Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
XML 6k
Streda, 21. októbra 2020 - Brusel

3. Delegované akty (článok 111 ods. 2 rokovacieho poriadku)

Parlamentu boli postúpené tieto návrhy delegovaných aktov:

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 376/2014, pokiaľ ide o jednotný európsky systém klasifikácie rizík (C(2020)06763 - 2020/2817(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 6. októbra 2020

predložené gestorskému výboru: TRAN

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 428/2009, ktorým sa stanovuje režim Spoločenstva na kontrolu vývozov, prepravy, sprostredkovania a tranzitu položiek s dvojakým použitím (C(2020)06784 - 2020/2819(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 7. októbra 2020

predložené gestorskému výboru: INTA

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení nariadenie Rady (EÚ) 2017/1939, pokiaľ ide o kategórie operatívnych osobných údajov a kategórie dotknutých osôb, ktorých operatívne osobné údaje môže Európska prokuratúra spracúvať v rámci zoznamu spisov (C(2020)06797 - 2020/2832(DEA))
Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 14. októbra 2020
predložené gestorskému výboru: LIBE
stanovisko: CONT (článok 57 rokovacieho poriadku)

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/516 tým, že sa určuje zoznam záležitostí, ktoré sa majú riešiť v jednotlivých cykloch overovania (C(2020)06802 - 2020/2821(DEA))
Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 8. októbra 2020
predložené gestorskému výboru: ECON

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 139/2014, pokiaľ ide o bezpečnosť vzletovej a pristávacej dráhy a letecké údaje (C(2020)06822 - 2020/2820(DEA))
Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 8. októbra 2020
predložené gestorskému výboru: TRAN

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení nariadenie Rady (EHS) č. 95/93, pokiaľ ide o dočasné predĺženie výnimočných opatrení na riešenie následkov spôsobených pandémiou ochorenia COVID-19 (C(2020)06916 - 2020/2829(DEA))
Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 14. októbra 2020
predložené gestorskému výboru: TRAN

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/31/EÚ zriadením voliteľnej spoločnej schémy Európskej únie na určovanie stupňa inteligentnej pripravenosti budov (C(2020)06930 - 2020/2831(DEA))
Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 14. októbra 2020
predložené gestorskému výboru: ITRE

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/429, pokiaľ ide o požiadavky na zdravie zvierat, certifikáciu a nahlasovanie pri premiestňovaní produktov živočíšneho pôvodu zo suchozemských živočíchov v rámci Únie (C(2020)06941 - 2020/2830(DEA))
Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 14. októbra 2020
predložené gestorskému výboru: AGRI
stanovisko: ENVI (článok 57 rokovacieho poriadku)

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa menia prílohy I, II a III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/631 s cieľom aktualizovať parametre monitorovania a objasniť určité aspekty súvisiace so zmenou regulačného skúšobného postupu (C(2020)07027 - 2020/2834(DEA))
Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 16. októbra 2020
predložené gestorskému výboru: ENVI

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa menia prílohy IC, III, IIIA, IV, V, VII a VIII k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 o preprave odpadu (C(2020)07091 - 2020/2835(DEA))
Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 19. októbra 2020
predložené gestorskému výboru: ENVI

Posledná úprava: 19. augusta 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia