Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
XML 1k
Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2020 - Βρυξέλλες

4. Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 112 του Κανονισμού)

Το ακόλουθο σχέδιο εκτελεστικού μέτρου που εμπίπτει στην κανονιστική διαδικασία με έλεγχο έχει διαβιβασθεί στο Κοινοβούλιο:

- Κανονισμός της Επιτροπής σχετικά με την τροποποίηση του παραρτήματος III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την απαρίθμηση των βοηθητικών των οποίων η παρουσία σε φυτοπροστατευτικά προϊόντα δεν είναι αποδεκτή (D066442/07 - 2020/2822(RPS) - προθεσμία: 14 Δεκεμβρίου 2020)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI
γνωμοδότηση: IMCO (άρθρο 57 του Κανονισμού), AGRI (άρθρο 57 του Κανονισμού)

Τελευταία ενημέρωση: 19 Αυγούστου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου