Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
XML 6k
Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2020 - Βρυξέλλες

6. Συμπεράσματα της συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 15ης και 16ης Οκτωβρίου 2020, και ιδίως οι διαπραγματεύσεις για τις μελλοντικές σχέσεις με το ΗΒ (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Δήλωση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και της Επιτροπής: Συμπεράσματα της συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 15ης και 16ης Οκτωβρίου 2020, και ιδίως οι διαπραγματεύσεις για τις μελλοντικές σχέσεις με το ΗΒ (2020/2773(RSP))

Οι Charles Michel (Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου), Maroš Šefčovič (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) και Michel Barnier (Επικεφαλής της ειδικής ομάδας για τις σχέσεις με το Ηνωμένο Βασίλειο) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Ο Πρόεδρος ανακοινώνει ότι η τρέχουσα ψηφοφορία παρατείνεται κατά μισή ώρα, ήτοι έως τις 11.00. Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας θα ανακοινωθούν στη 13.30.

Παρεμβαίνουν οι Siegfried Mureşan, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Iratxe García Pérez, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Dacian Cioloş, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Nicolas Bay, εξ ονόματος της Ομάδας ID, Ska Keller, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Derk Jan Eppink, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Δημήτριος Παπαδημούλης, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Κώστας Παπαδάκης, μη εγγεγραμμένος, Esteban González Pons, Kati Piri και Nathalie Loiseau.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Rainer WIELAND
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Gunnar Beck, Terry Reintke, Geert Bourgeois, Idoia Villanueva Ruiz, Carles Puigdemont i Casamajó, Seán Kelly, Pedro Silva Pereira, Morten Petersen, Laura Huhtasaari, Ernest Urtasun, Mazaly Aguilar, Helmut Scholz, Gabriel Mato, Brando Benifei, Guy Verhofstadt, Jaak Madison, Heidi Hautala, Joachim Stanisław Brudziński, Chris MacManus, Christophe Hansen, Javier Moreno Sánchez, Liesje Schreinemacher, Tom Vandendriessche, Michael Bloss, Joanna Kopcińska, Kris Peeters, Agnes Jongerius, François-Xavier Bellamy, Carlos Zorrinho και Udo Bullmann.

Παρεμβαίνει ο Maroš Šefčovič.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: David Maria SASSOLI
Πρόεδρος

Παρεμβαίνει ο Charles Michel.

Η συζήτηση περατώνεται.

Τελευταία ενημέρωση: 19 Αυγούστου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου