Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
XML 7k
Сряда, 21 октомври 2020 г. - Брюксел

19. Трето гласуване
Пълни стенографски протоколи

Парламентът пристъпи към гласуване на измененията по:

—   Обща селскостопанска политика - подпомагане за стратегическите планове, които трябва да бъдат изготвени от държавите членки и финансирани от ЕФГЗ и от ЕЗФРСР ***I
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване на правила за подпомагане за стратегическите планове, които трябва да бъдат изготвени от държавите членки по линия на Общата селскостопанска политика (стратегическите планове по ОСП) и финансирани от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) и от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (ЕС) № 1307/2013 на Европейския парламент и на Съвета [COM(2018)0392 - C8-0248/2018 - 2018/0216(COD)] - Комисия по земеделие и развитие на селските райони. Докладчик: Peter Jahr (A8-0200/2019).

Парламентът пристъпи към окончателно гласуване по:

—   Бъдещето на европейското образование в контекста на Covid-19
Предложение за резолюция B9-0338/2020;

—   Задължения на Комисията в областта на визовата реципрочност в съответствие с член 7 от Регламент (ЕС) 2018/1806
Предложение за резолюция B9-0339/2020;

—   Икономически политики на еврозоната за 2020 г.
Доклад относно икономическите политики на еврозоната за 2020 г. [2020/2078(INI)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Joachim Schuster (A9-0193/2020);

—   Политики в областта на заетостта и социални политики на еврозоната за 2020 г.
Доклад относно политиките в областта на заетостта и социалните политики на еврозоната за 2020 г. [2020/2079(INI)] - Комисия по заетост и социални въпроси. Докладчик: Klára Dobrev (A9-0183/2020).

Парламентът пристъпи към гласуване на измененията по:

—   Обезлесяване
Доклад с препоръки към Комисията относно правна уредба на ЕС за спиране и обръщане на процеса на глобално обезлесяване, стимулирано от ЕС [2020/2006(INL)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Delara Burkhardt (A9-0179/2020).

Гласуването ще продължи до 21.15 ч.

Пристъпи се към гласуване.

Резултатите от гласуването ще бъдат обявени утре четвъртък, 22 октомври 2020 г., в 9.00 ч.

Последно осъвременяване: 20 септември 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност