Hakemisto 
Pöytäkirja
XML 165kPDF 274kWORD 71k
Tiistai 20. lokakuuta 2020 - Bryssel
1.Istunnon avaaminen
 2.Äänestystulosten ilmoittaminen
 3.Istunnon jatkaminen
 4.Ensimmäiset äänestykset
 5.Yhteinen maatalouspolitiikka - jäsenvaltioiden laatimien, maataloustukirahastosta ja maaseuturahastosta rahoitettavien strategiasuunnitelmien tuki - Yhteinen maatalouspolitiikka - rahoitus, hallinnointi ja seuranta - Yhteinen maatalouspolitiikka - YMJ:tä koskevan asetuksen ja muiden asetusten muuttaminen (keskustelu)
 6.Esityslistan muuttaminen
 7.Istunnon jatkaminen
 8.Äänestystulosten ilmoittaminen
 9.Istunnon jatkaminen
 10.Toiset äänestykset
 11.Istunnon jatkaminen
 12.Komission työohjelma 2021 (keskustelu)
 13.Suositus neuvostolle, komissiolle ja komission varapuheenjohtajalle / korkealle edustajalle suhteista Valko-Venäjään (keskustelu)
 14.Suositus komission varapuheenjohtajalle / korkealle edustajalle ja neuvostolle ydinsulkusopimuksen (NPT) 10. tarkistusprosessin valmistelusta, ydinasevalvonnasta ja ydinaseriisuntamahdollisuuksista (keskustelu)
 15.Poliisiväkivalta EU:ssa (keskustelu)
 16.Istunnon jatkaminen
 17.Äänestystulosten ilmoittaminen
 18.Istunnon jatkaminen
 19.Kolmannet äänestykset
 20.Istunnon jatkaminen
 21.Äänestystulosten ilmoittaminen
 22.Äänestysselitykset
 23.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 24.Seuraavan istunnon esityslista
 25.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA


Puhetta johti
varapuhemies Pedro SILVA PEREIRA

1. Istunnon avaaminen

Istunto avattiin klo 9.01.


2. Äänestystulosten ilmoittaminen

Puhemies luki ääneen äänestysten tulokset:

Asetuksen (EU) N:o 168/2013 muuttaminen L-luokan ajoneuvojen sarjan viimeisiä ajoneuvoja koskevien erityistoimenpiteiden osalta covid-19-pandemian vastatoimena ***I
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) N:o 168/2013 muuttamisesta L-luokan ajoneuvojen sarjan viimeisiä ajoneuvoja koskevien erityistoimenpiteiden osalta covid-19-epidemian vastatoimena [COM(2020)0491 - C9-0285/2020 - 2020/0251(COD)] - Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta. Esittelijä: Maria Grapini (A9-0190/2020)

(yksinkertainen enemmistö)

KOMISSION EHDOTUS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P9_TA(2020)0268)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite 19., 20., 21., 22. ja 23. lokakuuta 2020, kohta 1)

Parlamentin ensimmäinen käsittely on päättynyt.

Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto – hakemus EGF/2020/001 ES/Galicia shipbuilding ancillary sectors
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta Espanjan hakemuksen johdosta (EGF/2020/001 ES/Galicia shipbuilding ancillary sectors) [COM(2020)0485 - C9-0294/2020 - 2020/1996(BUD)] - Budjettivaliokunta. Esittelijä: Valérie Hayer (A9-0192/2020)

(parlamentin jäsenten enemmistö ja 3/5 annetuista äänistä)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P9_TA(2020)0269)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite 19., 20., 21., 22. ja 23. lokakuuta 2020, kohta 2)

Vastuuvapaus 2018: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan talous- ja sosiaalikomitea
Toinen mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018, pääluokka VI – Euroopan talous- ja sosiaalikomitea [2019/2060(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Tomáš Zdechovský (A9-0188/2020)
Ensimmäisestä mietinnöstä äänestettiin (A9-0078/2020) 13. toukokuuta 2020 (istunnon pöytäkirja 13.5.2020, kohta 20).

(yksinkertainen enemmistö)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P9_TA(2020)0270)

Vastuuvapaus evättiin (katso työjärjestyksen liite V, 5 artiklan 2 kohdan b alakohta).

(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite 19., 20., 21., 22. ja 23. lokakuuta 2020, kohta 3)

Vastuuvapaus 2018: EU:n yleinen talousarvio – Eurooppa-neuvosto ja neuvosto
Toinen mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018, pääluokka II – Eurooppa-neuvosto ja neuvosto [2019/2057(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Tomáš Zdechovský (A9-0189/2020)
Ensimmäisestä mietinnöstä (A9-0038/2020) äänestettiin 13. toukokuuta 2020 (istunnon pöytäkirja 13.5.2020, kohta 20).

(yksinkertainen enemmistö)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P9_TA(2020)0271)

Vastuuvapaus evättiin (katso työjärjestyksen liite V, 5 artiklan 2 kohdan b alakohta).

(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite 19., 20., 21., 22. ja 23. lokakuuta 2020, kohta 4)

(Istunto keskeytettiin klo 9.03.)


3. Istunnon jatkaminen

Istuntoa jatkettiin klo 9.17.


4. Ensimmäiset äänestykset

Parlamentin äänestettäväksi annettiin seuraaviin asiakirjoihin esitetyt tarkistukset:

—   Suositus neuvostolle sekä komission varapuheenjohtajalle / korkealle edustajalle pysyvän rakenteellisen yhteistyön (PRY) täytäntöönpanosta ja hallinnosta
Mietintö Euroopan parlamentin suosituksesta neuvostolle sekä komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle pysyvän rakenteellisen yhteistyön (PRY) täytäntöönpanosta ja hallinnosta [2020/2080(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Radosław Sikorski (A9-0165/2020)

—   EU:n ja Moldovan assosiaatiosopimuksen täytäntöönpano
Mietintö EU:n ja Moldovan assosiaatiosopimuksen täytäntöönpanosta [2019/2201(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Dragoş Tudorache (A9-0166/2020)

—   Vastuuvapaus 2018: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan talous- ja sosiaalikomitea
Toinen mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018, pääluokka VI – Euroopan talous- ja sosiaalikomitea [2019/2060(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Tomáš Zdechovský (A9-0188/2020)
Ensimmäisestä mietinnöstä (A9-0078/2020) äänestettiin 13. toukokuuta 2020 (istunnon pöytäkirja 13.5.2020, kohta 20)

—   Vastuuvapaus 2018: EU:n yleinen talousarvio – Eurooppa-neuvosto ja neuvosto
Toinen mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018, pääluokka II – Eurooppa-neuvosto ja neuvosto [2019/2057(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Tomáš Zdechovský (A9-0189/2020)
Ensimmäisestä mietinnöstä (A9-0038/2020) äänestettiin 13. toukokuuta 2020 (istunnon pöytäkirja 13.5.2020, kohta 20).

Tomáš Zdechovský (esittelijä) käytti puheenvuoron työjärjestyksen 159 artiklan 4 kohdan nojalla.

Äänestykset olivat avoinna klo 10.30 saakka.

Äänestykset toimitettiin.

Äänestystulokset ilmoitetaan klo 13.00.


5. Yhteinen maatalouspolitiikka - jäsenvaltioiden laatimien, maataloustukirahastosta ja maaseuturahastosta rahoitettavien strategiasuunnitelmien tuki - Yhteinen maatalouspolitiikka - rahoitus, hallinnointi ja seuranta - Yhteinen maatalouspolitiikka - YMJ:tä koskevan asetuksen ja muiden asetusten muuttaminen (keskustelu)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi jäsenvaltioiden yhteisen maatalouspolitiikan nojalla laatimien, Euroopan maatalouden tukirahastosta (maataloustukirahasto) ja Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta (maaseuturahasto) rahoitettavien strategiasuunnitelmien (YMP:n strategiasuunnitelmat) tukea koskevista säännöistä sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EU) N:o 1305/2013 ja (EU) N:o 1307/2013 kumoamisesta [COM(2018)0392 - C8-0248/2018 - 2018/0216(COD)] - Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta. Esittelijä: Peter Jahr (A8-0200/2019)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta, hallinnoinnista ja seurannasta sekä asetuksen (EU) N:o 1306/2013 kumoamisesta [COM(2018)0393 - C8-0247/2018- 2018/0217(COD)] - Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta. Esittelijä: Ulrike Müller (A8-0199/2019)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EU) N:o 1308/2013, maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden laatujärjestelmistä annetun asetuksen (EU) N:o 1151/2012, maustettujen viinituotteiden määritelmästä, kuvauksesta, esittelystä, merkinnöistä ja maantieteellisten merkintöjen suojasta annetun asetuksen (EU) N:o 251/2014, syrjäisimpien alueiden hyväksi toteutettavista maatalousalan erityistoimenpiteistä annetun asetuksen (EU) N:o 228/2013 sekä Egeanmeren pienten saarten hyväksi toteutettavien erityistoimenpiteiden vahvistamisesta annetun asetuksen (EU) N:o 229/2013 muuttamisesta [COM(2018)0394 - C8-0246/2018 - 2018/0218(COD)] - Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta. Esittelijä: Eric Andrieu (A8-0198/2019)

Peter Jahr, Ulrike Müller ja Eric Andrieu esittelivät mietinnöt.

Christophe Hansen (ENVI-valiokunnan lausunnon valmistelija) käytti puheenvuoron.

Janusz Wojciechowski (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Franc Bogovič (REGI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Younous Omarjee (REGI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Anne Sander PPE-ryhmän puolesta, Iratxe García Pérez S&D-ryhmän puolesta ja Jan Huitema Renew-ryhmän puolesta.

Puhetta johti
varapuhemies Dimitrios PAPADIMOULIS

Puheenvuorot: Mara Bizzotto ID-ryhmän puolesta, Martin Häusling Verts/ALE-ryhmän puolesta, Bert-Jan Ruissen ECR-ryhmän puolesta, Luke Ming Flanagan GUE/NGL-ryhmän puolesta, sitoutumaton Dino Giarrusso, Herbert Dorfmann, Maria Noichl, Martin Hlaváček, Gilles Lebreton, Benoît Biteau, Zbigniew Kuźmiuk, Mick Wallace, Daniela Rondinelli, Pina Picierno, Jarosław Kalinowski, Jérémy Decerle, Sylvia Limmer, Bas Eickhout, Krzysztof Jurgiel, Petros Kokkalis, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Daniel Buda, Paolo De Castro, Dacian Cioloş, Angelo Ciocca, Thomas Waitz, Mazaly Aguilar, Anja Hazekamp, Mislav Kolakušić, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Günther Sidl, Asger Christensen, Jaak Madison, Grace O'Sullivan, Veronika Vrecionová, Chris MacManus ja Álvaro Amaro.

Puhetta johti
varapuhemies Othmar KARAS

Puheenvuorot: Jytte Guteland, Elsi Katainen, Roman Haider, Francisco Guerreiro, Emmanouil Fragkos, Eugenia Rodríguez Palop, Petri Sarvamaa, Isabel Carvalhais, Pascal Canfin, Rosanna Conte, Anna Deparnay-Grunenberg, Andrey Slabakov, Manuel Bompard, Salvatore De Meo, Carmen Avram, Atidzhe Alieva-Veli, Hélène Laporte, Pär Holmgren, Robert Roos, Balázs Hidvéghi, Clara Aguilera, Charles Goerens, Gianantonio Da Re, Beata Mazurek, Michaela Šojdrová, Hilde Vautmans, Angel Dzhambazki, Asim Ademov, Benoît Lutgen, Riho Terras, Seán Kelly, Krzysztof Hetman, Gabriel Mato, Simone Schmiedtbauer ja Pernille Weiss.

Puheenvuorot: Peter Jahr, Ulrike Müller ja Janusz Wojciechowski.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 20.10.2020, kohta 21 (A9-0200/2020 ja A9-0198/2020), istunnon pöytäkirja 21.10.2020, kohta 9, istunnon pöytäkirja 21.10.2020, kohta 17, istunnon pöytäkirja 22.10.2020, kohta 2, istunnon pöytäkirja 22.10.2020, kohta 12, istunnon pöytäkirja 22.10.2020, kohta 16 ja istunnon pöytäkirja 23.10.2020, kohta 3 (A9-0200/2020), istunnon pöytäkirja 23.10.2020, kohta 3 (A9-0199/2020) (tarkistukset), istunnon pöytäkirja 23.10.2020, kohta 7 (A9-0198/2020), istunnon pöytäkirja 23.10.2020, kohta 11 (A9-0200/2020 ja A9-0199/2020) (lopullinen äänestys).


6. Esityslistan muuttaminen

Puhemies ehdotti poliittisia ryhmiä kuultuaan, että kolmansien äänestysten tulokset ilmoitettaisiin tänä iltana klo 23.00 huomisen klo 9:n sijaan.

Äänestykset on jaettu useampaan osaan tarkistusten ja kohta kohdalta -äänestyksiä ja erillisiä äänestyksiä koskevien pyyntöjen määrän perusteella.

Tiedot äänestysten jakautumisesta ovat saatavilla parlamentin verkkosivustolla kohdassa ”Ensisijaiset tiedot ja asiakirjat”.

Parlamentti hyväksyi ehdotuksen, ja esityslistaa muutettiin vastaavasti.

(Istunto keskeytettiin klo 12.43.)


7. Istunnon jatkaminen

Istuntoa jatkettiin klo 13.12.


8. Äänestystulosten ilmoittaminen

Puhemies luki ääneen äänestysten tulokset:

Suositus neuvostolle sekä komission varapuheenjohtajalle / korkealle edustajalle pysyvän rakenteellisen yhteistyön (PRY) täytäntöönpanosta ja hallinnosta
Mietintö Euroopan parlamentin suosituksesta neuvostolle sekä komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle pysyvän rakenteellisen yhteistyön (PRY) täytäntöönpanosta ja hallinnosta [2020/2080(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Radosław Sikorski (A9-0165/2020)

(yksinkertainen enemmistö)

TARKISTUKSET

Ks. hyväksytyt tekstit (P9_TA(2020)0278)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite 19., 20., 21., 22. ja 23. lokakuuta 2020, kohta 11)

EU:n ja Moldovan assosiaatiosopimuksen täytäntöönpano
Mietintö EU:n ja Moldovan assosiaatiosopimuksen täytäntöönpanosta [2019/2201(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Dragoş Tudorache (A9-0166/2020)

(yksinkertainen enemmistö)

TARKISTUKSET

Ks. hyväksytyt tekstit (P9_TA(2020)0279)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite 19., 20., 21., 22. ja 23. lokakuuta 2020, kohta 12)

Vastuuvapaus 2018: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan talous- ja sosiaalikomitea
Toinen mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018, pääluokka VI – Euroopan talous- ja sosiaalikomitea [2019/2060(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Tomáš Zdechovský (A9-0188/2020)
Ensimmäisestä mietinnöstä (A9-0078/2020) äänestettiin 13. toukokuuta 2020 (istunnon pöytäkirja 13.5.2020, kohta 20).

(yksinkertainen enemmistö)

TARKISTUS

Ks. hyväksytyt tekstit (P9_TA(2020)0270)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite 19., 20., 21., 22. ja 23. lokakuuta 2020, kohta 3)

Vastuuvapaus 2018: EU:n yleinen talousarvio – Eurooppa-neuvosto ja neuvosto
Toinen mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018, pääluokka II – Eurooppa-neuvosto ja neuvosto [2019/2057(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Tomáš Zdechovský (A9-0189/2020)
Ensimmäisestä mietinnöstä (A9-0038/2020) äänestettiin 13. toukokuuta 2020 (istunnon pöytäkirja 13.5.2020, kohta 20).

(yksinkertainen enemmistö)

TARKISTUS

Ks. hyväksytyt tekstit (P9_TA(2020)0271)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite 19., 20., 21., 22. ja 23. lokakuuta 2020, kohta 4)

(Istunto keskeytettiin klo 13.21.)


Puhetta johti
varapuhemies Klára DOBREV

9. Istunnon jatkaminen

Istuntoa jatkettiin klo 14.30.


10. Toiset äänestykset

Parlamentin äänestettäväksi annettiin lopulliset äänestykset seuraavista asiakirjoista:

—   Vastuuvapaus 2018: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan talous- ja sosiaalikomitea
Toinen mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018, pääluokka VI – Euroopan talous- ja sosiaalikomitea [2019/2060(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Tomáš Zdechovský (A9-0188/2020)
Ensimmäisestä mietinnöstä (A9-0078/2020) äänestettiin 13. toukokuuta 2020 (istunnon pöytäkirja 13.5.2020, kohta 20)

—   Vastuuvapaus 2018: EU:n yleinen talousarvio – Eurooppa-neuvosto ja neuvosto
Toinen mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018, pääluokka II – Eurooppa-neuvosto ja neuvosto [2019/2057(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Tomáš Zdechovský (A9-0189/2020)
Ensimmäisestä mietinnöstä (A9-0038/2020) äänestettiin 13. toukokuuta 2020 (istunnon pöytäkirja 13.5.2020, kohta 20).

Parlamentin äänestettäväksi annettiin seuraaviin asiakirjoihin esitetyt tarkistukset:

—   Digitaalisia palveluja koskeva säädös: sisämarkkinoiden toiminnan parantaminen
Mietintö suosituksista komissiolle digitaalisia palveluja koskevasta säädöksestä: sisämarkkinoiden toiminnan parantaminen [2020/2018(INL)] - Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta. Esittelijä: Alex Agius Saliba (A9-0181/2020)

—   Digitaalisia palveluja koskeva säädös: kauppa- ja siviilioikeudellisten sääntöjen mukauttaminen verkossa toimivia kaupallisia yhteisöjä varten
Mietintö suosituksista komissiolle digitaalisia palveluja koskevasta säädöksestä: kauppa- ja siviilioikeudellisten sääntöjen mukauttaminen verkossa toimivia kaupallisia yhteisöjä varten [2020/2019(INL)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Tiemo Wölken (A9-0177/2020)

—   Tekoälyä, robotiikkaa ja niihin liittyvää teknologiaa koskevien eettisten näkökohtien kehys
Mietintö suosituksista komissiolle tekoälyä, robotiikkaa ja niihin liittyvää teknologiaa koskevien eettisten näkökohtien kehyksestä [2020/2012(INL)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Ibán García Del Blanco (A9-0186/2020)

—   Tekoälyteknologian kehittämiseen liittyvät teollis- ja tekijänoikeudet
Mietintö tekoälyteknologian kehittämiseen liittyvistä teollis- ja tekijänoikeuksista [2020/2015(INI)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Stéphane Séjourné (A9-0176/2020).

Äänestykset olivat avoinna klo 15.45 saakka.

Äänestykset toimitettiin.

Äänestystulokset ilmoitetaan klo 18.15.

(Istunto keskeytettiin klo 14.31.)


Puhetta johti
varapuhemies Katarina BARLEY

11. Istunnon jatkaminen

Istuntoa jatkettiin klo 15.01.


12. Komission työohjelma 2021 (keskustelu)

Komission julkilausuma: Komission työohjelma 2021 (2020/2772(RSP))

Maroš Šefčovič (komission varapuheenjohtaja) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Andrey Kovatchev PPE-ryhmän puolesta, Pedro Marques S&D-ryhmän puolesta, Malik Azmani Renew-ryhmän puolesta, Harald Vilimsky ID-ryhmän puolesta, Philippe Lamberts Verts/ALE-ryhmän puolesta ja Dimitrios Papadimoulis GUE/NGL-ryhmän puolesta.

Maroš Šefčovič käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


13. Suositus neuvostolle, komissiolle ja komission varapuheenjohtajalle / korkealle edustajalle suhteista Valko-Venäjään (keskustelu)

Mietintö Euroopan parlamentin suosituksesta neuvostolle, komissiolle ja komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle suhteista Valko-Venäjään [2020/2081(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Petras Auštrevičius (A9-0167/2020)

Petras Auštrevičius esitteli mietinnön.

Josep Borrell Fontelles (komission varapuheenjohtaja / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Andrius Kubilius PPE-ryhmän puolesta, Tonino Picula S&D-ryhmän puolesta, Thierry Mariani ID-ryhmän puolesta, Viola Von Cramon-Taubadel Verts/ALE-ryhmän puolesta, Anna Fotyga ECR-ryhmän puolesta, Idoia Villanueva Ruiz GUE/NGL-ryhmän puolesta, Andrzej Halicki, Kati Piri, Isabel Wiseler-Lima ja Miriam Lexmann.

Puheenvuorot: Josep Borrell Fontelles ja Petras Auštrevičius.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 20.10.2020, kohta 21 (tarkistukset), istunnon pöytäkirja 21.10.2020, kohta 17 (lopullinen äänestys).


14. Suositus komission varapuheenjohtajalle / korkealle edustajalle ja neuvostolle ydinsulkusopimuksen (NPT) 10. tarkistusprosessin valmistelusta, ydinasevalvonnasta ja ydinaseriisuntamahdollisuuksista (keskustelu)

Mietintö Euroopan parlamentin suosituksesta neuvostolle sekä komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle ydinsulkusopimuksen (NPT) vuoden 2020 uudelleentarkastelua, ydinasevalvontaa ja ydinaseriisuntamahdollisuuksia koskevan prosessin valmistelemiseksi [2020/2004(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Sven Mikser (A9-0020/2020)

Sven Mikser esitteli mietinnön.

Josep Borrell Fontelles (komission varapuheenjohtaja / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Lukas Mandl PPE-ryhmän puolesta, Andreas Schieder S&D-ryhmän puolesta, Petras Auštrevičius Renew-ryhmän puolesta, Jérôme Rivière ID-ryhmän puolesta, Mounir Satouri Verts/ALE-ryhmän puolesta ja Özlem Demirel GUE/NGL-ryhmän puolesta.

Puhetta johti
varapuhemies Heidi HAUTALA

Fabio Massimo Castaldo (sitoutumaton) käytti puheenvuoron.

Josep Borrell Fontelles käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 20.10.2020, kohta 21 (tarkistukset), istunnon pöytäkirja 21.10.2020, kohta 17 (lopullinen äänestys).


15. Poliisiväkivalta EU:ssa (keskustelu)

Neuvoston ja komission julkilausumat: Poliisiväkivalta EU:ssa (2020/2823(RSP))

Michael Roth (neuvoston puheenjohtaja) ja Ylva Johansson (komission jäsen) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: Vladimír Bilčík PPE-ryhmän puolesta, Birgit Sippel S&D-ryhmän puolesta, Sophia in 't Veld Renew-ryhmän puolesta, Lars Patrick Berg ID-ryhmän puolesta, Diana Riba i Giner Verts/ALE-ryhmän puolesta, Lucia Ďuriš Nicholsonová ECR-ryhmän puolesta, Clare Daly GUE/NGL-ryhmän puolesta, Ivan Štefanec, Kathleen Van Brempt, Michal Šimečka, Silvia Sardone, Alviina Alametsä, Joachim Stanisław Brudziński, Robert Hajšel, Jérôme Rivière, Patryk Jaki, Assita Kanko, Angel Dzhambazki ja Antoni Comín i Oliveres.

Puheenvuorot: Ylva Johansson ja Michael Roth.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

(Istunto keskeytettiin klo 17.30.)


16. Istunnon jatkaminen

Istuntoa jatkettiin klo 18.18.


17. Äänestystulosten ilmoittaminen

Puhemies luki ääneen äänestysten tulokset:

Vastuuvapaus 2018: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan talous- ja sosiaalikomitea
Toinen mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018, pääluokka VI – Euroopan talous- ja sosiaalikomitea [2019/2060(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Tomáš Zdechovský (A9-0188/2020)
Ensimmäisestä mietinnöstä (A9-0078/2020) äänestettiin 13. toukokuuta 2020 (istunnon pöytäkirja 13.5.2020, kohta 20).

(yksinkertainen enemmistö)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P9_TA(2020)0270)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite 19., 20., 21., 22. ja 23. lokakuuta 2020, kohta 3)

Vastuuvapaus 2018: EU:n yleinen talousarvio – Eurooppa-neuvosto ja neuvosto
Toinen mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018, pääluokka II – Eurooppa-neuvosto ja neuvosto [2019/2057(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Tomáš Zdechovský (A9-0189/2020)
Ensimmäisestä mietinnöstä (A9-0038/2020) äänestettiin 13. toukokuuta 2020 (istunnon pöytäkirja 13.5.2020, kohta 20).

(yksinkertainen enemmistö)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P9_TA(2020)0271)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite 19., 20., 21., 22. ja 23. lokakuuta 2020, kohta 4)

Digitaalisia palveluja koskeva säädös: sisämarkkinoiden toiminnan parantaminen
Mietintö suosituksista komissiolle digitaalisia palveluja koskevasta säädöksestä: sisämarkkinoiden toiminnan parantaminen [2020/2018(INL)] - Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta. Esittelijä: Alex Agius Saliba (A9-0181/2020)

(yksinkertainen enemmistö)

TARKISTUKSET

Ks. hyväksytyt tekstit (P9_TA(2020)0272)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite 19., 20., 21., 22. ja 23. lokakuuta 2020, kohta 5)

Digitaalisia palveluja koskeva säädös: kauppa- ja siviilioikeudellisten sääntöjen mukauttaminen verkossa toimivia kaupallisia yhteisöjä varten
Mietintö suosituksista komissiolle digitaalisia palveluja koskevasta säädöksestä: kauppa- ja siviilioikeudellisten sääntöjen mukauttaminen verkossa toimivia kaupallisia yhteisöjä varten [2020/2019(INL)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Tiemo Wölken (A9-0177/2020)

(yksinkertainen enemmistö)

TARKISTUKSET

Ks. hyväksytyt tekstit (P9_TA(2020)0273)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite 19., 20., 21., 22. ja 23. lokakuuta 2020, kohta 6)

Tekoälyä, robotiikkaa ja niihin liittyvää teknologiaa koskevien eettisten näkökohtien kehys
Mietintö suosituksista komissiolle tekoälyä, robotiikkaa ja niihin liittyvää teknologiaa koskevien eettisten näkökohtien kehyksestä [2020/2012(INL)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Ibán García Del Blanco (A9-0186/2020)

(yksinkertainen enemmistö)

TARKISTUKSET

Ks. hyväksytyt tekstit (P9_TA(2020)0275)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite 19., 20., 21., 22. ja 23. lokakuuta 2020, kohta 8)

Tekoälyteknologian kehittämiseen liittyvät teollis- ja tekijänoikeudet
Mietintö tekoälyteknologian kehittämiseen liittyvistä teollis- ja tekijänoikeuksista [2020/2015(INI)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Stéphane Séjourné (A9-0176/2020)

(yksinkertainen enemmistö)

TARKISTUKSET

Ks. hyväksytyt tekstit (P9_TA(2020)0277)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite 19., 20., 21., 22. ja 23. lokakuuta 2020, kohta 10)


Puhetta johti
varapuhemies Marcel KOLAJA

18. Istunnon jatkaminen

Istuntoa jatkettiin klo 20.00.


19. Kolmannet äänestykset

Parlamentin äänestettäväksi annettiin seuraaviin asiakirjoihin esitetyt tarkistukset:

—   Yhteinen maatalouspolitiikka - jäsenvaltioiden laatimien, maataloustukirahastosta ja maaseuturahastosta rahoitettavien strategiasuunnitelmien tuki ***I
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi jäsenvaltioiden yhteisen maatalouspolitiikan nojalla laatimien, Euroopan maatalouden tukirahastosta (maataloustukirahasto) ja Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta (maaseuturahasto) rahoitettavien strategiasuunnitelmien (YMP:n strategiasuunnitelmat) tukea koskevista säännöistä sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EU) N:o 1305/2013 ja (EU) N:o 1307/2013 kumoamisesta [COM(2018)0392 - C8-0248/2018 - 2018/0216(COD)] - Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta. Esittelijä: Peter Jahr (A8-0200/2019)

—   Yhteinen maatalouspolitiikka - rahoitus, hallinnointi ja seuranta ***I
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta, hallinnoinnista ja seurannasta sekä asetuksen (EU) N:o 1306/2013 kumoamisesta [COM(2018)0393 - C8-0247/2018- 2018/0217(COD)] - Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta. Esittelijä: Ulrike Müller (A8-0199/2019).

Parlamentin äänestettäväksi annettiin lopulliset äänestykset seuraavista asiakirjoista:

—   Digitaalisia palveluja koskeva säädös: sisämarkkinoiden toiminnan parantaminen
Mietintö suosituksista komissiolle digitaalisia palveluja koskevasta säädöksestä: sisämarkkinoiden toiminnan parantaminen [2020/2018(INL)] - Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta. Esittelijä: Alex Agius Saliba (A9-0181/2020)

—   Digitaalisia palveluja koskeva säädös: kauppa- ja siviilioikeudellisten sääntöjen mukauttaminen verkossa toimivia kaupallisia yhteisöjä varten
Mietintö suosituksista komissiolle digitaalisia palveluja koskevasta säädöksestä: kauppa- ja siviilioikeudellisten sääntöjen mukauttaminen verkossa toimivia kaupallisia yhteisöjä varten [2020/2019(INL)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Tiemo Wölken (A9-0177/2020)

—   Digitaalisia palveluja koskeva säädös ja perusoikeuskysymykset
Mietintö digitaalisia palveluja koskevasta säädöksestä ja perusoikeuskysymyksistä [2020/2022(INI)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Kris Peeters (A9-0172/2020);

—   Tekoälyä, robotiikkaa ja niihin liittyvää teknologiaa koskevien eettisten näkökohtien kehys
Mietintö suosituksista komissiolle tekoälyä, robotiikkaa ja niihin liittyvää teknologiaa koskevien eettisten näkökohtien kehyksestä [2020/2012(INL)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Ibán García Del Blanco (A9-0186/2020);

—   Tekoälyä koskeva siviilioikeudellisen vastuun järjestelmä
Mietintö suosituksista komissiolle tekoälyä koskevasta siviilioikeudellisen vastuun järjestelmästä [2020/2014(INL)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Axel Voss (A9-0178/2020)

—   Tekoälyteknologian kehittämiseen liittyvät teollis- ja tekijänoikeudet
Mietintö tekoälyteknologian kehittämiseen liittyvistä teollis- ja tekijänoikeuksista [2020/2015(INI)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Stéphane Séjourné (A9-0176/2020)

—   Suositus neuvostolle sekä komission varapuheenjohtajalle / korkealle edustajalle pysyvän rakenteellisen yhteistyön (PRY) täytäntöönpanosta ja hallinnosta
Mietintö Euroopan parlamentin suosituksesta neuvostolle sekä komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle pysyvän rakenteellisen yhteistyön (PRY) täytäntöönpanosta ja hallinnosta [2020/2080(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Radosław Sikorski (A9-0165/2020)

—   EU:n ja Moldovan assosiaatiosopimuksen täytäntöönpano
Mietintö EU:n ja Moldovan assosiaatiosopimuksen täytäntöönpanosta [2019/2201(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Dragoş Tudorache (A9-0166/2020).

Parlamentin äänestettäväksi annettiin seuraaviin asiakirjoihin esitetyt tarkistukset:

—   Suositus neuvostolle, komissiolle ja komission varapuheenjohtajalle / korkealle edustajalle suhteista Valko-Venäjään
Mietintö Euroopan parlamentin suosituksesta neuvostolle, komissiolle ja komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle suhteista Valko-Venäjään [2020/2081(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Petras Auštrevičius (A9-0167/2020)

—   Suositus komission varapuheenjohtajalle / korkealle edustajalle ja neuvostolle ydinsulkusopimuksen (NPT) 10. tarkistusprosessin valmistelusta, ydinasevalvonnasta ja ydinaseriisuntamahdollisuuksista
Mietintö Euroopan parlamentin suosituksesta neuvostolle sekä komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle ydinsulkusopimuksen (NPT) vuoden 2020 uudelleentarkastelua, ydinasevalvontaa ja ydinaseriisuntamahdollisuuksia koskevan prosessin valmistelemiseksi [2020/2004(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Sven Mikser (A9-0020/2020).

Äänestykset olivat avoinna klo 21.15 saakka.

Äänestykset toimitettiin.

Äänestystulokset ilmoitetaan klo 23.00.

(Istunto keskeytettiin klo 20.01.)


Puhetta johti
varapuhemies Othmar KARAS

20. Istunnon jatkaminen

Istuntoa jatkettiin klo 23.00.


21. Äänestystulosten ilmoittaminen

Puhemies luki ääneen äänestysten tulokset:

Yhteinen maatalouspolitiikka - jäsenvaltioiden laatimien, maataloustukirahastosta ja maaseuturahastosta rahoitettavien strategiasuunnitelmien tuki ***I
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi jäsenvaltioiden yhteisen maatalouspolitiikan nojalla laatimien, Euroopan maatalouden tukirahastosta (maataloustukirahasto) ja Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta (maaseuturahasto) rahoitettavien strategiasuunnitelmien (YMP:n strategiasuunnitelmat) tukea koskevista säännöistä sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EU) N:o 1305/2013 ja (EU) N:o 1307/2013 kumoamisesta [COM(2018)0392 - C8-0248/2018 - 2018/0216(COD)] - Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta. Esittelijä: Peter Jahr (A8-0200/2019)

(yksinkertainen enemmistö)

TARKISTUKSET

Ks. hyväksytyt tekstit (P9_TA(2020)0287)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite 19., 20., 21., 22. ja 23. lokakuuta 2020, kohta 21)

Yhteinen maatalouspolitiikka - rahoitus, hallinnointi ja seuranta ***I
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta, hallinnoinnista ja seurannasta sekä asetuksen (EU) N:o 1306/2013 kumoamisesta [COM(2018)0393 - C8-0247/2018- 2018/0217(COD)] - Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta. Esittelijä: Ulrike Müller (A8-0199/2019)

(yksinkertainen enemmistö)

TARKISTUKSET

Ks. hyväksytyt tekstit (P9_TA(2020)0288)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite 19., 20., 21., 22. ja 23. lokakuuta 2020, kohta 22)

Digitaalisia palveluja koskeva säädös: sisämarkkinoiden toiminnan parantaminen
Mietintö suosituksista komissiolle digitaalisia palveluja koskevasta säädöksestä: sisämarkkinoiden toiminnan parantaminen [2020/2018(INL)] - Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta. Esittelijä: Alex Agius Saliba (A9-0181/2020)

(parlamentin jäsenten enemmistö)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P9_TA(2020)0272)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite 19., 20., 21., 22. ja 23. lokakuuta 2020, kohta 5)

Digitaalisia palveluja koskeva säädös: kauppa- ja siviilioikeudellisten sääntöjen mukauttaminen verkossa toimivia kaupallisia yhteisöjä varten
Mietintö suosituksista komissiolle digitaalisia palveluja koskevasta säädöksestä: kauppa- ja siviilioikeudellisten sääntöjen mukauttaminen verkossa toimivia kaupallisia yhteisöjä varten [2020/2019(INL)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Tiemo Wölken (A9-0177/2020)

(parlamentin jäsenten enemmistö)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P9_TA(2020)0273)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite 19., 20., 21., 22. ja 23. lokakuuta 2020, kohta 6)

Digitaalisia palveluja koskeva säädös ja perusoikeuskysymykset
Mietintö digitaalisia palveluja koskevasta säädöksestä ja perusoikeuskysymyksistä [2020/2022(INI)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Kris Peeters (A9-0172/2020)

(yksinkertainen enemmistö)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P9_TA(2020)0274)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite 19., 20., 21., 22. ja 23. lokakuuta 2020, kohta 7)

Tekoälyä, robotiikkaa ja niihin liittyvää teknologiaa koskevien eettisten näkökohtien kehys
Mietintö suosituksista komissiolle tekoälyä, robotiikkaa ja niihin liittyvää teknologiaa koskevien eettisten näkökohtien kehyksestä [2020/2012(INL)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Ibán García Del Blanco (A9-0186/2020)

(parlamentin jäsenten enemmistö)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P9_TA(2020)0275)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite 19., 20., 21., 22. ja 23. lokakuuta 2020, kohta 8)

Tekoälyä koskeva siviilioikeudellisen vastuun järjestelmä
Mietintö suosituksista komissiolle tekoälyä koskevasta siviilioikeudellisen vastuun järjestelmästä [2020/2014(INL)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Axel Voss (A9-0178/2020)

(parlamentin jäsenten enemmistö)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P9_TA(2020)0276)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite 19., 20., 21., 22. ja 23. lokakuuta 2020, kohta 9)

Tekoälyteknologian kehittämiseen liittyvät teollis- ja tekijänoikeudet
Mietintö tekoälyteknologian kehittämiseen liittyvistä teollis- ja tekijänoikeuksista [2020/2015(INI)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Stéphane Séjourné (A9-0176/2020)

(yksinkertainen enemmistö)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P9_TA(2020)0277)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite 19., 20., 21., 22. ja 23. lokakuuta 2020, kohta 10)

Suositus neuvostolle sekä komission varapuheenjohtajalle / korkealle edustajalle pysyvän rakenteellisen yhteistyön (PRY) täytäntöönpanosta ja hallinnosta
Mietintö Euroopan parlamentin suosituksesta neuvostolle sekä komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle pysyvän rakenteellisen yhteistyön (PRY) täytäntöönpanosta ja hallinnosta [2020/2080(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Radosław Sikorski (A9-0165/2020)

(yksinkertainen enemmistö)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P9_TA(2020)0278)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite 19., 20., 21., 22. ja 23. lokakuuta 2020, kohta 11)

EU:n ja Moldovan assosiaatiosopimuksen täytäntöönpano
Mietintö EU:n ja Moldovan assosiaatiosopimuksen täytäntöönpanosta [2019/2201(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Dragoş Tudorache (A9-0166/2020)

(yksinkertainen enemmistö)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P9_TA(2020)0279)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite 19., 20., 21., 22. ja 23. lokakuuta 2020, kohta 12)

Suositus neuvostolle, komissiolle ja komission varapuheenjohtajalle / korkealle edustajalle suhteista Valko-Venäjään
Mietintö Euroopan parlamentin suosituksesta neuvostolle, komissiolle ja komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle suhteista Valko-Venäjään [2020/2081(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Petras Auštrevičius (A9-0167/2020)

(yksinkertainen enemmistö)

TARKISTUKSET

Ks. hyväksytyt tekstit (P9_TA(2020)0280)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite 19., 20., 21., 22. ja 23. lokakuuta 2020, kohta 13)

Suositus komission varapuheenjohtajalle / korkealle edustajalle ja neuvostolle ydinsulkusopimuksen (NPT) 10. tarkistusprosessin valmistelusta, ydinasevalvonnasta ja ydinaseriisuntamahdollisuuksista
Mietintö Euroopan parlamentin suosituksesta neuvostolle sekä komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle ydinsulkusopimuksen (NPT) vuoden 2020 uudelleentarkastelua, ydinasevalvontaa ja ydinaseriisuntamahdollisuuksia koskevan prosessin valmistelemiseksi [2020/2004(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Sven Mikser (A9-0020/2020)

(yksinkertainen enemmistö)

TARKISTUKSET

Ks. hyväksytyt tekstit (P9_TA(2020)0281)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite 19., 20., 21., 22. ja 23. lokakuuta 2020, kohta 14)


22. Äänestysselitykset

Kirjalliset äänestysselitykset:

Työjärjestyksen 194 artiklassa tarkoitetut kirjalliset äänestysselitykset ovat saatavilla jäsenten sivuilla parlamentin verkkosivustolla.

Äänestysselitysten enimmäispituus voi poikkeuksellisesti olla 400 sanaa.


23. Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset kirjataan asiakirjaan ”Nimenhuutoäänestysten tulokset”, joka on istunnon pöytäkirjan liitteenä ja saatavilla parlamentin verkkosivustolla. Ne mainitaan vain tiedoksi eivätkä ne muuta täysistunnossa ilmoitettua äänestystulosta.

Asiakirjaa päivitetään säännöllisesti enintään kahden viikon ajan istuntojakson jälkeen.

Tämän määräajan jälkeen äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevien ilmoitusten luettelo on lopullinen, ja se toimitetaan käännettäväksi ja julkaistavaksi virallisessa lehdessä.


24. Seuraavan istunnon esityslista

Huomisen istunnon esityslista vahvistettiin (ks. Esityslista PE 659.661/OJME).


25. Istunnon päättäminen

Istunto päättyi klo 23.12.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

pääsihteeri

puhemies


LÄSNÄOLOLISTA

Läsnäolijat:

Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Agius Saliba Alex, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Alieva-Veli Atidzhe, Anderson Christine, Andrews Barry, Andrieu Eric, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Arias Echeverría Pablo, Arłukowicz Bartosz, Arvanitis Konstantinos, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Belka Marek, Benifei Brando, Bentele Hildegard, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Biteau Benoît, Blaga Vasile, Bloss Michael, Bocskor Andrea, Bogovič Franc, Bompard Manuel, Borchia Paolo, Botoş Vlad-Marius, Boyer Gilles, Brudziński Joachim Stanisław, Buchheit Markus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carême Damien, Casa David, Castaldo Fabio Massimo, Cavazzini Anna, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chaibi Leila, Chastel Olivier, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Corrao Ignazio, Crețu Corina, Cseh Katalin, Czarnecki Ryszard, Dalunde Jakop G., Daly Clare, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, De Castro Paolo, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, De Man Filip, Demirel Özlem, Deparnay-Grunenberg Anna, Dobrev Klára, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Dzhambazki Angel, Eppink Derk Jan, Eroglu Engin, Falcă Gheorghe, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Flego Valter, Fotyga Anna, Fourlas Loucas, Fragkos Emmanouil, Frankowski Tomasz, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Gál Kinga, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Geese Alexandra, Georgiou Giorgos, Geuking Helmut, Giarrusso Dino, Giegold Sven, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Gozi Sandro, de Graaff Marcel, Grapini Maria, Griset Catherine, Gruffat Claude, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Hahn Svenja, Haider Roman, Hajšel Robert, Hakkarainen Teuvo, Halicki Andrzej, Hansen Christophe, Häusling Martin, Hautala Heidi, Hazekamp Anja, Heide Hannes, Heinäluoma Eero, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hidvéghi Balázs, Hlaváček Martin, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Hortefeux Brice, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Huitema Jan, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jamet France, Jurgiel Krzysztof, Jurzyca Eugen, Juvin Herve, Kaili Eva, Kaljurand Marina, Kammerevert Petra, Kanko Assita, Karas Othmar, Karski Karol, Kelleher Billy, Kelly Seán, Kempa Beata, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kohut Łukasz, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kountoura Elena, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kuźmiuk Zbigniew, Kyrtsos Georgios, Kyuchyuk Ilhan, Lacapelle Jean-Lin, Lagodinsky Sergey, Lagos Ioannis, de Lange Esther, Laporte Hélène, Larrouturou Pierre, Lebreton Gilles, Lenaers Jeroen, Liberadzki Bogusław, Limmer Sylvia, Lins Norbert, Loiseau Nathalie, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López-Istúriz White Antonio, Luena César, Lutgen Benoît, MacManus Chris, Madison Jaak, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Mavrides Costas, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mebarek Nora, Melbārde Dace, Meuthen Jörg, Mikser Sven, Miller Leszek, Molnár Csaba, Montserrat Dolors, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Niinistö Ville, Noichl Maria, Oetjen Jan-Christoph, Olivier Philippe, Omarjee Younous, O'Sullivan Grace, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Papadakis Demetris, Papadimoulis Dimitrios, Pedicini Piernicola, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Pereira Sandra, Picierno Pina, Pieper Markus, Pignedoli Sabrina, Pirbakas Maxette, Pîslaru Dragoş, Pollák Peter, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Procaccini Nicola, Puigdemont i Casamajó Carles, Rafalska Elżbieta, Regner Evelyn, Reil Guido, Reintke Terry, Ries Frédérique, Ripa Manuela, Riquet Dominique, Rivière Jérôme, Rodríguez Palop Eugenia, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Ros Sempere Marcos, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Saryusz-Wolski Jacek, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schmiedtbauer Simone, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Sidl Günther, Silva Pereira Pedro, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Sokol Tomislav, Solís Pérez Susana, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stanishev Sergei, Štefanec Ivan, Strugariu Ramona, Szydło Beata, Tarabella Marc, Tarczyński Dominik, Tardino Annalisa, Terras Riho, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Tomac Eugen, Toom Yana, Tóth Edina, Tovaglieri Isabella, Trócsányi László, Tudorache Dragoş, Tudose Mihai, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Van Overtveldt Johan, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Vincze Loránt, Von Cramon-Taubadel Viola, Voss Axel, Vuolo Lucia, Waitz Thomas, Wallace Mick, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zagorakis Theodoros, Zambelli Stefania, Zarzalejos Javier, Zdechovský Tomáš, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana

Estyneet:

Beňová Monika, Maydell Eva, Ochojska Janina, Rougé André

Covid-19-pandemian vuoksi on otettu käyttöön etä-äänestysjärjestelmä (ks. 20. maaliskuuta 2020 tehty puhemiehistön päätös äänestysohjeista 3. toukokuuta 2004 tehdyn päätöksen täydentämisestä). Äänestykseen osallistuneiden jäsenten nimet ilmoitetaan asiakirjassa ”Nimenhuutoäänestysten tulokset”, joka liitetään istuntopöytäkirjaan ja on saatavilla parlamentin verkkosivustolla.

Päivitetty viimeksi: 28. lokakuuta 2021Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö