Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
XML 13k
Otrdiena, 2020. gada 20. oktobris - Brisele

19. Trešais balsošanas laiks
CRE

Parlaments ir aicināts sākt balsošanu par grozījumiem turpmāk minētajos dokumentos.

—   Kopējā lauksaimniecības politika — atbalsts stratēģiskajiem plāniem, kuri dalībvalstīm jāizstrādā un kurus finansē no ELGF un ELFLA ***I
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido noteikumus par atbalstu stratēģiskajiem plāniem, kuri dalībvalstīm jāizstrādā saskaņā ar kopējo lauksaimniecības politiku (KLP stratēģiskie plāni) un kurus finansē no Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) un no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA), un ar ko atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1305/2013 un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1307/2013 [COM(2018)0392 - C8-0248/2018 - 2018/0216(COD)] - Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja. Referents: Peter Jahr (A8-0200/2019).

—   Kopējā lauksaimniecības politika: finansēšana, pārvaldība un uzraudzība ***I
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par kopējās lauksaimniecības politikas finansēšanu, pārvaldību un uzraudzību un ar ko atceļ Regulu (ES) Nr. 1306/2013 [COM(2018)0393 - C8-0247/2018- 2018/0217(COD)] - Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja. Referente: Ulrike Müller (A8-0199/2019).

Parlaments ir aicināts sākt galīgo balsošanu par turpmāk minētajiem dokumentiem.

—   Digitālo pakalpojumu tiesību akts: vienotā tirgus darbības uzlabošana
Ziņojums ar ieteikumiem Komisijai par digitālo pakalpojumu tiesību aktu: vienotā tirgus darbības uzlabošana [2020/2018(INL)] - Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja. Referents: Alex Agius Saliba (A9-0181/2020).

—   Digitālo pakalpojumu tiesību akts: komerctiesību un civiltiesību noteikumu pielāgošana komercvienībām, kas darbojas tiešsaistē
Ziņojums ar ieteikumiem Komisijai par digitālo pakalpojumu tiesību aktu: komerctiesību un civiltiesību noteikumu pielāgošana komercvienībām, kas darbojas tiešsaistē [2020/2019(INL)] - Juridiskā komiteja. Referents: Tiemo Wölken (A9-0177/2020).

—   Digitālo pakalpojumu tiesību akts un ar pamattiesību ievērošanu saistītās problēmas
Ziņojums par digitālo pakalpojumu tiesību aktu un ar pamattiesību ievērošanu saistītajām problēmām [2020/2022(INI)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referents: Kris Peeters (A9-0172/2020).

—   Mākslīgā intelekta, robotikas un saistīto tehnoloģiju ētisko aspektu satvars
Ziņojums ar ieteikumiem Komisijai par mākslīgā intelekta, robotikas un saistīto tehnoloģiju ētisko aspektu satvaru [2020/2012(INL)] - Juridiskā komiteja. Referents: Ibán García Del Blanco (A9-0186/2020).

—   Mākslīgajam intelektam piemērojamais civiltiesiskās atbildības režīms
Ziņojums ar ieteikumiem Komisijai par mākslīgajam intelektam piemērojamo civiltiesiskās atbildības režīmu [2020/2014(INL)] - Juridiskā komiteja. Referents: Axel Voss (A9-0178/2020).

—   Intelektuālā īpašuma tiesības saistībā ar mākslīgā intelekta tehnoloģiju attīstību
Ziņojums par intelektuālā īpašuma tiesībām saistībā ar mākslīgā intelekta tehnoloģiju attīstību [2020/2015(INI)] - Juridiskā komiteja. Referents: Stéphane Séjourné (A9-0176/2020).

—   Ieteikums Padomei un PV/AP par pastāvīgās strukturētās sadarbības (PESCO) īstenošanu un pārvaldību
Ziņojums par Eiropas Parlamenta ieteikumu Padomei un Komisijas priekšsēdētājas vietniekam / Savienības Augstajam pārstāvim ārlietās un drošības politikas jautājumos par pastāvīgās strukturētās sadarbības (PESCO) īstenošanu un pārvaldību [2020/2080(INI)] - Ārlietu komiteja. Referents: Radosław Sikorski (A9-0165/2020).

—   Ziņojums par ES un Moldovas Republikas asociācijas nolīguma īstenošanu
Ziņojums par ES un Moldovas Republikas asociācijas nolīguma īstenošanu [2019/2201(INI)] - Ārlietu komiteja. Referents: Dragoş Tudorache (A9-0166/2020).

Parlaments ir aicināts sākt balsošanu par grozījumiem turpmāk minētajos dokumentos.

—   Ieteikums Padomei, Komisijai un PV/AP par attiecībām ar Baltkrieviju
Ziņojums par Eiropas Parlamenta ieteikumu Padomei, Komisijai un Komisijas priekšsēdētājas vietniekam / Savienības Augstajam pārstāvim ārlietās un drošības politikas jautājumos par attiecībām ar Baltkrieviju [2020/2081(INI)] - Ārlietu komiteja. Referents: Petras Auštrevičius (A9-0167/2020).

—   Ieteikums PV/AP un Padomei attiecībā uz Kodolieroču neizplatīšanas līguma (KNL) 10. pārskatīšanas procesa sagatavošanu, kodolieroču kontroli un kodolatbruņošanās iespējām
Ziņojums par Eiropas Parlamenta ieteikumu Padomei un Komisijas priekšsēdētājas vietniekam / Savienības Augstajam pārstāvim ārlietās un drošības politikas jautājumos attiecībā uz Kodolieroču neizplatīšanas līguma (KNL) 2020. gada pārskatīšanas procesa sagatavošanu, kodolieroču kontroli un kodolatbruņošanās iespējām [2020/2004(INI)] - Ārlietu komiteja. Referents: Sven Mikser (A9-0020/2020).

Balsot būs iespējams līdz plkst. 21.15.

Sākās balsošana.

Balsošanas rezultāti tiks paziņoti plkst. 23.00.

(Sēde tika pārtraukta plkst. 20.01.)

Pēdējā atjaunošana: 2021. gada 28. oktobrisJuridisks paziņojums - Privātuma politika