Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
XML 6k
Onsdagen den 21 oktober 2020 - Bryssel

19. Tredje omröstningsomgången
Fullständigt förhandlingsreferat

Parlamentet röstade om ändringsförslagen till:

—   Den gemensamma jordbrukspolitiken – stöd för de strategiska planer som medlemsstaterna ska upprätta och som finansieras av EGFJ och Ejflu ***I
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av regler för stöd till strategiska planer som ska utarbetas av medlemsstaterna enligt den gemensamma jordbrukspolitiken (strategiska planer för den gemensamma jordbrukspolitiken) och finansieras av Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) och av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu) samt om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1307/2013 [COM(2018)0392 - C8-0248/2018 - 2018/0216(COD)] - Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling. Föredragande: Peter Jahr (A8-0200/2019).

Parlamentet genomförde slutomröstning om följande:

—   Framtiden för utbildningen i Europa mot bakgrund av covid-19
Resolutionsförslag B9-0338/2020;

—   Kommissionens skyldigheter på området för ömsesidighet i fråga om viseringar i enlighet med artikel 7 i förordning (EU) 2018/1806
Resolutionsförslag B9-0339/2020;

—   Den ekonomiska politiken i euroområdet 2020
Betänkande om den ekonomiska politiken i euroområdet 2020 [2020/2078(INI)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Joachim Schuster (A9-0193/2020);

—   Sysselsättning och socialpolitik i euroområdet 2020
Betänkande om sysselsättning och socialpolitik i euroområdet 2020 [2020/2079(INI)] - Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Föredragande: Klára Dobrev (A9-0183/2020).

Parlamentet röstade om ändringsförslagen till:

—   Avskogning
Betänkande med rekommendationer till kommissionen om en EU-rättslig ram för att stoppa och vända den globala avskogning som drivs av EU [2020/2006(INL)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Delara Burkhardt (A9-0179/2020).

Omröstningen skulle pågå fram till kl. 21.15.

Omröstningen genomfördes.

Omröstningsresultaten skulle meddelas påföljande dag, torsdagen den 22 oktober 2020 09.00.

Senaste uppdatering: 28 oktober 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy