Index 
Notulen
XML 161kPDF 283kWORD 71k
Dinsdag 20 oktober 2020 - Brussel
1.Opening van de vergadering
 2.Bekendmaking van de uitslag van de stemming
 3.Hervatting van de vergadering
 4.Eerste stemming
 5.Gemeenschappelijk landbouwbeleid - steun voor de strategische plannen die de lidstaten opstellen en die uit het ELGF en het Elfpo worden gefinancierd - Gemeenschappelijk landbouwbeleid: financiering, beheer en monitoring - Gemeenschappelijk landbouwbeleid – wijziging van de GMO- en andere verordeningen (debat)
 6.Wijziging van de agenda
 7.Hervatting van de vergadering
 8.Bekendmaking van de uitslag van de stemming
 9.Hervatting van de vergadering
 10.Tweede stemming
 11.Hervatting van de vergadering
 12.Werkprogramma van de Commissie voor 2021 (debat)
 13.Aanbeveling aan de Raad, de Commissie en de VV/HV over de betrekkingen met Belarus (debat)
 14.Aanbeveling aan de VV/HV en aan de Raad ter voorbereiding van het tiende toetsingsproces van het Verdrag inzake de niet-verspreiding van kernwapens (NPV), kernwapenbeheersing en mogelijkheden voor nucleaire ontwapening (debat)
 15.Hardhandig politieoptreden in de EU (debat)
 16.Hervatting van de vergadering
 17.Bekendmaking van de uitslag van de stemming
 18.Hervatting van de vergadering
 19.Derde stemming
 20.Hervatting van de vergadering
 21.Bekendmaking van de uitslag van de stemming
 22.Stemverklaringen
 23.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 24.Agenda van de volgende vergadering
 25.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST


VOORZITTER: Pedro SILVA PEREIRA
Ondervoorzitter

1. Opening van de vergadering

De vergadering wordt om 9.01 uur geopend.


2. Bekendmaking van de uitslag van de stemming

De Voorzitter leest de uitslag voor van de stemming:

Wijziging van Verordening (EU) nr. 168/2013 wat betreft specifieke maatregelen voor voertuigen van categorie L uit restantvoorraden naar aanleiding van de uitbraak van COVID-19 ***I
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 168/2013 wat betreft specifieke maatregelen voor voertuigen van categorie L uit restantvoorraden naar aanleiding van de uitbraak van COVID-19 [COM(2020)0491 - C9-0285/2020 - 2020/0251(COD)] - Commissie interne markt en consumentenbescherming. Rapporteur: Maria Grapini (A9-0190/2020)

(Gewone meerderheid)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Aangenomen bij enkele stemming (P9_TA(2020)0268)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 19, 20, 21, 22 en 23 oktober 2020, punt 1)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.

Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering: aanvraag EGF/2020/001 ES/Galicia aanverwante sectoren van de scheepsbouw
Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (aanvraag van Spanje - EGF/2020/001 ES/Galicia aanverwante sectoren van de scheepsbouw) [COM(2020)0485 - C9-0294/2020 - 2020/1996(BUD)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: Valérie Hayer (A9-0192/2020)

(Gekwalificeerde meerderheid en 3/5 van de uitgebrachte stemmen)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij enkele stemming (P9_TA(2020)0269)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 19, 20, 21, 22 en 23 oktober 2020, punt 2)

Kwijting 2018: Algemene begroting EU - Europees Economisch en Sociaal Comité
Tweede verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2018, afdeling VI – Europees Economisch en Sociaal Comité [2019/2060(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Tomáš Zdechovský (A9-0188/2020)
De stemming over het eerste verslag (A9-0078/2020) vond plaats op 13 mei 2020 (punt 20 van de notulen van 13.5.2020).

(Gewone meerderheid)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P9_TA(2020)0270)

De kwijting wordt geweigerd (zie bijlage V, artikel 5, lid 2, onder b), van het Reglement).

(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 19, 20, 21, 22 en 23 oktober 2020, punt 3)

Kwijting 2018: Algemene begroting EU - Europese Raad en Raad
Tweede verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2018, afdeling II – Europese Raad en Raad [2019/2057(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Tomáš Zdechovský (A9-0189/2020)
De stemming over het eerste verslag (A9-0038/2020) vond plaats op 13 mei 2020 (punt 20 van de notulen van 13.5.2020).

(Gewone meerderheid)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P9_TA(2020)0271)

De kwijting wordt geweigerd (zie bijlage V, artikel 5, lid 2, onder b), van het Reglement).

(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 19, 20, 21, 22 en 23 oktober 2020, punt 4)

(De vergadering wordt om 9.03 uur geschorst.)


3. Hervatting van de vergadering

De vergadering wordt om 9.17 uur hervat.


4. Eerste stemming

Het Parlement stemt over de amendementen op:

—   Aanbeveling aan de Raad en de VV/HV over uitvoering en governance van de permanente gestructureerde samenwerking (Pesco)
Verslag over een aanbeveling van het Europees Parlement aan de Raad en de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid over uitvoering en governance van de permanente gestructureerde samenwerking (Pesco) [2020/2080(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Radosław Sikorski (A9-0165/2020);

—   Verslag over de uitvoering van de associatieovereenkomst tussen de EU en de Republiek Moldavië
Verslag over de uitvoering van de associatieovereenkomst tussen de EU en de Republiek Moldavië [2019/2201(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Dragoş Tudorache (A9-0166/2020);

—   Kwijting 2018: Algemene begroting EU - Europees Economisch en Sociaal Comité
Tweede verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2018, afdeling VI – Europees Economisch en Sociaal Comité [2019/2060(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Tomáš Zdechovský (A9-0188/2020)
De stemming over het eerste verslag (A9-0078/2020) vond op 13 mei 2020 plaats (punt 20 van de notulen van 13.5.2020);

—   Kwijting 2018: Algemene begroting EU - Europese Raad en Raad
Tweede verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2018, afdeling II – Europese Raad en Raad [2019/2057(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Tomáš Zdechovský (A9-0189/2020)
De stemming over het eerste verslag (A9-0038/2020) vond op 13 mei 2020 plaats (punt 20 van de notulen van 13.5.2020).

Het woord wordt gevoerd door Tomáš Zdechovský (rapporteur) om een verklaring af te leggen overeenkomstig artikel 159, lid 4, van het Reglement.

Er kan worden gestemd tot 10.30 uur.

Vervolgens wordt tot stemming overgegaan.

De uitslag van de stemming wordt om 13.00 uur bekendgemaakt.


5. Gemeenschappelijk landbouwbeleid - steun voor de strategische plannen die de lidstaten opstellen en die uit het ELGF en het Elfpo worden gefinancierd - Gemeenschappelijk landbouwbeleid: financiering, beheer en monitoring - Gemeenschappelijk landbouwbeleid – wijziging van de GMO- en andere verordeningen (debat)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van voorschriften inzake steun voor de strategische plannen die de lidstaten in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid opstellen (strategische GLB-plannen) en die uit het Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF) en het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (Elfpo) worden gefinancierd, en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 1305/2013 van het Europees Parlement en de Raad en van Verordening (EU) nr. 1307/2013 van het Europees Parlement en de Raad [COM(2018)0392 - C8-0248/2018 - 2018/0216(COD)] - Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling. Rapporteur: Peter Jahr (A8-0200/2019)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de financiering, het beheer en de monitoring van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 1306/2013 [COM(2018)0393 - C8-0247/2018- 2018/0217(COD)] - Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling. Rapporteur: Ulrike Müller (A8-0199/2019)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 1308/2013 tot vaststelling van een gemeenschappelijke ordening van de markten voor landbouwproducten, (EU) nr. 1151/2012 inzake kwaliteitsregelingen voor landbouwproducten en levensmiddelen, (EU) nr. 251/2014 inzake de definitie, de aanduiding, de aanbiedingsvorm, de etikettering en de bescherming van geografische aanduidingen van gearomatiseerde wijnbouwproducten, (EU) nr. 228/2013 houdende specifieke maatregelen op landbouwgebied ten behoeve van de ultraperifere gebieden van de Unie en (EU) nr. 229/2013 houdende specifieke maatregelen op landbouwgebied ten behoeve van de kleinere eilanden in de Egeïsche Zee [COM(2018)0394 - C8-0246/2018 - 2018/0218(COD)] - Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling. Rapporteur: Eric Andrieu (A8-0198/2019)

Peter Jahr, Ulrike Müller en Eric Andrieu geven toelichting bij de verslagen.

Het woord wordt gevoerd door Christophe Hansen (rapporteur voor advies van de commissie ENVI).

Het woord wordt gevoerd door Janusz Wojciechowski (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Franc Bogovič (rapporteur voor advies van de commissie REGI), Younous Omarjee (rapporteur voor advies van de commissie REGI), Anne Sander, namens de PPE-Fractie, Iratxe García Pérez, namens de S&D-Fractie, en Jan Huitema, namens de Renew-Fractie.

VOORZITTER: Dimitrios PAPADIMOULIS
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Mara Bizzotto, namens de ID-Fractie, Martin Häusling, namens de Verts/ALE-Fractie, Bert-Jan Ruissen, namens de ECR-Fractie, Luke Ming Flanagan, namens de GUE/NGL-Fractie, Dino Giarrusso, niet-fractiegebonden lid, Herbert Dorfmann, Maria Noichl, Martin Hlaváček, Gilles Lebreton, Benoît Biteau, Zbigniew Kuźmiuk, Mick Wallace, Daniela Rondinelli, Pina Picierno, Jarosław Kalinowski, Jérémy Decerle, Sylvia Limmer, Bas Eickhout, Krzysztof Jurgiel, Petros Kokkalis, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Daniel Buda, Paolo De Castro, Dacian Cioloş, Angelo Ciocca, Thomas Waitz, Mazaly Aguilar, Anja Hazekamp, Mislav Kolakušić, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Günther Sidl, Asger Christensen, Jaak Madison, Grace O'Sullivan, Veronika Vrecionová, Chris MacManus en Álvaro Amaro.

VOORZITTER: Othmar KARAS
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Jytte Guteland, Elsi Katainen, Roman Haider, Francisco Guerreiro, Emmanouil Fragkos, Eugenia Rodríguez Palop, Petri Sarvamaa, Isabel Carvalhais, Pascal Canfin, Rosanna Conte, Anna Deparnay-Grunenberg, Andrey Slabakov, Manuel Bompard, Salvatore De Meo, Carmen Avram, Atidzhe Alieva-Veli, Hélène Laporte, Pär Holmgren, Robert Roos, Balázs Hidvéghi, Clara Aguilera, Charles Goerens, Gianantonio Da Re, Beata Mazurek, Michaela Šojdrová, Hilde Vautmans, Angel Dzhambazki, Asim Ademov, Benoît Lutgen, Riho Terras, Seán Kelly, Krzysztof Hetman, Gabriel Mato, Simone Schmiedtbauer en Pernille Weiss.

Het woord wordt gevoerd door Peter Jahr, Ulrike Müller en Janusz Wojciechowski.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 21 van de notulen van 20.10.2020 (A9-0200/2020 en A9-0198/2020), punt 9 van de notulen van 21.10.2020, punt 17 van de notulen van 21.10.2020, punt 2 van de notulen van 22.10.2020, punt 12 van de notulen van 22.10.2020, punt 16 van de notulen van 22.10.2020 en punt 3 van de notulen van 23.10.2020 (A9-0200/2020), punt 3 van de notulen van 23.10.2020 (A9-0199/2020) (amendementen); punt 7 van de notulen van 23.10.2020 (A9-0198/2020), punt 11 van de notulen van 23.10.2020 (A9-0200/2020 en A9-0199/2020) (eindstemming).


6. Wijziging van de agenda

Na overleg met de fracties stelt de Voorzitter voor om de uitslag van de derde stemronde ’s avonds om 23.00 uur bekend te maken in plaats van de volgende ochtend om 9.00 uur.

Bovendien zijn de stemmingen over de verschillende stemronden verdeeld naargelang het aantal amendementen en het aantal verzoeken om stemming in onderdelen en om aparte stemming.

De informatie over de verdeling van de stemmingen over de verschillende stemronden staat op de website van het Parlement in de rubriek “Prioritaire informatie en documenten”.

Het Parlement stemt in met dit voorstel. De agenda wordt dienovereenkomstig gewijzigd.

(De vergadering wordt om 12.43 uur geschorst.)


7. Hervatting van de vergadering

De vergadering wordt om 13.12 uur hervat.


8. Bekendmaking van de uitslag van de stemming

De Voorzitter leest de uitslag voor van de stemming:

Aanbeveling aan de Raad en de VV/HV over uitvoering en governance van de permanente gestructureerde samenwerking (Pesco)
Verslag over een aanbeveling van het Europees Parlement aan de Raad en de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid over uitvoering en governance van de permanente gestructureerde samenwerking (Pesco) [2020/2080(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Radosław Sikorski (A9-0165/2020)

(Gewone meerderheid)

AMENDEMENTEN

Zie aangenomen teksten (P9_TA(2020)0278)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 19, 20, 21, 22 en 23 oktober 2020, punt 11)

Verslag over de uitvoering van de associatieovereenkomst tussen de EU en de Republiek Moldavië
Verslag over de uitvoering van de associatieovereenkomst tussen de EU en de Republiek Moldavië [2019/2201(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Dragoş Tudorache (A9-0166/2020)

(Gewone meerderheid)

AMENDEMENTEN

Zie aangenomen teksten (P9_TA(2020)0279)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 19, 20, 21, 22 en 23 oktober 2020, punt 12)

Kwijting 2018: Algemene begroting EU - Europees Economisch en Sociaal Comité
Tweede verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2018, afdeling VI – Europees Economisch en Sociaal Comité [2019/2060(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Tomáš Zdechovský (A9-0188/2020)
De stemming over het eerste verslag (A9-0078/2020) vond plaats op 13 mei 2020 (punt 20 van de notulen van 13.5.2020)

(Gewone meerderheid)

AMENDEMENT

Zie aangenomen teksten (P9_TA(2020)0270)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 19, 20, 21, 22 en 23 oktober 2020, punt 3)

Kwijting 2018: Algemene begroting EU - Europese Raad en Raad
Tweede verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2018, afdeling II – Europese Raad en Raad [2019/2057(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Tomáš Zdechovský (A9-0189/2020)
De stemming over het eerste verslag (A9-0038/2020) vond plaats op 13 mei 2020 (punt 20 van de notulen van 13.5.2020)

(Gewone meerderheid)

AMENDEMENT

Zie aangenomen teksten (P9_TA(2020)0271)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 19, 20, 21, 22 en 23 oktober 2020, punt 4)

(De vergadering wordt om 13.21 uur geschorst.)


VOORZITTER: Klára DOBREV
Ondervoorzitter

9. Hervatting van de vergadering

De vergadering wordt om 14.30 uur hervat.


10. Tweede stemming

Het Parlement houdt een eindstemming over:

—   Kwijting 2018: Algemene begroting EU - Europees Economisch en Sociaal Comité
Tweede verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2018, afdeling VI – Europees Economisch en Sociaal Comité [2019/2060(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Tomáš Zdechovský (A9-0188/2020)
De stemming over het eerste verslag (A9-0078/2020) vond plaats op 13 mei 2020 (punt 20 van de notulen van 13.5.2020);

—   Kwijting 2018: Algemene begroting EU - Europese Raad en Raad
Tweede verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2018, afdeling II – Europese Raad en Raad [2019/2057(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Tomáš Zdechovský (A9-0189/2020)
De stemming over het eerste verslag (A9-0038/2020) vond plaats op 13 mei 2020 (punt 20 van de notulen van 13.5.2020).

Het Parlement stemt over de amendementen op:

—   Wet inzake digitale diensten: de werking van de eengemaakte markt verbeteren
Verslag met aanbevelingen aan de Commissie over de Wet inzake digitale diensten: de werking van de eengemaakte markt verbeteren [2020/2018(INL)] - Commissie interne markt en consumentenbescherming. Rapporteur: Alex Agius Saliba (A9-0181/2020);

—   Wet inzake digitale diensten: de bepalingen van het handelsrecht en het burgerlijk recht aanpassen voor commerciële entiteiten die online actief zijn
Verslag met aanbevelingen aan de Commissie over een wet inzake digitale diensten: de bepalingen van het handelsrecht en het burgerlijk recht aanpassen voor commerciële entiteiten die online actief zijn [2020/2019(INL)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Tiemo Wölken (A9-0177/2020);

—   Kader voor ethische aspecten van artificiële intelligentie, robotica en aanverwante technologieën
Verslag met aanbevelingen aan de Commissie betreffende een kader voor ethische aspecten van artificiële intelligentie, robotica en aanverwante technologieën [2020/2012(INL)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Ibán García Del Blanco (A9-0186/2020);

—   Intellectuele-eigendomsrechten bij de ontwikkeling van technologieën op het gebied van artificiële intelligentie
Verslag over intellectuele-eigendomsrechten bij de ontwikkeling van technologieën op het gebied van artificiële intelligentie [2020/2015(INI)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Stéphane Séjourné (A9-0176/2020).

Er kan worden gestemd tot 15.45 uur.

Vervolgens wordt tot stemming overgegaan.

De uitslag van de stemming wordt bekendgemaakt om 18.15 uur.

(De vergadering wordt om 14.31 uur geschorst.)


VOORZITTER: Katarina BARLEY
Ondervoorzitter

11. Hervatting van de vergadering

De vergadering wordt om 15.01 uur hervat.


12. Werkprogramma van de Commissie voor 2021 (debat)

Verklaring van de Commissie: Werkprogramma van de Commissie voor 2021 (2020/2772(RSP))

Maroš Šefčovič (vicevoorzitter van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Andrey Kovatchev, namens de PPE-Fractie, Pedro Marques, namens de S&D-Fractie, Malik Azmani, namens de Renew-Fractie, Harald Vilimsky, namens de ID-Fractie, Philippe Lamberts, namens de Verts/ALE-Fractie, en Dimitrios Papadimoulis, namens de GUE/NGL-Fractie.

Het woord wordt gevoerd door Maroš Šefčovič.

Het debat wordt gesloten.


13. Aanbeveling aan de Raad, de Commissie en de VV/HV over de betrekkingen met Belarus (debat)

Verslag over een aanbeveling van het Europees Parlement aan de Raad, de Commissie en de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid over de betrekkingen met Belarus [2020/2081(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Petras Auštrevičius (A9-0167/2020)

Petras Auštrevičius leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Josep Borrell Fontelles (vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid).

Het woord wordt gevoerd door Andrius Kubilius, namens de PPE-Fractie, Tonino Picula, namens de S&D-Fractie, Thierry Mariani, namens de ID-Fractie, Viola Von Cramon-Taubadel, namens de Verts/ALE-Fractie, Anna Fotyga, namens de ECR-Fractie, Idoia Villanueva Ruiz, namens de GUE/NGL-Fractie, Andrzej Halicki, Kati Piri, Isabel Wiseler-Lima en Miriam Lexmann.

Het woord wordt gevoerd door Josep Borrell Fontelles en Petras Auštrevičius.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 21 van de notulen van 20.10.2020 (amendementen); punt 17 van de notulen van 21.10.2020 (eindstemming).


14. Aanbeveling aan de VV/HV en aan de Raad ter voorbereiding van het tiende toetsingsproces van het Verdrag inzake de niet-verspreiding van kernwapens (NPV), kernwapenbeheersing en mogelijkheden voor nucleaire ontwapening (debat)

Verslag over een aanbeveling van het Europees Parlement aan de Raad en de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid over de voorbereiding van het toetsingsproces van 2020 van het Verdrag inzake de niet-verspreiding van kernwapens (NPV), kernwapenbeheersing en mogelijkheden voor nucleaire ontwapening [2020/2004(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Sven Mikser (A9-0020/2020)

Sven Mikser leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Josep Borrell Fontelles (vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid).

Het woord wordt gevoerd door Lukas Mandl, namens de PPE-Fractie, Andreas Schieder, namens de S&D-Fractie, Petras Auštrevičius, namens de Renew-Fractie, Jérôme Rivière, namens de ID-Fractie, Mounir Satouri, namens de Verts/ALE-Fractie, en Özlem Demirel, namens de GUE/NGL-Fractie.

VOORZITTER: Heidi HAUTALA
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Fabio Massimo Castaldo, niet-fractiegebonden lid.

Het woord wordt gevoerd door Josep Borrell Fontelles.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 21 van de notulen van 20.10.2020 (amendementen); punt 17 van de notulen van 21.10.2020 (eindstemming).


15. Hardhandig politieoptreden in de EU (debat)

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Hardhandig politieoptreden in de EU (2020/2823(RSP))

Michael Roth (fungerend voorzitter van de Raad) en Ylva Johansson (lid van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Vladimír Bilčík, namens de PPE-Fractie, Birgit Sippel, namens de S&D-Fractie, Sophia in 't Veld, namens de Renew-Fractie, Lars Patrick Berg, namens de ID-Fractie, Diana Riba i Giner, namens de Verts/ALE-Fractie, Lucia Ďuriš Nicholsonová, namens de ECR-Fractie, Clare Daly, namens de GUE/NGL-Fractie, Ivan Štefanec, Kathleen Van Brempt, Michal Šimečka, Silvia Sardone, Alviina Alametsä, Joachim Stanisław Brudziński, Robert Hajšel, Jérôme Rivière, Patryk Jaki, Assita Kanko, Angel Dzhambazki en Antoni Comín i Oliveres.

Het woord wordt gevoerd door Ylva Johansson en Michael Roth.

Het debat wordt gesloten.

(De vergadering wordt om 17.30 uur geschorst.)


16. Hervatting van de vergadering

De vergadering wordt om 18.18 uur hervat.


17. Bekendmaking van de uitslag van de stemming

De Voorzitter leest de uitslag van de stemming voor:

Kwijting 2018: Algemene begroting EU - Europees Economisch en Sociaal Comité
Tweede verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2018, afdeling VI – Europees Economisch en Sociaal Comité [2019/2060(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Tomáš Zdechovský (A9-0188/2020)
De stemming over het eerste verslag (A9-0078/2020) vond plaats op 13 mei 2020 (punt 20 van de notulen van 13.5.2020)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P9_TA(2020)0270)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 19, 20, 21, 22 en 23 oktober 2020, punt 3)

Kwijting 2018: Algemene begroting EU - Europese Raad en Raad
Tweede verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2018, afdeling II – Europese Raad en Raad [2019/2057(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Tomáš Zdechovský (A9-0189/2020)
De stemming over het eerste verslag (A9-0038/2020) vond plaats op 13 mei 2020 (punt 20 van de notulen van 13.5.2020)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P9_TA(2020)0271)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 19, 20, 21, 22 en 23 oktober 2020, punt 4)

Wet inzake digitale diensten: de werking van de eengemaakte markt verbeteren
Verslag met aanbevelingen aan de Commissie over de Wet inzake digitale diensten: de werking van de eengemaakte markt verbeteren [2020/2018(INL)] - Commissie interne markt en consumentenbescherming. Rapporteur: Alex Agius Saliba (A9-0181/2020)

(Gewone meerderheid)

AMENDEMENTEN

Zie aangenomen teksten (P9_TA(2020)0272)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 19, 20, 21, 22 en 23 oktober 2020, punt 5)

Wet inzake digitale diensten: de bepalingen van het handelsrecht en het burgerlijk recht aanpassen voor commerciële entiteiten die online actief zijn
Verslag met aanbevelingen aan de Commissie over een wet inzake digitale diensten: de bepalingen van het handelsrecht en het burgerlijk recht aanpassen voor commerciële entiteiten die online actief zijn [2020/2019(INL)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Tiemo Wölken (A9-0177/2020)

(Gewone meerderheid)

AMENDEMENTEN

Zie aangenomen teksten (P9_TA(2020)0273)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 19, 20, 21, 22 en 23 oktober 2020, punt 6)

Kader voor ethische aspecten van artificiële intelligentie, robotica en aanverwante technologieën
Verslag met aanbevelingen aan de Commissie betreffende een kader voor ethische aspecten van artificiële intelligentie, robotica en aanverwante technologieën [2020/2012(INL)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Ibán García Del Blanco (A9-0186/2020)

(Gewone meerderheid)

AMENDEMENTEN

Zie aangenomen teksten (P9_TA(2020)0275)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 19, 20, 21, 22 en 23 oktober 2020, punt 8)

Intellectuele-eigendomsrechten bij de ontwikkeling van technologieën op het gebied van artificiële intelligentie
Verslag over intellectuele-eigendomsrechten bij de ontwikkeling van technologieën op het gebied van artificiële intelligentie [2020/2015(INI)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Stéphane Séjourné (A9-0176/2020)

(Gewone meerderheid)

AMENDEMENTEN

Zie aangenomen teksten (P9_TA(2020)0277)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 19, 20, 21, 22 en 23 oktober 2020, punt 10)


VOORZITTER: Marcel KOLAJA
Ondervoorzitter

18. Hervatting van de vergadering

De vergadering wordt om 20.00 uur hervat.


19. Derde stemming

Het Parlement stemt over de amendementen op:

—   Gemeenschappelijk landbouwbeleid - steun voor de strategische plannen die de lidstaten opstellen en die uit het ELGF en het Elfpo worden gefinancierd ***I
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van voorschriften inzake steun voor de strategische plannen die de lidstaten in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid opstellen (strategische GLB-plannen) en die uit het Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF) en het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (Elfpo) worden gefinancierd, en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 1305/2013 van het Europees Parlement en de Raad en van Verordening (EU) nr. 1307/2013 van het Europees Parlement en de Raad [COM(2018)0392 - C8-0248/2018 - 2018/0216(COD)] - Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling. Rapporteur: Peter Jahr (A8-0200/2019);

—   Gemeenschappelijk landbouwbeleid: financiering, beheer en monitoring ***I
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de financiering, het beheer en de monitoring van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 1306/2013 [COM(2018)0393 - C8-0247/2018- 2018/0217(COD)] - Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling. Rapporteur: Ulrike Müller (A8-0199/2019).

Het Parlement houdt een eindstemming over:

—   Wet inzake digitale diensten: de werking van de eengemaakte markt verbeteren
Verslag met aanbevelingen aan de Commissie over de Wet inzake digitale diensten: de werking van de eengemaakte markt verbeteren [2020/2018(INL)] - Commissie interne markt en consumentenbescherming. Rapporteur: Alex Agius Saliba (A9-0181/2020);

—   Wet inzake digitale diensten: de bepalingen van het handelsrecht en het burgerlijk recht aanpassen voor commerciële entiteiten die online actief zijn
Verslag met aanbevelingen aan de Commissie over een wet inzake digitale diensten: de bepalingen van het handelsrecht en het burgerlijk recht aanpassen voor commerciële entiteiten die online actief zijn [2020/2019(INL)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Tiemo Wölken (A9-0177/2020);

—   Wet inzake digitale diensten en daarmee samenhangende problemen op het vlak van de grondrechten
Verslag over de Wet inzake digitale diensten en daarmee samenhangende problemen op het vlak van de grondrechten [2020/2022(INI)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Kris Peeters (A9-0172/2020);

—   Kader voor ethische aspecten van artificiële intelligentie, robotica en aanverwante technologieën
Verslag met aanbevelingen aan de Commissie betreffende een kader voor ethische aspecten van artificiële intelligentie, robotica en aanverwante technologieën [2020/2012(INL)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Ibán García Del Blanco (A9-0186/2020);

—   Civielrechtelijk aansprakelijkheidsstelsel voor artificiële intelligentie
Verslag met aanbevelingen aan de Commissie over een civielrechtelijk aansprakelijkheidsstelsel voor artificiële intelligentie [2020/2014(INL)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Axel Voss (A9-0178/2020);

—   Intellectuele-eigendomsrechten bij de ontwikkeling van technologieën op het gebied van artificiële intelligentie
Verslag over intellectuele-eigendomsrechten bij de ontwikkeling van technologieën op het gebied van artificiële intelligentie [2020/2015(INI)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Stéphane Séjourné (A9-0176/2020);

—   Aanbeveling aan de Raad en de VV/HV over uitvoering en governance van de permanente gestructureerde samenwerking (Pesco)
Verslag over een aanbeveling van het Europees Parlement aan de Raad en de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid over uitvoering en governance van de permanente gestructureerde samenwerking (Pesco) [2020/2080(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Radosław Sikorski (A9-0165/2020);

—   Verslag over de uitvoering van de associatieovereenkomst tussen de EU en de Republiek Moldavië
Verslag over de uitvoering van de associatieovereenkomst tussen de EU en de Republiek Moldavië [2019/2201(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Dragoş Tudorache (A9-0166/2020).

Het Parlement stemt over de amendementen op:

—   Aanbeveling aan de Raad, de Commissie en de VV/HV over de betrekkingen met Belarus
Verslag over een aanbeveling van het Europees Parlement aan de Raad, de Commissie en de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid over de betrekkingen met Belarus [2020/2081(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Petras Auštrevičius (A9-0167/2020);

—   Aanbeveling aan de VV/HV en aan de Raad ter voorbereiding van het tiende toetsingsproces van het Verdrag inzake de niet-verspreiding van kernwapens (NPV), kernwapenbeheersing en mogelijkheden voor nucleaire ontwapening
Verslag over een aanbeveling van het Europees Parlement aan de Raad en de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid over de voorbereiding van het toetsingsproces van 2020 van het Verdrag inzake de niet-verspreiding van kernwapens (NPV), kernwapenbeheersing en mogelijkheden voor nucleaire ontwapening [2020/2004(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Sven Mikser (A9-0020/2020).

Er kan worden gestemd tot 21.15 uur.

Vervolgens wordt tot stemming overgegaan.

De uitslag van de stemming wordt bekendgemaakt om 23.00 uur.

(De vergadering wordt om 20.01 uur geschorst.)


VOORZITTER: Othmar KARAS
Ondervoorzitter

20. Hervatting van de vergadering

De vergadering wordt om 23.00 uur hervat.


21. Bekendmaking van de uitslag van de stemming

De Voorzitter leest de uitslag voor van de stemming:

Gemeenschappelijk landbouwbeleid - steun voor de strategische plannen die de lidstaten opstellen en die uit het ELGF en het Elfpo worden gefinancierd ***I
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van voorschriften inzake steun voor de strategische plannen die de lidstaten in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid opstellen (strategische GLB-plannen) en die uit het Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF) en het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (Elfpo) worden gefinancierd, en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 1305/2013 van het Europees Parlement en de Raad en van Verordening (EU) nr. 1307/2013 van het Europees Parlement en de Raad [COM(2018)0392 – C8-0248/2018 - 2018/0216(COD)] - Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling. Rapporteur: Peter Jahr (A8-0200/2019)

(Gewone meerderheid)

AMENDEMENTEN

Zie aangenomen teksten (P9_TA(2020)0287)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 19, 20, 21, 22 en 23 oktober 2020, punt 21)

Gemeenschappelijk landbouwbeleid: financiering, beheer en monitoring ***I
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de financiering, het beheer en de monitoring van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 1306/2013 [COM(2018)0393 – C8-0247/2018 - 2018/0217(COD)] - Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling. Rapporteur: Ulrike Müller (A8-0199/2019)

(Gewone meerderheid)

AMENDEMENTEN

Zie aangenomen teksten (P9_TA(2020)0288)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 19, 20, 21, 22 en 23 oktober 2020, punt 22)

Wet inzake digitale diensten: de werking van de eengemaakte markt verbeteren
Verslag met aanbevelingen aan de Commissie over de Wet inzake digitale diensten: de werking van de eengemaakte markt verbeteren [2020/2018(INL)] - Commissie interne markt en consumentenbescherming. Rapporteur: Alex Agius Saliba (A9-0181/2020)

(Meerderheid van de leden van het Parlement)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P9_TA(2020)0272)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 19, 20, 21, 22 en 23 oktober 2020, punt 5)

Wet inzake digitale diensten: de bepalingen van het handelsrecht en het burgerlijk recht aanpassen voor commerciële entiteiten die online actief zijn
Verslag met aanbevelingen aan de Commissie over een wet inzake digitale diensten: de bepalingen van het handelsrecht en het burgerlijk recht aanpassen voor commerciële entiteiten die online actief zijn [2020/2019(INL)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Tiemo Wölken (A9-0177/2020)

(Meerderheid van de leden van het Parlement)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P9_TA(2020)0273)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 19, 20, 21, 22 en 23 oktober 2020, punt 6)

Wet inzake digitale diensten en daarmee samenhangende problemen op het vlak van de grondrechten
Verslag over de Wet inzake digitale diensten en daarmee samenhangende problemen op het vlak van de grondrechten [2020/2022(INI)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Kris Peeters (A9-0172/2020)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P9_TA(2020)0274)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 19, 20, 21, 22 en 23 oktober 2020, punt 7)

Kader voor ethische aspecten van artificiële intelligentie, robotica en aanverwante technologieën
Verslag met aanbevelingen aan de Commissie betreffende een kader voor ethische aspecten van artificiële intelligentie, robotica en aanverwante technologieën [2020/2012(INL)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Ibán García Del Blanco (A9-0186/2020)

(Meerderheid van de leden van het Parlement)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P9_TA(2020)0275)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 19, 20, 21, 22 en 23 oktober 2020, punt 8)

Civielrechtelijk aansprakelijkheidsstelsel voor artificiële intelligentie
Verslag met aanbevelingen aan de Commissie over een civielrechtelijk aansprakelijkheidsstelsel voor artificiële intelligentie [2020/2014(INL)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Axel Voss (A9-0178/2020)

(Meerderheid van de leden van het Parlement)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P9_TA(2020)0276)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 19, 20, 21, 22 en 23 oktober 2020, punt 9)

Intellectuele-eigendomsrechten bij de ontwikkeling van technologieën op het gebied van artificiële intelligentie
Verslag over intellectuele-eigendomsrechten bij de ontwikkeling van technologieën op het gebied van artificiële intelligentie [2020/2015(INI)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Stéphane Séjourné (A9-0176/2020)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P9_TA(2020)0277)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 19, 20, 21, 22 en 23 oktober 2020, punt 10)

Aanbeveling aan de Raad en de VV/HV over uitvoering en governance van de permanente gestructureerde samenwerking (Pesco)
Verslag over een aanbeveling van het Europees Parlement aan de Raad en de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid over uitvoering en governance van de permanente gestructureerde samenwerking (Pesco) [2020/2080(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Radosław Sikorski (A9-0165/2020)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P9_TA(2020)0278)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 19, 20, 21, 22 en 23 oktober 2020, punt 11)

Verslag over de uitvoering van de associatieovereenkomst tussen de EU en de Republiek Moldavië
Verslag over de uitvoering van de associatieovereenkomst tussen de EU en de Republiek Moldavië [2019/2201(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Dragoş Tudorache (A9-0166/2020)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P9_TA(2020)0279)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 19, 20, 21, 22 en 23 oktober 2020, punt 12)

Aanbeveling aan de Raad, de Commissie en de VV/HV over de betrekkingen met Belarus
Verslag over een aanbeveling van het Europees Parlement aan de Raad, de Commissie en de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid over de betrekkingen met Belarus [2020/2081(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Petras Auštrevičius (A9-0167/2020)

(Gewone meerderheid)

AMENDEMENTEN

Zie aangenomen teksten (P9_TA(2020)0280)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 19, 20, 21, 22 en 23 oktober 2020, punt 13)

Aanbeveling aan de VV/HV en aan de Raad ter voorbereiding van het tiende toetsingsproces van het Verdrag inzake de niet-verspreiding van kernwapens (NPV), kernwapenbeheersing en mogelijkheden voor nucleaire ontwapening
Verslag over een aanbeveling van het Europees Parlement aan de Raad en de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid over de voorbereiding van het toetsingsproces van 2020 van het Verdrag inzake de niet-verspreiding van kernwapens (NPV), kernwapenbeheersing en mogelijkheden voor nucleaire ontwapening [2020/2004(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Sven Mikser (A9-0020/2020)

(Gewone meerderheid)

AMENDEMENTEN

Zie aangenomen teksten (P9_TA(2020)0281)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 19, 20, 21, 22 en 23 oktober 2020, punt 14)


22. Stemverklaringen

Schriftelijke stemverklaringen:

De schriftelijke stemverklaringen in de zin van artikel 194 van het Reglement staan op de webpagina’s van de leden op de website van het Parlement.

Bij wijze van uitzondering worden er stemverklaringen van maximaal 400 woorden aanvaard.


23. Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag

De rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag staan in het document “Uitslag van de hoofdelijke stemmingen”, dat als bijlage bij de notulen van de vergadering wordt gevoegd en beschikbaar is op de website van het Parlement. Zij worden alleen ter informatie vermeld en veranderen niets aan de uitslag van de stemming zoals die in de plenaire vergadering is bekendgemaakt.

Het document wordt regelmatig tot uiterlijk twee weken na de vergaderperiode bijgewerkt.

Na het verstrijken van deze termijn wordt de lijst van rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag afgesloten met het oog op vertaling en publicatie in het Publicatieblad.


24. Agenda van de volgende vergadering

De agenda voor de vergadering van morgen is vastgesteld (PE 659.661/OJME).


25. Sluiting van de vergadering

De vergadering wordt om 23.12 uur gesloten.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

Secretaris-generaal

Voorzitter


PRESENTIELIJST

Aanwezig:

Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Agius Saliba Alex, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Alieva-Veli Atidzhe, Anderson Christine, Andrews Barry, Andrieu Eric, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Arias Echeverría Pablo, Arłukowicz Bartosz, Arvanitis Konstantinos, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Belka Marek, Benifei Brando, Bentele Hildegard, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Biteau Benoît, Blaga Vasile, Bloss Michael, Bocskor Andrea, Bogovič Franc, Bompard Manuel, Borchia Paolo, Botoş Vlad-Marius, Boyer Gilles, Brudziński Joachim Stanisław, Buchheit Markus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carême Damien, Casa David, Castaldo Fabio Massimo, Cavazzini Anna, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chaibi Leila, Chastel Olivier, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Corrao Ignazio, Crețu Corina, Cseh Katalin, Czarnecki Ryszard, Dalunde Jakop G., Daly Clare, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, De Castro Paolo, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, De Man Filip, Demirel Özlem, Deparnay-Grunenberg Anna, Dobrev Klára, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Dzhambazki Angel, Eppink Derk Jan, Eroglu Engin, Falcă Gheorghe, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Flego Valter, Fotyga Anna, Fourlas Loucas, Fragkos Emmanouil, Frankowski Tomasz, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Gál Kinga, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Geese Alexandra, Georgiou Giorgos, Geuking Helmut, Giarrusso Dino, Giegold Sven, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Gozi Sandro, de Graaff Marcel, Grapini Maria, Griset Catherine, Gruffat Claude, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Hahn Svenja, Haider Roman, Hajšel Robert, Hakkarainen Teuvo, Halicki Andrzej, Hansen Christophe, Häusling Martin, Hautala Heidi, Hazekamp Anja, Heide Hannes, Heinäluoma Eero, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hidvéghi Balázs, Hlaváček Martin, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Hortefeux Brice, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Huitema Jan, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jamet France, Jurgiel Krzysztof, Jurzyca Eugen, Juvin Herve, Kaili Eva, Kaljurand Marina, Kammerevert Petra, Kanko Assita, Karas Othmar, Karski Karol, Kelleher Billy, Kelly Seán, Kempa Beata, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kohut Łukasz, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kountoura Elena, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kuźmiuk Zbigniew, Kyrtsos Georgios, Kyuchyuk Ilhan, Lacapelle Jean-Lin, Lagodinsky Sergey, Lagos Ioannis, de Lange Esther, Laporte Hélène, Larrouturou Pierre, Lebreton Gilles, Lenaers Jeroen, Liberadzki Bogusław, Limmer Sylvia, Lins Norbert, Loiseau Nathalie, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López-Istúriz White Antonio, Luena César, Lutgen Benoît, MacManus Chris, Madison Jaak, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Mavrides Costas, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mebarek Nora, Melbārde Dace, Meuthen Jörg, Mikser Sven, Miller Leszek, Molnár Csaba, Montserrat Dolors, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Niinistö Ville, Noichl Maria, Oetjen Jan-Christoph, Olivier Philippe, Omarjee Younous, O'Sullivan Grace, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Papadakis Demetris, Papadimoulis Dimitrios, Pedicini Piernicola, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Pereira Sandra, Picierno Pina, Pieper Markus, Pignedoli Sabrina, Pirbakas Maxette, Pîslaru Dragoş, Pollák Peter, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Procaccini Nicola, Puigdemont i Casamajó Carles, Rafalska Elżbieta, Regner Evelyn, Reil Guido, Reintke Terry, Ries Frédérique, Ripa Manuela, Riquet Dominique, Rivière Jérôme, Rodríguez Palop Eugenia, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Ros Sempere Marcos, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Saryusz-Wolski Jacek, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schmiedtbauer Simone, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Sidl Günther, Silva Pereira Pedro, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Sokol Tomislav, Solís Pérez Susana, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stanishev Sergei, Štefanec Ivan, Strugariu Ramona, Szydło Beata, Tarabella Marc, Tarczyński Dominik, Tardino Annalisa, Terras Riho, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Tomac Eugen, Toom Yana, Tóth Edina, Tovaglieri Isabella, Trócsányi László, Tudorache Dragoş, Tudose Mihai, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Van Overtveldt Johan, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Vincze Loránt, Von Cramon-Taubadel Viola, Voss Axel, Vuolo Lucia, Waitz Thomas, Wallace Mick, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zagorakis Theodoros, Zambelli Stefania, Zarzalejos Javier, Zdechovský Tomáš, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana

Verontschuldigd:

Beňová Monika, Maydell Eva, Ochojska Janina, Rougé André

Naar aanleiding van de COVID-19-pandemie is er een systeem ingevoerd voor stemming op afstand (zie het besluit van het Bureau van 20 maart 2020 tot aanvulling van zijn besluit van 3 mei 2004 over instructies voor de stemmingen). De namen van de leden die hebben deelgenomen aan de stemming staan in het document “Uitslag van de hoofdelijke stemmingen”, dat als bijlage gaat bij de notulen van de vergadering en beschikbaar is op de website van het Parlement.

Laatst bijgewerkt op: 28 oktober 2021Juridische mededeling - Privacybeleid