Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
XML 2k
Streda, 21. októbra 2020 - Brusel

5. Prvé hlasovanie
Doslovný zápis

Parlament hlasuje o pozmeňujúcich návrhoch:

—   Budúcnosť európskeho vzdelávania v kontexte pandémie COVID-19
Návrh uznesenia B9-0338/2020;

—   Spoločná poľnohospodárska politika – podpora strategických plánov, ktoré majú zostaviť členské štáty a ktoré sú financované z EPZF a EPFRV ***I
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú pravidlá týkajúce sa strategických plánov, ktoré majú zostaviť členské štáty v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky (strategické plány SPP) a ktoré sú financované z Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF) a Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV), a ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013 a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013 [COM(2018)0392 - C8-0248/2018 - 2018/0216(COD)] - Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. Spravodajca: Peter Jahr (A8-0200/2019).

Hlasovať je možné do 10.30 h.

Hlasovanie sa začalo.

Výsledky hlasovania budú oznámené: o 13.00 h.

Posledná úprava: 19. augusta 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia