Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/0218(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

A8-0198/2019

Debatter :

PV 20/10/2020 - 5
CRE 20/10/2020 - 5
PV 23/11/2021 - 2
CRE 23/11/2021 - 2

Omröstningar :

PV 23/10/2020 - 7
PV 23/10/2020 - 11
PV 23/11/2021 - 6

Antagna texter :

P9_TA(2020)0289
P9_TA(2021)0458

Protokoll
XML 17k
Tisdagen den 20 oktober 2020 - Bryssel

5. Den gemensamma jordbrukspolitiken – stöd för de strategiska planer som medlemsstaterna ska upprätta och som finansieras av EGFJ och Ejflu - Den gemensamma jordbrukspolitiken: finansiering, förvaltning och övervakning - Den gemensamma jordbrukspolitiken – ändring av den gemensamma marknadsordningen och andra förordningar (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av regler för stöd till strategiska planer som ska utarbetas av medlemsstaterna enligt den gemensamma jordbrukspolitiken (strategiska planer för den gemensamma jordbrukspolitiken) och finansieras av Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) och av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu) samt om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1307/2013 [COM(2018)0392 - C8-0248/2018 - 2018/0216(COD)] - Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling. Föredragande: Peter Jahr (A8-0200/2019)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om finansiering, förvaltning och övervakning av den gemensamma jordbrukspolitiken och om upphävande av förordning (EU) nr 1306/2013 [COM(2018)0393 - C8-0247/2018- 2018/0217(COD)] - Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling. Föredragande: Ulrike Müller (A8-0199/2019)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordningarna (EU) nr 1308/2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter, (EU) nr 1151/2012 om kvalitetsordningar för jordbruksprodukter och livsmedel, (EU) nr 251/2014 om definition, beskrivning, presentation och märkning av, samt skydd av geografiska beteckningar för, aromatiserade vinprodukter, (EU) nr 228/2013 om särskilda åtgärder inom jordbruket till förmån för unionens yttersta randområden och (EU) nr 229/2013 om särskilda åtgärder inom jordbruket till förmån för de mindre Egeiska öarna [COM(2018)0394 - C8-0246/2018 - 2018/0218(COD)] - Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling. Föredragande: Eric Andrieu (A8-0198/2019)

Peter Jahr, Ulrike Müller och Eric Andrieu redogjorde för betänkandena.

Talare: Christophe Hansen (föredragande av yttrande från ENVI-utskottet).

Talare: Janusz Wojciechowski (ledamot av kommissionen).

Talare: Franc Bogovič (föredragande av yttrande från utskottet REGI), Younous Omarjee (föredragande av yttrande från utskottet REGI), Anne Sander för PPE-gruppen, Iratxe García Pérez för S&D-gruppen, och Jan Huitema för Renew-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Dimitrios PAPADIMOULIS
Vice talman

Talare: Mara Bizzotto för ID-gruppen, Martin Häusling för Verts/ALE-gruppen, Bert-Jan Ruissen för ECR-gruppen, Luke Ming Flanagan för GUE/NGL-gruppen, Dino Giarrusso, grupplös, Herbert Dorfmann, Maria Noichl, Martin Hlaváček, Gilles Lebreton, Benoît Biteau, Zbigniew Kuźmiuk, Mick Wallace, Daniela Rondinelli, Pina Picierno, Jarosław Kalinowski, Jérémy Decerle, Sylvia Limmer, Bas Eickhout, Krzysztof Jurgiel, Petros Kokkalis, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Daniel Buda, Paolo De Castro, Dacian Cioloş, Angelo Ciocca, Thomas Waitz, Mazaly Aguilar, Anja Hazekamp, Mislav Kolakušić, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Günther Sidl, Asger Christensen, Jaak Madison, Grace O'Sullivan, Veronika Vrecionová, Chris MacManus och Álvaro Amaro.

ORDFÖRANDESKAP: Othmar KARAS
Vice talman

Talare: Jytte Guteland, Elsi Katainen, Roman Haider, Francisco Guerreiro, Emmanouil Fragkos, Eugenia Rodríguez Palop, Petri Sarvamaa, Isabel Carvalhais, Pascal Canfin, Rosanna Conte, Anna Deparnay-Grunenberg, Andrey Slabakov, Manuel Bompard, Salvatore De Meo, Carmen Avram, Atidzhe Alieva-Veli, Hélène Laporte, Pär Holmgren, Robert Roos, Balázs Hidvéghi, Clara Aguilera, Charles Goerens, Gianantonio Da Re, Beata Mazurek, Michaela Šojdrová, Hilde Vautmans, Angel Dzhambazki, Asim Ademov, Benoît Lutgen, Riho Terras, Seán Kelly, Krzysztof Hetman, Gabriel Mato, Simone Schmiedtbauer och Pernille Weiss.

Talare: Peter Jahr, Ulrike Müller och Janusz Wojciechowski.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 21 i protokollet av den 20.10.2020 (A9-0200/2020 och A9-0198/2020), punkt 9 i protokollet av den 21.10.2020, punkt 17 i protokollet av den 21.10.2020, punkt 2 i protokollet av den 22.10.2020, punkt 12 i protokollet av den 22.10.2020, punkt 16 i protokollet av den 22.10.2020 och punkt 3 i protokollet av den 23.10.2020 (A9-0200/2020), punkt 3 i protokollet av den 23.10.2020 (A9-0199/2020) (ändringsförslag); punkt 7 i protokollet av den 23.10.2020 (A9-0198/2020), punkt 11 i protokollet av den 23.10.2020 (A9-0200/2020 och A9-0199/2020) (slutomröstning).

Senaste uppdatering: 28 oktober 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy