Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2018/0218(COD)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

A8-0198/2019

Rozpravy :

PV 20/10/2020 - 5
CRE 20/10/2020 - 5
PV 23/11/2021 - 2
CRE 23/11/2021 - 2

Hlasovanie :

PV 23/10/2020 - 7
PV 23/10/2020 - 11
PV 23/11/2021 - 6

Prijaté texty :

P9_TA(2020)0289
P9_TA(2021)0458

Zápisnica
XML 16k
Utorok, 20. októbra 2020 - Brusel

5. Spoločná poľnohospodárska politika – podpora strategických plánov, ktoré majú zostaviť členské štáty a ktoré sú financované z EPZF a EPFRV - Spoločná poľnohospodárska politika: financovanie, riadenie a monitorovanie - Spoločná poľnohospodárska politika – zmena SOT a ďalších nariadení (rozprava)
Doslovný zápis

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú pravidlá týkajúce sa strategických plánov, ktoré majú zostaviť členské štáty v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky (strategické plány SPP) a ktoré sú financované z Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF) a Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV), a ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013 a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013 [COM(2018)0392 - C8-0248/2018 - 2018/0216(COD)] - Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. Spravodajca: Peter Jahr (A8-0200/2019)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky, ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 1306/2013 [COM(2018)0393 - C8-0247/2018- 2018/0217(COD)] - Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. Spravodajkyňa: Ulrike Müller (A8-0199/2019)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1308/2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, nariadenie (EÚ) č. 1151/2012 o systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny, nariadenie (EÚ) č. 251/2014 o vymedzení, opise, obchodnej úprave, označovaní a ochrane zemepisných označení aromatizovaných vínnych výrobkov, nariadenie (EÚ) č. 228/2013 o osobitných opatreniach v oblasti poľnohospodárstva v prospech najvzdialenejších regiónov Únie a nariadenie (EÚ) č. 229/2013 o osobitných opatreniach v oblasti poľnohospodárstva v prospech menších ostrovov v Egejskom mori [COM(2018)0394 - C8-0246/2018 - 2018/0218(COD)] - Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. Spravodajca: Eric Andrieu (A8-0198/2019)

Peter Jahr, Ulrike Müller a Eric Andrieu uviedli svoje správy

V rozprave vystúpila Christophe Hansen (spravodajkyňa výboru ENVI požiadaného o stanovisko).

V rozprave vystúpil Janusz Wojciechowski (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Franc Bogovič (spravodajca výboru REGI požiadaného o stanovisko), Younous Omarjee (spravodajca výboru REGI požiadaného o stanovisko), Anne Sander v mene skupiny PPE, Iratxe García Pérez v mene skupiny S&D a Jan Huitema v mene skupiny Renew.

PREDSEDNÍCTVO: Dimitrios PAPADIMOULIS
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Mara Bizzotto v mene skupiny ID, Martin Häusling v mene skupiny Verts/ALE, Bert-Jan Ruissen v mene skupiny ECR, Luke Ming Flanagan v mene skupiny GUE/NGL, Dino Giarrusso – nezaradený poslanec, Herbert Dorfmann, Maria Noichl, Martin Hlaváček, Gilles Lebreton, Benoît Biteau, Zbigniew Kuźmiuk, Mick Wallace, Daniela Rondinelli, Pina Picierno, Jarosław Kalinowski, Jérémy Decerle, Sylvia Limmer, Bas Eickhout, Krzysztof Jurgiel, Petros Kokkalis, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Daniel Buda, Paolo De Castro, Dacian Cioloş, Angelo Ciocca, Thomas Waitz, Mazaly Aguilar, Anja Hazekamp, Mislav Kolakušić, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Günther Sidl, Asger Christensen, Jaak Madison, Grace O'Sullivan, Veronika Vrecionová, Chris MacManus a Álvaro Amaro.

PREDSEDNÍCTVO: Othmar KARAS
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Jytte Guteland, Elsi Katainen, Roman Haider, Francisco Guerreiro, Emmanouil Fragkos, Eugenia Rodríguez Palop, Petri Sarvamaa, Isabel Carvalhais, Pascal Canfin, Rosanna Conte, Anna Deparnay-Grunenberg, Andrey Slabakov, Manuel Bompard, Salvatore De Meo, Carmen Avram, Atidzhe Alieva-Veli, Hélène Laporte, Pär Holmgren, Robert Roos, Balázs Hidvéghi, Clara Aguilera, Charles Goerens, Gianantonio Da Re, Beata Mazurek, Michaela Šojdrová, Hilde Vautmans, Angel Dzhambazki, Asim Ademov, Benoît Lutgen, Riho Terras, Seán Kelly, Krzysztof Hetman, Gabriel Mato, Simone Schmiedtbauer a Pernille Weiss.

Vystúpili títo poslanci: Peter Jahr, Ulrike Müller a Janusz Wojciechowski.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 21 zápisnice zo dňa 20.10.2020 (A9-0200/2020 a A9-0198/2020), bod 9 zápisnice zo dňa 21.10.2020, bod 17 zápisnice zo dňa 21.10.2020, bod 2 zápisnice zo dňa 22.10.2020, bod 12 zápisnice zo dňa 22.10.2020, bod 16 zápisnice zo dňa 22.10.2020 a bod 3 zápisnice zo dňa 23.10.2020 (A9-0200/2020), bod 3 zápisnice zo dňa 23.10.2020 (A9-0199/2020); bod 7 zápisnice zo dňa 23.10.2020 (A9-0198/2020), bod 11 zápisnice zo dňa 23.10.2020 (A9-0200/2020 a A9-0199/2020) (záverečné hlasovanie).

Posledná úprava: 28. októbra 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia