Hakemisto 
Pöytäkirja
XML 116kPDF 249kWORD 69k
Keskiviikko 21. lokakuuta 2020 - Bryssel
1.Istunnon avaaminen
 2.Neuvottelut ennen parlamentin ensimmäistä käsittelyä (työjärjestyksen 71 artikla) (jatkotoimet)
 3.Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 111 artiklan 2 kohta)
 4.Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 112 artikla)
 5.Ensimmäiset äänestykset
 6.Eurooppa-neuvoston 15. ja 16. lokakuuta 2020 pidetyn kokouksen päätelmät, erityisesti neuvottelut tulevista suhteista Yhdistyneeseen kuningaskuntaan (keskustelu)
 7.Talouspolitiikka euroalueella vuonna 2020 - Työllisyys- ja sosiaalipolitiikka euroalueella vuonna 2020 (keskustelu)
 8.Istunnon jatkaminen
 9.Äänestystulosten ilmoittaminen
 10.Istunnon jatkaminen
 11.Toiset äänestykset
 12.Istunnon jatkaminen
 13.EU:n toimenpiteet covid-19-kriisin sosiaalisten ja taloudellisten seurausten lieventämiseksi (keskustelu)
 14.Puhemiehen ilmoitukset
 15.Metsäkato (keskustelu)
 16.Istunnon jatkaminen
 17.Äänestystulosten ilmoittaminen
 18.Istunnon jatkaminen
 19.Kolmannet äänestykset
 20.Äänestysselitykset
 21.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 22.Määrärahasiirrot ja talousarviopäätökset
 23.Vastaanotetut asiakirjat
 24.Seuraavan istunnon esityslista
 25.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA


Puhetta johti
puhemies David Maria SASSOLI

1. Istunnon avaaminen

Istunto avattiin klo 9.22.


2. Neuvottelut ennen parlamentin ensimmäistä käsittelyä (työjärjestyksen 71 artikla) (jatkotoimet)

Puhemies ilmoitti, ettei hän ollut vastaanottanut vähintään keskitason vähimmäismäärän saavuttamiseksi tarvittavalta määrältä jäseniä tai yhdeltä tai useammalta poliittiselta ryhmältä yhtään pyyntöä liittyen toimielinten välisten neuvottelujen aloittamista koskeviin päätöksiin, joista ilmoitettiin maanantaina 19. lokakuuta 2020 pidetyn istunnon pöytäkirjassa (istunnon pöytäkirja 19.10.2020, kohta 8).

TRAN- ja BUDG/ECON-valiokunnat ovat näin ollen voineet aloittaa neuvottelut työjärjestyksen 71 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun määräajan päätyttyä.


3. Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 111 artiklan 2 kohta)

Parlamentille toimitetut ehdotukset säädösvallan siirron nojalla annettaviksi delegoiduiksi säädöksiksi:

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 376/2014 täydentämisestä yhteisen eurooppalaisen riskiluokitusjärjestelmän osalta (C(2020)06763 - 2020/2817(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 6. lokakuuta 2020

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: TRAN

- Komission delegoitu asetus kaksikäyttötuotteiden vientiä, siirtoa, välitystä ja kauttakulkua koskevan yhteisön valvontajärjestelmän perustamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 428/2009 muuttamisesta (C(2020)06784 - 2020/2819(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 7. lokakuuta 2020

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: INTA

- Komission delegoitu asetus neuvoston asetuksen (EU) 2017/1939 muuttamisesta operatiivisten henkilötietojen ryhmien ja niiden rekisteröityjen ryhmien osalta, joiden operatiivisia henkilötietoja Euroopan syyttäjänvirasto voi käsitellä asiakirja-aineistosta laaditussa hakemistossa (C(2020)06797 - 2020/2832(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 14. lokakuuta 2020

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: LIBE

lausuntoa varten: CONT (työjärjestyksen 57 artikla)

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/516 täydentämisestä määrittelemällä jokaisessa tarkastussyklissä käsiteltävien kysymysten luettelo (C(2020)06802 - 2020/2821(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 8. lokakuuta 2020

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

- Komission delegoitu asetus asetuksen (EU) N:o 139/2014 muuttamisesta kiitotieturvallisuuden ja ilmailutietojen osalta (C(2020)06822 - 2020/2820(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 8. lokakuuta 2020

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: TRAN

- Komission delegoitu asetus neuvoston asetuksen (ETY) N:o 95/93 muuttamisesta poikkeuksellisten toimenpiteiden tilapäisen jatkamisen osalta covid-19-pandemian seurausten huomioon ottamiseksi (C(2020)06916 - 2020/2829(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 14. lokakuuta 2020

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: TRAN

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/31/EU täydentämisestä perustamalla vapaaehtoinen unionin yhteinen rakennusten älyvalmiuden luokitusjärjestelmä (C(2020)06930 - 2020/2831(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 14. lokakuuta 2020

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ITRE

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/429 täydentämisestä unionissa tapahtuviin maaeläimistä saatavien eläinperäisten tuotteiden siirtoihin sovellettavien eläinterveyttä, todentamista ja ilmoittamista koskevien vaatimusten osalta (C(2020)06941 - 2020/2830(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 14. lokakuuta 2020

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: AGRI

lausuntoa varten: ENVI (työjärjestyksen 57 artikla)

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/631 liitteiden I, II ja III muuttamisesta seurantaparametrien päivittämiseksi ja tiettyjen sääntömääräisen testausmenettelyn muuttamiseen liittyvien näkökohtien selventämiseksi (C(2020)07027 - 2020/2834(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 16. lokakuuta 2020

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission delegoitu asetus jätteiden siirrosta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1013/2006 liitteiden IC, III, IIIA, IV, V, VII ja VIII muuttamisesta (C(2020)07091 - 2020/2835(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 19. lokakuuta 2020

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI


4. Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 112 artikla)

Seuraava valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn piiriin kuuluvia täytäntöönpanotoimenpiteitä koskeva ehdotus on toimitettu parlamentille:

- Komission asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 liitteen III, jossa luetellaan apuaineet, joiden lisäämistä kasvinsuojeluaineisiin ei hyväksytä, muuttamisesta (D066442/07 - 2020/2822(RPS) - määräaika: 14. joulukuuta 2020)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI
lausuntoa varten: IMCO (työjärjestyksen 57 artikla), AGRI (työjärjestyksen 57 artikla)


5. Ensimmäiset äänestykset

Parlamentin äänestettäväksi annettiin seuraaviin asiakirjoihin esitetyt tarkistukset:

—   Koulutuksen tulevaisuus Euroopassa covid-19-kriisin valossa
Päätöslauselmaesitys B9-0338/2020

—   Yhteinen maatalouspolitiikka - jäsenvaltioiden laatimien, maataloustukirahastosta ja maaseuturahastosta rahoitettavien strategiasuunnitelmien tuki ***I
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi jäsenvaltioiden yhteisen maatalouspolitiikan nojalla laatimien, Euroopan maatalouden tukirahastosta (maataloustukirahasto) ja Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta (maaseuturahasto) rahoitettavien strategiasuunnitelmien (YMP:n strategiasuunnitelmat) tukea koskevista säännöistä sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EU) N:o 1305/2013 ja (EU) N:o 1307/2013 kumoamisesta [COM(2018)0392 - C8-0248/2018 - 2018/0216(COD)] - Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta. Esittelijä: Peter Jahr (A8-0200/2019).

Äänestykset olivat avoinna klo 10.30 saakka.

Äänestykset toimitettiin.

Äänestystulokset ilmoitetaan klo 13.00.


6. Eurooppa-neuvoston 15. ja 16. lokakuuta 2020 pidetyn kokouksen päätelmät, erityisesti neuvottelut tulevista suhteista Yhdistyneeseen kuningaskuntaan (keskustelu)

Eurooppa-neuvoston ja komission julkilausumat: Eurooppa-neuvoston 15. ja 16. lokakuuta 2020 pidetyn kokouksen päätelmät, erityisesti neuvottelut tulevista suhteista Yhdistyneeseen kuningaskuntaan (2020/2773(RSP))

Charles Michel (Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja), Maroš Šefčovič (komission varapuheenjohtaja) ja Michel Barnier (suhteita Yhdistyneeseen kuningaskuntaan käsittelevän työryhmän johtaja) antoivat julkilausumat.

Puhemies ilmoitti, että meneillään olevia äänestyksiä oli jatkettu puolella tunnilla klo 11:een. Äänestysten tulokset ilmoitetaan klo 13.30.

Puheenvuorot: Siegfried Mureşan PPE-ryhmän puolesta, Iratxe García Pérez S&D-ryhmän puolesta, Dacian Cioloş Renew-ryhmän puolesta, Nicolas Bay ID-ryhmän puolesta, Ska Keller Verts/ALE-ryhmän puolesta, Derk Jan Eppink ECR-ryhmän puolesta, Dimitrios Papadimoulis GUE/NGL-ryhmän puolesta, sitoutumaton Kostas Papadakis, Esteban González Pons, Kati Piri ja Nathalie Loiseau.

Puhetta johti
varapuhemies Rainer WIELAND

Puheenvuorot: Gunnar Beck, Terry Reintke, Geert Bourgeois, Idoia Villanueva Ruiz, Carles Puigdemont i Casamajó, Seán Kelly, Pedro Silva Pereira, Morten Petersen, Laura Huhtasaari, Ernest Urtasun, Mazaly Aguilar, Helmut Scholz, Gabriel Mato, Brando Benifei, Guy Verhofstadt, Jaak Madison, Heidi Hautala, Joachim Stanisław Brudziński, Chris MacManus, Christophe Hansen, Javier Moreno Sánchez, Liesje Schreinemacher, Tom Vandendriessche, Michael Bloss, Joanna Kopcińska, Kris Peeters, Agnes Jongerius, François-Xavier Bellamy, Carlos Zorrinho ja Udo Bullmann.

Maroš Šefčovič käytti puheenvuoron.

Puhetta johti
puhemies David Maria SASSOLI

Charles Michel käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


7. Talouspolitiikka euroalueella vuonna 2020 - Työllisyys- ja sosiaalipolitiikka euroalueella vuonna 2020 (keskustelu)

Mietintö talouspolitiikasta euroalueella vuonna 2020 [2020/2078(INI)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Joachim Schuster (A9-0193/2020)

Mietintö työllisyys- ja sosiaalipolitiikasta euroalueella vuonna 2020 [2020/2079(INI)] - Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta. Esittelijä: Klára Dobrev (A9-0183/2020)

Puhetta johti
varapuhemies Rainer WIELAND

Joachim Schuster ja Klára Dobrev esittelivät mietinnöt.

Paolo Gentiloni (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puhetta johti
varapuhemies Ewa KOPACZ

Puheenvuorot: Markus Ferber PPE-ryhmän puolesta, Agnes Jongerius S&D-ryhmän puolesta, Ivars Ijabs Renew-ryhmän puolesta, France Jamet ID-ryhmän puolesta, Philippe Lamberts Verts/ALE-ryhmän puolesta, Eugen Jurzyca ECR-ryhmän puolesta, José Gusmão GUE/NGL-ryhmän puolesta, sitoutumaton Piernicola Pedicini, Dennis Radtke, Jonás Fernández, Marie-Pierre Vedrenne, Francesca Donato, Kira Marie Peter-Hansen, Helmut Geuking, Mislav Kolakušić, Enikő Győri, Marc Angel, Guido Reil, Claude Gruffat, Elżbieta Rafalska, José Manuel Fernandes, Stefania Zambelli, Dolors Montserrat, Herve Juvin, Peter Kofod ja Othmar Karas.

Puheenvuorot: Paolo Gentiloni, Joachim Schuster ja Klára Dobrev.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 21.10.2020, kohta 17 (tarkistukset), istunnon pöytäkirja 22.10.2020, kohta 2 (lopullinen äänestys).

(Istunto keskeytettiin klo 12.51.)


8. Istunnon jatkaminen

Istuntoa jatkettiin klo 13.40.


9. Äänestystulosten ilmoittaminen

Puhemies luki ääneen äänestysten tulokset:

Koulutuksen tulevaisuus Euroopassa covid-19-kriisin valossa
Päätöslauselmaesitys B9-0338/2020

(yksinkertainen enemmistö)

TARKISTUKSET

Ks. hyväksytyt tekstit (P9_TA(2020)0282)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite 19., 20., 21., 22. ja 23. lokakuuta 2020, kohta 15)

Yhteinen maatalouspolitiikka - jäsenvaltioiden laatimien, maataloustukirahastosta ja maaseuturahastosta rahoitettavien strategiasuunnitelmien tuki ***I
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi jäsenvaltioiden yhteisen maatalouspolitiikan nojalla laatimien, Euroopan maatalouden tukirahastosta (maataloustukirahasto) ja Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta (maaseuturahasto) rahoitettavien strategiasuunnitelmien (YMP:n strategiasuunnitelmat) tukea koskevista säännöistä sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EU) N:o 1305/2013 ja (EU) N:o 1307/2013 kumoamisesta [COM(2018)0392 - C8-0248/2018 - 2018/0216(COD)] - Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta. Esittelijä: Peter Jahr (A8-0200/2019)

(yksinkertainen enemmistö)

TARKISTUKSET

Ks. hyväksytyt tekstit (P9_TA(2020)0287)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite 19., 20., 21., 22. ja 23. lokakuuta 2020, kohta 21)

(Istunto keskeytettiin klo 13.59.)


Puhetta johti
varapuhemies Othmar KARAS

10. Istunnon jatkaminen

Istuntoa jatkettiin klo 14.30.


11. Toiset äänestykset

Parlamentin äänestettäväksi annettiin seuraaviin asiakirjoihin esitetyt tarkistukset:

—   Yhteinen maatalouspolitiikka - jäsenvaltioiden laatimien, maataloustukirahastosta ja maaseuturahastosta rahoitettavien strategiasuunnitelmien tuki ***I
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi jäsenvaltioiden yhteisen maatalouspolitiikan nojalla laatimien, Euroopan maatalouden tukirahastosta (maataloustukirahasto) ja Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta (maaseuturahasto) rahoitettavien strategiasuunnitelmien (YMP:n strategiasuunnitelmat) tukea koskevista säännöistä sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EU) N:o 1305/2013 ja (EU) N:o 1307/2013 kumoamisesta [COM(2018)0392 - C8-0248/2018 - 2018/0216(COD)] - Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta. Esittelijä: Peter Jahr (A8-0200/2019).

Parlamentin äänestettäväksi annettiin lopulliset äänestykset seuraavista asiakirjoista:

—   Suositus neuvostolle, komissiolle ja komission varapuheenjohtajalle / korkealle edustajalle suhteista Valko-Venäjään
Mietintö Euroopan parlamentin suosituksesta neuvostolle, komissiolle ja komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle suhteista Valko-Venäjään [2020/2081(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Petras Auštrevičius (A9-0167/2020)

—   Suositus komission varapuheenjohtajalle / korkealle edustajalle ja neuvostolle ydinsulkusopimuksen (NPT) 10. tarkistusprosessin valmistelusta, ydinasevalvonnasta ja ydinaseriisuntamahdollisuuksista
Mietintö Euroopan parlamentin suosituksesta neuvostolle sekä komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle ydinsulkusopimuksen (NPT) vuoden 2020 uudelleentarkastelua, ydinasevalvontaa ja ydinaseriisuntamahdollisuuksia koskevan prosessin valmistelemiseksi [2020/2004(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Sven Mikser (A9-0020/2020).

Parlamentin äänestettäväksi annettiin seuraaviin asiakirjoihin esitetyt tarkistukset:

—   Talouspolitiikka euroalueella vuonna 2020
Mietintö talouspolitiikasta euroalueella vuonna 2020 [2020/2078(INI)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Joachim Schuster (A9-0193/2020)

—   Työllisyys- ja sosiaalipolitiikka euroalueella vuonna 2020
Mietintö työllisyys- ja sosiaalipolitiikasta euroalueella vuonna 2020 [2020/2079(INI)] - Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta. Esittelijä: Klára Dobrev (A9-0183/2020).

Äänestykset olivat avoinna klo 15.45 saakka.

Äänestykset toimitettiin.

Äänestystulokset ilmoitetaan klo 18.15.

(Istunto keskeytettiin klo 14.32.)


Puhetta johti
varapuhemies Ewa KOPACZ

12. Istunnon jatkaminen

Istuntoa jatkettiin klo 15.01.


13. EU:n toimenpiteet covid-19-kriisin sosiaalisten ja taloudellisten seurausten lieventämiseksi (keskustelu)

Neuvoston ja komission julkilausumat: EU:n toimenpiteet covid-19-kriisin sosiaalisten ja taloudellisten seurausten lieventämiseksi (2020/2792(RSP))

Paolo Gentiloni (komission jäsen) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Heléne Fritzon S&D-ryhmän puolesta, Sylvie Brunet Renew-ryhmän puolesta, Jörg Meuthen ID-ryhmän puolesta, Monika Vana Verts/ALE-ryhmän puolesta, Beata Szydło ECR-ryhmän puolesta, Sira Rego GUE/NGL-ryhmän puolesta, sitoutumaton Daniela Rondinelli, Ádám Kósa, José Manuel Fernandes PPE-ryhmän puolesta, Costas Mavrides, Luis Garicano, Peter Kofod, François Alfonsi, Joanna Kopcińska, Nikolaj Villumsen, Antoni Comín i Oliveres, Krzysztof Hetman, Estrella Durá Ferrandis, Monica Semedo, Paolo Borchia, Ciarán Cuffe, Helmut Geuking, Marc Botenga, Jeroen Lenaers, Jonás Fernández, Maxette Pirbakas, Mikuláš Peksa, Carlo Fidanza, Vladimír Bilčík, Gabriele Bischoff, Joachim Kuhs, Dace Melbārde, Željana Zovko, Lefteris Christoforou, Evelyn Regner, Karlo Ressler ja Sunčana Glavak.

Paolo Gentiloni käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


Puhetta johti
puhemies David Maria SASSOLI

14. Puhemiehen ilmoitukset

Puhemies ilmoitti, että hän oli päättänyt määrätä työjärjestyksen 176 artiklan 1 mukaisesti seuraamuksen Ivan Vilibor Sinčićille, joka oli häirinnyt 16. syyskuuta 2020 pidettyä istuntoa. Hän oli puheenvuoronsa aikana nostanut esille viirin ja riisunut vaatteitaan, niin että hänen asunsa oli sopimaton.

Seuraamus on ensinnäkin päivärahan pidättäminen kahden päivän ajaksi, toiseksi määräaikainen kielto osallistua mihinkään parlamentin toimintaan parlamentin tai minkä tahansa sen elimen, valiokunnan tai valtuuskunnan seitsemän peräkkäisen kokous- tai istuntopäivän ajan, rajoittamatta kuitenkaan jäsenen oikeutta äänestää täysistunnossa jäsenten käyttäytymissääntöjä tarkoin noudattaen, ja kolmanneksi kielto edustaa parlamenttia parlamenttien välisessä valtuuskunnassa, parlamenttien välisessä kokouksessa tai missään toimielinten välisissä yhteyksissä yhden kuukauden ajan.

Seuraamus tulee voimaan 22. lokakuuta 2020.

Tästä päätöksestä on ilmoitettu tänään kyseiselle jäsenelle, joka voi valittaa siitä puhemiehistölle työjärjestyksen mukaisesti.

Puhemies ilmoitti, että hän oli päättänyt määrätä työjärjestyksen 176 artiklan 1 kohdan mukaisesti seuraamuksen Ioannis Lagosille, koska tämä oli häirinnyt 17. syyskuuta 2020 pidettyä istuntoa käyttämällä loukkaavaa kieltä.

Seuraamus on ensinnäkin päivärahan pidättäminen seitsemän päivän ajaksi ja toiseksi määräaikainen kielto osallistua mihinkään parlamentin toimintaan parlamentin tai minkä tahansa sen elimen, valiokunnan tai valtuuskunnan neljän peräkkäisen kokous- tai istuntopäivän ajan, rajoittamatta kuitenkaan jäsenen oikeutta äänestää täysistunnossa jäsenten käyttäytymissääntöjä tarkoin noudattaen.

Seuraamus tulee voimaan 22. lokakuuta 2020.

Tästä päätöksestä on ilmoitettu tänään kyseiselle jäsenelle, joka voi valittaa siitä puhemiehistölle työjärjestyksen mukaisesti.


Puhetta johti
varapuhemies Ewa KOPACZ

15. Metsäkato (keskustelu)

Mietintö suosituksista komissiolle EU:n oikeudellisesta kehyksestä EU-vetoisen maailmanlaajuisen metsäkadon pysäyttämiseksi ja sen suunnan kääntämiseksi [2020/2006(INL)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Delara Burkhardt (A9-0179/2020)

Delara Burkhardt esitteli mietinnön.

Puhetta johti
varapuhemies Marcel KOLAJA

Karin Karlsbro (INTA-valiokunnan lausunnon valmistelija) käytti puheenvuoron.

Virginijus Sinkevičius (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Martin Häusling (AGRI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Caroline Roose (DEVE-valiokunnan lausunnon valmistelija), Hildegard Bentele PPE-ryhmän puolesta, Jytte Guteland S&D-ryhmän puolesta, Pascal Canfin Renew-ryhmän puolesta, Teuvo Hakkarainen ID-ryhmän puolesta, Marie Toussaint Verts/ALE-ryhmän puolesta, Mazaly Aguilar ECR-ryhmän puolesta, Kateřina Konečná GUE/NGL-ryhmän puolesta, sitoutumaton Eleonora Evi, Michal Wiezik, César Luena, Ulrike Müller, Aurélia Beigneux, Anna Deparnay-Grunenberg, Sunčana Glavak, Kathleen Van Brempt, María Soraya Rodríguez Ramos, Dominique Bilde, Heidi Hautala, Nicolás González Casares ja Nicola Procaccini.

Virginijus Sinkevičius käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 22.10.2020, kohta 2 (tarkistukset), istunnon pöytäkirja 22.10.2020, kohta 16 (lopullinen äänestys).

(Istunto keskeytettiin klo 17.28.)


Puhetta johti
varapuhemies Heidi HAUTALA

16. Istunnon jatkaminen

Istuntoa jatkettiin klo 18.19.


17. Äänestystulosten ilmoittaminen

Puhemies luki ääneen äänestysten tulokset:

Yhteinen maatalouspolitiikka - jäsenvaltioiden laatimien, maataloustukirahastosta ja maaseuturahastosta rahoitettavien strategiasuunnitelmien tuki ***I
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi jäsenvaltioiden yhteisen maatalouspolitiikan nojalla laatimien, Euroopan maatalouden tukirahastosta (maataloustukirahasto) ja Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta (maaseuturahasto) rahoitettavien strategiasuunnitelmien (YMP:n strategiasuunnitelmat) tukea koskevista säännöistä sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EU) N:o 1305/2013 ja (EU) N:o 1307/2013 kumoamisesta [COM(2018)0392 - C8-0248/2018 - 2018/0216(COD)] - Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta. Esittelijä: Peter Jahr (A8-0200/2019)

(yksinkertainen enemmistö)

TARKISTUKSET

Ks. hyväksytyt tekstit (P9_TA(2020)0287)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite 19., 20., 21., 22. ja 23. lokakuuta 2020, kohta 21)

Suositus neuvostolle, komissiolle ja komission varapuheenjohtajalle / korkealle edustajalle suhteista Valko-Venäjään
Mietintö Euroopan parlamentin suosituksesta neuvostolle, komissiolle ja komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle suhteista Valko-Venäjään [2020/2081(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Petras Auštrevičius (A9-0167/2020)

(yksinkertainen enemmistö)

SUOSITUSLUONNOS

Hyväksyttiin (P9_TA(2020)0280)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite 19., 20., 21., 22. ja 23. lokakuuta 2020, kohta 13)

Suositus komission varapuheenjohtajalle / korkealle edustajalle ja neuvostolle ydinsulkusopimuksen (NPT) 10. tarkistusprosessin valmistelusta, ydinasevalvonnasta ja ydinaseriisuntamahdollisuuksista
Mietintö Euroopan parlamentin suosituksesta neuvostolle sekä komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle ydinsulkusopimuksen (NPT) vuoden 2020 uudelleentarkastelua, ydinasevalvontaa ja ydinaseriisuntamahdollisuuksia koskevan prosessin valmistelemiseksi [2020/2004(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Sven Mikser (A9-0020/2020)

(yksinkertainen enemmistö)

SUOSITUSLUONNOS

Hyväksyttiin (P9_TA(2020)0281)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite 19., 20., 21., 22. ja 23. lokakuuta 2020, kohta 14)

Talouspolitiikka euroalueella vuonna 2020
Mietintö talouspolitiikasta euroalueella vuonna 2020 [2020/2078(INI)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Joachim Schuster (A9-0193/2020)

(yksinkertainen enemmistö)

TARKISTUKSET

(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite 19., 20., 21., 22. ja 23. lokakuuta 2020, kohta 17)

Työllisyys- ja sosiaalipolitiikka euroalueella vuonna 2020
Mietintö työllisyys- ja sosiaalipolitiikasta euroalueella vuonna 2020 [2020/2079(INI)] - Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta. Esittelijä: Klára Dobrev (A9-0183/2020)

(yksinkertainen enemmistö)

VAIHTOEHTOINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS (ID-ryhmän käsiteltäväksi jättämä)

Hylättiin

TARKISTUKSET

Ks. hyväksytyt tekstit (P9_TA(2020)0284)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite 19., 20., 21., 22. ja 23. lokakuuta 2020, kohta 18)

(Istunto keskeytettiin klo 18.39.)


18. Istunnon jatkaminen

Istuntoa jatkettiin klo 20.03.


19. Kolmannet äänestykset

Parlamentin äänestettäväksi annettiin seuraaviin asiakirjoihin esitetyt tarkistukset:

—   Yhteinen maatalouspolitiikka - jäsenvaltioiden laatimien, maataloustukirahastosta ja maaseuturahastosta rahoitettavien strategiasuunnitelmien tuki ***I
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi jäsenvaltioiden yhteisen maatalouspolitiikan nojalla laatimien, Euroopan maatalouden tukirahastosta (maataloustukirahasto) ja Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta (maaseuturahasto) rahoitettavien strategiasuunnitelmien (YMP:n strategiasuunnitelmat) tukea koskevista säännöistä sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EU) N:o 1305/2013 ja (EU) N:o 1307/2013 kumoamisesta [COM(2018)0392 - C8-0248/2018 - 2018/0216(COD)] - Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta. Esittelijä: Peter Jahr (A8-0200/2019).

Parlamentin äänestettäväksi annettiin lopulliset äänestykset seuraavista asiakirjoista:

—   Koulutuksen tulevaisuus Euroopassa covid-19-kriisin valossa
Päätöslauselmaesitys B9-0338/2020

—   Asetuksen (EU) 2018/1806 7 artiklan mukaiset viisumikohtelun vastavuoroisuuteen liittyvät komission velvoitteet
Päätöslauselmaesitys B9-0339/2020

—   Talouspolitiikka euroalueella vuonna 2020
Mietintö talouspolitiikasta euroalueella vuonna 2020 [2020/2078(INI)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Joachim Schuster (A9-0193/2020)

—   Työllisyys- ja sosiaalipolitiikka euroalueella vuonna 2020
Mietintö työllisyys- ja sosiaalipolitiikasta euroalueella vuonna 2020 [2020/2079(INI)] - Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta. Esittelijä: Klára Dobrev (A9-0183/2020).

Parlamentin äänestettäväksi annettiin seuraaviin asiakirjoihin esitetyt tarkistukset:

—   Metsäkato
Mietintö suosituksista komissiolle EU:n oikeudellisesta kehyksestä EU-vetoisen maailmanlaajuisen metsäkadon pysäyttämiseksi ja sen suunnan kääntämiseksi [2020/2006(INL)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Delara Burkhardt (A9-0179/2020).

Äänestykset olivat avoinna klo 21.15 saakka.

Äänestykset toimitettiin.

Äänestystulokset ilmoitetaan huomenna torstaina 22. lokakuuta 2020 klo 9.00.


20. Äänestysselitykset

Kirjalliset äänestysselitykset:

Työjärjestyksen 194 artiklassa tarkoitetut kirjalliset äänestysselitykset ovat saatavilla jäsenten sivuilla parlamentin verkkosivustolla.

Äänestysselitysten enimmäispituus voi poikkeuksellisesti olla 400 sanaa.


21. Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset kirjataan asiakirjaan ”Nimenhuutoäänestysten tulokset”, joka on istunnon pöytäkirjan liitteenä ja saatavilla parlamentin verkkosivustolla. Ne mainitaan vain tiedoksi eivätkä ne muuta täysistunnossa ilmoitettua äänestystulosta.

Asiakirjaa päivitetään säännöllisesti enintään kahden viikon ajan istuntojakson jälkeen.

Tämän määräajan jälkeen äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevien ilmoitusten luettelo on lopullinen, ja se toimitetaan käännettäväksi ja julkaistavaksi virallisessa lehdessä.


22. Määrärahasiirrot ja talousarviopäätökset

Varainhoitoasetuksen 31 artiklan 1 kohdan mukaisesti budjettivaliokunta on päättänyt hyväksyä Euroopan komission määrärahasiirrot DEC 14/2020, DEC 16/2020 ja DEC 17/2020 – Pääluokka III – Komissio.


23. Vastaanotetut asiakirjat

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu

- Määrärahasiirtoesitys DEC 18/2020 - Pääluokka III – Komissio (N9-0050/2020 - C9-0319/2020 - 2020/2210(GBD))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: BUDG

- Määrärahasiirtoesitys DEC 19/2020 - Pääluokka III – Komissio (N9-0051/2020 - C9-0320/2020 - 2020/2211(GBD))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: BUDG

- Määrärahasiirtoesitys DEC 20/2020 - Pääluokka III – Komissio (N9-0052/2020 - C9-0326/2020 - 2020/2212(GBD))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: BUDG

- Määrärahasiirtoesitys DEC 21/2020 - Pääluokka III – Komissio (N9-0053/2020 - C9-0327/2020 - 2020/2213(GBD))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: BUDG

- Määrärahasiirtoesitys DEC 2/2020 - Alueiden komitea (N9-0054/2020 - C9-0330/2020 - 2020/2214(GBD))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: BUDG


24. Seuraavan istunnon esityslista

Huomisen istunnon esityslista vahvistettiin (ks. Esityslista PE 659.661/OJJE).


25. Istunnon päättäminen

Istunto päättyi klo 21.15.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

pääsihteeri

puhemies


LÄSNÄOLOLISTA

Läsnäolijat:

Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Agius Saliba Alex, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Alieva-Veli Atidzhe, Andresen Rasmus, Andrews Barry, Andrieu Eric, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arłukowicz Bartosz, Arvanitis Konstantinos, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beigneux Aurélia, Belka Marek, Bellamy François-Xavier, Benifei Brando, Bentele Hildegard, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Biteau Benoît, Blaga Vasile, Bloss Michael, Bocskor Andrea, Bogovič Franc, Borchia Paolo, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Bourgeois Geert, Boyer Gilles, Brudziński Joachim Stanisław, Buchheit Markus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carême Damien, Casa David, Castaldo Fabio Massimo, Cavazzini Anna, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chaibi Leila, Chastel Olivier, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Ciuhodaru Tudor, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Corrao Ignazio, Crețu Corina, Czarnecki Ryszard, Dalunde Jakop G., Daly Clare, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, De Castro Paolo, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, Demirel Özlem, Deparnay-Grunenberg Anna, Didier Geoffroy, Dobrev Klára, Doleschal Christian, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Dzhambazki Angel, Eppink Derk Jan, Eroglu Engin, Falcă Gheorghe, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Fidanza Carlo, Flego Valter, Fotyga Anna, Fourlas Loucas, Fragkos Emmanouil, Frankowski Tomasz, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Gál Kinga, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, García Pérez Iratxe, Gardiazabal Rubial Eider, Geese Alexandra, Georgiou Giorgos, Geuking Helmut, Giarrusso Dino, Giegold Sven, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Gozi Sandro, de Graaff Marcel, Grapini Maria, Griset Catherine, Gruffat Claude, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider Roman, Hajšel Robert, Hakkarainen Teuvo, Halicki Andrzej, Hansen Christophe, Häusling Martin, Hautala Heidi, Hayer Valérie, Heide Hannes, Heinäluoma Eero, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hidvéghi Balázs, Hlaváček Martin, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Hortefeux Brice, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jalkh Jean-François, Jamet France, Jurgiel Krzysztof, Jurzyca Eugen, Juvin Herve, Kaili Eva, Kaljurand Marina, Kanko Assita, Karas Othmar, Kelleher Billy, Keller Ska, Kelly Seán, Kempa Beata, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kohut Łukasz, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kountoura Elena, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kuźmiuk Zbigniew, Kyrtsos Georgios, Kyuchyuk Ilhan, Lacapelle Jean-Lin, Lagodinsky Sergey, Lagos Ioannis, de Lange Esther, Laporte Hélène, Larrouturou Pierre, Lebreton Gilles, Lenaers Jeroen, Liberadzki Bogusław, Limmer Sylvia, Lins Norbert, Loiseau Nathalie, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López-Istúriz White Antonio, Luena César, Lutgen Benoît, MacManus Chris, Madison Jaak, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Mavrides Costas, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mebarek Nora, Melbārde Dace, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Mikser Sven, Miller Leszek, Molnár Csaba, Montserrat Dolors, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Niinistö Ville, Noichl Maria, Oetjen Jan-Christoph, Olivier Philippe, Omarjee Younous, O'Sullivan Grace, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Papadakis Demetris, Papadimoulis Dimitrios, Paulus Jutta, Pedicini Piernicola, Peeters Kris, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Picierno Pina, Pieper Markus, Pignedoli Sabrina, Pirbakas Maxette, Pîslaru Dragoş, Pollák Peter, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Pospíšil Jiří, Procaccini Nicola, Puigdemont i Casamajó Carles, Radtke Dennis, Rafalska Elżbieta, Regner Evelyn, Reil Guido, Reintke Terry, Ries Frédérique, Ripa Manuela, Riquet Dominique, Rodríguez Palop Eugenia, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Ros Sempere Marcos, Ruiz Devesa Domènec, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sardone Silvia, Saryusz-Wolski Jacek, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schmiedtbauer Simone, Schreinemacher Liesje, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Semedo Monica, Sidl Günther, Silva Pereira Pedro, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Sofo Vincenzo, Sokol Tomislav, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stanishev Sergei, Štefanec Ivan, Szydło Beata, Tarabella Marc, Tarczyński Dominik, Tardino Annalisa, Terras Riho, Tobiszowski Grzegorz, Tomac Eugen, Toom Yana, Tóth Edina, Trócsányi László, Tudorache Dragoş, Tudose Mihai, Ujhelyi István, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Van Overtveldt Johan, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Vincze Loránt, Von Cramon-Taubadel Viola, Voss Axel, Vuolo Lucia, Waitz Thomas, Wallace Mick, Walsh Maria, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zagorakis Theodoros, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zarzalejos Javier, Zdechovský Tomáš, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana

Estyneet:

Beňová Monika, Maydell Eva, Ochojska Janina, Rougé André

Covid-19-pandemian vuoksi on otettu käyttöön etä-äänestysjärjestelmä (ks. 20. maaliskuuta 2020 tehty puhemiehistön päätös äänestysohjeista 3. toukokuuta 2004 tehdyn päätöksen täydentämisestä). Äänestykseen osallistuneiden jäsenten nimet ilmoitetaan asiakirjassa ”Nimenhuutoäänestysten tulokset”, joka liitetään istuntopöytäkirjaan ja on saatavilla parlamentin verkkosivustolla.

Päivitetty viimeksi: 19. elokuuta 2021Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö