Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
XML 2k
Woensdag 21 oktober 2020 - Brussel

5. Eerste stemming
Volledige verslagen

Het Parlement stemt over de amendementen op:

—   De toekomst van het Europese onderwijs in de context van COVID-19
Ontwerpresolutie B9-0338/2020;

—   Gemeenschappelijk landbouwbeleid - steun voor de strategische plannen die de lidstaten opstellen en die uit het ELGF en het Elfpo worden gefinancierd ***I
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van voorschriften inzake steun voor de strategische plannen die de lidstaten in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid opstellen (strategische GLB-plannen) en die uit het Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF) en het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (Elfpo) worden gefinancierd, en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 1305/2013 van het Europees Parlement en de Raad en van Verordening (EU) nr. 1307/2013 van het Europees Parlement en de Raad [COM(2018)0392 - C8-0248/2018 - 2018/0216(COD)] - Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling. Rapporteur: Peter Jahr (A8-0200/2019).

Er kan worden gestemd tot 10.30 uur.

Vervolgens wordt tot stemming overgegaan.

De uitslag van de stemming wordt bekendgemaakt om 13.00 uur.

Laatst bijgewerkt op: 19 augustus 2021Juridische mededeling - Privacybeleid