Rodyklė 
Protokolas
XML 117kPDF 257kWORD 70k
Trečiadienis, 2020 m. spalio 21 d. - Briuselis
1.Posėdžio pradžia
 2.Derybos prieš pirmąjį svarstymą Parlamente (Darbo tvarkos taisyklių 72 straipsnis) (tolesni veiksmai)
 3.Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 111 straipsnio 2 dalis)
 4.Įgyvendinimo priemonės (Darbo tvarkos taisyklių 112 straipsnis)
 5.Pirmasis balsavimas
 6.2020 m. spalio 15–16 d. Europos Vadovų Tarybos susitikimo išvados, visų pirma derybos dėl būsimų santykių su JK (diskusijos)
 7.2020 m. euro zonos ekonominė politika - 2020 m. euro zonos užimtumo ir socialinė politika (diskusijos)
 8.Posėdžio atnaujinimas
 9.Balsavimo rezultatų paskelbimas
 10.Posėdžio atnaujinimas
 11.Antrasis balsavimas
 12.Posėdžio atnaujinimas
 13.ES priemonės, skirtos ekonominiams ir socialiniams COVID-19 krizės padariniams švelninti (diskusijos)
 14.Pirmininko pranešimai
 15.Miškų kirtimas (diskusijos)
 16.Posėdžio atnaujinimas
 17.Balsavimo rezultatų paskelbimas
 18.Posėdžio atnaujinimas
 19.Trečiasis balsavimas
 20.Paaiškinimai dėl balsavimo
 21.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 22.Asignavimų perkėlimas ir sprendimai dėl biudžeto
 23.Gauti dokumentai
 24.Kito posėdžio darbotvarkė
 25.Posėdžio pabaiga
 DALYVIŲ SĄRAŠAS


PIRMININKAVO: David Maria SASSOLI
Pirmininkas

1. Posėdžio pradžia

Posėdis pradėtas 09.22 val.


2. Derybos prieš pirmąjį svarstymą Parlamente (Darbo tvarkos taisyklių 72 straipsnis) (tolesni veiksmai)

Pirmininkas pranešė, kad negavo ne mažiau kaip vidutinę ribą siekiančio Parlamento narių skaičiaus arba frakcijos ar frakcijų prašymų dėl sprendimų pradėti tarpinstitucines derybas, apie kuriuos paskelbta pirmadienio 2020 m. spalio 19 d. protokole (2020 10 19 protokolo 8 punktas).

TRAN ir BUDG/ECON komitetai galėjo pradėti derybas pasibaigus Darbo tvarkos taisyklių 71 straipsnio 2 dalyje nurodytam terminui.


3. Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 111 straipsnio 2 dalis)

Parlamentui perduoti šie deleguotųjų aktų projektai:

- Komisijos deleguotasia reglamentas, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 376/2014 papildomas nuostatomis dėl bendros Europos rizikos klasifikacijos sistemos (C(2020)06763 - 2020/2817(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2020 m. spalio 6 d.

Perduota atsakingam komitetui: TRAN

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 428/2009, nustatantis Bendrijos dvejopo naudojimo prekių eksporto, persiuntimo, susijusių tarpininkavimo paslaugų ir tranzito kontrolės režimą (C(2020)06784 - 2020/2819(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2020 m. spalio 7 d.

Perduota atsakingam komitetui: INTA

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo dėl operatyvinių asmens duomenų kategorijų ir duomenų subjektų, kurių operatyvinius asmens duomenis Europos prokuratūra gali tvarkyti bylų rodyklėje, kategorijų iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (ES) 2017/1939 ​ (C(2020)06797 - 2020/2832(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2020 m. spalio 14 d.

Perduota atsakingam komitetui: LIBE

Nuomonė: CONT (Darbo tvarkos taisyklių 57 straipsnis)

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo sudarant klausimų, kurie turi būti sprendžiami per kiekvieną tikrinimo ciklą, sąrašą papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2019/516 (C(2020)06802 - 2020/2821(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2020 m. spalio 8 d.

Perduota atsakingam komitetui: ECON

- Komisijos deleguotojo reglamento, kuriuo dėl kilimo ir tūpimo takų saugos ir oro navigacijos duomenų iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 139/2014 (C(2020)06822 - 2020/2820(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2020 m. spalio 8 d.

Perduota atsakingam komitetui: TRAN

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo dėl laikino išimtinių priemonių taikymo pratęsimo siekiant pašalinti COVID-19 pandemijos padarinius iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 95/93 (C(2020)06916 - 2020/2829(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2020 m. spalio 14 d.

Perduota atsakingam komitetui: TRAN

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo nustatant neprivalomą bendrą Europos Sąjungos pastatų pažangiojo parengtumo vertinimo sistemą papildoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/31/ES (C(2020)06930 - 2020/2831(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2020 m. spalio 14 d.

Perduota atsakingam komitetui: ITRE

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/429 papildomas gyvūnų sveikatos, sertifikavimo ir pranešimo reikalavimais, taikomais sausumos gyvūnų gyvūninių produktų vežimui Sąjungoje (C(2020)06941 - 2020/2830(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2020 m. spalio 14 d.

Perduota atsakingam komitetui: AGRI

Nuomonė: ENVI (Darbo tvarkos taisyklių 57 straipsnis)

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo dėl stebėsenos parametrų atnaujinimo ir tam tikrų aspektų, susijusių su reglamentuojamos bandymo procedūros pasikeitimu, paaiškinimo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2019/631 I, II ir III priedai (C(2020)07027 - 2020/2834(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2020 m. spalio 16 d.

Perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1013/2006 dėl atliekų vežimo IC, III, IIIA, IV, V, VII ir VIII priedai (C(2020)07091 - 2020/2835(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2020 m. spalio 19 d.

Perduota atsakingam komitetui: ENVI.


4. Įgyvendinimo priemonės (Darbo tvarkos taisyklių 112 straipsnis)

Parlamentui pateiktas šis įgyvendinimo priemonių projektas, kuriam taikoma reguliavimo procedūra su tikrinimu:

- Komisijos reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1107/2009 III priedas, kuriame pateikiamas koformuliantų, nepatvirtintų naudoti augalų apsaugos produktuose, sąrašas (D066442/07 - 2020/2822(RPS) - Terminas: 2020 m. gruodžio 14 d.)
Perduota atsakingam komitetui: ENVI
Nuomonė: IMCO (Darbo tvarkos taisyklių 57 straipsnis), AGRI (Darbo tvarkos taisyklių 57 straipsnis).


5. Pirmasis balsavimas

Parlamentas balsavo dėl šių dokumentų pakeitimų:

—   Europos švietimo ateitis atsižvelgiant į COVID-19
Pasiūlymas dėl rezoliucijos B9-0338/2020;

—   Bendra žemės ūkio politika. Valstybių narių pagal bendrą žemės ūkio politiką rengtinų strateginių planų (BŽŪP strateginių planų), finansuotinų iš Europos žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF) ir iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP), rėmimas ***I
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomos valstybių narių pagal bendrą žemės ūkio politiką rengtinų strateginių planų (BŽŪP strateginių planų), finansuotinų iš Europos žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF) ir iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP), rėmimo taisyklės ir panaikinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (ES) Nr. 1305/2013 ir (ES) Nr. 1307/2013 [COM(2018)0392 - C8-0248/2018 - 2018/0216(COD)] - Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas. Pranešėjas: Peter Jahr (A8-0200/2019).

Balsavimas bus tęsiamas iki 10.30 val.

Pradėta balsuoti.

Balsavimo rezultatai bus paskelbti 13 val.


6. 2020 m. spalio 15–16 d. Europos Vadovų Tarybos susitikimo išvados, visų pirma derybos dėl būsimų santykių su JK (diskusijos)

Europos Vadovų Tarybos ir Komisijos pareiškimas: 2020 m. spalio 15–16 d. Europos Vadovų Tarybos susitikimo išvados, visų pirma derybos dėl būsimų santykių su JK (2020/2773(RSP))

Charles Michel (Europos Vadovų Tarybos pirmininkas), Maroš Šefčovič (Komisijos pirmininkės pavaduotojas) ir Michel Barnier (Specialiosios santykių su Jungtine Karalyste grupės vadovas) padarė pareiškimus.

Pirmininkas pranešė, kad šis balsavimo laikas pratęsiamas pusvalandžiu, iki 11 val. Balsavimo rezultatai bus paskelbti 13.30 val.

Kalbėjo Siegfried Mureşan PPE frakcijos vardu, Iratxe García Pérez S&D frakcijos vardu, Dacian Cioloş Renew frakcijos vardu, Nicolas Bay ID frakcijos vardu, Ska Keller Verts/ALE frakcijos vardu, Derk Jan Eppink ECR frakcijos vardu, Dimitrios Papadimoulis GUE/NGL frakcijos vardu, Kostas Papadakis, nepriklausomas Parlamento narys, Esteban González Pons, Kati Piri ir Nathalie Loiseau.

PIRMININKAVO: Rainer WIELAND
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo Gunnar Beck, Terry Reintke, Geert Bourgeois, Idoia Villanueva Ruiz, Carles Puigdemont i Casamajó, Seán Kelly, Pedro Silva Pereira, Morten Petersen, Laura Huhtasaari, Ernest Urtasun, Mazaly Aguilar, Helmut Scholz, Gabriel Mato, Brando Benifei, Guy Verhofstadt, Jaak Madison, Heidi Hautala, Joachim Stanisław Brudziński, Chris MacManus, Christophe Hansen, Javier Moreno Sánchez, Liesje Schreinemacher, Tom Vandendriessche, Michael Bloss, Joanna Kopcińska, Kris Peeters, Agnes Jongerius, François-Xavier Bellamy, Carlos Zorrinho ir Udo Bullmann.

Kalbėjo Maroš Šefčovič.

PIRMININKAVO: David Maria SASSOLI
Pirmininkas

Kalbėjo Charles Michel.

Diskusijos baigtos.


7. 2020 m. euro zonos ekonominė politika - 2020 m. euro zonos užimtumo ir socialinė politika (diskusijos)

Pranešimas dėl 2020 m. euro zonos ekonominės politikos [2020/2078(INI)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjas: Joachim Schuster (A9-0193/2020)

Pranešimas dėl 2020 m. euro zonos užimtumo ir socialinės politikos [2020/2079(INI)] - Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas. Pranešėja: Klára Dobrev (A9-0183/2020)

PIRMININKAVO: Rainer WIELAND
Pirmininko pavaduotojas

Joachim Schuster ir Klára Dobrev pristatė pranešimus.

Kalbėjo Paolo Gentiloni (Komisijos narys).

PIRMININKAVO: Ewa KOPACZ
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo Markus Ferber PPE frakcijos vardu, Agnes Jongerius S&D frakcijos vardu, Ivars Ijabs Renew frakcijos vardu, France Jamet ID frakcijos vardu, Philippe Lamberts Verts/ALE frakcijos vardu, Eugen Jurzyca ECR frakcijos vardu, José Gusmão GUE/NGL frakcijos vardu, Piernicola Pedicini, nepriklausomas Parlamento narys, Dennis Radtke, Jonás Fernández, Marie-Pierre Vedrenne, Francesca Donato, Kira Marie Peter-Hansen, Helmut Geuking, Mislav Kolakušić, Enikő Győri, Marc Angel, Guido Reil, Claude Gruffat, Elżbieta Rafalska, José Manuel Fernandes, Stefania Zambelli, Dolors Montserrat, Herve Juvin, Peter Kofod ir Othmar Karas.

Kalbėjo Paolo Gentiloni, Joachim Schuster ir Klára Dobrev.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2020 10 21 protokolo 17 punktas (pakeitimai); 2020 10 22 protokolo 2 punktas (galutinis balsavimas).

(Posėdis sustabdytas 12.51 val.)


8. Posėdžio atnaujinimas

Posėdis atnaujintas 13.40 val.


9. Balsavimo rezultatų paskelbimas

Pirmininkė paskelbė galutinius balsavimo rezultatus dėl:

Europos švietimo ateitis atsižvelgiant į COVID-19
Pasiūlymas dėl rezoliucijos B9-0338/2020

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PAKEITIMAI

Žr. Priimtus tekstus (P9_TA(2020)0282)
(Balsavimo rezulatatai: 2020 m. spalio 19, 20, 21, 22 ir 23 d. „Balsavimo priedas“, punktas 15)

Bendra žemės ūkio politika. Valstybių narių pagal bendrą žemės ūkio politiką rengtinų strateginių planų (BŽŪP strateginių planų), finansuotinų iš Europos žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF) ir iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP), rėmimas ***I
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomos valstybių narių pagal bendrą žemės ūkio politiką rengtinų strateginių planų (BŽŪP strateginių planų), finansuotinų iš Europos žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF) ir iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP), rėmimo taisyklės ir panaikinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (ES) Nr. 1305/2013 ir (ES) Nr. 1307/2013 [COM(2018)0392 - C8-0248/2018 - 2018/0216(COD)] - Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas. Pranešėjas: Peter Jahr (A8-0200/2019)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PAKEITIMAI

Žr. Priimtus tekstus (P9_TA(2020)0287)
(Balsavimo rezulatatai: 2020 m. spalio 19, 20, 21, 22 ir 23 d. „Balsavimo priedas“, punktas 21)

(Posėdis sustabdytas 13.59 val.)


PIRMININKAVO: Othmar KARAS
Pirmininko pavaduotojas

10. Posėdžio atnaujinimas

Posėdis atnaujintas 14.30 val.


11. Antrasis balsavimas

Parlamentas balsavo dėl šių dokumentų pakeitimų:

—   Bendra žemės ūkio politika. Valstybių narių pagal bendrą žemės ūkio politiką rengtinų strateginių planų (BŽŪP strateginių planų), finansuotinų iš Europos žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF) ir iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP), rėmimas ***I
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomos valstybių narių pagal bendrą žemės ūkio politiką rengtinų strateginių planų (BŽŪP strateginių planų), finansuotinų iš Europos žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF) ir iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP), rėmimo taisyklės ir panaikinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (ES) Nr. 1305/2013 ir (ES) Nr. 1307/2013 [COM(2018)0392 - C8-0248/2018 - 2018/0216(COD)] - Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas. Pranešėjas: Peter Jahr (A8-0200/2019).

Vyko Parlamento galutinis balsavimas dėl:

—   Pasiūlymas dėl rekomendacijos Tarybai, Komisijai ir Komisijos pirmininko pavaduotojui ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui užsienio reikalams ir saugumo politikai dėl santykių su Baltarusija
Pranešimas dėl Europos Parlamento rekomendacijos Tarybai, Komisijai ir Komisijos pirmininko pavaduotojui ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui užsienio reikalams ir saugumo politikai dėl santykių su Baltarusija [2020/2081(INI)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėjas: Petras Auštrevičius (A9-0167/2020);

—   Rekomendacija Tarybai ir Komisijos pirmininkės pavaduotojui ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui užsienio reikalams ir saugumo politikai dėl Sutarties dėl branduolinio ginklo neplatinimo (NPT) 10-ojo peržiūros proceso parengimo, branduolinių ginklų kontrolės ir branduolinio nusiginklavimo galimybių
Pranešimas dėl Europos Parlamento rekomendacijos Tarybai ir Komisijos pirmininkės pavaduotojui ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui užsienio reikalams ir saugumo politikai dėl Sutarties dėl branduolinio ginklo neplatinimo (NPT) 2020 m. peržiūros proceso parengimo, branduolinių ginklų kontrolės ir branduolinio nusiginklavimo galimybių [2020/2004(INI)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėjas: Sven Mikser (A9-0020/2020).

Parlamentas balsavo dėl šių dokumentų pakeitimų:

—   2020 m. euro zonos ekonominė politika
Pranešimas dėl 2020 m. euro zonos ekonominės politikos [2020/2078(INI)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjas: Joachim Schuster (A9-0193/2020);

—   2020 m. euro zonos užimtumo ir socialinė politika
Pranešimas dėl 2020 m. euro zonos užimtumo ir socialinės politikos [2020/2079(INI)] - Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas. Pranešėja: Klára Dobrev (A9-0183/2020).

Balsavimas bus tęsiamas iki 15.45 val.

Pradėta balsuoti.

Balsavimo rezultatai bus paskelbti 18.15 val.

(Posėdis sustabdytas 14.32 val.)


PIRMININKAVO: Ewa KOPACZ
Pirmininko pavaduotoja

12. Posėdžio atnaujinimas

Posėdis atnaujintas 15.01 val.


13. ES priemonės, skirtos ekonominiams ir socialiniams COVID-19 krizės padariniams švelninti (diskusijos)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: ES priemonės, skirtos ekonominiams ir socialiniams COVID-19 krizės padariniams švelninti (2020/2792(RSP))

Paolo Gentiloni (Komisijos narys) padarė pareiškimą.

Kalbėjo Heléne Fritzon S&D frakcijos vardu, Sylvie Brunet Renew frakcijos vardu, Jörg Meuthen ID frakcijos vardu, Monika Vana Verts/ALE frakcijos vardu, Beata Szydło ECR frakcijos vardu, Sira Rego GUE/NGL frakcijos vardu, Daniela Rondinelli, nepriklausoma Parlamento narė, Ádám Kósa, José Manuel Fernandes PPE frakcijos vardu, Costas Mavrides, Luis Garicano, Peter Kofod, François Alfonsi, Joanna Kopcińska, Nikolaj Villumsen, Antoni Comín i Oliveres, Krzysztof Hetman, Estrella Durá Ferrandis, Monica Semedo, Paolo Borchia, Ciarán Cuffe, Helmut Geuking, Marc Botenga, Jeroen Lenaers, Jonás Fernández, Maxette Pirbakas, Mikuláš Peksa, Carlo Fidanza, Vladimír Bilčík, Gabriele Bischoff, Joachim Kuhs, Dace Melbārde, Željana Zovko, Lefteris Christoforou, Evelyn Regner, Karlo Ressler ir Sunčana Glavak.

Kalbėjo Paolo Gentiloni.

Diskusijos baigtos.


PIRMININKAVO: David Maria SASSOLI
Pirmininkas

14. Pirmininko pranešimai

Pirmininkas pranešė, kad pagal Darbo tvarkos taisyklių 176 straipsnio 1 dalį nusprendė skirti nuobaudą Ivan Vilibor Sinčić už 2020 m. rugsėjo 16 d. vykusio posėdžio tvarkos pažeidimą, nes sakydamas kalbą panaudojo reklamjuostę ir nusiėmė švarką, taigi tapo netinkamai apsirengęs.

Jam skirta nuobauda – pirma, teisės gauti dienpinigių išmoką atėmimas dviem dienom, antra, laikinas (septynių Parlamento arba bet kurio iš jo valdymo organų, komitetų ar delegacijų posėdžių dienų) uždraudimas dalyvauti visoje arba tam tikroje Parlamento veikloje, nedarant poveikio teisei balsuoti plenariniame posėdyje, su sąlyga, kad šiuo atveju griežtai laikomasi elgesio normų, ir, trečia, draudimas vieną mėnesį Parlamento nariui atstovauti Parlamentui tarpparlamentinėse delegacijose, tarpparlamentinėse konferencijose ar kituose tarpinstituciniuose forumuose.

Ši nuobauda pradėta taikyti nuo 2020 m. spalio 22 d.

Apie šį sprendimą šiandien buvo pranešta atitinkamam nariui, jis gali apskųsti šį sprendimą Pirmininkų sueigai pagal Darbo tvarkos taisykles.

Pirmininkas pranešė, kad pagal Darbo tvarkos taisyklių 176 straipsnio 1 dalį nusprendė skirti nuobaudą Ioannis Lagos už 2020 m. rugsėjo 17 d. vykusio posėdžio tvarkos pažeidimą, kai jis pavartojo užgaulius žodžius.

Jam skirta nuobauda – pirma, teisės gauti dienpinigių išmoką atėmimas septynioms dienoms, antra, laikinas (keturių Parlamento arba bet kurio iš jo valdymo organų, komitetų ar delegacijų posėdžių dienų) uždraudimas dalyvauti visoje arba tam tikroje Parlamento veikloje, nedarant poveikio teisei balsuoti plenariniame posėdyje, su sąlyga, kad šiuo atveju griežtai laikomasi elgesio normų.

Ši nuobauda pradėta taikyti nuo 2020 m. spalio 22 d.

Apie šį sprendimą šiandien buvo pranešta atitinkamam nariui, jis gali apskųsti šį sprendimą Pirmininkų sueigai pagal Darbo tvarkos taisykles.


PIRMININKAVO: Ewa KOPACZ
Pirmininko pavaduotoja

15. Miškų kirtimas (diskusijos)

Pranešimas su rekomendacijomis Komisijai dėl ES teisinės sistemos, skirtos ES sukeliamam pasauliniam miškų naikinimui sustabdyti ir pradėti juos atkurti [2020/2006(INL)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėja: Delara Burkhardt (A9-0179/2020)

Delara Burkhardt pristatė pranešimą.

PIRMININKAVO: Marcel KOLAJA
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo Karin Karlsbro (INTA komiteto nuomonės referentė).

Kalbėjo Virginijus Sinkevičius (Komisijos narys).

Kalbėjo Martin Häusling (AGRI komiteto nuomonės referentas), Caroline Roose (DEVE komiteto nuomonės referentė), Hildegard Bentele PPE frakcijos vardu, Jytte Guteland S&D frakcijos vardu, Pascal Canfin Renew frakcijos vardu, Teuvo Hakkarainen ID frakcijos vardu, Marie Toussaint Verts/ALE frakcijos vardu, Mazaly Aguilar ECR frakcijos vardu, Kateřina Konečná GUE/NGL frakcijos vardu, Eleonora Evi, nepriklausoma Parlamento narė, Michal Wiezik, César Luena, Ulrike Müller, Aurélia Beigneux, Anna Deparnay-Grunenberg, Sunčana Glavak, Kathleen Van Brempt, María Soraya Rodríguez Ramos, Dominique Bilde, Heidi Hautala, Nicolás González Casares ir Nicola Procaccini.

Kalbėjo Virginijus Sinkevičius.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2020 10 22 protokolo 2 punktas (pakeitimai); 2020 10 22 protokolo 16 punktas (galutinis balsavimas).

(Posėdis sustabdytas 17.28 val.)


PIRMININKAVO: Heidi HAUTALA
Pirmininko pavaduotoja

16. Posėdžio atnaujinimas

Posėdis atnaujintas 18.19 val.


17. Balsavimo rezultatų paskelbimas

Pirmininkė paskelbė galutinius balsavimo rezultatus dėl:

Bendra žemės ūkio politika. Valstybių narių pagal bendrą žemės ūkio politiką rengtinų strateginių planų (BŽŪP strateginių planų), finansuotinų iš Europos žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF) ir iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP), rėmimas ***I
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomos valstybių narių pagal bendrą žemės ūkio politiką rengtinų strateginių planų (BŽŪP strateginių planų), finansuotinų iš Europos žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF) ir iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP), rėmimo taisyklės ir panaikinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (ES) Nr. 1305/2013 ir (ES) Nr. 1307/2013 [COM(2018)0392 - C8-0248/2018 - 2018/0216(COD)] - Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas. Pranešėjas: Peter Jahr (A8-0200/2019)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PAKEITIMAI

Žr. Priimtus tekstus (P9_TA(2020)0287)
(Balsavimo rezulatatai: 2020 m. spalio 19, 20, 21, 22 ir 23 d. „Balsavimo priedas“, punktas 21)

Pasiūlymas dėl rekomendacijos Tarybai, Komisijai ir Komisijos pirmininko pavaduotojui ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui užsienio reikalams ir saugumo politikai dėl santykių su Baltarusija
Pranešimas dėl Europos Parlamento rekomendacijos Tarybai, Komisijai ir Komisijos pirmininko pavaduotojui ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui užsienio reikalams ir saugumo politikai dėl santykių su Baltarusija [2020/2081(INI)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėjas: Petras Auštrevičius (A9-0167/2020)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

REKOMENDACIJOS PROJEKTAS

Priimta (P9_TA(2020)0280)
(Balsavimo rezulatatai: 2020 m. spalio 19, 20, 21, 22 ir 23 d. „Balsavimo priedas“, punktas 13)

Rekomendacija Tarybai ir Komisijos pirmininkės pavaduotojui ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui užsienio reikalams ir saugumo politikai dėl Sutarties dėl branduolinio ginklo neplatinimo (NPT) 10-ojo peržiūros proceso parengimo, branduolinių ginklų kontrolės ir branduolinio nusiginklavimo galimybių
Pranešimas dėl Europos Parlamento rekomendacijos Tarybai ir Komisijos pirmininkės pavaduotojui ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui užsienio reikalams ir saugumo politikai dėl Sutarties dėl branduolinio ginklo neplatinimo (NPT) 2020 m. peržiūros proceso parengimo, branduolinių ginklų kontrolės ir branduolinio nusiginklavimo galimybių [2020/2004(INI)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėjas: Sven Mikser (A9-0020/2020)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

REKOMENDACIJOS PROJEKTAS

Priimta (P9_TA(2020)0281)
(Balsavimo rezulatatai: 2020 m. spalio 19, 20, 21, 22 ir 23 d. „Balsavimo priedas“, punktas 14)

2020 m. euro zonos ekonominė politika
Pranešimas dėl 2020 m. euro zonos ekonominės politikos [2020/2078(INI)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjas: Joachim Schuster (A9-0193/2020)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PAKEITIMAI

(Balsavimo rezulatatai: 2020 m. spalio 19, 20, 21, 22 ir 23 d. „Balsavimo priedas“, punktas 17)

2020 m. euro zonos užimtumo ir socialinė politika
Pranešimas dėl 2020 m. euro zonos užimtumo ir socialinės politikos [2020/2079(INI)] - Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas. Pranešėja: Klára Dobrev (A9-0183/2020)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

ALTERNATYVUS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS (pateiktas ID frakcijos)

Atmesta

PAKEITIMAI

Žr. Priimtus tekstus (P9_TA(2020)0284)
(Balsavimo rezulatatai: 2020 m. spalio 19, 20, 21, 22 ir 23 d. „Balsavimo priedas“, punktas 18)

(Posėdis sustabdytas 18.39 val.)


18. Posėdžio atnaujinimas

Posėdis atnaujintas 20.03 val.


19. Trečiasis balsavimas

Parlamentas balsavo dėl šių dokumentų pakeitimų:

—   Bendra žemės ūkio politika. Valstybių narių pagal bendrą žemės ūkio politiką rengtinų strateginių planų (BŽŪP strateginių planų), finansuotinų iš Europos žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF) ir iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP), rėmimas ***I
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomos valstybių narių pagal bendrą žemės ūkio politiką rengtinų strateginių planų (BŽŪP strateginių planų), finansuotinų iš Europos žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF) ir iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP), rėmimo taisyklės ir panaikinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (ES) Nr. 1305/2013 ir (ES) Nr. 1307/2013 [COM(2018)0392 - C8-0248/2018 - 2018/0216(COD)] - Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas. Pranešėjas: Peter Jahr (A8-0200/2019).

Vyko Parlamento galutinis balsavimas dėl:

—   Europos švietimo ateitis atsižvelgiant į COVID-19
Pasiūlymas dėl rezoliucijos B9-0338/2020;

—   Komisijos įsipareigojimai taikyti abipusiškumo principą vizų klausimu pagal Reglamento (ES) 2018/1806 7 straipsnį
Pasiūlymas dėl rezoliucijos B9-0339/2020;

—   2020 m. euro zonos ekonominė politika
Pranešimas dėl 2020 m. euro zonos ekonominės politikos [2020/2078(INI)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjas: Joachim Schuster (A9-0193/2020);

—   2020 m. euro zonos užimtumo ir socialinė politika
Pranešimas dėl 2020 m. euro zonos užimtumo ir socialinės politikos [2020/2079(INI)] - Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas. Pranešėja: Klára Dobrev (A9-0183/2020).

Parlamentas balsavo dėl šių dokumentų pakeitimų:

—   Miškų kirtimas
Pranešimas su rekomendacijomis dėl ES teisinės sistemos, skirtos ES sukeliamam pasauliniam miškų naikinimui sustabdyti ir pradėti juos atkurti [2020/2006(INL)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėja: Delara Burkhardt (A9-0179/2020).

Balsavimas bus tęsiamas iki 21.15 val.

Pradėta balsuoti.

Balsavimo rezultatai bus paskelbti rytoj, ketvirtadienis 2020 m. spalio 22 d. 09.00 val.


20. Paaiškinimai dėl balsavimo

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 194 straipsnį pateiktus rašytinius paaiškinimus dėl balsavimo galima rasti Parlamento interneto svetainės nariams skirtuose tinklalapiuose.

Išimties tvarka bus priimami ne daugiau kaip 400 žodžių apimties paaiškinimai dėl balsavimo.


21. Balsavimo pataisymai ir ketinimai

Balsavimo pataisymai ir ketinimai pateikiami dokumente „Vardinio balsavimo rezultatai“, kuris pridedamas prie posėdžio protokolo ir skelbiamas Parlamento interneto svetainėje. Jie pateikiami tik susipažinti ir nekeičia plenariniame posėdyje paskelbtų balsavimo rezultatų.

Balsavimo pataisymų elektroninis variantas bus nuolat atnaujinamas ne ilgiau kaip dvi savaites nuo plenarinės sesijos pabaigos.

Vėliau balsavimo pataisymų ir ketinimų sąrašas nebus keičiamas, kadangi jis bus verčiamas ir skelbiamas Oficialiajame leidinyje.


22. Asignavimų perkėlimas ir sprendimai dėl biudžeto

Pagal Finansinio reglamento 31 straipsnio 1 dalį Biudžeto komitetas nusprendė patvirtinti Europos Komisijos asignavimų perkėlimus Nr. DEC 14/2020, DEC 16/2020 ir DEC 17/2020 – III skirsnis- Komisija.


23. Gauti dokumentai

Gauti šie dokumentai:

- Pasiūlymas dėl asignavimų perkėlimo Nr. DEC 18/2020. III skirsnis – Komisija (N9-0050/2020 - C9-0319/2020 - 2020/2210(GBD))
Perduota atsakingam komitetui: BUDG

- Pasiūlymas dėl asignavimų perkėlimo Nr. DEC 19/2020. III skirsnis – Komisija (N9-0051/2020 - C9-0320/2020 - 2020/2211(GBD))
Perduota atsakingam komitetui: BUDG

- Pasiūlymas dėl asignavimų perkėlimo Nr. DEC 20/2020. III skirsnis – Komisija (N9-0052/2020 - C9-0326/2020 - 2020/2212(GBD))
Perduota atsakingam komitetui: BUDG

- Pasiūlymas dėl asignavimų perkėlimo Nr. DEC 21/2020. III skirsnis – Komisija (N9-0053/2020 - C9-0327/2020 - 2020/2213(GBD))
Perduota atsakingam komitetui: BUDG

- Pasiūlymas dėl asignavimų perkėlimo Nr. DEC 2/2020. Regionų komitetas (N9-0054/2020 - C9-0330/2020 - 2020/2214(GBD))
Perduota atsakingam komitetui: BUDG.


24. Kito posėdžio darbotvarkė

Kitos dienos darbotvarkė patvirtinta (dokumentas „Darbotvarkė“, PE 659.661/OJJE).


25. Posėdžio pabaiga

Posėdis baigtas 21.15 val.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

Generalinis sekretorius

Pirmininkas


DALYVIŲ SĄRAŠAS

Dalyvavo:

Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Agius Saliba Alex, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Alieva-Veli Atidzhe, Andresen Rasmus, Andrews Barry, Andrieu Eric, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arłukowicz Bartosz, Arvanitis Konstantinos, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beigneux Aurélia, Belka Marek, Bellamy François-Xavier, Benifei Brando, Bentele Hildegard, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Biteau Benoît, Blaga Vasile, Bloss Michael, Bocskor Andrea, Bogovič Franc, Borchia Paolo, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Bourgeois Geert, Boyer Gilles, Brudziński Joachim Stanisław, Buchheit Markus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carême Damien, Casa David, Castaldo Fabio Massimo, Cavazzini Anna, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chaibi Leila, Chastel Olivier, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Ciuhodaru Tudor, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Corrao Ignazio, Crețu Corina, Czarnecki Ryszard, Dalunde Jakop G., Daly Clare, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, De Castro Paolo, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, Demirel Özlem, Deparnay-Grunenberg Anna, Didier Geoffroy, Dobrev Klára, Doleschal Christian, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Dzhambazki Angel, Eppink Derk Jan, Eroglu Engin, Falcă Gheorghe, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Fidanza Carlo, Flego Valter, Fotyga Anna, Fourlas Loucas, Fragkos Emmanouil, Frankowski Tomasz, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Gál Kinga, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, García Pérez Iratxe, Gardiazabal Rubial Eider, Geese Alexandra, Georgiou Giorgos, Geuking Helmut, Giarrusso Dino, Giegold Sven, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Gozi Sandro, de Graaff Marcel, Grapini Maria, Griset Catherine, Gruffat Claude, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider Roman, Hajšel Robert, Hakkarainen Teuvo, Halicki Andrzej, Hansen Christophe, Häusling Martin, Hautala Heidi, Hayer Valérie, Heide Hannes, Heinäluoma Eero, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hidvéghi Balázs, Hlaváček Martin, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Hortefeux Brice, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jalkh Jean-François, Jamet France, Jurgiel Krzysztof, Jurzyca Eugen, Juvin Herve, Kaili Eva, Kaljurand Marina, Kanko Assita, Karas Othmar, Kelleher Billy, Keller Ska, Kelly Seán, Kempa Beata, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kohut Łukasz, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kountoura Elena, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kuźmiuk Zbigniew, Kyrtsos Georgios, Kyuchyuk Ilhan, Lacapelle Jean-Lin, Lagodinsky Sergey, Lagos Ioannis, de Lange Esther, Laporte Hélène, Larrouturou Pierre, Lebreton Gilles, Lenaers Jeroen, Liberadzki Bogusław, Limmer Sylvia, Lins Norbert, Loiseau Nathalie, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López-Istúriz White Antonio, Luena César, Lutgen Benoît, MacManus Chris, Madison Jaak, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Mavrides Costas, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mebarek Nora, Melbārde Dace, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Mikser Sven, Miller Leszek, Molnár Csaba, Montserrat Dolors, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Niinistö Ville, Noichl Maria, Oetjen Jan-Christoph, Olivier Philippe, Omarjee Younous, O'Sullivan Grace, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Papadakis Demetris, Papadimoulis Dimitrios, Paulus Jutta, Pedicini Piernicola, Peeters Kris, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Picierno Pina, Pieper Markus, Pignedoli Sabrina, Pirbakas Maxette, Pîslaru Dragoş, Pollák Peter, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Pospíšil Jiří, Procaccini Nicola, Puigdemont i Casamajó Carles, Radtke Dennis, Rafalska Elżbieta, Regner Evelyn, Reil Guido, Reintke Terry, Ries Frédérique, Ripa Manuela, Riquet Dominique, Rodríguez Palop Eugenia, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Ros Sempere Marcos, Ruiz Devesa Domènec, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sardone Silvia, Saryusz-Wolski Jacek, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schmiedtbauer Simone, Schreinemacher Liesje, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Semedo Monica, Sidl Günther, Silva Pereira Pedro, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Sofo Vincenzo, Sokol Tomislav, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stanishev Sergei, Štefanec Ivan, Szydło Beata, Tarabella Marc, Tarczyński Dominik, Tardino Annalisa, Terras Riho, Tobiszowski Grzegorz, Tomac Eugen, Toom Yana, Tóth Edina, Trócsányi László, Tudorache Dragoş, Tudose Mihai, Ujhelyi István, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Van Overtveldt Johan, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Vincze Loránt, Von Cramon-Taubadel Viola, Voss Axel, Vuolo Lucia, Waitz Thomas, Wallace Mick, Walsh Maria, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zagorakis Theodoros, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zarzalejos Javier, Zdechovský Tomáš, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana

Leista nedalyvauti:

Beňová Monika, Maydell Eva, Ochojska Janina, Rougé André

Dėl priežasčių, susijusių su COVID-19 pandemija, buvo įdiegta nuotolinio balsavimo sistema (žr. 2020 m. kovo 20 d. Biuro sprendimą, kuriuo papildomas 2004 m. gegužės 3 d. Biuro sprendimas dėl Balsavimo taisyklių). Balsavusių Parlamento narių pavardės nurodomos dokumente „Vardinio balsavimo rezultatai“, kuris pridedamas prie plenarinio posėdžio protokolo ir skelbiamas Parlamento interneto svetainėje.

Atnaujinta: 2021 m. rugpjūčio 19 d.Teisinė informacija - Privatumo politika