Indeks 
Protokół
XML 166kPDF 288kWORD 72k
Wtorek, 20 października 2020 r. - Bruksela
1.Otwarcie posiedzenia
 2.Ogłoszenie wyników głosowania
 3.Wznowienie posiedzenia
 4.Pierwsza część głosowania
 5.Wspólna polityka rolna – wsparcie na podstawie planów strategicznych sporządzanych przez państwa członkowskie i finansowanych z EFRG i EFRROW – Finansowanie wspólnej polityki rolnej, zarządzanie nią i monitorowanie jej – Wspólna polityka rolna – zmiana rozporządzenia o wspólnej organizacji rynków i innych rozporządzeń (debata)
 6.Zmiana porządku obrad
 7.Wznowienie posiedzenia
 8.Ogłoszenie wyników głosowania
 9.Wznowienie posiedzenia
 10.Druga część głosowania
 11.Wznowienie posiedzenia
 12.Program prac Komisji na 2021 r. (debata)
 13.Zalecenie dla Rady, Komisji i Wiceprzewodniczącego Komisji / Wysokiego Przedstawiciela w sprawie stosunków z Białorusią (debata)
 14.Zalecenie dla Wiceprzewodniczącego Komisji / Wysokiego Przedstawiciela i Rady dotyczące przygotowań do procedury przeglądu Układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej (NPT) w 2020 r., kontroli broni jądrowej i wariantów rozbrojenia jądrowego (debata)
 15.Brutalność policji w UE (debata)
 16.Wznowienie posiedzenia
 17.Ogłoszenie wyników głosowania
 18.Wznowienie posiedzenia
 19.Trzecia część głosowania
 20.Wznowienie posiedzenia
 21.Ogłoszenie wyników głosowania
 22.Wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu
 23.Korekty i zamiary głosowania
 24.Porządek obrad następnego posiedzenia
 25.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI


PRZEWODNICTWO: Pedro SILVA PEREIRA
Wiceprzewodniczący

1. Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie zostało otwarte o godz. 9.01.


2. Ogłoszenie wyników głosowania

Przewodniczący odczytał wyniki głosowania:

Zmiana rozporządzenia (UE) nr 168/2013 w odniesieniu do szczególnych środków dotyczących pojazdów kategorii L z końcowej partii produkcji w odpowiedzi na pandemię COVID-19 ***I
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 168/2013 w odniesieniu do szczególnych środków dotyczących pojazdów kategorii L z końcowej partii produkcji w odpowiedzi na pandemię COVID-19 [COM(2020)0491 - C9-0285/2020 - 2020/0251(COD)] - Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów. Sprawozdawczyni: Maria Grapini (A9-0190/2020)

(Wymagana zwykła większość)

WNIOSEK KOMISJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P9_TA(2020)0268)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z dni 19, 20, 21, 22 i 23 października 2020 r., pkt 1)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.

Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji w następstwie wniosku Hiszpanii – EGF/2020/001 ES/Galicia shipbuilding ancillary sectors
Sprawozdanie w sprawie projektu decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji w następstwie wniosku Hiszpanii – EGF/2020/001 ES/Galicia shipbuilding ancillary sectors [COM(2020)0485 - C9-0294/2020 - 2020/1996(BUD)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawczyni: Valérie Hayer (A9-0192/2020)

(Wymagana większość głosów posłów do Parlamentu i trzy piąte oddanych głosów)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P9_TA(2020)0269)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z dni 19, 20, 21, 22 i 23 października 2020 r., pkt 2)

Absolutorium za rok 2018: budżet ogólny UE – Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny
Drugie sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2018, sekcja VI – Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny [2019/2060(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Tomáš Zdechovský (A9-0188/2020)
Głosowanie nad pierwszym sprawozdaniem (A9-0078/2020) odbyło się dnia 13 maja 2020 r. (pkt 20 protokołu z dnia 13.5.2020).

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT DECYZJI

Przyjęto (P9_TA(2020)0270)

Nie udzielono absolutorium (zob. załącznik V do Regulaminu, art. 5 ust. 2 lit. b)).

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z dni 19, 20, 21, 22 i 23 października 2020 r., pkt 3)

Absolutorium za rok 2018: budżet ogólny UE – Rada Europejska i Rada
Drugie sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2018, sekcja II – Rada Europejska i Rada [2019/2057(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Tomáš Zdechovský (A9-0189/2020)
Głosowanie nad pierwszym sprawozdaniem (A9-0038/2020) odbyło się dnia 13 maja 2020 r. (pkt 20 protokołu z dnia 13.5.2020).

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT DECYZJI

Przyjęto (P9_TA(2020)0271)

Nie udzielono absolutorium (zob. załącznik V do Regulaminu, art. 5 ust. 2 lit. b)).

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z dni 19, 20, 21, 22 i 23 października 2020 r., pkt 4)

(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 9.03.)


3. Wznowienie posiedzenia

Posiedzenie zostało wznowione o godz. 9.17.


4. Pierwsza część głosowania

Parlament przystąpi do głosowania nad poprawkami do następujących dokumentów:

—   Zalecenie dla Rady oraz Wiceprzewodniczącego Komisji / Wysokiego Przedstawiciela w sprawie wdrażania stałej współpracy strukturalnej (PESCO) oraz zarządzania nią
Sprawozdanie w sprawie zalecenia Parlamentu Europejskiego dla Rady oraz Wiceprzewodniczącego Komisji / Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa w sprawie wdrażania stałej współpracy strukturalnej (PESCO) oraz zarządzania nią [2020/2080(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Radosław Sikorski (A9-0165/2020);

—   Sprawozdanie z wdrażania układu o stowarzyszeniu UE z Mołdawią
Sprawozdanie z wdrażania układu o stowarzyszeniu UE z Mołdawią [2019/2201(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Dragoş Tudorache (A9-0166/2020);

—   Absolutorium za rok 2018: budżet ogólny UE – Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny
Drugie sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2018, sekcja VI – Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny [2019/2060(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Tomáš Zdechovský (A9-0188/2020)
Głosowanie nad pierwszym sprawozdaniem (A9-0078/2020) przeprowadzono 13 maja 2020 r. (pkt 20 protokołu z dnia 13.5.2020 r.);

—   Absolutorium za rok 2018: budżet ogólny UE – Rada Europejska i Rada
Drugie sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2018, sekcja II – Rada Europejska i Rada [2019/2057(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Tomáš Zdechovský (A9-0189/2020)
Głosowanie nad pierwszym sprawozdaniem (A9-0038/2020) przeprowadzono 13 maja 2020 r. (pkt 20 protokołu z dnia 13.5.2020 r.).

Głos zabrał Tomáš Zdechovský (sprawozdawca), który wygłosił oświadczenie zgodnie z art. 159 ust. 4 Regulaminu.

Głosowanie będzie otwarte do godz. 10.30.

Przystąpiono do głosowania.

Wyniki głosowania zostaną ogłoszone o godz. 13.00.


5. Wspólna polityka rolna – wsparcie na podstawie planów strategicznych sporządzanych przez państwa członkowskie i finansowanych z EFRG i EFRROW – Finansowanie wspólnej polityki rolnej, zarządzanie nią i monitorowanie jej – Wspólna polityka rolna – zmiana rozporządzenia o wspólnej organizacji rynków i innych rozporządzeń (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego przepisy dotyczące wsparcia na podstawie planów strategicznych sporządzanych przez państwa członkowskie w ramach wspólnej polityki rolnej (planów strategicznych WPR) i finansowanych z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) i z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz uchylającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 i rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 [COM(2018)0392 - C8-0248/2018 - 2018/0216(COD)] - Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Sprawozdawca: Peter Jahr (A8-0200/2019)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylającego rozporządzenie (UE) nr 1306/2013 [COM(2018)0393 - C8-0247/2018- 2018/0217(COD)] - Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Sprawozdawczyni: Ulrike Müller (A8-0199/2019)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych, (UE) nr 1151/2012 w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych, (UE) nr 251/2014 w sprawie definicji, opisu, prezentacji, etykietowania i ochrony oznaczeń geograficznych aromatyzowanych produktów sektora wina, (UE) nr 228/2013 ustanawiające szczególne środki w dziedzinie rolnictwa na rzecz regionów najbardziej oddalonych w Unii Europejskiej i (UE) nr 229/2013 ustanawiające szczególne środki dotyczące rolnictwa dla mniejszych wysp Morza Egejskiego [COM(2018)0394 - C8-0246/2018 - 2018/0218(COD)] - Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Sprawozdawca: Eric Andrieu (A8-0198/2019)

Peter Jahr, Ulrike Müller i Eric Andrieu przedstawili swoje sprawozdania.

Głos zabrał Christophe Hansen (sprawozdawca komisji opiniodawczej ENVI).

Głos zabrał Janusz Wojciechowski (członek Komisji).

Głos zabrali: Franc Bogovič (sprawozdawca komisji opiniodawczej REGI), Younous Omarjee (sprawozdawca komisji opiniodawczej REGI), Anne Sander w imieniu grupy PPE, Iratxe García Pérez w imieniu grupy S&D i Jan Huitema w imieniu grupy Renew.

PRZEWODNICTWO: Dimitrios PAPADIMOULIS
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Mara Bizzotto w imieniu grupy ID, Martin Häusling w imieniu grupy Verts/ALE, Bert-Jan Ruissen w imieniu grupy ECR, Luke Ming Flanagan w imieniu grupy GUE/NGL, Dino Giarrusso niezrzeszony, Herbert Dorfmann, Maria Noichl, Martin Hlaváček, Gilles Lebreton, Benoît Biteau, Zbigniew Kuźmiuk, Mick Wallace, Daniela Rondinelli, Pina Picierno, Jarosław Kalinowski, Jérémy Decerle, Sylvia Limmer, Bas Eickhout, Krzysztof Jurgiel, Petros Kokkalis, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Daniel Buda, Paolo De Castro, Dacian Cioloş, Angelo Ciocca, Thomas Waitz, Mazaly Aguilar, Anja Hazekamp, Mislav Kolakušić, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Günther Sidl, Asger Christensen, Jaak Madison, Grace O'Sullivan, Veronika Vrecionová, Chris MacManus i Álvaro Amaro.

PRZEWODNICTWO: Othmar KARAS
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Jytte Guteland, Elsi Katainen, Roman Haider, Francisco Guerreiro, Emmanouil Fragkos, Eugenia Rodríguez Palop, Petri Sarvamaa, Isabel Carvalhais, Pascal Canfin, Rosanna Conte, Anna Deparnay-Grunenberg, Andrey Slabakov, Manuel Bompard, Salvatore De Meo, Carmen Avram, Atidzhe Alieva-Veli, Hélène Laporte, Pär Holmgren, Robert Roos, Balázs Hidvéghi, Clara Aguilera, Charles Goerens, Gianantonio Da Re, Beata Mazurek, Michaela Šojdrová, Hilde Vautmans, Angel Dzhambazki, Asim Ademov, Benoît Lutgen, Riho Terras, Seán Kelly, Krzysztof Hetman, Gabriel Mato, Simone Schmiedtbauer i Pernille Weiss.

Głos zabrali: Peter Jahr, Ulrike Müller i Janusz Wojciechowski.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 21 protokołu z dnia 20.10.2020 (A9-0200/2020 i A9-0198/2020), pkt 9 protokołu z dnia 21.10.2020, pkt 17 protokołu z dnia 21.10.2020, pkt 2 protokołu z dnia 22.10.2020, pkt 12 protokołu z dnia 22.10.2020, pkt 16 protokołu z dnia 22.10.2020 i pkt 3 protokołu z dnia 23.10.2020 (A9-0200/2020), pkt 3 protokołu z dnia 23.10.2020 (A9-0199/2020) (poprawki); pkt 7 protokołu z dnia 23.10.2020 (A9-0198/2020), pkt 11 protokołu z dnia 23.10.2020 (A9-0200/2020 i A9-0199/2020) (głosowanie końcowe).


6. Zmiana porządku obrad

Po zasięgnięciu opinii grup politycznych Przewodniczący zaproponował, by wyniki trzeciej części głosowania ogłoszono o godz. 23.00 zamiast następnego dnia o godz. 9.00.

Ponadto głosowania rozdzielono na części stosownie do liczby poprawek oraz wniosków o głosowanie podzielone i odrębne.

Informacje o podziale głosowania na części są dostępne na stronie internetowej Parlamentu w zakładce „Informacje i dokumenty o charakterze priorytetowym”.

Parlament wyraził zgodę na przyjęcie tej propozycji. Porządek obrad został zmieniony.

(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 12.43.)


7. Wznowienie posiedzenia

Posiedzenie zostało wznowione o godz. 13.12.


8. Ogłoszenie wyników głosowania

Przewodniczący odczytał wyniki głosowania:

Zalecenie dla Rady oraz Wiceprzewodniczącego Komisji / Wysokiego Przedstawiciela w sprawie wdrażania stałej współpracy strukturalnej (PESCO) oraz zarządzania nią
Sprawozdanie w sprawie zalecenia Parlamentu Europejskiego dla Rady oraz Wiceprzewodniczącego Komisji / Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa w sprawie wdrażania stałej współpracy strukturalnej (PESCO) oraz zarządzania nią [2020/2080(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Radosław Sikorski (A9-0165/2020)

(Wymagana zwykła większość)

POPRAWKI

Zob. Teksty przyjęte (P9_TA(2020)0278)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z dni 19, 20, 21, 22 i 23 października 2020 r., pkt 11)

Sprawozdanie z wdrażania układu o stowarzyszeniu UE z Mołdawią
Sprawozdanie z wdrażania układu o stowarzyszeniu UE z Mołdawią [2019/2201(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Dragoş Tudorache (A9-0166/2020)

(Wymagana zwykła większość)

POPRAWKI

Zob. Teksty przyjęte (P9_TA(2020)0279)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z dni 19, 20, 21, 22 i 23 października 2020 r., pkt 12)

Absolutorium za rok 2018: budżet ogólny UE – Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny
Drugie sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2018, sekcja VI – Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny [2019/2060(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Tomáš Zdechovský (A9-0188/2020)
Głosowanie nad pierwszym sprawozdaniem (A9-0078/2020) odbyło się dnia 13 maja 2020 r. (pkt 20 protokołu z dnia 13.5.2020).

(Wymagana zwykła większość)

POPRAWKA

Zob. Teksty przyjęte (P9_TA(2020)0270)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z dni 19, 20, 21, 22 i 23 października 2020 r., pkt 3)

Absolutorium za rok 2018: budżet ogólny UE – Rada Europejska i Rada
Drugie sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2018, sekcja II – Rada Europejska i Rada [2019/2057(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Tomáš Zdechovský (A9-0189/2020)
Głosowanie nad pierwszym sprawozdaniem (A9-0038/2020) odbyło się dnia 13 maja 2020 r. (pkt 20 protokołu z dnia 13.5.2020).

(Wymagana zwykła większość)

POPRAWKA

Zob. Teksty przyjęte (P9_TA(2020)0271)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z dni 19, 20, 21, 22 i 23 października 2020 r., pkt 4)

(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 13.21.)


PRZEWODNICTWO: Klára DOBREV
Wiceprzewodnicząca

9. Wznowienie posiedzenia

Posiedzenie zostało wznowione o godz. 14.30.


10. Druga część głosowania

Parlament przystąpi do głosowań końcowych nad następującymi tekstami:

—   Absolutorium za rok 2018: budżet ogólny UE – Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny
Drugie sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2018, sekcja VI – Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny [2019/2060(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Tomáš Zdechovský (A9-0188/2020)
Głosowanie nad pierwszym sprawozdaniem (A9-0078/2020) odbyło się dnia 13 maja 2020 r. (pkt 20 protokołu z dnia 13.5.2020);

—   Absolutorium za rok 2018: budżet ogólny UE – Rada Europejska i Rada
Drugie sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2018, sekcja II – Rada Europejska i Rada [2019/2057(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Tomáš Zdechovský (A9-0189/2020)
Głosowanie nad pierwszym sprawozdaniem (A9-0038/2020) odbyło się dnia 13 maja 2020 r. (pkt 20 protokołu z dnia 13.5.2020).

Parlament przystąpi do głosowania nad poprawkami do następujących dokumentów:

—   Akt prawny o usługach cyfrowych: poprawa funkcjonowania jednolitego rynku
Sprawozdanie zawierające zalecenia dla Komisji w sprawie aktu prawnego o usługach cyfrowych: poprawa funkcjonowania jednolitego rynku [2020/2018(INL)] - Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów. Sprawozdawca: Alex Agius Saliba (A9-0181/2020);

—   Akt prawny o usługach cyfrowych: dostosowanie przepisów prawa handlowego i cywilnego do podmiotów gospodarczych prowadzących działalność internetową
Sprawozdanie zawierające zalecenia dla Komisji w sprawie aktu prawnego o usługach cyfrowych: dostosowanie przepisów prawa handlowego i cywilnego do podmiotów gospodarczych prowadzących działalność internetową [2020/2019(INL)] - Komisja Prawna. Sprawozdawca: Tiemo Wölken (A9-0177/2020);

—   Ramy aspektów etycznych sztucznej inteligencji, robotyki i powiązanych z nimi technologii
Sprawozdanie zawierające zalecenia dla Komisji w sprawie ram aspektów etycznych sztucznej inteligencji, robotyki i powiązanych z nimi technologii [2020/2012(INL)] - Komisja Prawna. Sprawozdawca: Ibán García Del Blanco (A9-0186/2020);

—   Prawa własności intelektualnej w dziedzinie rozwoju technologii sztucznej inteligencji
Sprawozdanie w sprawie praw własności intelektualnej w dziedzinie rozwoju technologii sztucznej inteligencji [2020/2015(INI)] - Komisja Prawna. Sprawozdawca: Stéphane Séjourné (A9-0176/2020).

Głosowanie będzie otwarte do godz. 15.45.

Przystąpiono do głosowania.

Wyniki głosowania zostaną ogłoszone o godz. 18.15.

(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 14.31.)


PRZEWODNICTWO: Katarina BARLEY
Wiceprzewodnicząca

11. Wznowienie posiedzenia

Posiedzenie zostało wznowione o godz. 15.01.


12. Program prac Komisji na 2021 r. (debata)

Oświadczenie Komisji: Program prac Komisji na 2021 r. (2020/2772(RSP))

Maroš Šefčovič (wiceprzewodniczący Komisji) wygłosił oświadczenie.

Głos zabrali: Andrey Kovatchev w imieniu grupy PPE, Pedro Marques w imieniu grupy S&D, Malik Azmani w imieniu grupy Renew, Harald Vilimsky w imieniu grupy ID, Philippe Lamberts w imieniu grupy Verts/ALE i Dimitrios Papadimoulis w imieniu grupy GUE/NGL.

Głos zabrał Maroš Šefčovič.

Debata została zamknięta.


13. Zalecenie dla Rady, Komisji i Wiceprzewodniczącego Komisji / Wysokiego Przedstawiciela w sprawie stosunków z Białorusią (debata)

Sprawozdanie zawierające zalecenie Parlamentu Europejskiego dla Rady, Komisji i Wiceprzewodniczącego Komisji / Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa w sprawie stosunków z Białorusią [2020/2081(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Petras Auštrevičius (A9-0167/2020)

Petras Auštrevičius przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrał Josep Borrell Fontelles (wiceprzewodniczący Komisji / wysoki przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa).

Głos zabrali: Andrius Kubilius w imieniu grupy PPE, Tonino Picula w imieniu grupy S&D, Thierry Mariani w imieniu grupy ID, Viola Von Cramon-Taubadel w imieniu grupy Verts/ALE, Anna Fotyga w imieniu grupy ECR, Idoia Villanueva Ruiz w imieniu grupy GUE/NGL, Andrzej Halicki, Kati Piri, Isabel Wiseler-Lima i Miriam Lexmann.

Głos zabrali Josep Borrell Fontelles i Petras Auštrevičius.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 21 protokołu z dnia 20.10.2020 r. (poprawki); pkt 17 protokołu z dnia 21.10.2020 r. (głosowanie końcowe).


14. Zalecenie dla Wiceprzewodniczącego Komisji / Wysokiego Przedstawiciela i Rady dotyczące przygotowań do procedury przeglądu Układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej (NPT) w 2020 r., kontroli broni jądrowej i wariantów rozbrojenia jądrowego (debata)

Sprawozdanie w sprawie zalecenia Parlamentu Europejskiego dla Rady oraz Wiceprzewodniczącego Komisji / Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa w sprawie przygotowań do przeglądu Układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej, który zostanie przeprowadzony w 2020 r., kontroli broni jądrowej i opcji rozbrojenia nuklearnego [2020/2004(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Sven Mikser (A9-0020/2020)

Sven Mikser przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrał Josep Borrell Fontelles (wiceprzewodniczący Komisji / wysoki przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa).

Głos zabrali: Lukas Mandl w imieniu grupy PPE, Andreas Schieder w imieniu grupy S&D, Petras Auštrevičius w imieniu grupy Renew, Jérôme Rivière w imieniu grupy ID, Mounir Satouri w imieniu grupy Verts/ALE i Özlem Demirel w imieniu grupy GUE/NGL.

PRZEWODNICTWO: Heidi HAUTALA
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrał Fabio Massimo Castaldo niezrzeszony.

Głos zabrał Josep Borrell Fontelles.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 21 protokołu z dnia 20.10.2020 r. (poprawki); pkt 17 protokołu z dnia 21.10.2020 r. (głosowanie końcowe).


15. Brutalność policji w UE (debata)

Oświadczenia Rady i Komisji: Brutalność policji w UE (2020/2823(RSP))

Michael Roth (urzędujący przewodniczący Rady) i Ylva Johansson (członkini Komisji) wygłosili oświadczenia.

Głos zabrali: Vladimír Bilčík w imieniu grupy PPE, Birgit Sippel w imieniu grupy S&D, Sophia in 't Veld w imieniu grupy Renew, Lars Patrick Berg w imieniu grupy ID, Diana Riba i Giner w imieniu grupy Verts/ALE, Lucia Ďuriš Nicholsonová w imieniu grupy ECR, Clare Daly w imieniu grupy GUE/NGL, Ivan Štefanec, Kathleen Van Brempt, Michal Šimečka, Silvia Sardone, Alviina Alametsä, Joachim Stanisław Brudziński, Robert Hajšel, Jérôme Rivière, Patryk Jaki, Assita Kanko, Angel Dzhambazki i Antoni Comín i Oliveres.

Głos zabrali Ylva Johansson i Michael Roth.

Debata została zamknięta.

(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 17.30.)


16. Wznowienie posiedzenia

Posiedzenie zostało wznowione o godz. 18.18.


17. Ogłoszenie wyników głosowania

Przewodnicząca odczytała wyniki głosowania:

Absolutorium za rok 2018: budżet ogólny UE – Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny
Drugie sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2018, sekcja VI – Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny [2019/2060(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Tomáš Zdechovský (A9-0188/2020)
Głosowanie nad pierwszym sprawozdaniem (A9-0078/2020) odbyło się dnia 13 maja 2020 r. (pkt 20 protokołu z dnia 13.5.2020).

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P9_TA(2020)0270)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z dni 19, 20, 21, 22 i 23 października 2020 r., pkt 3)

Absolutorium za rok 2018: budżet ogólny UE – Rada Europejska i Rada
Drugie sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2018, sekcja II – Rada Europejska i Rada [2019/2057(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Tomáš Zdechovský (A9-0189/2020)
Głosowanie nad pierwszym sprawozdaniem (A9-0038/2020) odbyło się dnia 13 maja 2020 r. (pkt 20 protokołu z dnia 13.5.2020).

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P9_TA(2020)0271)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z dni 19, 20, 21, 22 i 23 października 2020 r., pkt 4)

Akt prawny o usługach cyfrowych: poprawa funkcjonowania jednolitego rynku
Sprawozdanie zawierające zalecenia dla Komisji w sprawie aktu prawnego o usługach cyfrowych: poprawa funkcjonowania jednolitego rynku [2020/2018(INL)] - Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów. Sprawozdawca: Alex Agius Saliba (A9-0181/2020)

(Wymagana zwykła większość)

POPRAWKI

Zob. Teksty przyjęte (P9_TA(2020)0272)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z dni 19, 20, 21, 22 i 23 października 2020 r., pkt 5)

Akt prawny o usługach cyfrowych: dostosowanie przepisów prawa handlowego i cywilnego do podmiotów gospodarczych prowadzących działalność internetową
Sprawozdanie zawierające zalecenia dla Komisji w sprawie aktu prawnego o usługach cyfrowych: dostosowanie przepisów prawa handlowego i cywilnego do podmiotów gospodarczych prowadzących działalność internetową [2020/2019(INL)] - Komisja Prawna. Sprawozdawca: Tiemo Wölken (A9-0177/2020)

(Wymagana zwykła większość)

POPRAWKI

Zob. Teksty przyjęte (P9_TA(2020)0273)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z dni 19, 20, 21, 22 i 23 października 2020 r., pkt 6)

Ramy aspektów etycznych sztucznej inteligencji, robotyki i powiązanych z nimi technologii
Sprawozdanie zawierające zalecenia dla Komisji w sprawie ram aspektów etycznych sztucznej inteligencji, robotyki i powiązanych z nimi technologii [2020/2012(INL)] - Komisja Prawna. Sprawozdawca: Ibán García Del Blanco (A9-0186/2020)

(Wymagana zwykła większość)

POPRAWKI

Zob. Teksty przyjęte (P9_TA(2020)0275)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z dni 19, 20, 21, 22 i 23 października 2020 r., pkt 8)

Prawa własności intelektualnej w dziedzinie rozwoju technologii sztucznej inteligencji
Sprawozdanie w sprawie praw własności intelektualnej w dziedzinie rozwoju technologii sztucznej inteligencji [2020/2015(INI)] - Komisja Prawna. Sprawozdawca: Stéphane Séjourné (A9-0176/2020)

(Wymagana zwykła większość)

POPRAWKI

Zob. Teksty przyjęte (P9_TA(2020)0277)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z dni 19, 20, 21, 22 i 23 października 2020 r., pkt 10)


PRZEWODNICTWO: Marcel KOLAJA
Wiceprzewodniczący

18. Wznowienie posiedzenia

Posiedzenie zostało wznowione o godz. 20.00.


19. Trzecia część głosowania

Parlament przystąpi do głosowania nad poprawkami do następujących dokumentów:

—   Wspólna polityka rolna – wsparcie na podstawie planów strategicznych sporządzanych przez państwa członkowskie i finansowanych z EFRG i EFRROW ***I
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego przepisy dotyczące wsparcia na podstawie planów strategicznych sporządzanych przez państwa członkowskie w ramach wspólnej polityki rolnej (planów strategicznych WPR) i finansowanych z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) i z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz uchylającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 i rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 [COM(2018)0392 - C8-0248/2018 - 2018/0216(COD)] - Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Sprawozdawca: Peter Jahr (A8-0200/2019);

—   Finansowanie wspólnej polityki rolnej, zarządzanie nią i monitorowanie jej ***I
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylającego rozporządzenie (UE) nr 1306/2013 [COM(2018)0393 - C8-0247/2018- 2018/0217(COD)] - Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Sprawozdawczyni: Ulrike Müller (A8-0199/2019).

Parlament przystąpi do głosowań końcowych nad następującymi tekstami:

—   Akt prawny o usługach cyfrowych: poprawa funkcjonowania jednolitego rynku
Sprawozdanie zawierające zalecenia dla Komisji w sprawie aktu prawnego o usługach cyfrowych: poprawa funkcjonowania jednolitego rynku [2020/2018(INL)] - Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów. Sprawozdawca: Alex Agius Saliba (A9-0181/2020);

—   Akt prawny o usługach cyfrowych: dostosowanie przepisów prawa handlowego i cywilnego do podmiotów gospodarczych prowadzących działalność internetową
Sprawozdanie zawierające zalecenia dla Komisji w sprawie aktu prawnego o usługach cyfrowych: dostosowanie przepisów prawa handlowego i cywilnego do podmiotów gospodarczych prowadzących działalność internetową [2020/2019(INL)] - Komisja Prawna. Sprawozdawca: Tiemo Wölken (A9-0177/2020);

—   Akt prawny o usługach cyfrowych i związane z nim kwestie z zakresu praw podstawowych
Sprawozdanie w sprawie aktu prawnego o usługach cyfrowych i związanych z nim kwestii z zakresu praw podstawowych [2020/2022(INI)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Kris Peeters (A9-0172/2020);

—   Ramy aspektów etycznych sztucznej inteligencji, robotyki i powiązanych z nimi technologii
Sprawozdanie zawierające zalecenia dla Komisji w sprawie ram aspektów etycznych sztucznej inteligencji, robotyki i powiązanych z nimi technologii [2020/2012(INL)] - Komisja Prawna. Sprawozdawca: Ibán García Del Blanco (A9-0186/2020);

—   System odpowiedzialności cywilnej za sztuczną inteligencję
Sprawozdanie zawierające zalecenia dla Komisji w sprawie systemu odpowiedzialności cywilnej za sztuczną inteligencję [2020/2014(INL)] - Komisja Prawna. Sprawozdawca: Axel Voss (A9-0178/2020);

—   Prawa własności intelektualnej w dziedzinie rozwoju technologii sztucznej inteligencji
Sprawozdanie w sprawie praw własności intelektualnej w dziedzinie rozwoju technologii sztucznej inteligencji [2020/2015(INI)] - Komisja Prawna. Sprawozdawca: Stéphane Séjourné (A9-0176/2020);

—   Zalecenie dla Rady oraz Wiceprzewodniczącego Komisji / Wysokiego Przedstawiciela w sprawie wdrażania stałej współpracy strukturalnej (PESCO) oraz zarządzania nią
Sprawozdanie w sprawie zalecenia Parlamentu Europejskiego dla Rady oraz Wiceprzewodniczącego Komisji / Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa w sprawie wdrażania stałej współpracy strukturalnej (PESCO) oraz zarządzania nią [2020/2080(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Radosław Sikorski (A9-0165/2020);

—   Sprawozdanie z wdrażania układu o stowarzyszeniu UE z Mołdawią
Sprawozdanie z wdrażania układu o stowarzyszeniu UE z Mołdawią [2019/2201(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Dragoş Tudorache (A9-0166/2020).

Parlament przystąpi do głosowania nad poprawkami do następujących dokumentów:

—   Zalecenie dla Rady, Komisji i Wiceprzewodniczącego Komisji / Wysokiego Przedstawiciela w sprawie stosunków z Białorusią
Sprawozdanie zawierające zalecenie Parlamentu Europejskiego dla Rady, Komisji i Wiceprzewodniczącego Komisji / Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa w sprawie stosunków z Białorusią [2020/2081(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Petras Auštrevičius (A9-0167/2020);

—   Zalecenie dla Wiceprzewodniczącego Komisji / Wysokiego Przedstawiciela i Rady dotyczące przygotowań do procedury przeglądu Układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej (NPT) w 2020 r., kontroli broni jądrowej i wariantów rozbrojenia jądrowego
Sprawozdanie w sprawie zalecenia Parlamentu Europejskiego dla Rady oraz Wiceprzewodniczącego Komisji / Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa w sprawie przygotowań do przeglądu Układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej, który zostanie przeprowadzony w 2020 r., kontroli broni jądrowej i opcji rozbrojenia nuklearnego [2020/2004(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Sven Mikser (A9-0020/2020).

Głosowanie będzie otwarte do godz. 21.15.

Przystąpiono do głosowania.

Wyniki głosowania zostaną ogłoszone o godz. 23.00.

(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 20.01.)


PRZEWODNICTWO: Othmar KARAS
Wiceprzewodniczący

20. Wznowienie posiedzenia

Posiedzenie zostało wznowione o godz. 23.00.


21. Ogłoszenie wyników głosowania

Przewodniczący odczytał wyniki głosowania:

Wspólna polityka rolna – wsparcie na podstawie planów strategicznych sporządzanych przez państwa członkowskie i finansowanych z EFRG i EFRROW ***I
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego przepisy dotyczące wsparcia na podstawie planów strategicznych sporządzanych przez państwa członkowskie w ramach wspólnej polityki rolnej (planów strategicznych WPR) i finansowanych z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) i z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz uchylającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 i rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 [COM(2018)0392 - C8-0248/2018 - 2018/0216(COD)] - Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Sprawozdawca: Peter Jahr (A8-0200/2019)

(Wymagana zwykła większość)

POPRAWKI

Zob. Teksty przyjęte (P9_TA(2020)0287)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z dni 19, 20, 21, 22 i 23 października 2020 r., pkt 21)

Finansowanie wspólnej polityki rolnej, zarządzanie nią i monitorowanie jej ***I
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylającego rozporządzenie (UE) nr 1306/2013 [COM(2018)0393 - C8-0247/2018- 2018/0217(COD)] - Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Sprawozdawczyni: Ulrike Müller (A8-0199/2019)

(Wymagana zwykła większość)

POPRAWKI

Zob. Teksty przyjęte (P9_TA(2020)0288)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z dni 19, 20, 21, 22 i 23 października 2020 r., pkt 22)

Akt prawny o usługach cyfrowych: poprawa funkcjonowania jednolitego rynku
Sprawozdanie zawierające zalecenia dla Komisji w sprawie aktu prawnego o usługach cyfrowych: poprawa funkcjonowania jednolitego rynku [2020/2018(INL)] - Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów. Sprawozdawca: Alex Agius Saliba (A9-0181/2020)

(Wymagana większość głosów posłów do Parlamentu)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P9_TA(2020)0272)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z dni 19, 20, 21, 22 i 23 października 2020 r., pkt 5)

Akt prawny o usługach cyfrowych: dostosowanie przepisów prawa handlowego i cywilnego do podmiotów gospodarczych prowadzących działalność internetową
Sprawozdanie zawierające zalecenia dla Komisji w sprawie aktu prawnego o usługach cyfrowych: dostosowanie przepisów prawa handlowego i cywilnego do podmiotów gospodarczych prowadzących działalność internetową [2020/2019(INL)] - Komisja Prawna. Sprawozdawca: Tiemo Wölken (A9-0177/2020)

(Wymagana większość głosów posłów do Parlamentu)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P9_TA(2020)0273)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z dni 19, 20, 21, 22 i 23 października 2020 r., pkt 6)

Akt prawny o usługach cyfrowych i związane z nim kwestie z zakresu praw podstawowych
Sprawozdanie w sprawie aktu prawnego o usługach cyfrowych i związanych z nim kwestii z zakresu praw podstawowych [2020/2022(INI)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Kris Peeters (A9-0172/2020)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P9_TA(2020)0274)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z dni 19, 20, 21, 22 i 23 października 2020 r., pkt 7)

Ramy aspektów etycznych sztucznej inteligencji, robotyki i powiązanych z nimi technologii
Sprawozdanie zawierające zalecenia dla Komisji w sprawie ram aspektów etycznych sztucznej inteligencji, robotyki i powiązanych z nimi technologii [2020/2012(INL)] - Komisja Prawna. Sprawozdawca: Ibán García Del Blanco (A9-0186/2020)

(Wymagana większość głosów posłów do Parlamentu)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P9_TA(2020)0275)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z dni 19, 20, 21, 22 i 23 października 2020 r., pkt 8)

System odpowiedzialności cywilnej za sztuczną inteligencję
Sprawozdanie zawierające zalecenia dla Komisji w sprawie systemu odpowiedzialności cywilnej za sztuczną inteligencję [2020/2014(INL)] - Komisja Prawna. Sprawozdawca: Axel Voss (A9-0178/2020)

(Wymagana większość głosów posłów do Parlamentu)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P9_TA(2020)0276)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z dni 19, 20, 21, 22 i 23 października 2020 r., pkt 9)

Prawa własności intelektualnej w dziedzinie rozwoju technologii sztucznej inteligencji
Sprawozdanie w sprawie praw własności intelektualnej w dziedzinie rozwoju technologii sztucznej inteligencji [2020/2015(INI)] - Komisja Prawna. Sprawozdawca: Stéphane Séjourné (A9-0176/2020)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P9_TA(2020)0277)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z dni 19, 20, 21, 22 i 23 października 2020 r., pkt 10)

Zalecenie dla Rady oraz Wiceprzewodniczącego Komisji / Wysokiego Przedstawiciela w sprawie wdrażania stałej współpracy strukturalnej (PESCO) oraz zarządzania nią
Sprawozdanie w sprawie zalecenia Parlamentu Europejskiego dla Rady oraz Wiceprzewodniczącego Komisji / Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa w sprawie wdrażania stałej współpracy strukturalnej (PESCO) oraz zarządzania nią [2020/2080(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Radosław Sikorski (A9-0165/2020)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P9_TA(2020)0278)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z dni 19, 20, 21, 22 i 23 października 2020 r., pkt 11)

Sprawozdanie z wdrażania układu o stowarzyszeniu UE z Mołdawią
Sprawozdanie z wdrażania układu o stowarzyszeniu UE z Mołdawią [2019/2201(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Dragoş Tudorache (A9-0166/2020)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P9_TA(2020)0279)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z dni 19, 20, 21, 22 i 23 października 2020 r., pkt 12)

Zalecenie dla Rady, Komisji i Wiceprzewodniczącego Komisji / Wysokiego Przedstawiciela w sprawie stosunków z Białorusią
Sprawozdanie zawierające zalecenie Parlamentu Europejskiego dla Rady, Komisji i Wiceprzewodniczącego Komisji / Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa w sprawie stosunków z Białorusią [2020/2081(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Petras Auštrevičius (A9-0167/2020)

(Wymagana zwykła większość)

POPRAWKI

Zob. Teksty przyjęte (P9_TA(2020)0280)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z dni 19, 20, 21, 22 i 23 października 2020 r., pkt 13)

Zalecenie dla Wiceprzewodniczącego Komisji / Wysokiego Przedstawiciela i Rady dotyczące przygotowań do procedury przeglądu Układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej (NPT) w 2020 r., kontroli broni jądrowej i wariantów rozbrojenia jądrowego
Sprawozdanie w sprawie zalecenia Parlamentu Europejskiego dla Rady oraz Wiceprzewodniczącego Komisji / Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa w sprawie przygotowań do przeglądu Układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej, który zostanie przeprowadzony w 2020 r., kontroli broni jądrowej i opcji rozbrojenia nuklearnego [2020/2004(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Sven Mikser (A9-0020/2020)

(Wymagana zwykła większość)

POPRAWKI

Zob. Teksty przyjęte (P9_TA(2020)0281)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z dni 19, 20, 21, 22 i 23 października 2020 r., pkt 14)


22. Wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu

Pisemne wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu:

Pisemne wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu w rozumieniu art. 194 Regulaminu figurują na stronach zarezerwowanych dla posłów na stronie internetowej Parlamentu.

W drodze wyjątku przyjmuje się wyjaśnienia o długości do 400 słów.


23. Korekty i zamiary głosowania

Korekty głosowania i zamiary głosowania są zawarte w dokumencie „Wyniki głosowań imiennych” załączonym do protokołu posiedzenia i dostępnym na stronie internetowej Parlamentu. Są one publikowane jedynie tytułem informacji i nie wpływają na wynik głosowania ogłoszony na posiedzeniu plenarnym.

Dokument ten jest regularnie aktualizowany przez maksymalnie dwa tygodnie po zakończeniu sesji miesięcznej.

Po upływie tego terminu lista korekt i zamiarów głosowania zostaje zamknięta, przetłumaczona i opublikowana w Dzienniku Urzędowym.


24. Porządek obrad następnego posiedzenia

Ustalono porządek obrad posiedzenia w następnym dniu (dokument „Porządek obrad” PE 659.661/OJME).


25. Zamknięcie posiedzenia

Posiedzenie zostało zamknięte o godz. 23.12.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

Sekretarz generalny

Przewodniczący


LISTA OBECNOŚCI

Obecni:

Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Agius Saliba Alex, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Alieva-Veli Atidzhe, Anderson Christine, Andrews Barry, Andrieu Eric, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Arias Echeverría Pablo, Arłukowicz Bartosz, Arvanitis Konstantinos, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Belka Marek, Benifei Brando, Bentele Hildegard, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Biteau Benoît, Blaga Vasile, Bloss Michael, Bocskor Andrea, Bogovič Franc, Bompard Manuel, Borchia Paolo, Botoş Vlad-Marius, Boyer Gilles, Brudziński Joachim Stanisław, Buchheit Markus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carême Damien, Casa David, Castaldo Fabio Massimo, Cavazzini Anna, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chaibi Leila, Chastel Olivier, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Corrao Ignazio, Crețu Corina, Cseh Katalin, Czarnecki Ryszard, Dalunde Jakop G., Daly Clare, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, De Castro Paolo, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, De Man Filip, Demirel Özlem, Deparnay-Grunenberg Anna, Dobrev Klára, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Dzhambazki Angel, Eppink Derk Jan, Eroglu Engin, Falcă Gheorghe, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Flego Valter, Fotyga Anna, Fourlas Loucas, Fragkos Emmanouil, Frankowski Tomasz, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Gál Kinga, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Geese Alexandra, Georgiou Giorgos, Geuking Helmut, Giarrusso Dino, Giegold Sven, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Gozi Sandro, de Graaff Marcel, Grapini Maria, Griset Catherine, Gruffat Claude, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Hahn Svenja, Haider Roman, Hajšel Robert, Hakkarainen Teuvo, Halicki Andrzej, Hansen Christophe, Häusling Martin, Hautala Heidi, Hazekamp Anja, Heide Hannes, Heinäluoma Eero, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hidvéghi Balázs, Hlaváček Martin, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Hortefeux Brice, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Huitema Jan, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jamet France, Jurgiel Krzysztof, Jurzyca Eugen, Juvin Herve, Kaili Eva, Kaljurand Marina, Kammerevert Petra, Kanko Assita, Karas Othmar, Karski Karol, Kelleher Billy, Kelly Seán, Kempa Beata, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kohut Łukasz, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kountoura Elena, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kuźmiuk Zbigniew, Kyrtsos Georgios, Kyuchyuk Ilhan, Lacapelle Jean-Lin, Lagodinsky Sergey, Lagos Ioannis, de Lange Esther, Laporte Hélène, Larrouturou Pierre, Lebreton Gilles, Lenaers Jeroen, Liberadzki Bogusław, Limmer Sylvia, Lins Norbert, Loiseau Nathalie, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López-Istúriz White Antonio, Luena César, Lutgen Benoît, MacManus Chris, Madison Jaak, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Mavrides Costas, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mebarek Nora, Melbārde Dace, Meuthen Jörg, Mikser Sven, Miller Leszek, Molnár Csaba, Montserrat Dolors, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Niinistö Ville, Noichl Maria, Oetjen Jan-Christoph, Olivier Philippe, Omarjee Younous, O'Sullivan Grace, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Papadakis Demetris, Papadimoulis Dimitrios, Pedicini Piernicola, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Pereira Sandra, Picierno Pina, Pieper Markus, Pignedoli Sabrina, Pirbakas Maxette, Pîslaru Dragoş, Pollák Peter, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Procaccini Nicola, Puigdemont i Casamajó Carles, Rafalska Elżbieta, Regner Evelyn, Reil Guido, Reintke Terry, Ries Frédérique, Ripa Manuela, Riquet Dominique, Rivière Jérôme, Rodríguez Palop Eugenia, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Ros Sempere Marcos, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Saryusz-Wolski Jacek, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schmiedtbauer Simone, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Sidl Günther, Silva Pereira Pedro, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Sokol Tomislav, Solís Pérez Susana, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stanishev Sergei, Štefanec Ivan, Strugariu Ramona, Szydło Beata, Tarabella Marc, Tarczyński Dominik, Tardino Annalisa, Terras Riho, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Tomac Eugen, Toom Yana, Tóth Edina, Tovaglieri Isabella, Trócsányi László, Tudorache Dragoş, Tudose Mihai, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Van Overtveldt Johan, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Vincze Loránt, Von Cramon-Taubadel Viola, Voss Axel, Vuolo Lucia, Waitz Thomas, Wallace Mick, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zagorakis Theodoros, Zambelli Stefania, Zarzalejos Javier, Zdechovský Tomáš, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana

Nieobecność usprawiedliwiona:

Beňová Monika, Maydell Eva, Ochojska Janina, Rougé André

W związku z pandemią COVID-19 wprowadzono zdalny system głosowania (zob. Decyzja Prezydium z dnia 20 marca 2020 r. uzupełniająca decyzję z dnia 3 maja 2004 r. w sprawie zasad głosowania). Nazwiska posłów, którzy wzięli udział w głosowaniu, zapisano w dokumencie „Wyniki głosowania imiennego” załączonym do protokołu posiedzenia i dostępnym na stronie internetowej Parlamentu.

Ostatnia aktualizacja: 28 października 2021Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności