Kazalo 
Zapisnik
XML 159kPDF 277kWORD 71k
Torek, 20. oktober 2020 - Bruselj
1.Otvoritev seje
 2.Razglasitev izidov glasovanja
 3.Nadaljevanje seje
 4.Prvi čas glasovanja
 5.Skupna kmetijska politika – podpora za strateške načrte, ki jih pripravijo države članice in se financirajo iz EKJS in EKSRP - Skupna kmetijska politika: financiranje, upravljanje in spremljanje - Skupna kmetijska politika – sprememba uredbe o skupni ureditvi trgov kmetijskih proizvodov in drugih uredb (razprava)
 6.Sprememba dnevnega reda
 7.Nadaljevanje seje
 8.Razglasitev izidov glasovanja
 9.Nadaljevanje seje
 10.Drugi čas glasovanja
 11.Nadaljevanje seje
 12.Delovni program Komisije za leto 2021 (razprava)
 13.Priporočilo Svetu, Komisiji in podpredsedniku Komisije/visokemu predstavniku Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko o odnosih z Belorusijo (razprava)
 14.Priporočilo visokemu predstavniku in Svetu v zvezi s pripravo desetega postopka pregleda Pogodbe o neširjenju jedrskega orožja (NPT), nadzorom nad jedrskim orožjem in možnostmi jedrskega razoroževanja (razprava)
 15.Policijsko nasilje v EU (razprava)
 16.Nadaljevanje seje
 17.Razglasitev izidov glasovanja
 18.Nadaljevanje seje
 19.Tretji čas glasovanja
 20.Nadaljevanje seje
 21.Razglasitev izidov glasovanja
 22.Obrazložitve glasovanja
 23.Popravki in namere glasovanj
 24.Dnevni red naslednje seje
 25.Zaključek seje
 SEZNAM NAVZOČIH


PREDSEDSTVO: Pedro SILVA PEREIRA
podpredsednik

1. Otvoritev seje

Seja se je začela ob 9.01.


2. Razglasitev izidov glasovanja

Predsednik je prebral izide glasovanja:

Sprememba Uredbe (EU) št. 168/2013 glede posebnih ukrepov za vozila kategorije L iz zaključka serije kot odziv na izbruh COVID-19 ***I
Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 168/2013 glede posebnih ukrepov za vozila kategorije L iz zaključka serije kot odziv na izbruh COVID-19 [COM(2020)0491 - C9-0285/2020 - 2020/0251(COD)] - Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov. Poročevalka: Maria Grapini (A9-0190/2020)

(potrebna navadna večina)

PREDLOG KOMISIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P9_TA(2020)0268)
(Podrobnosti glasovanja: priloga "Izidi glasovanja" z dne 19., 20., 21., 22. in 23. oktobra 2020, točka 1)

Prva obravnava v Parlamentu je s tem zaključena.

Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji – EGF/2020/001 ES/Galicia shipbuilding ancillary sectors - Španija
Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji na podlagi vloge Španije – EGF/2020/001 ES/Galicia shipbuilding ancillary sectors [COM(2020)0485 - C9-0294/2020 - 2020/1996(BUD)] - Odbor za proračun. Poročevalka: Valérie Hayer (A9-0192/2020)

(potrebna kvalificirana večina in tri petine oddanih glasov)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P9_TA(2020)0269)
(Podrobnosti glasovanja: priloga "Izidi glasovanja" z dne 19., 20., 21., 22. in 23. oktobra 2020, točka 2)

Razrešnica 2018: Splošni proračun EU – Evropski ekonomsko-socialni odbor
Drugo poročilo o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2018, oddelek VI – Evropski ekonomsko-socialni odbor [2019/2060(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Tomáš Zdechovský (A9-0188/2020)
Glasovanje o prvem poročilu (A9-0078/2020) je potekalo 13. maja 2020 (točka 20 zapisnika z dne 13.5.2020).

(potrebna navadna večina)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P9_TA(2020)0270)

Razrešnica je zavrnjena (glej prilogo V, člen 5(2), točka b) Poslovnika).

(Podrobnosti glasovanja: priloga "Izidi glasovanja" z dne 19., 20., 21., 22. in 23. oktobra 2020, točka 3)

Razrešnica 2018: Splošni proračun EU – Evropski svet in Svet
Drugo poročilo o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2018, oddelek II – Evropski svet in Svet [2019/2057(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Tomáš Zdechovský (A9-0189/2020)
Glasovanje o prvem poročilu (A9-0038/2020) je potekalo 13. maja 2020 (točka 20 zapisnika z dne 13.5.2020).

(potrebna navadna večina)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P9_TA(2020)0271)

Razrešnica je zavrnjena (glej prilogo V, člen 5(2), točka b) Poslovnika).

(Podrobnosti glasovanja: priloga "Izidi glasovanja" z dne 19., 20., 21., 22. in 23. oktobra 2020, točka 4)

(Seja je bila prekinjena ob 09.03.)


3. Nadaljevanje seje

Seja se je nadaljevala ob 09.17.


4. Prvi čas glasovanja

Parlament bo glasoval o predlogih sprememb:

—   Priporočilo Svetu in podpredsedniku Komisije/visokemu predstavniku Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko v zvezi z izvajanjem in upravljanjem stalnega strukturnega sodelovanja (PESCO)
Poročilo o priporočilu Evropskega parlamenta Svetu in podpredsedniku Komisije/visokemu predstavniku Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko v zvezi z izvajanjem in upravljanjem stalnega strukturnega sodelovanja (PESCO) [2020/2080(INI)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalec: Radosław Sikorski (A9-0165/2020);

—   Poročilo o izvajanju pridružitvenega sporazuma EU z Republiko Moldavijo
Poročilo o izvajanju pridružitvenega sporazuma EU z Republiko Moldavijo [2019/2201(INI)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalec: Dragoş Tudorache (A9-0166/2020);

—   Razrešnica 2018: Splošni proračun EU – Evropski ekonomsko-socialni odbor
Drugo poročilo o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2018, oddelek VI – Evropski ekonomsko-socialni odbor [2019/2060(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Tomáš Zdechovský (A9-0188/2020)
Glasovanje o prvem poročilu (A9-0078/2020) je potekalo 13. maja 2020 (točka 20 zapisnika z dne 13.5.2020);

—   Razrešnica 2018: Splošni proračun EU – Evropski svet in Svet
Drugo poročilo o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2018, oddelek II – Evropski svet in Svet [2019/2057(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Tomáš Zdechovský (A9-0189/2020)
Glasovanje o prvem poročilu (A9-0038/2020) je potekalo 13. maja 2020 (točka 20 zapisnika z dne 13.5.2020).

Govoril je Tomáš Zdechovský (poročevalec), ki je podal izjavo v skladu s členom 159(4) Poslovnika.

Glasovanje je odprto do 10.30.

Glasovanje se je začelo.

Rezultati glasovanja bodo objavljeni ob 13.00.


5. Skupna kmetijska politika – podpora za strateške načrte, ki jih pripravijo države članice in se financirajo iz EKJS in EKSRP - Skupna kmetijska politika: financiranje, upravljanje in spremljanje - Skupna kmetijska politika – sprememba uredbe o skupni ureditvi trgov kmetijskih proizvodov in drugih uredb (razprava)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi pravil o podpori za strateške načrte, ki jih pripravijo države članice v okviru skupne kmetijske politike (strateški načrti SKP) in se financirajo iz Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS) in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) ter o razveljavitvi Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta in Uredbe (EU) št. 1307/2013 Evropskega parlamenta in Sveta [COM(2018)0392 - C8-0248/2018 - 2018/0216(COD)] - Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja. Poročevalec: Peter Jahr (A8-0200/2019)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike ter razveljavitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 [COM(2018)0393 - C8-0247/2018- 2018/0217(COD)] - Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja. Poročevalka: Ulrike Müller (A8-0199/2019)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi uredb (EU) št. 1308/2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov, (EU) št. 1151/2012 o shemah kakovosti kmetijskih proizvodov in živil, (EU) št. 251/2014 o opredelitvi, opisu, predstavitvi, označevanju in zaščiti geografskih označb aromatiziranih vinskih proizvodov, (EU) št. 228/2013 o posebnih ukrepih za kmetijstvo v najbolj oddaljenih regijah Unije in (EU) št. 229/2013 o posebnih ukrepih za kmetijstvo v korist manjših egejskih otokov [COM(2018)0394 - C8-0246/2018 - 2018/0218(COD)] - Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja. Poročevalec: Eric Andrieu (A8-0198/2019)

Peter Jahr, Ulrike Müller in Eric Andrieu so predstavili poročila.

Govoril je Christophe Hansen (pripravljavec mnenja odbora ENVI).

Govoril je Janusz Wojciechowski (član Komisije).

Govorili so Franc Bogovič (pripravljavec mnenja odbora REGI), Younous Omarjee (pripravljavec mnenja odbora REGI), Anne Sander v imenu skupine PPE, Iratxe García Pérez v imenu skupine S&D, in Jan Huitema v imenu skupine Renew.

PREDSEDSTVO: Dimitrios PAPADIMOULIS
podpredsednik

Govorili so Mara Bizzotto v imenu skupine ID, Martin Häusling v imenu skupine Verts/ALE, Bert-Jan Ruissen v imenu skupine ECR, Luke Ming Flanagan v imenu skupine GUE/NGL, Dino Giarrusso (samostojni poslanec), Herbert Dorfmann, Maria Noichl, Martin Hlaváček, Gilles Lebreton, Benoît Biteau, Zbigniew Kuźmiuk, Mick Wallace, Daniela Rondinelli, Pina Picierno, Jarosław Kalinowski, Jérémy Decerle, Sylvia Limmer, Bas Eickhout, Krzysztof Jurgiel, Petros Kokkalis, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Daniel Buda, Paolo De Castro, Dacian Cioloş, Angelo Ciocca, Thomas Waitz, Mazaly Aguilar, Anja Hazekamp, Mislav Kolakušić, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Günther Sidl, Asger Christensen, Jaak Madison, Grace O'Sullivan, Veronika Vrecionová, Chris MacManus in Álvaro Amaro.

PREDSEDSTVO: Othmar KARAS
podpredsednik

Govorili so Jytte Guteland, Elsi Katainen, Roman Haider, Francisco Guerreiro, Emmanouil Fragkos, Eugenia Rodríguez Palop, Petri Sarvamaa, Isabel Carvalhais, Pascal Canfin, Rosanna Conte, Anna Deparnay-Grunenberg, Andrey Slabakov, Manuel Bompard, Salvatore De Meo, Carmen Avram, Atidzhe Alieva-Veli, Hélène Laporte, Pär Holmgren, Robert Roos, Balázs Hidvéghi, Clara Aguilera, Charles Goerens, Gianantonio Da Re, Beata Mazurek, Michaela Šojdrová, Hilde Vautmans, Angel Dzhambazki, Asim Ademov, Benoît Lutgen, Riho Terras, Seán Kelly, Krzysztof Hetman, Gabriel Mato, Simone Schmiedtbauer in Pernille Weiss.

Govorili so Peter Jahr, Ulrike Müller in Janusz Wojciechowski.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 21 zapisnika z dne 20.10.2020 (A9-0200/2020 in A9-0198/2020), točka 9 zapisnika z dne 21.10.2020, točka 17 zapisnika z dne 21.10.2020, točka 2 zapisnika z dne 22.10.2020, točka 12 zapisnika z dne 22.10.2020, točka 16 zapisnika z dne 22.10.2020 in točka 3 zapisnika z dne 23.10.2020 (A9-0200/2020), točka 3 zapisnika z dne 23.10.2020 (A9-0199/2020) (predlogi sprememb); točka 7 zapisnika z dne 23.10.2020 (A9-0198/2020), točka 11 zapisnika z dne 23.10.2020 (A9-0200/2020 in A9-0199/2020) (končno glasovanje).


6. Sprememba dnevnega reda

Po posvetovanju s političnimi skupinami je predsednik predlagal, naj se izid tretjega časa glasovanja objavi danes zvečer ob 23.00 namesto jutri zjutraj ob 9.00.

Poleg tega je bilo glasovanje razdeljeno na več delov zaradi velikega števila predlogov sprememb in velikega števila zahtev za glasovanje po delih in ločeno glasovanje.

Informacije o razdelitvi glasovanja na posamezne dele so na voljo na spletišču Parlamenta pod naslovom „Informacije in prednostni dokumenti“.

Parlament se je strinjal s temi predlogi. Tako je bil spremenjen dnevni red.

(Seja je bila prekinjena ob 12.43.)


7. Nadaljevanje seje

Seja se je nadaljevala ob 13.12.


8. Razglasitev izidov glasovanja

Predsednik je prebral izide glasovanja:

Priporočilo Svetu in podpredsedniku Komisije/visokemu predstavniku Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko v zvezi z izvajanjem in upravljanjem stalnega strukturnega sodelovanja (PESCO)
Poročilo o priporočilu Evropskega parlamenta Svetu in podpredsedniku Komisije/visokemu predstavniku Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko v zvezi z izvajanjem in upravljanjem stalnega strukturnega sodelovanja (PESCO) [2020/2080(INI)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalec: Radosław Sikorski (A9-0165/2020)

(potrebna navadna večina)

PREDLOGI SPREMEMB

Glej sprejeta besedila (P9_TA(2020)0278)
(Podrobnosti glasovanja: priloga "Izidi glasovanja" z dne 19., 20., 21., 22. in 23. oktobra 2020, točka 11)

Poročilo o izvajanju pridružitvenega sporazuma EU z Republiko Moldavijo
Poročilo o izvajanju pridružitvenega sporazuma EU z Republiko Moldavijo [2019/2201(INI)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalec: Dragoş Tudorache (A9-0166/2020)

(potrebna navadna večina)

PREDLOGI SPREMEMB

Glej sprejeta besedila (P9_TA(2020)0279)
(Podrobnosti glasovanja: priloga "Izidi glasovanja" z dne 19., 20., 21., 22. in 23. oktobra 2020, točka 12)

Razrešnica 2018: Splošni proračun EU – Evropski ekonomsko-socialni odbor
Drugo poročilo o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2018, oddelek VI – Evropski ekonomsko-socialni odbor [2019/2060(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Tomáš Zdechovský (A9-0188/2020)
Glasovanje o prvem poročilu (A9-0078/2020) je potekalo 13. maja 2020 (točka 20 zapisnika z dne 13.5.2020)

(potrebna navadna večina)

PREDLOG SPREMEMBE

Glej sprejeta besedila (P9_TA(2020)0270)
(Podrobnosti glasovanja: priloga "Izidi glasovanja" z dne 19., 20., 21., 22. in 23. oktobra 2020, točka 3)

Razrešnica 2018: Splošni proračun EU – Evropski svet in Svet
Drugo poročilo o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2018, oddelek II – Evropski svet in Svet [2019/2057(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Tomáš Zdechovský (A9-0189/2020)
Glasovanje o prvem poročilu (A9-0038/2020) je potekalo 13. maja 2020 (točka 20 zapisnika z dne 13.5.2020)

(potrebna navadna večina)

PREDLOG SPREMEMBE

Glej sprejeta besedila (P9_TA(2020)0271)
(Podrobnosti glasovanja: priloga "Izidi glasovanja" z dne 19., 20., 21., 22. in 23. oktobra 2020, točka 4)

(Seja je bila prekinjena ob 13.21.)


PREDSEDSTVO: Klára DOBREV
podpredsednica

9. Nadaljevanje seje

Seja se je nadaljevala ob 14.30.


10. Drugi čas glasovanja

Parlament bo izvedel končno glasovanje o:

—   Razrešnica 2018: Splošni proračun EU – Evropski ekonomsko-socialni odbor
Drugo poročilo o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2018, oddelek VI – Evropski ekonomsko-socialni odbor [2019/2060(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Tomáš Zdechovský (A9-0188/2020)
Glasovanje o prvem poročilu (A9-0078/2020) je potekalo 13. maja 2020 (točka 20 zapisnika z dne 13.5.2020);

—   Razrešnica 2018: Splošni proračun EU – Evropski svet in Svet
Drugo poročilo o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2018, oddelek II – Evropski svet in Svet [2019/2057(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Tomáš Zdechovský (A9-0189/2020)
Glasovanje o prvem poročilu (A9-0038/2020) je potekalo 13. maja 2020 (točka 20 zapisnika z dne 13.5.2020).

Parlament bo glasoval o predlogih sprememb:

—   Akt o digitalnih storitvah: izboljšanje delovanja enotnega trga
Poročilo s priporočili Komisiji o aktu o digitalnih storitvah: izboljšanje delovanja enotnega trga [2020/2018(INL)] - Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov. Poročevalec: Alex Agius Saliba (A9-0181/2020);

—   Akt o digitalnih storitvah: prilagoditev pravil poslovnega in civilnega prava za poslovne subjekte, ki poslujejo na spletu
Poročilo s priporočili Komisiji o aktu o digitalnih storitvah: prilagoditev pravil gospodarskega in civilnega prava za podjetja, ki poslujejo na spletu [2020/2019(INL)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalec: Tiemo Wölken (A9-0177/2020);

—   Okvir za etične vidike umetne inteligence, robotike in sorodne tehnologije
Poročilo s priporočili Komisiji o okviru za etične vidike umetne inteligence, robotike in sorodne tehnologije [2020/2012(INL)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalec: Ibán García Del Blanco (A9-0186/2020);

—   Pravice intelektualne lastnine pri razvoju tehnologije umetne inteligence
Poročilo o pravicah intelektualne lastnine pri razvoju tehnologije umetne inteligence [2020/2015(INI)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalec: Stéphane Séjourné (A9-0176/2020).

Glasovanje je odprto do 15.45.

Glasovanje se je začelo.

Rezultati glasovanja bodo objavljeni ob 18.15.

(Seja je bila prekinjena ob 14.31.)


PREDSEDSTVO: Katarina BARLEY
podpredsednica

11. Nadaljevanje seje

Seja se je nadaljevala ob 15.01.


12. Delovni program Komisije za leto 2021 (razprava)

Izjava Komisije: Delovni program Komisije za leto 2021 (2020/2772(RSP))

Maroš Šefčovič (podpredsednik Komisije) je podal izjavo.

Govorili so Andrey Kovatchev v imenu skupine PPE, Pedro Marques v imenu skupine S&D, Malik Azmani v imenu skupine Renew, Harald Vilimsky v imenu skupine ID, Philippe Lamberts v imenu skupine Verts/ALE, in Dimitrios Papadimoulis v imenu skupine GUE/NGL.

Govoril je Maroš Šefčovič.

Razprava se je zaključila.


13. Priporočilo Svetu, Komisiji in podpredsedniku Komisije/visokemu predstavniku Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko o odnosih z Belorusijo (razprava)

Poročilo o priporočilu Evropskega parlamenta Svetu, Komisiji in podpredsedniku Komisije/visokemu predstavniku Unije za zunanje zadeve in varnostno politico o odnosih z Belorusijo [2020/2081(INI)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalec: Petras Auštrevičius (A9-0167/2020)

Petras Auštrevičius je predstavil poročilo.

Govoril je Josep Borrell Fontelles (podpredsednik Komisije/visoki predstavnik Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko).

Govorili so Andrius Kubilius v imenu skupine PPE, Tonino Picula v imenu skupine S&D, Thierry Mariani v imenu skupine ID, Viola Von Cramon-Taubadel v imenu skupine Verts/ALE, Anna Fotyga v imenu skupine ECR, Idoia Villanueva Ruiz v imenu skupine GUE/NGL, Andrzej Halicki, Kati Piri, Isabel Wiseler-Lima in Miriam Lexmann.

Govorila sta Josep Borrell Fontelles in Petras Auštrevičius.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 21 zapisnika z dne 20.10.2020 (predlogi sprememb); točka 17 zapisnika z dne 21.10.2020 (končno glasovanje).


14. Priporočilo visokemu predstavniku in Svetu v zvezi s pripravo desetega postopka pregleda Pogodbe o neširjenju jedrskega orožja (NPT), nadzorom nad jedrskim orožjem in možnostmi jedrskega razoroževanja (razprava)

Poročilo o priporočilu Evropskega parlamenta Svetu in podpredsedniku Komisije/visokemu predstavniku Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko v zvezi s pripravo postopka pregleda Pogodbe o neširjenju jedrskega orožja (NPT) leta 2020, nadzorom nad jedrskim orožjem in možnostmi jedrskega razoroževanja [2020/2004(INI)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalec: Sven Mikser (A9-0020/2020)

Sven Mikser je predstavil poročilo.

Govoril je Josep Borrell Fontelles (podpredsednik Komisije/visoki predstavnik Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko).

Govorili so Lukas Mandl v imenu skupine PPE, Andreas Schieder v imenu skupine S&D, Petras Auštrevičius v imenu skupine Renew, Jérôme Rivière v imenu skupine ID, Mounir Satouri v imenu skupine Verts/ALE, in Özlem Demirel v imenu skupine GUE/NGL.

PREDSEDSTVO: Heidi HAUTALA
podpredsednica

Govoril je Fabio Massimo Castaldo (samostojni poslanec).

Govoril je Josep Borrell Fontelles.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 21 zapisnika z dne 20.10.2020 (predlogi sprememb); točka 17 zapisnika z dne 21.10.2020 (končno glasovanje).


15. Policijsko nasilje v EU (razprava)

Izjavi Sveta in Komisije: Policijsko nasilje v EU (2020/2823(RSP))

Michael Roth (predsedujoči Svetu) in Ylva Johansson (članica Komisije) sta podala izjavi.

Govorili so Vladimír Bilčík v imenu skupine PPE, Birgit Sippel v imenu skupine S&D, Sophia in 't Veld v imenu skupine Renew, Lars Patrick Berg v imenu skupine ID, Diana Riba i Giner v imenu skupine Verts/ALE, Lucia Ďuriš Nicholsonová v imenu skupine ECR, Clare Daly v imenu skupine GUE/NGL, Ivan Štefanec, Kathleen Van Brempt, Michal Šimečka, Silvia Sardone, Alviina Alametsä, Joachim Stanisław Brudziński, Robert Hajšel, Jérôme Rivière, Patryk Jaki, Assita Kanko, Angel Dzhambazki in Antoni Comín i Oliveres.

Govorila sta Ylva Johansson in Michael Roth.

Razprava se je zaključila.

(Seja je bila prekinjena ob 17.30.)


16. Nadaljevanje seje

Seja se je nadaljevala ob 18.18.


17. Razglasitev izidov glasovanja

Predsedujoča je prebrala izide glasovanja:

Razrešnica 2018: Splošni proračun EU – Evropski ekonomsko-socialni odbor
Drugo poročilo o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2018, oddelek VI – Evropski ekonomsko-socialni odbor [2019/2060(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Tomáš Zdechovský (A9-0188/2020)
Glasovanje o prvem poročilu (A9-0078/2020) je potekalo 13. maja 2020 (točka 20 zapisnika z dne 13.5.2020)

(potrebna navadna večina)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P9_TA(2020)0270)
(Podrobnosti glasovanja: priloga "Izidi glasovanja" z dne 19., 20., 21., 22. in 23. oktobra 2020, točka 3)

Razrešnica 2018: Splošni proračun EU – Evropski svet in Svet
Drugo poročilo o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2018, oddelek II – Evropski svet in Svet [2019/2057(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Tomáš Zdechovský (A9-0189/2020)
Glasovanje o prvem poročilu (A9-0038/2020) je potekalo 13. maja 2020 (točka 20 zapisnika z dne 13.5.2020)

(potrebna navadna večina)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P9_TA(2020)0271)
(Podrobnosti glasovanja: priloga "Izidi glasovanja" z dne 19., 20., 21., 22. in 23. oktobra 2020, točka 4)

Akt o digitalnih storitvah: izboljšanje delovanja enotnega trga
Poročilo s priporočili Komisiji o aktu o digitalnih storitvah: izboljšanje delovanja enotnega trga [2020/2018(INL)] - Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov. Poročevalec: Alex Agius Saliba (A9-0181/2020)

(potrebna navadna večina)

PREDLOGI SPREMEMB

Glej sprejeta besedila (P9_TA(2020)0272)
(Podrobnosti glasovanja: priloga "Izidi glasovanja" z dne 19., 20., 21., 22. in 23. oktobra 2020, točka 5)

Akt o digitalnih storitvah: prilagoditev pravil poslovnega in civilnega prava za poslovne subjekte, ki poslujejo na spletu
Poročilo s priporočili Komisiji o aktu o digitalnih storitvah: prilagoditev pravil gospodarskega in civilnega prava za podjetja, ki poslujejo na spletu [2020/2019(INL)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalec: Tiemo Wölken (A9-0177/2020)

(potrebna navadna večina)

PREDLOGI SPREMEMB

Glej sprejeta besedila (P9_TA(2020)0273)
(Podrobnosti glasovanja: priloga "Izidi glasovanja" z dne 19., 20., 21., 22. in 23. oktobra 2020, točka 6)

Okvir za etične vidike umetne inteligence, robotike in sorodne tehnologije
Poročilo s priporočili Komisiji o okviru za etične vidike umetne inteligence, robotike in sorodne tehnologije [2020/2012(INL)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalec: Ibán García Del Blanco (A9-0186/2020)

(potrebna navadna večina)

PREDLOGI SPREMEMB

Glej sprejeta besedila (P9_TA(2020)0275)
(Podrobnosti glasovanja: priloga "Izidi glasovanja" z dne 19., 20., 21., 22. in 23. oktobra 2020, točka 8)

Pravice intelektualne lastnine pri razvoju tehnologije umetne inteligence
Poročilo o pravicah intelektualne lastnine pri razvoju tehnologije umetne inteligence [2020/2015(INI)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalec: Stéphane Séjourné (A9-0176/2020)

(potrebna navadna večina)

PREDLOGI SPREMEMB

Glej sprejeta besedila (P9_TA(2020)0277)
(Podrobnosti glasovanja: priloga "Izidi glasovanja" z dne 19., 20., 21., 22. in 23. oktobra 2020, točka 10)


PREDSEDSTVO: Marcel KOLAJA
podpredsednik

18. Nadaljevanje seje

Seja se je nadaljevala ob 20.00.


19. Tretji čas glasovanja

Parlament bo glasoval o predlogih sprememb:

—   Skupna kmetijska politika – podpora za strateške načrte, ki jih pripravijo države članice in se financirajo iz EKJS in EKSRP ***I
Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi pravil o podpori za strateške načrte, ki jih pripravijo države članice v okviru skupne kmetijske politike (strateški načrti SKP) in se financirajo iz Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS) in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) ter o razveljavitvi Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta in Uredbe (EU) št. 1307/2013 Evropskega parlamenta in Sveta [COM(2018)0392 - C8-0248/2018 - 2018/0216(COD)] - Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja. Poročevalec: Peter Jahr (A8-0200/2019);

—   Skupna kmetijska politika: financiranje, upravljanje in spremljanje ***I
Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike ter razveljavitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 [COM(2018)0393 - C8-0247/2018- 2018/0217(COD)] - Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja. Poročevalka: Ulrike Müller (A8-0199/2019).

Parlament bo glasoval o končnem glasovanju o:

—   Akt o digitalnih storitvah: izboljšanje delovanja enotnega trga
Poročilo s priporočili Komisiji o aktu o digitalnih storitvah: izboljšanje delovanja enotnega trga [2020/2018(INL)] - Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov. Poročevalec: Alex Agius Saliba (A9-0181/2020);

—   Akt o digitalnih storitvah: prilagoditev pravil poslovnega in civilnega prava za poslovne subjekte, ki poslujejo na spletu
Poročilo s priporočili Komisiji o aktu o digitalnih storitvah: prilagoditev pravil gospodarskega in civilnega prava za podjetja, ki poslujejo na spletu [2020/2019(INL)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalec: Tiemo Wölken (A9-0177/2020);

—   Akt o digitalnih storitvah in vprašanja, ki se zastavljajo na področju temeljnih pravic
Poročilo o aktu o digitalnih storitvah in vprašanjih, ki se zastavljajo na področju temeljnih pravic [2020/2022(INI)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalec: Kris Peeters (A9-0172/2020);

—   Okvir za etične vidike umetne inteligence, robotike in sorodne tehnologije
Poročilo s priporočili Komisiji o okviru za etične vidike umetne inteligence, robotike in sorodne tehnologije [2020/2012(INL)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalec: Ibán García Del Blanco (A9-0186/2020);

—   Ureditev civilne odgovornosti za področje umetne inteligence
Poročilo s priporočili Komisiji o ureditvi civilne odgovornosti za področje umetne inteligence [2020/2014(INL)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalec: Axel Voss (A9-0178/2020);

—   Pravice intelektualne lastnine pri razvoju tehnologije umetne inteligence
Poročilo o pravicah intelektualne lastnine pri razvoju tehnologije umetne inteligence [2020/2015(INI)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalec: Stéphane Séjourné (A9-0176/2020);

—   Priporočilo Svetu in podpredsedniku Komisije/visokemu predstavniku Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko v zvezi z izvajanjem in upravljanjem stalnega strukturnega sodelovanja (PESCO)
Poročilo o priporočilu Evropskega parlamenta Svetu in podpredsedniku Komisije/visokemu predstavniku Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko v zvezi z izvajanjem in upravljanjem stalnega strukturnega sodelovanja (PESCO) [2020/2080(INI)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalec: Radosław Sikorski (A9-0165/2020);

—   Poročilo o izvajanju pridružitvenega sporazuma EU z Republiko Moldavijo
Poročilo o izvajanju pridružitvenega sporazuma EU z Republiko Moldavijo [2019/2201(INI)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalec: Dragoş Tudorache (A9-0166/2020).

Parlament bo glasoval o predlogih sprememb:

—   Priporočilo Svetu, Komisiji in podpredsedniku Komisije/visokemu predstavniku Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko o odnosih z Belorusijo
Poročilo o priporočilu Evropskega parlamenta Svetu, Komisiji in podpredsedniku Komisije/visokemu predstavniku Unije za zunanje zadeve in varnostno politico o odnosih z Belorusijo [2020/2081(INI)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalec: Petras Auštrevičius (A9-0167/2020);

—   Priporočilo visokemu predstavniku in Svetu v zvezi s pripravo desetega postopka pregleda Pogodbe o neširjenju jedrskega orožja (NPT), nadzorom nad jedrskim orožjem in možnostmi jedrskega razoroževanja
Poročilo o priporočilu Evropskega parlamenta Svetu in podpredsedniku Komisije/visokemu predstavniku Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko v zvezi s pripravo postopka pregleda Pogodbe o neširjenju jedrskega orožja (NPT) leta 2020, nadzorom nad jedrskim orožjem in možnostmi jedrskega razoroževanja [2020/2004(INI)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalec: Sven Mikser (A9-0020/2020).

Glasovanje je odprto do 21.15.

Glasovanje se je začelo.

Rezultati glasovanja bodo objavljeni ob 23.00.

(Seja je bila prekinjena ob 20.01.)


PREDSEDSTVO: Othmar KARAS
podpredsednik

20. Nadaljevanje seje

Seja se je nadaljevala ob 23.00.


21. Razglasitev izidov glasovanja

Predsednik je prebral izide glasovanja:

Skupna kmetijska politika – podpora za strateške načrte, ki jih pripravijo države članice in se financirajo iz EKJS in EKSRP ***I
Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi pravil o podpori za strateške načrte, ki jih pripravijo države članice v okviru skupne kmetijske politike (strateški načrti SKP) in se financirajo iz Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS) in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) ter o razveljavitvi Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta in Uredbe (EU) št. 1307/2013 Evropskega parlamenta in Sveta [COM(2018)0392 - C8-0248/2018 - 2018/0216(COD)] - Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja. Poročevalec: Peter Jahr (A8-0200/2019)

(potrebna navadna večina)

PREDLOGI SPREMEMB

Glej sprejeta besedila (P9_TA(2020)0287)
(Podrobnosti glasovanja: priloga "Izidi glasovanja" z dne 19., 20., 21., 22. in 23. oktobra 2020, točka 21)

Skupna kmetijska politika: financiranje, upravljanje in spremljanje ***I
Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike ter razveljavitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 [COM(2018)0393 - C8-0247/2018- 2018/0217(COD)] - Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja. Poročevalka: Ulrike Müller (A8-0199/2019)

(potrebna navadna večina)

PREDLOGI SPREMEMB

Glej sprejeta besedila (P9_TA(2020)0288)
(Podrobnosti glasovanja: priloga "Izidi glasovanja" z dne 19., 20., 21., 22. in 23. oktobra 2020, točka 22)

Akt o digitalnih storitvah: izboljšanje delovanja enotnega trga
Poročilo s priporočili Komisiji o aktu o digitalnih storitvah: izboljšanje delovanja enotnega trga [2020/2018(INL)] - Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov. Poročevalec: Alex Agius Saliba (A9-0181/2020)

(večina vseh poslancev Parlamenta)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P9_TA(2020)0272)
(Podrobnosti glasovanja: priloga "Izidi glasovanja" z dne 19., 20., 21., 22. in 23. oktobra 2020, točka 5)

Akt o digitalnih storitvah: prilagoditev pravil poslovnega in civilnega prava za poslovne subjekte, ki poslujejo na spletu
Poročilo s priporočili Komisiji o aktu o digitalnih storitvah: prilagoditev pravil gospodarskega in civilnega prava za podjetja, ki poslujejo na spletu [2020/2019(INL)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalec: Tiemo Wölken (A9-0177/2020)

(večina vseh poslancev Parlamenta)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P9_TA(2020)0273)
(Podrobnosti glasovanja: priloga "Izidi glasovanja" z dne 19., 20., 21., 22. in 23. oktobra 2020, točka 6)

Akt o digitalnih storitvah in vprašanja, ki se zastavljajo na področju temeljnih pravic
Poročilo o aktu o digitalnih storitvah in vprašanjih, ki se zastavljajo na področju temeljnih pravic [2020/2022(INI)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalec: Kris Peeters (A9-0172/2020)

(potrebna navadna večina)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P9_TA(2020)0274)
(Podrobnosti glasovanja: priloga "Izidi glasovanja" z dne 19., 20., 21., 22. in 23. oktobra 2020, točka 7)

Okvir za etične vidike umetne inteligence, robotike in sorodne tehnologije
Poročilo s priporočili Komisiji o okviru za etične vidike umetne inteligence, robotike in sorodne tehnologije [2020/2012(INL)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalec: Ibán García Del Blanco (A9-0186/2020)

(večina vseh poslancev Parlamenta)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P9_TA(2020)0275)
(Podrobnosti glasovanja: priloga "Izidi glasovanja" z dne 19., 20., 21., 22. in 23. oktobra 2020, točka 8)

Ureditev civilne odgovornosti za področje umetne inteligence
Poročilo s priporočili Komisiji o ureditvi civilne odgovornosti za področje umetne inteligence [2020/2014(INL)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalec: Axel Voss (A9-0178/2020)

(večina vseh poslancev Parlamenta)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P9_TA(2020)0276)
(Podrobnosti glasovanja: priloga "Izidi glasovanja" z dne 19., 20., 21., 22. in 23. oktobra 2020, točka 9)

Pravice intelektualne lastnine pri razvoju tehnologije umetne inteligence
Poročilo o pravicah intelektualne lastnine pri razvoju tehnologije umetne inteligence [2020/2015(INI)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalec: Stéphane Séjourné (A9-0176/2020)

(potrebna navadna večina)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P9_TA(2020)0277)
(Podrobnosti glasovanja: priloga "Izidi glasovanja" z dne 19., 20., 21., 22. in 23. oktobra 2020, točka 10)

Priporočilo Svetu in podpredsedniku Komisije/visokemu predstavniku Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko v zvezi z izvajanjem in upravljanjem stalnega strukturnega sodelovanja (PESCO)
Poročilo o priporočilu Evropskega parlamenta Svetu in podpredsedniku Komisije/visokemu predstavniku Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko v zvezi z izvajanjem in upravljanjem stalnega strukturnega sodelovanja (PESCO) [2020/2080(INI)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalec: Radosław Sikorski (A9-0165/2020)

(potrebna navadna večina)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P9_TA(2020)0278)
(Podrobnosti glasovanja: priloga "Izidi glasovanja" z dne 19., 20., 21., 22. in 23. oktobra 2020, točka 11)

Poročilo o izvajanju pridružitvenega sporazuma EU z Republiko Moldavijo
Poročilo o izvajanju pridružitvenega sporazuma EU z Republiko Moldavijo [2019/2201(INI)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalec: Dragoş Tudorache (A9-0166/2020)

(potrebna navadna večina)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P9_TA(2020)0279)
(Podrobnosti glasovanja: priloga "Izidi glasovanja" z dne 19., 20., 21., 22. in 23. oktobra 2020, točka 12)

Priporočilo Svetu, Komisiji in podpredsedniku Komisije/visokemu predstavniku Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko o odnosih z Belorusijo
Poročilo o priporočilu Evropskega parlamenta Svetu, Komisiji in podpredsedniku Komisije/visokemu predstavniku Unije za zunanje zadeve in varnostno politico o odnosih z Belorusijo [2020/2081(INI)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalec: Petras Auštrevičius (A9-0167/2020)

(potrebna navadna večina)

PREDLOGI SPREMEMB

Glej sprejeta besedila (P9_TA(2020)0280)
(Podrobnosti glasovanja: priloga "Izidi glasovanja" z dne 19., 20., 21., 22. in 23. oktobra 2020, točka 13)

Priporočilo visokemu predstavniku in Svetu v zvezi s pripravo desetega postopka pregleda Pogodbe o neširjenju jedrskega orožja (NPT), nadzorom nad jedrskim orožjem in možnostmi jedrskega razoroževanja
Poročilo o priporočilu Evropskega parlamenta Svetu in podpredsedniku Komisije/visokemu predstavniku Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko v zvezi s pripravo postopka pregleda Pogodbe o neširjenju jedrskega orožja (NPT) leta 2020, nadzorom nad jedrskim orožjem in možnostmi jedrskega razoroževanja [2020/2004(INI)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalec: Sven Mikser (A9-0020/2020)

(potrebna navadna večina)

PREDLOGI SPREMEMB

Glej sprejeta besedila (P9_TA(2020)0281)
(Podrobnosti glasovanja: priloga "Izidi glasovanja" z dne 19., 20., 21., 22. in 23. oktobra 2020, točka 14)


22. Obrazložitve glasovanja

Pisne obrazložitve glasovanja:

Pisne obrazložitve glasovanja so v skladu s členom 194 Poslovnika na voljo na spletnem mestu Parlamenta na straneh, rezerviranih za poslance.

Izjemoma bodo sprejete obrazložitve glasovanja, ki niso daljše kot 400 besed.


23. Popravki in namere glasovanj

Popravki in namere glasovanj se nahajajo v dokumentu “Izidi poimenskega glasovanja”, ki je priložen zapisniku zasedanja, in so na voljo na spletnem mestu Parlamenta. Navedeni so samo informativno in ne spreminjajo izida glasovanja, ki je razglašen na plenarni seji.

Dokument se redno posodablja največ dva tedna po zadnjem dnevu delnega zasedanja.

Po tem roku je seznam popravkov in namer glasovanja dokončen in se predloži v prevajanje in objavo v Uradnem listu.


24. Dnevni red naslednje seje

Določen je bil dnevni red za jutrišnjo sejo (dokument "Dnevni red" PE 659.661/OJME).


25. Zaključek seje

Seja se je zaključila ob 23.12.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

generalni sekretar

predsednik


SEZNAM NAVZOČIH

Navzoči:

Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Agius Saliba Alex, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Alieva-Veli Atidzhe, Anderson Christine, Andrews Barry, Andrieu Eric, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Arias Echeverría Pablo, Arłukowicz Bartosz, Arvanitis Konstantinos, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Belka Marek, Benifei Brando, Bentele Hildegard, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Biteau Benoît, Blaga Vasile, Bloss Michael, Bocskor Andrea, Bogovič Franc, Bompard Manuel, Borchia Paolo, Botoş Vlad-Marius, Boyer Gilles, Brudziński Joachim Stanisław, Buchheit Markus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carême Damien, Casa David, Castaldo Fabio Massimo, Cavazzini Anna, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chaibi Leila, Chastel Olivier, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Corrao Ignazio, Crețu Corina, Cseh Katalin, Czarnecki Ryszard, Dalunde Jakop G., Daly Clare, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, De Castro Paolo, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, De Man Filip, Demirel Özlem, Deparnay-Grunenberg Anna, Dobrev Klára, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Dzhambazki Angel, Eppink Derk Jan, Eroglu Engin, Falcă Gheorghe, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Flego Valter, Fotyga Anna, Fourlas Loucas, Fragkos Emmanouil, Frankowski Tomasz, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Gál Kinga, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Geese Alexandra, Georgiou Giorgos, Geuking Helmut, Giarrusso Dino, Giegold Sven, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Gozi Sandro, de Graaff Marcel, Grapini Maria, Griset Catherine, Gruffat Claude, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Hahn Svenja, Haider Roman, Hajšel Robert, Hakkarainen Teuvo, Halicki Andrzej, Hansen Christophe, Häusling Martin, Hautala Heidi, Hazekamp Anja, Heide Hannes, Heinäluoma Eero, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hidvéghi Balázs, Hlaváček Martin, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Hortefeux Brice, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Huitema Jan, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jamet France, Jurgiel Krzysztof, Jurzyca Eugen, Juvin Herve, Kaili Eva, Kaljurand Marina, Kammerevert Petra, Kanko Assita, Karas Othmar, Karski Karol, Kelleher Billy, Kelly Seán, Kempa Beata, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kohut Łukasz, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kountoura Elena, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kuźmiuk Zbigniew, Kyrtsos Georgios, Kyuchyuk Ilhan, Lacapelle Jean-Lin, Lagodinsky Sergey, Lagos Ioannis, de Lange Esther, Laporte Hélène, Larrouturou Pierre, Lebreton Gilles, Lenaers Jeroen, Liberadzki Bogusław, Limmer Sylvia, Lins Norbert, Loiseau Nathalie, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López-Istúriz White Antonio, Luena César, Lutgen Benoît, MacManus Chris, Madison Jaak, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Mavrides Costas, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mebarek Nora, Melbārde Dace, Meuthen Jörg, Mikser Sven, Miller Leszek, Molnár Csaba, Montserrat Dolors, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Niinistö Ville, Noichl Maria, Oetjen Jan-Christoph, Olivier Philippe, Omarjee Younous, O'Sullivan Grace, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Papadakis Demetris, Papadimoulis Dimitrios, Pedicini Piernicola, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Pereira Sandra, Picierno Pina, Pieper Markus, Pignedoli Sabrina, Pirbakas Maxette, Pîslaru Dragoş, Pollák Peter, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Procaccini Nicola, Puigdemont i Casamajó Carles, Rafalska Elżbieta, Regner Evelyn, Reil Guido, Reintke Terry, Ries Frédérique, Ripa Manuela, Riquet Dominique, Rivière Jérôme, Rodríguez Palop Eugenia, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Ros Sempere Marcos, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Saryusz-Wolski Jacek, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schmiedtbauer Simone, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Sidl Günther, Silva Pereira Pedro, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Sokol Tomislav, Solís Pérez Susana, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stanishev Sergei, Štefanec Ivan, Strugariu Ramona, Szydło Beata, Tarabella Marc, Tarczyński Dominik, Tardino Annalisa, Terras Riho, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Tomac Eugen, Toom Yana, Tóth Edina, Tovaglieri Isabella, Trócsányi László, Tudorache Dragoş, Tudose Mihai, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Van Overtveldt Johan, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Vincze Loránt, Von Cramon-Taubadel Viola, Voss Axel, Vuolo Lucia, Waitz Thomas, Wallace Mick, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zagorakis Theodoros, Zambelli Stefania, Zarzalejos Javier, Zdechovský Tomáš, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana

Opravičeni:

Beňová Monika, Maydell Eva, Ochojska Janina, Rougé André

Zaradi pandemije COVID-19 je bil vzpostavljen sistem glasovanja na daljavo (glej sklep predsedstva z dne 20. marca 2020, ki je dopolnil sklep z dne 3. maja 2004 o pravilih glasovanja). Imena poslancev, ki so sodelovali pri glasovanju, so navedena v dokumentu "Izidi poimenskega glasovanja", ki je priložen zapisniku seje in je na voljo na spletnem mestu Parlamenta.

Zadnja posodobitev: 28. oktober 2021Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov