Index 
Protokoll
XML 165kPDF 280kWORD 70k
Tisdagen den 20 oktober 2020 - Bryssel
1.Öppnande av sammanträdet
 2.Tillkännagivande av omröstningsresultat
 3.Återupptagande av sammanträdet
 4.Första omröstningsomgången
 5.Den gemensamma jordbrukspolitiken – stöd för de strategiska planer som medlemsstaterna ska upprätta och som finansieras av EGFJ och Ejflu - Den gemensamma jordbrukspolitiken: finansiering, förvaltning och övervakning - Den gemensamma jordbrukspolitiken – ändring av den gemensamma marknadsordningen och andra förordningar (debatt)
 6.Ändring av föredragningslistan
 7.Återupptagande av sammanträdet
 8.Tillkännagivande av omröstningsresultat
 9.Återupptagande av sammanträdet
 10.Andra omröstningsomgången
 11.Återupptagande av sammanträdet
 12.Kommissionens arbetsprogram för 2021 (debatt)
 13.Rekommendation till rådet, kommissionen och vice ordföranden/unionens höga representant om förbindelserna med Belarus (debatt)
 14.Rekommendation till den höga representanten och rådet om förberedelsen av den tionde granskningskonferensen för icke-spridningsfördraget, kärnvapenkontroll och möjligheter till kärnvapennedrustning (debatt)
 15.Polisbrutalitet i EU (debatt)
 16.Återupptagande av sammanträdet
 17.Tillkännagivande av omröstningsresultat
 18.Återupptagande av sammanträdet
 19.Tredje omröstningsomgången
 20.Återupptagande av sammanträdet
 21.Tillkännagivande av omröstningsresultat
 22.Röstförklaringar
 23.Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster
 24.Föredragningslista för nästa sammanträde
 25.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA


ORDFÖRANDESKAP: Pedro SILVA PEREIRA
Vice talman

1. Öppnande av sammanträdet

Sammanträdet öppnades kl. 09.01.


2. Tillkännagivande av omröstningsresultat

Talmannen läste upp omröstningsresultaten:

Ändring av förordning (EU) nr 168/2013 vad gäller särskilda åtgärder för fordon i slutserier i kategori L till följd av covid-19-utbrottet ***I
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 168/2013 vad gäller särskilda åtgärder för fordon i slutserier i kategori L till följd av covid-19-utbrottet [COM(2020)0491 - C9-0285/2020 - 2020/0251(COD)] - Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. Föredragande: Maria Grapini (A9-0190/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P9_TA(2020)0268)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" av den 19, 20, 21, 22 och 23 oktober 2020, punkt 1)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.

Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter – EGF/2020/001 ES/Stödsektorer till Galiciens varvsindustri
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter – EGF/2020/001 ES/Stödsektorer till Galiciens varvsindustri [COM(2020)0485 - C9-0294/2020 - 2020/1996(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Valérie Hayer (A9-0192/2020)

(en majoritet av parlamentets ledamöter och tre femtedelar av de avgivna rösterna erfordrades)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P9_TA(2020)0269)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" av den 19, 20, 21, 22 och 23 oktober 2020, punkt 2)

Ansvarsfrihet 2018: EU:s allmänna budget - Europeiska ekonomiska och sociala kommittén
Betänkande 2 om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2018, avsnitt VI – Europeiska ekonomiska och sociala kommittén [2019/2060(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Tomáš Zdechovský (A9-0188/2020)
Omröstningen om det första betänkandet (A9-0078/2020) hade hållits den 13 maj 2020 (punkt 20 i protokollet av den 13.5.2020).

(enkel majoritet erfordrades)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P9_TA(2020)0270)

Ansvarsfrihet beviljades inte (se bilaga V, artikel 5.2 b i arbetsordningen).

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" av den 19, 20, 21, 22 och 23 oktober 2020, punkt 3)

Ansvarsfrihet 2018: EU:s allmänna budget – Europeiska rådet och rådet
Betänkande 2 om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2018, avsnitt II – Europeiska rådet och rådet [2019/2057(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Tomáš Zdechovský (A9-0189/2020)
Omröstningen om det första betänkandet (A9-0038/2020) hade hållits den 13 maj 2020 (punkt 20 i protokollet av den 13.5.2020).

(enkel majoritet erfordrades)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P9_TA(2020)0271)

Ansvarsfrihet beviljades inte (se bilaga V, artikel 5.2 b i arbetsordningen).

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" av den 19, 20, 21, 22 och 23 oktober 2020, punkt 4)

(Sammanträdet avbröts kl. 09.03.)


3. Återupptagande av sammanträdet

Sammanträdet återupptogs kl. 09.17.


4. Första omröstningsomgången

Parlamentet röstade om ändringsförslagen till följande ärenden:

—   Rekommendation till rådet och vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik avseende genomförandet och styrningen av det permanenta strukturerade samarbetet (Pesco)
Betänkande om Europaparlamentets rekommendation till rådet och vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik avseende genomförandet och styrningen av det permanenta strukturerade samarbetet (Pesco) [2020/2080(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Radosław Sikorski (A9-0165/2020);

—   Betänkande om genomförandet av EU:s associeringsavtal med Moldavien
Betänkande om genomförandet av EU:s associeringsavtal med Moldavien [2019/2201(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Dragoş Tudorache (A9-0166/2020);

—   Ansvarsfrihet 2018: EU:s allmänna budget - Europeiska ekonomiska och sociala kommittén
Betänkande 2 om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2018, avsnitt VI – Europeiska ekonomiska och sociala kommittén [2019/2060(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Tomáš Zdechovský (A9-0188/2020)
Omröstningen om det första betänkandet (A9-0078/2020) hade hållits den 13 maj 2020 (punkt 20 i protokollet av den 13.5.2020);

—   Ansvarsfrihet 2018: EU:s allmänna budget – Europeiska rådet och rådet
Betänkande 2 om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2018, avsnitt II – Europeiska rådet och rådet [2019/2057(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Tomáš Zdechovský (A9-0189/2020)
Omröstningen om det första betänkandet (A9-0038/2020) hade hållits den 13 maj 2020 (punkt 20 i protokollet av den 13.5.2020).

Talare: Tomáš Zdechovský (föredragande) gjorde ett uttalande med åberopande av artikel 159.4 i arbetsordningen.

Omröstningen skulle pågå fram till kl. 10.30.

Omröstningen genomfördes.

Omröstningsresultaten skulle tillkännages kl. 13.00.


5. Den gemensamma jordbrukspolitiken – stöd för de strategiska planer som medlemsstaterna ska upprätta och som finansieras av EGFJ och Ejflu - Den gemensamma jordbrukspolitiken: finansiering, förvaltning och övervakning - Den gemensamma jordbrukspolitiken – ändring av den gemensamma marknadsordningen och andra förordningar (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av regler för stöd till strategiska planer som ska utarbetas av medlemsstaterna enligt den gemensamma jordbrukspolitiken (strategiska planer för den gemensamma jordbrukspolitiken) och finansieras av Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) och av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu) samt om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1307/2013 [COM(2018)0392 - C8-0248/2018 - 2018/0216(COD)] - Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling. Föredragande: Peter Jahr (A8-0200/2019)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om finansiering, förvaltning och övervakning av den gemensamma jordbrukspolitiken och om upphävande av förordning (EU) nr 1306/2013 [COM(2018)0393 - C8-0247/2018- 2018/0217(COD)] - Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling. Föredragande: Ulrike Müller (A8-0199/2019)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordningarna (EU) nr 1308/2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter, (EU) nr 1151/2012 om kvalitetsordningar för jordbruksprodukter och livsmedel, (EU) nr 251/2014 om definition, beskrivning, presentation och märkning av, samt skydd av geografiska beteckningar för, aromatiserade vinprodukter, (EU) nr 228/2013 om särskilda åtgärder inom jordbruket till förmån för unionens yttersta randområden och (EU) nr 229/2013 om särskilda åtgärder inom jordbruket till förmån för de mindre Egeiska öarna [COM(2018)0394 - C8-0246/2018 - 2018/0218(COD)] - Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling. Föredragande: Eric Andrieu (A8-0198/2019)

Peter Jahr, Ulrike Müller och Eric Andrieu redogjorde för betänkandena.

Talare: Christophe Hansen (föredragande av yttrande från ENVI-utskottet).

Talare: Janusz Wojciechowski (ledamot av kommissionen).

Talare: Franc Bogovič (föredragande av yttrande från utskottet REGI), Younous Omarjee (föredragande av yttrande från utskottet REGI), Anne Sander för PPE-gruppen, Iratxe García Pérez för S&D-gruppen, och Jan Huitema för Renew-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Dimitrios PAPADIMOULIS
Vice talman

Talare: Mara Bizzotto för ID-gruppen, Martin Häusling för Verts/ALE-gruppen, Bert-Jan Ruissen för ECR-gruppen, Luke Ming Flanagan för GUE/NGL-gruppen, Dino Giarrusso, grupplös, Herbert Dorfmann, Maria Noichl, Martin Hlaváček, Gilles Lebreton, Benoît Biteau, Zbigniew Kuźmiuk, Mick Wallace, Daniela Rondinelli, Pina Picierno, Jarosław Kalinowski, Jérémy Decerle, Sylvia Limmer, Bas Eickhout, Krzysztof Jurgiel, Petros Kokkalis, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Daniel Buda, Paolo De Castro, Dacian Cioloş, Angelo Ciocca, Thomas Waitz, Mazaly Aguilar, Anja Hazekamp, Mislav Kolakušić, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Günther Sidl, Asger Christensen, Jaak Madison, Grace O'Sullivan, Veronika Vrecionová, Chris MacManus och Álvaro Amaro.

ORDFÖRANDESKAP: Othmar KARAS
Vice talman

Talare: Jytte Guteland, Elsi Katainen, Roman Haider, Francisco Guerreiro, Emmanouil Fragkos, Eugenia Rodríguez Palop, Petri Sarvamaa, Isabel Carvalhais, Pascal Canfin, Rosanna Conte, Anna Deparnay-Grunenberg, Andrey Slabakov, Manuel Bompard, Salvatore De Meo, Carmen Avram, Atidzhe Alieva-Veli, Hélène Laporte, Pär Holmgren, Robert Roos, Balázs Hidvéghi, Clara Aguilera, Charles Goerens, Gianantonio Da Re, Beata Mazurek, Michaela Šojdrová, Hilde Vautmans, Angel Dzhambazki, Asim Ademov, Benoît Lutgen, Riho Terras, Seán Kelly, Krzysztof Hetman, Gabriel Mato, Simone Schmiedtbauer och Pernille Weiss.

Talare: Peter Jahr, Ulrike Müller och Janusz Wojciechowski.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 21 i protokollet av den 20.10.2020 (A9-0200/2020 och A9-0198/2020), punkt 9 i protokollet av den 21.10.2020, punkt 17 i protokollet av den 21.10.2020, punkt 2 i protokollet av den 22.10.2020, punkt 12 i protokollet av den 22.10.2020, punkt 16 i protokollet av den 22.10.2020 och punkt 3 i protokollet av den 23.10.2020 (A9-0200/2020), punkt 3 i protokollet av den 23.10.2020 (A9-0199/2020) (ändringsförslag); punkt 7 i protokollet av den 23.10.2020 (A9-0198/2020), punkt 11 i protokollet av den 23.10.2020 (A9-0200/2020 och A9-0199/2020) (slutomröstning).


6. Ändring av föredragningslistan

Efter samråd med de politiska grupperna föreslog talmannen att resultaten av den tredje omröstningsomgången skulle meddelas kl. 23.00 samma kväll i stället för kl. 9.00 nästa morgon.

Dessutom hade omröstningarna omfördelats mellan de olika omröstningsomgångarna beroende på antalet ingivna ändringsförslag och antalet inkomna begäranden om delad omröstning respektive särskild omröstning.

Information om fördelningen av omröstningarna över de olika omröstningstillfällena finns på parlamentets webbplats under ”Prioriterad information och prioriterade dokument”.

Parlamentet godkände detta förslag. Föredragningslistan ändrades på motsvarande sätt.

(Sammanträdet avbröts kl. 12.43.)


7. Återupptagande av sammanträdet

Sammanträdet återupptogs kl. 13.12.


8. Tillkännagivande av omröstningsresultat

Talmannen läste upp omröstningsresultaten:

Rekommendation till rådet och vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik avseende genomförandet och styrningen av det permanenta strukturerade samarbetet (Pesco)
Betänkande om Europaparlamentets rekommendation till rådet och vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik avseende genomförandet och styrningen av det permanenta strukturerade samarbetet (Pesco) [2020/2080(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Radosław Sikorski (A9-0165/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Se Antagna Texter (P9_TA(2020)0278)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", av den 19, 20, 21, 22 och 23 oktober 2020, punkt 11)

Betänkande om genomförandet av EU:s associeringsavtal med Moldavien
Betänkande om genomförandet av EU:s associeringsavtal med Moldavien [2019/2201(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Dragoş Tudorache (A9-0166/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Se Antagna Texter (P9_TA(2020)0279)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", av den 19, 20, 21, 22 och 23 oktober 2020, punkt 12)

Ansvarsfrihet 2018: EU:s allmänna budget - Europeiska ekonomiska och sociala kommittén
Betänkande 2 om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2018, avsnitt VI – Europeiska ekonomiska och sociala kommittén [2019/2060(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Tomáš Zdechovský (A9-0188/2020)
Omröstningen om det första betänkandet (A9-0078/2020) hade hållits den 13 maj 2020 (punkt 20 i protokollet av den 13.5.2020)

(enkel majoritet erfordrades)

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Se Antagna Texter (P9_TA(2020)0270)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", av den 19, 20, 21, 22 och 23 oktober 2020, punkt 3)

Ansvarsfrihet 2018: EU:s allmänna budget – Europeiska rådet och rådet
Betänkande 2 om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2018, avsnitt II – Europeiska rådet och rådet [2019/2057(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Tomáš Zdechovský (A9-0189/2020)
Omröstningen om det första betänkandet (A9-0038/2020) hade hållits den 13 maj 2020 (punkt 20 i protokollet av den 13.5.2020)

(enkel majoritet erfordrades)

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Se Antagna Texter (P9_TA(2020)0271)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", av den 19, 20, 21, 22 och 23 oktober 2020, punkt 4)

(Sammanträdet avbröts kl. 13.21.)


ORDFÖRANDESKAP: Klára DOBREV
Vice talman

9. Återupptagande av sammanträdet

Sammanträdet återupptogs kl. 14.30.


10. Andra omröstningsomgången

Parlamentet genomförde slutomröstning om följande:

—   Ansvarsfrihet 2018: EU:s allmänna budget - Europeiska ekonomiska och sociala kommittén
Betänkande 2 om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2018, avsnitt VI – Europeiska ekonomiska och sociala kommittén [2019/2060(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Tomáš Zdechovský (A9-0188/2020)
Omröstningen om det första betänkandet (A9-0078/2020) hade hållits den 13 maj 2020 (punkt 20 i protokollet av den 13.5.2020);

—   Ansvarsfrihet 2018: EU:s allmänna budget – Europeiska rådet och rådet
Betänkande 2 om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2018, avsnitt II – Europeiska rådet och rådet [2019/2057(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Tomáš Zdechovský (A9-0189/2020)
Omröstningen om det första betänkandet (A9-0038/2020) hade hållits den 13 maj 2020 (punkt 20 i protokollet av den 13.5.2020).

Parlamentet röstade om ändringsförslagen till följande ärenden:

—   Rättsakten om digitala tjänster: förbättring av den inre marknadens funktionssätt
Betänkande med rekommendationer till kommissionen om rättsakten om digitala tjänster: förbättring av den inre marknadens funktionssätt [2020/2018(INL)] - Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. Föredragande: Alex Agius Saliba (A9-0181/2020);

—   Rättsakten om digitala tjänster: anpassning av handels- och civilrättsliga regler för kommersiella enheter som är verksamma på nätet
Betänkande med rekommendationer till kommissionen om rättsakten om digitala tjänster: anpassning av handels- och civilrättsliga regler för kommersiella enheter som är verksamma på nätet [2020/2019(INL)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Tiemo Wölken (A9-0177/2020);

—   Ram för etiska aspekter av artificiell intelligens, robotteknik och tillhörande teknik
Betänkande om rekommendationerna om en ram för etiska aspekter av artificiell intelligens, robotteknik och tillhörande teknik [2020/2012(INL)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Ibán García Del Blanco (A9-0186/2020);

—   Immateriella rättigheter för utveckling av artificiell intelligens
Betänkande om immateriella rättigheter för utveckling av artificiell intelligens [2020/2015(INI)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Stéphane Séjourné (A9-0176/2020).

Omröstningen skulle pågå fram till kl. 15.45.

Omröstningen genomfördes.

Omröstningsresultaten skulle tillkännages kl. 18.15.

(Sammanträdet avbröts kl. 14.31.)


ORDFÖRANDESKAP: Katarina BARLEY
Vice talman

11. Återupptagande av sammanträdet

Sammanträdet återupptogs kl. 15.01.


12. Kommissionens arbetsprogram för 2021 (debatt)

Uttalande av kommissionen: Kommissionens arbetsprogram för 2021 (2020/2772(RSP))

Maroš Šefčovič (vice ordförande för kommissionen) gjorde ett uttalande.

Talare: Andrey Kovatchev för PPE-gruppen, Pedro Marques för S&D-gruppen, Malik Azmani för Renew-gruppen, Harald Vilimsky för ID-gruppen, Philippe Lamberts för Verts/ALE-gruppen, och Dimitrios Papadimoulis för GUE/NGL-gruppen.

Talare: Maroš Šefčovič.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


13. Rekommendation till rådet, kommissionen och vice ordföranden/unionens höga representant om förbindelserna med Belarus (debatt)

Betänkande om Europaparlamentets förslag till rekommendation till rådet, kommissionen och vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik om förbindelserna med Belarus [2020/2081(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Petras Auštrevičius (A9-0167/2020)

Petras Auštrevičius redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Josep Borrell Fontelles (vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik).

Talare: Andrius Kubilius för PPE-gruppen, Tonino Picula för S&D-gruppen, Thierry Mariani för ID-gruppen, Viola Von Cramon-Taubadel för Verts/ALE-gruppen, Anna Fotyga för ECR-gruppen, Idoia Villanueva Ruiz för GUE/NGL-gruppen, Andrzej Halicki, Kati Piri, Isabel Wiseler-Lima och Miriam Lexmann.

Talare: Josep Borrell Fontelles och Petras Auštrevičius.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 21 i protokollet av den 20.10.2020 (ändringsförslag), punkt 17 i protokollet av den 21.10.2020 (slutomröstning).


14. Rekommendation till den höga representanten och rådet om förberedelsen av den tionde granskningskonferensen för icke-spridningsfördraget, kärnvapenkontroll och möjligheter till kärnvapennedrustning (debatt)

Betänkande om Europaparlamentets rekommendation till rådet och vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik avseende förberedelsen av den tionde granskningskonferensen för icke-spridningsfördraget, kärnvapenkontroll och möjligheter till kärnvapennedrustning [2020/2004(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Sven Mikser (A9-0020/2020)

Sven Mikser redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Josep Borrell Fontelles (vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik).

Talare: Lukas Mandl för PPE-gruppen, Andreas Schieder för S&D-gruppen, Petras Auštrevičius för Renew-gruppen, Jérôme Rivière för ID-gruppen, Mounir Satouri för Verts/ALE-gruppen, och Özlem Demirel för GUE/NGL-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Heidi HAUTALA
Vice talman

Talare: Fabio Massimo Castaldo, grupplös.

Talare: Josep Borrell Fontelles.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 21 i protokollet av den 20.10.2020 (ändringsförslag), punkt 17 i protokollet av den 21.10.2020 (slutomröstning).


15. Polisbrutalitet i EU (debatt)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Polisbrutalitet i EU (2020/2823(RSP))

Michael Roth (rådets tjänstgörande ordförande) och Ylva Johansson (ledamot av kommissionen) gjorde uttalanden.

Talare: Vladimír Bilčík för PPE-gruppen, Birgit Sippel för S&D-gruppen, Sophia in 't Veld för Renew-gruppen, Lars Patrick Berg för ID-gruppen, Diana Riba i Giner för Verts/ALE-gruppen, Lucia Ďuriš Nicholsonová för ECR-gruppen, Clare Daly för GUE/NGL-gruppen, Ivan Štefanec, Kathleen Van Brempt, Michal Šimečka, Silvia Sardone, Alviina Alametsä, Joachim Stanisław Brudziński, Robert Hajšel, Jérôme Rivière, Patryk Jaki, Assita Kanko, Angel Dzhambazki och Antoni Comín i Oliveres.

Talare: Ylva Johansson och Michael Roth.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

(Sammanträdet avbröts kl. 17.30.)


16. Återupptagande av sammanträdet

Sammanträdet återupptogs kl. 18.18.


17. Tillkännagivande av omröstningsresultat

Talmannen läste upp omröstningsresultaten:

Ansvarsfrihet 2018: EU:s allmänna budget - Europeiska ekonomiska och sociala kommittén
Betänkande 2 om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2018, avsnitt VI – Europeiska ekonomiska och sociala kommittén [2019/2060(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Tomáš Zdechovský (A9-0188/2020)
Omröstningen om det första betänkandet (A9-0078/2020) hade hållits den 13 maj 2020 (punkt 20 i protokollet av den 13.5.2020)

(enkel majoritet erfordrades)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2020)0270)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", av den 19, 20, 21, 22 och 23 oktober 2020, punkt 3)

Ansvarsfrihet 2018: EU:s allmänna budget – Europeiska rådet och rådet
Betänkande 2 om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2018, avsnitt II – Europeiska rådet och rådet [2019/2057(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Tomáš Zdechovský (A9-0189/2020)
Omröstningen om det första betänkandet (A9-0038/2020) hade hållits den 13 maj 2020 (punkt 20 i protokollet av den 13.5.2020)

(enkel majoritet erfordrades)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2020)0271)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", av den 19, 20, 21, 22 och 23 oktober 2020, punkt 4)

Rättsakten om digitala tjänster: förbättring av den inre marknadens funktionssätt
Betänkande med rekommendationer till kommissionen om rättsakten om digitala tjänster: förbättring av den inre marknadens funktionssätt [2020/2018(INL)] - Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. Föredragande: Alex Agius Saliba (A9-0181/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Se Antagna Texter (P9_TA(2020)0272)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", av den 19, 20, 21, 22 och 23 oktober 2020, punkt 5)

Rättsakten om digitala tjänster: anpassning av handels- och civilrättsliga regler för kommersiella enheter som är verksamma på nätet
Betänkande med rekommendationer till kommissionen om rättsakten om digitala tjänster: anpassning av handels- och civilrättsliga regler för kommersiella enheter som är verksamma på nätet [2020/2019(INL)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Tiemo Wölken (A9-0177/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Se Antagna Texter (P9_TA(2020)0273)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", av den 19, 20, 21, 22 och 23 oktober 2020, punkt 6)

Ram för etiska aspekter av artificiell intelligens, robotteknik och tillhörande teknik
Betänkande om rekommendationerna om en ram för etiska aspekter av artificiell intelligens, robotteknik och tillhörande teknik [2020/2012(INL)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Ibán García Del Blanco (A9-0186/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Se Antagna Texter (P9_TA(2020)0275)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", av den 19, 20, 21, 22 och 23 oktober 2020, punkt 8)

Immateriella rättigheter för utveckling av artificiell intelligens
Betänkande om immateriella rättigheter för utveckling av artificiell intelligens [2020/2015(INI)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Stéphane Séjourné (A9-0176/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Se Antagna Texter (P9_TA(2020)0277)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", av den 19, 20, 21, 22 och 23 oktober 2020, punkt 10)


ORDFÖRANDESKAP: Marcel KOLAJA
Vice talman

18. Återupptagande av sammanträdet

Sammanträdet återupptogs kl. 20.00.


19. Tredje omröstningsomgången

Parlamentet röstade om ändringsförslagen till följande:

—   Den gemensamma jordbrukspolitiken – stöd för de strategiska planer som medlemsstaterna ska upprätta och som finansieras av EGFJ och Ejflu ***I
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av regler för stöd till strategiska planer som ska utarbetas av medlemsstaterna enligt den gemensamma jordbrukspolitiken (strategiska planer för den gemensamma jordbrukspolitiken) och finansieras av Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) och av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu) samt om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1307/2013 [COM(2018)0392 - C8-0248/2018 - 2018/0216(COD)] - Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling. Föredragande: Peter Jahr (A8-0200/2019);

—   Den gemensamma jordbrukspolitiken: finansiering, förvaltning och övervakning ***I
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om finansiering, förvaltning och övervakning av den gemensamma jordbrukspolitiken och om upphävande av förordning (EU) nr 1306/2013 [COM(2018)0393 - C8-0247/2018- 2018/0217(COD)] - Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling. Föredragande: Ulrike Müller (A8-0199/2019).

Parlamentet genomförde slutomröstning om följande:

—   Rättsakten om digitala tjänster: förbättring av den inre marknadens funktionssätt
Betänkande med rekommendationer till kommissionen om rättsakten om digitala tjänster: förbättring av den inre marknadens funktionssätt [2020/2018(INL)] - Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. Föredragande: Alex Agius Saliba (A9-0181/2020);

—   Rättsakten om digitala tjänster: anpassning av handels- och civilrättsliga regler för kommersiella enheter som är verksamma på nätet
Betänkande med rekommendationer till kommissionen om rättsakten om digitala tjänster: anpassning av handels- och civilrättsliga regler för kommersiella enheter som är verksamma på nätet [2020/2019(INL)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Tiemo Wölken (A9-0177/2020);

—   Rättsakten om digitala tjänster och frågor som rör de grundläggande rättigheterna
Betänkande om rättsakten om digitala tjänster och frågor som rör de grundläggande rättigheterna [2020/2022(INI)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Kris Peeters (A9-0172/2020);

—   Ram för etiska aspekter av artificiell intelligens, robotteknik och tillhörande teknik
Betänkande om rekommendationerna om en ram för etiska aspekter av artificiell intelligens, robotteknik och tillhörande teknik [2020/2012(INL)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Ibán García Del Blanco (A9-0186/2020);

—   Skadeståndsordning för artificiell intelligens
Betänkande med rekommendationer till kommissionen om en skadeståndsordning för artificiell intelligens [2020/2014(INL)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Axel Voss (A9-0178/2020);

—   Immateriella rättigheter för utveckling av artificiell intelligens
Betänkande om immateriella rättigheter för utveckling av artificiell intelligens [2020/2015(INI)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Stéphane Séjourné (A9-0176/2020);

—   Rekommendation till rådet och vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik avseende genomförandet och styrningen av det permanenta strukturerade samarbetet (Pesco)
Betänkande om Europaparlamentets rekommendation till rådet och vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik avseende genomförandet och styrningen av det permanenta strukturerade samarbetet (Pesco) [2020/2080(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Radosław Sikorski (A9-0165/2020);

—   Betänkande om genomförandet av EU:s associeringsavtal med Moldavien
Betänkande om genomförandet av EU:s associeringsavtal med Moldavien [2019/2201(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Dragoş Tudorache (A9-0166/2020).

Parlamentet röstade om ändringsförslagen till följande:

—   Rekommendation till rådet, kommissionen och vice ordföranden/unionens höga representant om förbindelserna med Belarus
Betänkande om Europaparlamentets förslag till rekommendation till rådet, kommissionen och vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik om förbindelserna med Belarus [2020/2081(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Petras Auštrevičius (A9-0167/2020);

—   Rekommendation till den höga representanten och rådet om förberedelsen av den tionde granskningskonferensen för icke-spridningsfördraget, kärnvapenkontroll och möjligheter till kärnvapennedrustning
Betänkande om Europaparlamentets rekommendation till rådet och vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik avseende förberedelsen av den tionde granskningskonferensen för icke-spridningsfördraget, kärnvapenkontroll och möjligheter till kärnvapennedrustning [2020/2004(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Sven Mikser (A9-0020/2020).

Omröstningen skulle pågå fram till kl. 21.15.

Omröstningen genomfördes.

Omröstningsresultaten skulle tillkännages kl. 23.00.

(Sammanträdet avbröts kl. 20.01.)


ORDFÖRANDESKAP: Othmar KARAS
Vice talman

20. Återupptagande av sammanträdet

Sammanträdet återupptogs kl. 23.00.


21. Tillkännagivande av omröstningsresultat

Talmannen läste upp omröstningsresultaten:

Den gemensamma jordbrukspolitiken – stöd för de strategiska planer som medlemsstaterna ska upprätta och som finansieras av EGFJ och Ejflu ***I
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av regler för stöd till strategiska planer som ska utarbetas av medlemsstaterna enligt den gemensamma jordbrukspolitiken (strategiska planer för den gemensamma jordbrukspolitiken) och finansieras av Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) och av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu) samt om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1307/2013 [COM(2018)0392 - C8-0248/2018 - 2018/0216(COD)] - Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling. Föredragande: Peter Jahr (A8-0200/2019)

(Enkel majoritet erfordrades.)

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Se Antagna texter (P9_TA(2020)0287)
(O
mröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", av den 19, 20, 21, 22 och 23 oktober 2020, punkt 21)

Den gemensamma jordbrukspolitiken: finansiering, förvaltning och övervakning ***I
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om finansiering, förvaltning och övervakning av den gemensamma jordbrukspolitiken och om upphävande av förordning (EU) nr 1306/2013 [COM(2018)0393 - C8-0247/2018- 2018/0217(COD)] - Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling. Föredragande: Ulrike Müller (A8-0199/2019)

(Enkel majoritet erfordrades.)

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Se Antagna texter (P9_TA(2020)0288)
(O
mröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", av den 19, 20, 21, 22 och 23 oktober 2020, punkt 22)

Rättsakten om digitala tjänster: förbättring av den inre marknadens funktionssätt
Betänkande med rekommendationer till kommissionen om rättsakten om digitala tjänster: förbättring av den inre marknadens funktionssätt [2020/2018(INL)] - Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. Föredragande: Alex Agius Saliba (A9-0181/2020)

(En majoritet av parlamentets ledamöter erfordrades.)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2020)0272)
(O
mröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", av den 19, 20, 21, 22 och 23 oktober 2020, punkt 5)

Rättsakten om digitala tjänster: anpassning av handels- och civilrättsliga regler för kommersiella enheter som är verksamma på nätet
Betänkande med rekommendationer till kommissionen om rättsakten om digitala tjänster: anpassning av handels- och civilrättsliga regler för kommersiella enheter som är verksamma på nätet [2020/2019(INL)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Tiemo Wölken (A9-0177/2020)

(En majoritet av parlamentets ledamöter erfordrades.)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2020)0273)
(O
mröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", av den 19, 20, 21, 22 och 23 oktober 2020, punkt 6)

Rättsakten om digitala tjänster och frågor som rör de grundläggande rättigheterna
Betänkande om rättsakten om digitala tjänster och frågor som rör de grundläggande rättigheterna [2020/2022(INI)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Kris Peeters (A9-0172/2020)

(Enkel majoritet erfordrades.)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2020)0274)
(O
mröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", av den 19, 20, 21, 22 och 23 oktober 2020, punkt 7)

Ram för etiska aspekter av artificiell intelligens, robotteknik och tillhörande teknik
Betänkande om rekommendationerna om en ram för etiska aspekter av artificiell intelligens, robotteknik och tillhörande teknik [2020/2012(INL)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Ibán García Del Blanco (A9-0186/2020)

(En majoritet av parlamentets ledamöter erfordrades.)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2020)0275)
(O
mröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", av den 19, 20, 21, 22 och 23 oktober 2020, punkt 8)

Skadeståndsordning för artificiell intelligens
Betänkande med rekommendationer till kommissionen om en skadeståndsordning för artificiell intelligens [2020/2014(INL)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Axel Voss (A9-0178/2020)

(En majoritet av parlamentets ledamöter erfordrades.)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2020)0276)
(O
mröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", av den 19, 20, 21, 22 och 23 oktober 2020, punkt 9)

Immateriella rättigheter för utveckling av artificiell intelligens
Betänkande om immateriella rättigheter för utveckling av artificiell intelligens [2020/2015(INI)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Stéphane Séjourné (A9-0176/2020)

(Enkel majoritet erfordrades.)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2020)0277)
(O
mröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", av den 19, 20, 21, 22 och 23 oktober 2020, punkt 10)

Rekommendation till rådet och vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik avseende genomförandet och styrningen av det permanenta strukturerade samarbetet (Pesco)
Betänkande om Europaparlamentets rekommendation till rådet och vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik avseende genomförandet och styrningen av det permanenta strukturerade samarbetet (Pesco) [2020/2080(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Radosław Sikorski (A9-0165/2020)

(Enkel majoritet erfordrades.)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2020)0278)
(O
mröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", av den 19, 20, 21, 22 och 23 oktober 2020, punkt 11)

Betänkande om genomförandet av EU:s associeringsavtal med Moldavien
Betänkande om genomförandet av EU:s associeringsavtal med Moldavien [2019/2201(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Dragoş Tudorache (A9-0166/2020)

(Enkel majoritet erfordrades.)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2020)0279)
(O
mröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", av den 19, 20, 21, 22 och 23 oktober 2020, punkt 12)

Rekommendation till rådet, kommissionen och vice ordföranden/unionens höga representant om förbindelserna med Belarus
Betänkande om Europaparlamentets förslag till rekommendation till rådet, kommissionen och vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik om förbindelserna med Belarus [2020/2081(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Petras Auštrevičius (A9-0167/2020)

(Enkel majoritet erfordrades.)

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Se Antagna texter (P9_TA(2020)0280)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", av den 19, 20, 21, 22 och 23 oktober 2020, punkt 13)

Rekommendation till den höga representanten och rådet om förberedelsen av den tionde granskningskonferensen för icke-spridningsfördraget, kärnvapenkontroll och möjligheter till kärnvapennedrustning
Betänkande om Europaparlamentets rekommendation till rådet och vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik avseende förberedelsen av den tionde granskningskonferensen för icke-spridningsfördraget, kärnvapenkontroll och möjligheter till kärnvapennedrustning [2020/2004(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Sven Mikser (A9-0020/2020)

(Enkel majoritet erfordrades.)

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Se Antagna texter (P9_TA(2020)0281)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", av den 19, 20, 21, 22 och 23 oktober 2020, punkt 14)


22. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 194 i arbetsordningen återfinns på ledamöternas sidor på parlamentets webbplats.

Undantagsvis accepteras skriftliga röstförklaringar på högst 400 ord.


23. Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster

Rättelserna och avsiktsförklaringarna till avgivna röster återfinns i dokumentet ”Resultat av omröstningar med namnupprop”, som bifogas sammanträdesprotokollet och finns på parlamentets webbplats. De anges endast i informationssyfte och påverkar inte det omröstningsresultat som tillkännagivits i kammaren.

Dokumentet uppdateras regelbundet under högst två veckor efter sammanträdesperioden.

Därefter slutförs förteckningen över rättelser och avsiktsförklaringar för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.


24. Föredragningslista för nästa sammanträde

Föredragningslistan för nästa sammanträde fastställdes ("Föredragningslista" PE 659.661/OJME).


25. Avslutande av sammanträdet

Sammanträdet avslutades kl. 23.12.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

Generalsekreterare

Talman


NÄRVAROLISTA

Närvarande:

Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Agius Saliba Alex, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Alieva-Veli Atidzhe, Anderson Christine, Andrews Barry, Andrieu Eric, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Arias Echeverría Pablo, Arłukowicz Bartosz, Arvanitis Konstantinos, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Belka Marek, Benifei Brando, Bentele Hildegard, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Biteau Benoît, Blaga Vasile, Bloss Michael, Bocskor Andrea, Bogovič Franc, Bompard Manuel, Borchia Paolo, Botoş Vlad-Marius, Boyer Gilles, Brudziński Joachim Stanisław, Buchheit Markus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carême Damien, Casa David, Castaldo Fabio Massimo, Cavazzini Anna, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chaibi Leila, Chastel Olivier, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Corrao Ignazio, Crețu Corina, Cseh Katalin, Czarnecki Ryszard, Dalunde Jakop G., Daly Clare, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, De Castro Paolo, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, De Man Filip, Demirel Özlem, Deparnay-Grunenberg Anna, Dobrev Klára, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Dzhambazki Angel, Eppink Derk Jan, Eroglu Engin, Falcă Gheorghe, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Flego Valter, Fotyga Anna, Fourlas Loucas, Fragkos Emmanouil, Frankowski Tomasz, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Gál Kinga, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Geese Alexandra, Georgiou Giorgos, Geuking Helmut, Giarrusso Dino, Giegold Sven, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Gozi Sandro, de Graaff Marcel, Grapini Maria, Griset Catherine, Gruffat Claude, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Hahn Svenja, Haider Roman, Hajšel Robert, Hakkarainen Teuvo, Halicki Andrzej, Hansen Christophe, Häusling Martin, Hautala Heidi, Hazekamp Anja, Heide Hannes, Heinäluoma Eero, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hidvéghi Balázs, Hlaváček Martin, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Hortefeux Brice, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Huitema Jan, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jamet France, Jurgiel Krzysztof, Jurzyca Eugen, Juvin Herve, Kaili Eva, Kaljurand Marina, Kammerevert Petra, Kanko Assita, Karas Othmar, Karski Karol, Kelleher Billy, Kelly Seán, Kempa Beata, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kohut Łukasz, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kountoura Elena, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kuźmiuk Zbigniew, Kyrtsos Georgios, Kyuchyuk Ilhan, Lacapelle Jean-Lin, Lagodinsky Sergey, Lagos Ioannis, de Lange Esther, Laporte Hélène, Larrouturou Pierre, Lebreton Gilles, Lenaers Jeroen, Liberadzki Bogusław, Limmer Sylvia, Lins Norbert, Loiseau Nathalie, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López-Istúriz White Antonio, Luena César, Lutgen Benoît, MacManus Chris, Madison Jaak, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Mavrides Costas, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mebarek Nora, Melbārde Dace, Meuthen Jörg, Mikser Sven, Miller Leszek, Molnár Csaba, Montserrat Dolors, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Niinistö Ville, Noichl Maria, Oetjen Jan-Christoph, Olivier Philippe, Omarjee Younous, O'Sullivan Grace, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Papadakis Demetris, Papadimoulis Dimitrios, Pedicini Piernicola, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Pereira Sandra, Picierno Pina, Pieper Markus, Pignedoli Sabrina, Pirbakas Maxette, Pîslaru Dragoş, Pollák Peter, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Procaccini Nicola, Puigdemont i Casamajó Carles, Rafalska Elżbieta, Regner Evelyn, Reil Guido, Reintke Terry, Ries Frédérique, Ripa Manuela, Riquet Dominique, Rivière Jérôme, Rodríguez Palop Eugenia, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Ros Sempere Marcos, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Saryusz-Wolski Jacek, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schmiedtbauer Simone, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Sidl Günther, Silva Pereira Pedro, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Sokol Tomislav, Solís Pérez Susana, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stanishev Sergei, Štefanec Ivan, Strugariu Ramona, Szydło Beata, Tarabella Marc, Tarczyński Dominik, Tardino Annalisa, Terras Riho, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Tomac Eugen, Toom Yana, Tóth Edina, Tovaglieri Isabella, Trócsányi László, Tudorache Dragoş, Tudose Mihai, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Van Overtveldt Johan, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Vincze Loránt, Von Cramon-Taubadel Viola, Voss Axel, Vuolo Lucia, Waitz Thomas, Wallace Mick, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zagorakis Theodoros, Zambelli Stefania, Zarzalejos Javier, Zdechovský Tomáš, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana

Befriade från närvaro:

Beňová Monika, Maydell Eva, Ochojska Janina, Rougé André

På grund av covid-19-pandemin hade det inrättats ett system för distansomröstning (se presidiets beslut av den 20 mars 2020 om komplettering av presidiets beslut av den 3 maj 2004 om anvisningar för omröstningar). Namnen på de ledamöter som deltog i omröstningen finns i sammanträdesprotokollets bilaga ”Resultat av omröstningar med namnupprop” på parlamentets webbplats.

Senaste uppdatering: 28 oktober 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy