Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
XML 3k
Сряда, 21 октомври 2020 г. - Брюксел

5. Първо гласуване
Пълни стенографски протоколи

Парламентът пристъпи към гласуване на измененията по:

—   Бъдещето на европейското образование в контекста на Covid-19
Предложение за резолюция B9-0338/2020;

—   Обща селскостопанска политика - подпомагане за стратегическите планове, които трябва да бъдат изготвени от държавите членки и финансирани от ЕФГЗ и от ЕЗФРСР ***I
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване на правила за подпомагане за стратегическите планове, които трябва да бъдат изготвени от държавите членки по линия на Общата селскостопанска политика (стратегическите планове по ОСП) и финансирани от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) и от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (ЕС) № 1307/2013 на Европейския парламент и на Съвета [COM(2018)0392 - C8-0248/2018 - 2018/0216(COD)] - Комисия по земеделие и развитие на селските райони. Докладчик: Peter Jahr (A8-0200/2019).

Гласуването ще продължи до 10.30 ч.

Пристъпи се към гласуване.

Резултатите от гласуването ще бъдат обявени в 13 ч.

Последно осъвременяване: 20 септември 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност