Seznam 
Zápis
XML 115kPDF 253kWORD 70k
Středa, 21. října 2020 - Brusel
1.Zahájení denního zasedání
 2.Jednání předcházející prvnímu čtení v Parlamentu (článek 71 jednacího řádu) (další postup)
 3.Akty v přenesené pravomoci (čl. 111 odst. 2 jednacího řádu)
 4.Prováděcí opatření (článek 112 jednacího řádu)
 5.První hlasování
 6.Závěry ze zasedání Evropské rady ve dnech 15.–16. října 2020, zejména v souvislosti s jednáním o budoucích vztazích se Spojeným královstvím (rozprava)
 7.Hospodářské politiky eurozóny v roce 2020 – Politika zaměstnanosti a sociální politika eurozóny v roce 2020 (rozprava)
 8.Pokračování denního zasedání
 9.Oznámení výsledků hlasování
 10.Pokračování denního zasedání
 11.Druhé hlasování
 12.Pokračování denního zasedání
 13.Opatření EU na zmírnění sociálního a hospodářského dopadu pandemie COVID-19 (rozprava)
 14.Sdělení předsednictví
 15.Odlesňování (rozprava)
 16.Pokračování denního zasedání
 17.Oznámení výsledků hlasování
 18.Pokračování denního zasedání
 19.Třetí hlasování
 20.Vysvětlení hlasování
 21.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 22.Převody prostředků a rozpočtová rozhodnutí
 23.Předložení dokumentů
 24.Pořad jednání příštího denního zasedání
 25.Ukončení denního zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA


PŘEDSEDNICTVÍ: David Maria SASSOLI
předseda

1. Zahájení denního zasedání

Denní zasedání bylo zahájeno v 9:22.


2. Jednání předcházející prvnímu čtení v Parlamentu (článek 71 jednacího řádu) (další postup)

Předseda oznámil, že od poslanců nebo jedné či více politických skupin dosahujících přinejmenším střední prahové hodnoty neobdržel žádnou žádost týkající se rozhodnutí zahájit interinstitucionální jednání, která byla oznámena v zápisu z denního zasedání konaného v pondělí 19. října 2020 (bod 8 zápisu ze dne 19.10.2020).

Výbory TRAN a BUDG/ECON tak po uplynutí lhůty uvedené v čl. 71 odst. 2 jednacího řádu mohly zahájit jednání.


3. Akty v přenesené pravomoci (čl. 111 odst. 2 jednacího řádu)

Návrhy aktů v přenesené pravomoci postoupené Parlamentu:

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 376/2014, pokud jde o společný evropský systém klasifikace rizik (C(2020)06763 - 2020/2817(DEA))
Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. od 6. října 2020
předáno příslušnému výboru: TRAN

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 428/2009, kterým se zavádí režim Společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití (C(2020)06784 - 2020/2819(DEA))
Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. od 7. října 2020
předáno příslušnému výboru: INTA

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění nařízení Rady (EU) 2017/1939, pokud jde o kategorie operativních osobních údajů a kategorie subjektů údajů, jejichž operativní osobní údaje může Úřad evropského veřejného žalobce zpracovávat v seznamu spisů (C(2020)06797 - 2020/2832(DEA))
Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. od 14. října 2020
předáno příslušnému výboru: LIBE

stanovisko: CONT (článek 57 jednacího řádu)

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/516 vymezením seznamu prvků, kterými je třeba se v každém cyklu ověřování zabývat (C(2020)06802 - 2020/2821(DEA))
Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. od 8. října 2020
předáno příslušnému výboru: ECON

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění nařízení (EU) č. 139/2014, pokud jde o bezpečnost dráhy a letecká data (C(2020)06822 - 2020/2820(DEA))
Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. od 8. října 2020
předáno příslušnému výboru: TRAN

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 95/93, pokud jde o dočasné prodloužení mimořádných opatření k řešení důsledků pandemie COVID-19 (C(2020)06916 - 2020/2829(DEA))
Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. od 14. října 2020
předáno příslušnému výboru: TRAN

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/31/EU stanovením nepovinného společného systému Evropské unie pro hodnocení připravenosti budov pro chytrá řešení (C(2020)06930 - 2020/2831(DEA))
Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. od 14. října 2020
předáno příslušnému výboru: ITRE

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o veterinární požadavky, požadavky na certifikaci a hlášení pro přemísťování produktů živočišného původu ze suchozemských zvířat v rámci Unie (C(2020)06941 - 2020/2830(DEA))
Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. od 14. října 2020
předáno příslušnému výboru: AGRI

stanovisko: ENVI (článek 57 jednacího řádu)

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění přílohy I, II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/631 s cílem aktualizovat parametry sledování a objasnit některé aspekty související se změnou v regulačním zkušebním postupu (C(2020)07027 - 2020/2834(DEA))
Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. od 16. října 2020
předáno příslušnému výboru: ENVI

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění přílohy IC, III, IIIA, IV, V, VII a VIII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 o přepravě odpadů (C(2020)07091 - 2020/2835(DEA))
Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. od 19. října 2020
předáno příslušnému výboru: ENVI


4. Prováděcí opatření (článek 112 jednacího řádu)

Parlamentu byl postoupen tento návrh prováděcího opatření, které spadá pod regulativní postup s kontrolou:

- Nařízení Komise, kterým se mění příloha III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 uvedením seznamu formulačních přísad, které jsou nepřijatelné jako součást přípravků na ochranu rostlin (D066442/07 - 2020/2822(RPS) - lhůta: 14. prosince 2020)
předáno příslušnému výboru: ENVI
stanovisko: IMCO (článek 57 jednacího řádu), AGRI (článek 57 jednacího řádu)


5. První hlasování

Parlament hlasoval o pozměňovacích návrzích k:

—   Budoucnost evropského vzdělávání s ohledem na onemocnění COVID-19
Návrh usnesení B9-0338/2020;

—   Společná zemědělská politika – podpora pro strategické plány, jež mají být vypracovány členskými státy a financovány EZZF a EZFRV ***I
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví pravidla podpory pro strategické plány, jež mají být vypracovány členskými státy v rámci společné zemědělské politiky (strategické plány SZP) a financovány Evropským zemědělským záručním fondem (EZZF) a Evropským zemědělským fondem pro rozvoj venkova (EZFRV), a zrušuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 [COM(2018)0392 - C8-0248/2018 - 2018/0216(COD)] - Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova. Zpravodaj: Peter Jahr (A8-0200/2019).

Hlasovat bylo možné do 10:30.

Hlasování začalo.

Oznámení výsledků hlasování bylo stanoveno na 13:00.


6. Závěry ze zasedání Evropské rady ve dnech 15.–16. října 2020, zejména v souvislosti s jednáním o budoucích vztazích se Spojeným královstvím (rozprava)

Prohlášení Evropské rady a Komise: Závěry ze zasedání Evropské rady ve dnech 15.–16. října 2020, zejména v souvislosti s jednáním o budoucích vztazích se Spojeným královstvím (2020/2773(RSP))

Charles Michel (předseda Evropské rady), Maroš Šefčovič (místopředseda Komise) a Michel Barnier (vedoucí pracovní skupiny pro vztahy se Spojeným královstvím) učinili prohlášení.

Předseda oznámil, že probíhající hlasování bylo prodlouženo o 30 minut, tzn. do 11 hodin. Oznámení výsledků hlasování bylo stanoveno na 13:30.

Vystoupili: Siegfried Mureşan za skupinu PPE, Iratxe García Pérez za skupinu S&D, Dacian Cioloş za skupinu Renew, Nicolas Bay za skupinu ID, Ska Keller za skupinu Verts/ALE, Derk Jan Eppink za skupinu ECR, Dimitrios Papadimoulis za skupinu GUE/NGL, Kostas Papadakis – nezařazený poslanec, Esteban González Pons, Kati Piri a Nathalie Loiseau.

PŘEDSEDNICTVÍ: Rainer WIELAND
místopředseda

Vystoupili: Gunnar Beck, Terry Reintke, Geert Bourgeois, Idoia Villanueva Ruiz, Carles Puigdemont i Casamajó, Seán Kelly, Pedro Silva Pereira, Morten Petersen, Laura Huhtasaari, Ernest Urtasun, Mazaly Aguilar, Helmut Scholz, Gabriel Mato, Brando Benifei, Guy Verhofstadt, Jaak Madison, Heidi Hautala, Joachim Stanisław Brudziński, Chris MacManus, Christophe Hansen, Javier Moreno Sánchez, Liesje Schreinemacher, Tom Vandendriessche, Michael Bloss, Joanna Kopcińska, Kris Peeters, Agnes Jongerius, François-Xavier Bellamy, Carlos Zorrinho a Udo Bullmann.

Vystoupil Maroš Šefčovič.

PŘEDSEDNICTVÍ: David Maria SASSOLI
předseda

Vystoupil Charles Michel.

Rozprava skončila.


7. Hospodářské politiky eurozóny v roce 2020 Politika zaměstnanosti a sociální politika eurozóny v roce 2020 (rozprava)

Zpráva o hospodářských politikách eurozóny v roce 2020 [2020/2078(INI)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj: Joachim Schuster (A9-0193/2020)

Zpráva o politice zaměstnanosti a sociální politice eurozóny v roce 2020 [2020/2079(INI)] - Výbor pro zaměstnanost a sociální věci. Zpravodajka: Klára Dobrev (A9-0183/2020)

PŘEDSEDNICTVÍ: Rainer WIELAND
místopředseda

Joachim Schuster a Klára Dobrev uvedli zprávy.

Vystoupil Paolo Gentiloni (člen Komise).

PŘEDSEDNICTVÍ: Ewa KOPACZ
místopředsedkyně

Vystoupili: Markus Ferber za skupinu PPE, Agnes Jongerius za skupinu S&D, Ivars Ijabs za skupinu Renew, France Jamet za skupinu ID, Philippe Lamberts za skupinu Verts/ALE, Eugen Jurzyca za skupinu ECR, José Gusmão za skupinu GUE/NGL, Piernicola Pedicini – nezařazený poslanec, Dennis Radtke, Jonás Fernández, Marie-Pierre Vedrenne, Francesca Donato, Kira Marie Peter-Hansen, Helmut Geuking, Mislav Kolakušić, Enikő Győri, Marc Angel, Guido Reil, Claude Gruffat, Elżbieta Rafalska, José Manuel Fernandes, Stefania Zambelli, Dolors Montserrat, Herve Juvin, Peter Kofod a Othmar Karas.

Vystoupili: Paolo Gentiloni, Joachim Schuster a Klára Dobrev.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 17 zápisu ze dne 21.10.2020 (pozměňovací návrhy); bod 2 zápisu ze dne 22.10.2020 (konečné hlasování).

(Denní zasedání bylo přerušeno v 12:51.)


8. Pokračování denního zasedání

Denní zasedání pokračovalo v 13:40.


9. Oznámení výsledků hlasování

Předsedající oznámila výsledky hlasování:

Budoucnost evropského vzdělávání s ohledem na onemocnění COVID-19
Návrh usnesení B9-0338/2020

(vyžaduje se prostá většina)

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

viz přijaté texty (P9_TA(2020)0282)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 19., 20., 21., 22. a 23. října 2020, bod 15)

Společná zemědělská politika – podpora pro strategické plány, jež mají být vypracovány členskými státy a financovány EZZF a EZFRV ***I
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví pravidla podpory pro strategické plány, jež mají být vypracovány členskými státy v rámci společné zemědělské politiky (strategické plány SZP) a financovány Evropským zemědělským záručním fondem (EZZF) a Evropským zemědělským fondem pro rozvoj venkova (EZFRV), a zrušuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 [COM(2018)0392 - C8-0248/2018 - 2018/0216(COD)] - Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova. Zpravodaj: Peter Jahr (A8-0200/2019)

(vyžaduje se prostá většina)

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

viz přijaté texty (P9_TA(2020)0287)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 19., 20., 21., 22. a 23. října 2020, bod 21)

(Denní zasedání bylo přerušeno v 13:59.)


PŘEDSEDNICTVÍ: Othmar KARAS
místopředseda

10. Pokračování denního zasedání

Denní zasedání pokračovalo v 14:30.


11. Druhé hlasování

Parlament hlasoval o pozměňovacích návrzích k:

—   Společná zemědělská politika – podpora pro strategické plány, jež mají být vypracovány členskými státy a financovány EZZF a EZFRV ***I
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví pravidla podpory pro strategické plány, jež mají být vypracovány členskými státy v rámci společné zemědělské politiky (strategické plány SZP) a financovány Evropským zemědělským záručním fondem (EZZF) a Evropským zemědělským fondem pro rozvoj venkova (EZFRV), a zrušuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 [COM(2018)0392 - C8-0248/2018 - 2018/0216(COD)] - Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova. Zpravodaj: Peter Jahr (A8-0200/2019).

Parlament hlasoval v konečných hlasováních:

—   Doporučení Radě, Komisi a VCP/HR o vztazích s Běloruskem
Zpráva o doporučení Evropského parlamentu Radě, Komisi a místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku o vztazích s Běloruskem [2020/2081(INI)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodaj: Petras Auštrevičius (A9-0167/2020);

—   Doporučení VCP/HR a Radě při přípravě procesu 10. přezkumu Smlouvy o nešíření jaderných zbraní, kontroly jaderných zbraní a možností jaderného odzbrojování
Zpráva o doporučení Evropského parlamentu Radě a místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku týkajícím se procesu hodnocení Smlouvy o nešíření jaderných zbraní, jenž se bude konat v roce 2020, kontroly jaderných zbraní a možností jaderného odzbrojování [2020/2004(INI)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodaj: Sven Mikser (A9-0020/2020).

Parlament hlasoval o pozměňovacích návrzích k:

—   Hospodářské politiky eurozóny v roce 2020
Zpráva o hospodářských politikách eurozóny v roce 2020 [2020/2078(INI)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj: Joachim Schuster (A9-0193/2020);

—   Politika zaměstnanosti a sociální politika eurozóny v roce 2020
Zpráva o politice zaměstnanosti a sociální politice eurozóny v roce 2020 [2020/2079(INI)] - Výbor pro zaměstnanost a sociální věci. Zpravodajka: Klára Dobrev (A9-0183/2020).

Hlasovat bylo možné do 15:45.

Hlasování začalo.

Oznámení výsledků hlasování bylo stanoveno na 18:15.

(Denní zasedání bylo přerušeno v 14:32.)


PŘEDSEDNICTVÍ: Ewa KOPACZ
místopředsedkyně

12. Pokračování denního zasedání

Denní zasedání pokračovalo v 15:01.


13. Opatření EU na zmírnění sociálního a hospodářského dopadu pandemie COVID-19 (rozprava)

Prohlášení Rady a Komise: Opatření EU na zmírnění sociálního a hospodářského dopadu pandemie COVID-19 (2020/2792(RSP))

Paolo Gentiloni (člen Komise) učinil prohlášení.

Vystoupili: Heléne Fritzon za skupinu S&D, Sylvie Brunet za skupinu Renew, Jörg Meuthen za skupinu ID, Monika Vana za skupinu Verts/ALE, Beata Szydło za skupinu ECR, Sira Rego za skupinu GUE/NGL, Daniela Rondinelli – nezařazená poslankyně, Ádám Kósa, José Manuel Fernandes za skupinu PPE, Costas Mavrides, Luis Garicano, Peter Kofod, François Alfonsi, Joanna Kopcińska, Nikolaj Villumsen, Antoni Comín i Oliveres, Krzysztof Hetman, Estrella Durá Ferrandis, Monica Semedo, Paolo Borchia, Ciarán Cuffe, Helmut Geuking, Marc Botenga, Jeroen Lenaers, Jonás Fernández, Maxette Pirbakas, Mikuláš Peksa, Carlo Fidanza, Vladimír Bilčík, Gabriele Bischoff, Joachim Kuhs, Dace Melbārde, Željana Zovko, Lefteris Christoforou, Evelyn Regner, Karlo Ressler a Sunčana Glavak.

Vystoupil Paolo Gentiloni.

Rozprava skončila.


PŘEDSEDNICTVÍ: David Maria SASSOLI
předseda

14. Sdělení předsednictví

Předseda oznámil, že v souladu s čl. 176 odst. 1 jednacího řádu přijal rozhodnutí o uložení sankce Ivanu Viliborovi Sinčićovi za narušení průběhu denního zasedání dne 16. září 2020, kdy poslanec během svého vystoupení vystavil transparent a rozepnul své oblečení, a byl tudíž nevhodně oblečen.

Sankce má formu zaprvé ztráty nároku na příspěvek na pobyt na dobu dvou dnů, zadruhé dočasného vyloučení ze zasedání Parlamentu nebo schůzí kteréhokoli z jeho orgánů, výborů nebo delegací, tedy z účasti na veškerých parlamentních činnostech nebo na části těchto činností, a to na dobu sedmi po sobě následujících dnů, aniž by byl dotčen výkon hlasovacího práva v plénu a v tomto případě s výhradou důsledného dodržení kodexu chování, a zatřetí zákazu zastupovat Parlament v meziparlamentních delegacích, na meziparlamentních konferencích a na interinstitucionálních fórech po dobu jednoho měsíce.

Sankce nabývá účinku dne 22. října 2020.

Toto rozhodnutí bylo dnes oznámeno dotčenému poslanci, který proti němu může podat vnitřní odvolání k předsednictvu v souladu s jednacím řádem.

Předseda oznámil, že v souladu s čl. 176 odst. 1 jednacího řádu přijal rozhodnutí o uložení sankce Ioannisi Lagosovi za narušení průběhu denního zasedání dne 17. září 2020 použitím urážlivého jazyka.

Sankce má formu zaprvé ztráty nároku na příspěvek na pobyt na dobu sedmi dnů a zadruhé dočasného vyloučení ze zasedání Parlamentu nebo schůzí kteréhokoli z jeho orgánů, výborů nebo delegací, tedy z účasti na veškerých parlamentních činnostech nebo na části těchto činností, a to na dobu čtyř po sobě následujících dnů, aniž by byl dotčen výkon hlasovacího práva v plénu a v tomto případě s výhradou důsledného dodržení kodexu chování.

Sankce nabývá účinku dne 22. října 2020.

Toto rozhodnutí bylo dnes oznámeno dotčenému poslanci, který proti němu může podat vnitřní odvolání k předsednictvu v souladu s jednacím řádem.


PŘEDSEDNICTVÍ: Ewa KOPACZ
místopředsedkyně

15. Odlesňování (rozprava)

Zpráva obsahující doporučení Komisi k právnímu rámci EU pro zastavení a odvrácení globálního odlesňování na úrovni EU [2020/2006(INL)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodajka: Delara Burkhardt (A9-0179/2020)

Delara Burkhardt uvedla zprávu.

PŘEDSEDNICTVÍ: Marcel KOLAJA
místopředseda

Vystoupila Karin Karlsbro (zpravodajka výboru INTA).

Vystoupil Virginijus Sinkevičius (člen Komise).

Vystoupili: Martin Häusling (zpravodaj výboru AGRI), Caroline Roose (zpravodajka výboru DEVE), Hildegard Bentele za skupinu PPE, Jytte Guteland za skupinu S&D, Pascal Canfin za skupinu Renew, Teuvo Hakkarainen za skupinu ID, Marie Toussaint za skupinu Verts/ALE, Mazaly Aguilar za skupinu ECR, Kateřina Konečná za skupinu GUE/NGL, Eleonora Evi – nezařazená poslankyně, Michal Wiezik, César Luena, Ulrike Müller, Aurélia Beigneux, Anna Deparnay-Grunenberg, Sunčana Glavak, Kathleen Van Brempt, María Soraya Rodríguez Ramos, Dominique Bilde, Heidi Hautala, Nicolás González Casares a Nicola Procaccini.

Vystoupil Virginijus Sinkevičius.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 2 zápisu ze dne 22.10.2020 (pozměňovací návrhy); bod 16 zápisu ze dne 22.10.2020 (konečné hlasování).

(Denní zasedání bylo přerušeno v 17:28.)


PŘEDSEDNICTVÍ: Heidi HAUTALA
místopředsedkyně

16. Pokračování denního zasedání

Denní zasedání pokračovalo v 18:19.


17. Oznámení výsledků hlasování

Předsedající oznámila výsledky hlasování:

Společná zemědělská politika – podpora pro strategické plány, jež mají být vypracovány členskými státy a financovány EZZF a EZFRV ***I
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví pravidla podpory pro strategické plány, jež mají být vypracovány členskými státy v rámci společné zemědělské politiky (strategické plány SZP) a financovány Evropským zemědělským záručním fondem (EZZF) a Evropským zemědělským fondem pro rozvoj venkova (EZFRV), a zrušuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 [COM(2018)0392 - C8-0248/2018 - 2018/0216(COD)] - Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova. Zpravodaj: Peter Jahr (A8-0200/2019)

(vyžaduje se prostá většina)

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

viz přijaté texty (P9_TA(2020)0287)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 19., 20., 21., 22. a 23. října 2020, bod 21)

Doporučení Radě, Komisi a VCP/HR o vztazích s Běloruskem
Zpráva o doporučení Evropského parlamentu Radě, Komisi a místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku o vztazích s Běloruskem [2020/2081(INI)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodaj: Petras Auštrevičius (A9-0167/2020)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH DOPORUČENÍ

přijat (P9_TA(2020)0280)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 19., 20., 21., 22. a 23. října 2020, bod 13)

Doporučení VCP/HR a Radě při přípravě procesu 10. přezkumu Smlouvy o nešíření jaderných zbraní, kontroly jaderných zbraní a možností jaderného odzbrojování
Zpráva o doporučení Evropského parlamentu Radě a místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku týkajícím se procesu hodnocení Smlouvy o nešíření jaderných zbraní, jenž se bude konat v roce 2020, kontroly jaderných zbraní a možností jaderného odzbrojování [2020/2004(INI)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodaj: Sven Mikser (A9-0020/2020)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH DOPORUČENÍ

přijat (P9_TA(2020)0281)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 19., 20., 21., 22. a 23. října 2020, bod 14)

Hospodářské politiky eurozóny v roce 2020
Zpráva o hospodářských politikách eurozóny v roce 2020 [2020/2078(INI)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj: Joachim Schuster (A9-0193/2020)

(vyžaduje se prostá většina)

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 19., 20., 21., 22. a 23. října 2020, bod 17)

Politika zaměstnanosti a sociální politika eurozóny v roce 2020
Zpráva o politice zaměstnanosti a sociální politice eurozóny v roce 2020 [2020/2079(INI)] - Výbor pro zaměstnanost a sociální věci. Zpravodajka: Klára Dobrev (A9-0183/2020)

(vyžaduje se prostá většina)

ALTERNATIVNÍ NÁVRH USNESENÍ (předložený skupinou ID)

zamítnut

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

viz přijaté texty (P9_TA(2020)0284)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 19., 20., 21., 22. a 23. října 2020, bod 18)

(Denní zasedání bylo přerušeno v 18:39.)


18. Pokračování denního zasedání

Denní zasedání pokračovalo v 20:03.


19. Třetí hlasování

Parlament hlasoval o pozměňovacích návrzích k:

—   Společná zemědělská politika – podpora pro strategické plány, jež mají být vypracovány členskými státy a financovány EZZF a EZFRV ***I
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví pravidla podpory pro strategické plány, jež mají být vypracovány členskými státy v rámci společné zemědělské politiky (strategické plány SZP) a financovány Evropským zemědělským záručním fondem (EZZF) a Evropským zemědělským fondem pro rozvoj venkova (EZFRV), a zrušuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 [COM(2018)0392 - C8-0248/2018 - 2018/0216(COD)] - Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova. Zpravodaj: Peter Jahr (A8-0200/2019).

Parlament hlasoval v konečných hlasováních:

—   Budoucnost evropského vzdělávání s ohledem na onemocnění COVID-19
Návrh usnesení B9-0338/2020;

—   Povinnosti v oblasti vízové vzájemnosti podle článku 7 nařízení (EU) 2018/1806
Návrh usnesení B9-0339/2020;

—   Hospodářské politiky eurozóny v roce 2020
Zpráva o hospodářských politikách eurozóny v roce 2020 [2020/2078(INI)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj: Joachim Schuster (A9-0193/2020);

—   Politika zaměstnanosti a sociální politika eurozóny v roce 2020
Zpráva o politice zaměstnanosti a sociální politice eurozóny v roce 2020 [2020/2079(INI)] - Výbor pro zaměstnanost a sociální věci. Zpravodajka: Klára Dobrev (A9-0183/2020).

Parlament hlasoval o pozměňovacích návrzích k:

—   Odlesňování
Zpráva obsahující doporučení Komisi k právnímu rámci EU pro zastavení a odvrácení globálního odlesňování na úrovni EU [2020/2006(INL)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodajka: Delara Burkhardt (A9-0179/2020).

Hlasovat bylo možné do 21:15.

Hlasování začalo.

Oznámení výsledků hlasování bylo stanoveno na nadcházející den, čtvrtek 22. října 2020, v 9:00.


20. Vysvětlení hlasování

Písemná vysvětlení hlasování:

Písemná vysvětlení hlasování podaná podle článku 194 jednacího řádu se umístí na stránku daného poslance na internetových stránkách Parlamentu.

Výjimečně bude možno podat písemná vysvětlení hlasování obsahující nejvýše 400 slov.


21. Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat jsou uvedeny v dokumentu „Výsledky jmenovitého hlasování“, který je přílohou zápisu a který je zveřejněn na internetových stránkách Parlamentu. Zveřejňují se pouze pro informaci a v žádném případě nemění výsledek hlasování, který byl oznámen na plenárním zasedání.

Dokument se pravidelně aktualizuje po dobu nejvýše dvou týdnů od posledního dne dílčího zasedání.

Po uplynutí této lhůty je seznam oprav hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat uzavřen tak, aby mohl být přeložen a zveřejněn v Úředním věstníku.


22. Převody prostředků a rozpočtová rozhodnutí

Rozpočtový výbor se rozhodl v souladu s čl. 31 odst. 1 finančního nařízení schválit převody prostředků Evropské komise DEC 14/2020, DEC 16/2020 a DEC 17/2020 – oddíl III – Komise.


23. Předložení dokumentů

Byly předloženy tyto dokumenty:

- Návrh na převod prostředků DEC 18/2020 - oddíl III - Komise (N9-0050/2020 - C9-0319/2020 - 2020/2210(GBD))
předáno příslušnému výboru: BUDG

- Návrh na převod prostředků DEC 19/2020 - oddíl III - Komise (N9-0051/2020 - C9-0320/2020 - 2020/2211(GBD))
předáno příslušnému výboru: BUDG

- Návrh na převod prostředků DEC 20/2020 - oddíl III - Komise (N9-0052/2020 - C9-0326/2020 - 2020/2212(GBD))
předáno příslušnému výboru: BUDG

- Návrh na převod prostředků DEC 21/2020 - oddíl III - Komise (N9-0053/2020 - C9-0327/2020 - 2020/2213(GBD))
předáno příslušnému výboru: BUDG

- Návrh na převod prostředků DEC 2/2020 – Výbor regionů (N9-0054/2020 - C9-0330/2020 - 2020/2214(GBD))
předáno příslušnému výboru: BUDG


24. Pořad jednání příštího denního zasedání

Pořad jednání na další den byl schválen (dokument „Pořad jednání“ PE 659.661/OJJE).


25. Ukončení denního zasedání

Denní zasedání skončilo v 21:15.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

generální tajemník

předseda


PREZENČNÍ LISTINA

Přítomen/přítomna:

Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Agius Saliba Alex, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Alieva-Veli Atidzhe, Andresen Rasmus, Andrews Barry, Andrieu Eric, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arłukowicz Bartosz, Arvanitis Konstantinos, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beigneux Aurélia, Belka Marek, Bellamy François-Xavier, Benifei Brando, Bentele Hildegard, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Biteau Benoît, Blaga Vasile, Bloss Michael, Bocskor Andrea, Bogovič Franc, Borchia Paolo, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Bourgeois Geert, Boyer Gilles, Brudziński Joachim Stanisław, Buchheit Markus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carême Damien, Casa David, Castaldo Fabio Massimo, Cavazzini Anna, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chaibi Leila, Chastel Olivier, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Ciuhodaru Tudor, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Corrao Ignazio, Crețu Corina, Czarnecki Ryszard, Dalunde Jakop G., Daly Clare, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, De Castro Paolo, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, Demirel Özlem, Deparnay-Grunenberg Anna, Didier Geoffroy, Dobrev Klára, Doleschal Christian, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Dzhambazki Angel, Eppink Derk Jan, Eroglu Engin, Falcă Gheorghe, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Fidanza Carlo, Flego Valter, Fotyga Anna, Fourlas Loucas, Fragkos Emmanouil, Frankowski Tomasz, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Gál Kinga, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, García Pérez Iratxe, Gardiazabal Rubial Eider, Geese Alexandra, Georgiou Giorgos, Geuking Helmut, Giarrusso Dino, Giegold Sven, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Gozi Sandro, de Graaff Marcel, Grapini Maria, Griset Catherine, Gruffat Claude, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider Roman, Hajšel Robert, Hakkarainen Teuvo, Halicki Andrzej, Hansen Christophe, Häusling Martin, Hautala Heidi, Hayer Valérie, Heide Hannes, Heinäluoma Eero, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hidvéghi Balázs, Hlaváček Martin, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Hortefeux Brice, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jalkh Jean-François, Jamet France, Jurgiel Krzysztof, Jurzyca Eugen, Juvin Herve, Kaili Eva, Kaljurand Marina, Kanko Assita, Karas Othmar, Kelleher Billy, Keller Ska, Kelly Seán, Kempa Beata, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kohut Łukasz, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kountoura Elena, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kuźmiuk Zbigniew, Kyrtsos Georgios, Kyuchyuk Ilhan, Lacapelle Jean-Lin, Lagodinsky Sergey, Lagos Ioannis, de Lange Esther, Laporte Hélène, Larrouturou Pierre, Lebreton Gilles, Lenaers Jeroen, Liberadzki Bogusław, Limmer Sylvia, Lins Norbert, Loiseau Nathalie, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López-Istúriz White Antonio, Luena César, Lutgen Benoît, MacManus Chris, Madison Jaak, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Mavrides Costas, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mebarek Nora, Melbārde Dace, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Mikser Sven, Miller Leszek, Molnár Csaba, Montserrat Dolors, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Niinistö Ville, Noichl Maria, Oetjen Jan-Christoph, Olivier Philippe, Omarjee Younous, O'Sullivan Grace, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Papadakis Demetris, Papadimoulis Dimitrios, Paulus Jutta, Pedicini Piernicola, Peeters Kris, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Picierno Pina, Pieper Markus, Pignedoli Sabrina, Pirbakas Maxette, Pîslaru Dragoş, Pollák Peter, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Pospíšil Jiří, Procaccini Nicola, Puigdemont i Casamajó Carles, Radtke Dennis, Rafalska Elżbieta, Regner Evelyn, Reil Guido, Reintke Terry, Ries Frédérique, Ripa Manuela, Riquet Dominique, Rodríguez Palop Eugenia, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Ros Sempere Marcos, Ruiz Devesa Domènec, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sardone Silvia, Saryusz-Wolski Jacek, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schmiedtbauer Simone, Schreinemacher Liesje, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Semedo Monica, Sidl Günther, Silva Pereira Pedro, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Sofo Vincenzo, Sokol Tomislav, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stanishev Sergei, Štefanec Ivan, Szydło Beata, Tarabella Marc, Tarczyński Dominik, Tardino Annalisa, Terras Riho, Tobiszowski Grzegorz, Tomac Eugen, Toom Yana, Tóth Edina, Trócsányi László, Tudorache Dragoş, Tudose Mihai, Ujhelyi István, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Van Overtveldt Johan, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Vincze Loránt, Von Cramon-Taubadel Viola, Voss Axel, Vuolo Lucia, Waitz Thomas, Wallace Mick, Walsh Maria, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zagorakis Theodoros, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zarzalejos Javier, Zdechovský Tomáš, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana

Omluven/a:

Beňová Monika, Maydell Eva, Ochojska Janina, Rougé André

S ohledem na důvody související s pandemií COVID-19 byl zaveden alternativní systém elektronického hlasování (viz rozhodnutí předsednictva ze dne 20. března 2020, kterým se doplňuje jeho rozhodnutí ze dne 3. května 2004 o pravidlech pro hlasování). Jména poslanců, kteří se účastnili hlasování, jsou uvedena v dokumentu „Výsledky jmenovitého hlasování“, který je přílohou zápisu z denního zasedání a který je zveřejněn na internetových stránkách Parlamentu.

Poslední aktualizace: 19. srpna 2021Právní upozornění - Ochrana soukromí