Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
XML 13k
Teisipäev, 20. oktoober 2020 - Brüssel

19. Kolmas hääletusvoor
CRE

Hääletusele pandi järgmiste dokumentide kohta esitatud muudatusettepanekud.

—   Ühine põllumajanduspoliitika – liikmesriikide koostatavate EAGFi ja EAFRD rahastatavate strateegiakavade toetamine ***I
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse eeskirjad, kuidas toetada liikmesriikide koostatavaid Euroopa Põllumajanduse Tagatisfondist (EAGF) ja Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist (EAFRD) rahastatavaid ühise põllumajanduspoliitika strateegiakavu (ÜPP strateegiakavad), ning millega tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrused (EL) nr 1305/2013 ja (EL) nr 1307/2013 [COM(2018)0392 - C8-0248/2018 - 2018/0216(COD)] - Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon. Raportöör: Peter Jahr (A8-0200/2019);

—   Ühise põllumajanduspoliitika rahastamine, haldamine ja seire ***I
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus ühise põllumajanduspoliitika rahastamise, haldamise ja seire kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EL) nr 1306/2013 [COM(2018)0393 - C8-0247/2018- 2018/0217(COD)] - Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon. Raportöör: Ulrike Müller (A8-0199/2019).

Parlamendis pandi lõpphääletusele:

—   Digiteenuste õigusakt: siseturu toimimise täiustamine
Raport soovitustega komisjonile digiteenuste õigusakti ja siseturu toimimise täiustamise kohta [2020/2018(INL)] - Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon. Raportöör: Alex Agius Saliba (A9-0181/2020);

—   Digiteenuste õigusakt ning kaubandus- ja tsiviilõiguse normide kohandamine veebis tegutsevatele äriüksustele
Raport soovitustega komisjonile digiteenuste õigusakti ning kaubandus- ja tsiviilõiguse normide kohandamise kohta veebis tegutsevatele äriüksustele [2020/2019(INL)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Tiemo Wölken (A9-0177/2020);

—   Digiteenuste õigusakt ja põhiõigustega seoses tekkivad probleemid
Raport digiteenuste õigusakti ja põhiõigustega seoses tekkivate probleemide kohta [2020/2022(INI)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Kris Peeters (A9-0172/2020);

—   Tehisintellekti, robootika ja seonduva tehnoloogia eetiliste aspektide raamistik
Raport soovitustega komisjonile tehisintellekti, robootika ja seonduva tehnoloogia eetiliste aspektide raamistiku kohta [2020/2012(INL)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Ibán García Del Blanco (A9-0186/2020);

—   Tehisintellekti tsiviilvastutuse kord
Raport soovitustega komisjonile tehisintellekti tsiviilvastutuse korra kohta [2020/2014(INL)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Axel Voss (A9-0178/2020);

—   Intellektuaalomandi õigused tehisintellekti tehnoloogiate arendamisel
Raport intellektuaalomandi õiguste kohta tehisintellekti tehnoloogiate arendamisel [2020/2015(INI)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Stéphane Séjourné (A9-0176/2020);

—   Soovitus nõukogule ja komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale alalise struktureeritud koostöö (PESCO) rakendamise ja juhtimise kohta
Raport Euroopa Parlamendi soovituse kohta nõukogule ja Euroopa Komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale alalise struktureeritud koostöö (PESCO) rakendamise ja juhtimise kohta [2020/2080(INI)] - Väliskomisjon. Raportöör: Radosław Sikorski (A9-0165/2020);

—   Raport ELi ja Moldova Vabariigi assotsieerimislepingu rakendamise kohta
Raport ELi ja Moldova Vabariigi assotsieerimislepingu rakendamise kohta [2019/2201(INI)] - Väliskomisjon. Raportöör: Dragoş Tudorache (A9-0166/2020).

Hääletusele pandi järgmiste dokumentide kohta esitatud muudatusettepanekud.

—   Soovitus nõukogule, komisjonile ja komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale suhete kohta Valgevenega
Raport Euroopa Parlamendi soovituse kohta nõukogule, komisjonile ja komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale suhete kohta Valgevenega [2020/2081(INI)] - Väliskomisjon. Raportöör: Petras Auštrevičius (A9-0167/2020);

—   Soovitus komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale ja nõukogule tuumarelva leviku tõkestamise lepingu (NPT) 10. läbivaatamisprotsessi ettevalmistamise ning tuumarelvastuse kontrolli ja tuumadesarmeerimise võimaluste kohta
Raport Euroopa Parlamendi soovituse kohta nõukogule ja Euroopa Komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, mis käsitleb tuumarelva leviku tõkestamise lepingu (NPT) 2020. aasta läbivaatamisprotsessi ettevalmistamist ning tuumarelvastuse kontrolli ja tuumadesarmeerimise võimalusi [2020/2004(INI)] - Väliskomisjon. Raportöör: Sven Mikser (A9-0020/2020).

Hääletuse lõpp kell 21.15.

Toimus hääletus.

Hääletuse tulemused tehakse teatavaks 23.00.

(Istung katkestati kell 20.01.)

Viimane päevakajastamine: 28. oktoober 2021Õigusteave - Privaatsuspoliitika