel, Petros Kokkalis, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Daniel Buda, Paolo De Castro, Dacian Cioloş, Angelo Ciocca, Thomas Waitz, Mazaly Aguilar, Anja Hazekamp, Mislav Kolakušić, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Günther Sidl, Asger Christensen, Jaak Madison, Grace O'Sullivan, Veronika Vrecionová, Chris MacManus i Álvaro Amaro.

PRZEWODNICTWO: Othmar KARAS
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Jytte Guteland, Elsi Katainen, Roman Haider, Francisco Guerreiro, Emmanouil Fragkos, Eugenia Rodríguez Palop, Petri Sarvamaa, Isabel Carvalhais, Pascal Canfin, Rosanna Conte, Anna Deparnay-Grunenberg, Andrey Slabakov, Manuel Bompard, Salvatore De Meo, Carmen Avram, Atidzhe Alieva-Veli, Hélène Laporte, Pär Holmgren, Robert Roos, Balázs Hidvéghi, Clara Aguilera, Charles Goerens, Gianantonio Da Re, Beata Mazurek, Michaela Šojdrová, Hilde Vautmans, Angel Dzhambazki, Asim Ademov, Benoît Lutgen, Riho Terras, Seán Kelly, Krzysztof Hetman, Gabriel Mato, Simone Schmiedtbauer i Pernille Weiss.

Głos zabrali: Peter Jahr, Ulrike Müller i Janusz Wojciechowski.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 21 protokołu z dnia 20.10.2020 (A9-0200/2020 i A9-0198/2020), pkt 9 protokołu z dnia 21.10.2020, pkt 17 protokołu z dnia 21.10.2020, pkt 2 protokołu z dnia 22.10.2020, pkt 12 protokołu z dnia 22.10.2020, pkt 16 protokołu z dnia 22.10.2020 i pkt 3 protokołu z dnia 23.10.2020 (A9-0200/2020), pkt 3 protokołu z dnia 23.10.2020 (A9-0199/2020) (poprawki); pkt 7 protokołu z dnia 23.10.2020 (A9-0198/2020), pkt 11 protokołu z dnia 23.10.2020 (A9-0200/2020 i A9-0199/2020) (głosowanie końcowe).

Ostatnia aktualizacja: 28 października 2021Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności