Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
XML 6k
Streda, 21. októbra 2020 - Brusel

19. Tretie hlasovanie
Doslovný zápis

Parlament hlasuje o pozmeňujúcich návrhoch:

—   Spoločná poľnohospodárska politika – podpora strategických plánov, ktoré majú zostaviť členské štáty a ktoré sú financované z EPZF a EPFRV ***I
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú pravidlá týkajúce sa strategických plánov, ktoré majú zostaviť členské štáty v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky (strategické plány SPP) a ktoré sú financované z Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF) a Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV), a ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013 a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013 [COM(2018)0392 - C8-0248/2018 - 2018/0216(COD)] - Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. Spravodajca: Peter Jahr (A8-0200/2019).

Parlament hlasuje v záverečnom hlasovaní o týchto dokumentoch:

—   Budúcnosť európskeho vzdelávania v kontexte pandémie COVID-19
Návrh uznesenia B9-0338/2020;

—   Povinnosti Komisie v oblasti vízovej reciprocity podľa článku 7 nariadenia (EÚ) 2018/1806
Návrh uznesenia B9-0339/2020;

—   Hospodárske politiky eurozóny v roku 2020
Správa o hospodárskych politikách eurozóny v roku 2020 [2020/2078(INI)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca: Joachim Schuster (A9-0193/2020);

—   Zamestnanosť a sociálne politiky v eurozóne v roku 2020
Správa o zamestnanosti a sociálnych politikách v eurozóne v roku 2020 [2020/2079(INI)] - Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci. Spravodajkyňa: Klára Dobrev (A9-0183/2020).

Parlament hlasuje o pozmeňujúcich návrhoch:

—   Odlesňovanie
Správa s odporúčaniami Komisii o právnom rámci EÚ na zastavenie a zvrátenie globálneho odlesňovania spôsobovaného EÚ [2020/2006(INL)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajkyňa: Delara Burkhardt (A9-0179/2020).

Hlasovať je možné do 21.15 h.

Hlasovanie sa začalo.

Výsledky hlasovania budú oznámené zajtra, t. j. vo štvrtok 22. októbra 2020 o 9.00 h.

Posledná úprava: 19. augusta 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia