Indeks 
Protokół
XML 117kPDF 260kWORD 70k
Środa, 21 października 2020 r. - Bruksela
1.Otwarcie posiedzenia
 2.Negocjacje przed pierwszym czytaniem w Parlamencie (art. 71 Regulaminu) (działania następcze)
 3.Akty delegowane (art. 111 ust. 2 Regulaminu)
 4.Środki wykonawcze (art. 112 Regulaminu)
 5.Pierwsza część głosowania
 6.Konkluzje z posiedzenia Rady Europejskiej z 15–16 października 2020 r., zwłaszcza negocjacje w sprawie przyszłych stosunków ze Zjednoczonym Królestwem (debata)
 7.Polityka gospodarcza w strefie euro w 2020 r. - Polityczne strategie społeczne i na rzecz zatrudnienia w strefie euro w 2020 r. (debata)
 8.Wznowienie posiedzenia
 9.Ogłoszenie wyników głosowania
 10.Wznowienie posiedzenia
 11.Druga część głosowania
 12.Wznowienie posiedzenia
 13.Unijne środki mające łagodzić społeczne i gospodarcze skutki kryzysu wywołanego COVID-19 (debata)
 14.Komunikaty Przewodniczącego
 15.Wylesianie (debata)
 16.Wznowienie posiedzenia
 17.Ogłoszenie wyników głosowania
 18.Wznowienie posiedzenia
 19.Trzecia część głosowania
 20.Wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu
 21.Korekty i zamiary głosowania
 22.Przesunięcia środków i decyzje budżetowe
 23.Składanie dokumentów
 24.Porządek obrad następnego posiedzenia
 25.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI


PRZEWODNICTWO: David Maria SASSOLI
Przewodniczący

1. Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie zostało otwarte o godz. 9.22.


2. Negocjacje przed pierwszym czytaniem w Parlamencie (art. 71 Regulaminu) (działania następcze)

Przewodniczący ogłosił, że nie otrzymał od grupy posłów ani od grupy politycznej lub grup politycznych w liczbie odpowiadającej przynajmniej średniemu progowi wniosku w sprawie decyzji o podjęciu negocjacji międzyinstytucjonalnych zapowiedzianych w protokole z poniedziałku 19 października 2020 r. (pkt 8 protokołu z dnia 19.10.2020).

Komisje TRAN i BUDG/ECON mogą zatem przystąpić do negocjacji po upływie terminu przewidzianego w art. 71 ust. 2 Regulaminu.


3. Akty delegowane (art. 111 ust. 2 Regulaminu)

Projekty aktów delegowanych przekazane Parlamentowi:

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 376/2014 w odniesieniu do wspólnego europejskiego systemu klasyfikacji ryzyka (C(2020)06763 - 2020/2817(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia wpłynięcia, tj. od dnia 6 października 2020 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: TRAN

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 428/2009 ustanawiające wspólnotowy system kontroli wywozu, transferu, pośrednictwa i tranzytu w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania (C(2020)06784 - 2020/2819(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia wpłynięcia, tj. od dnia 7 października 2020 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: INTA

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające rozporządzenie Rady (UE) 2017/1939 w odniesieniu do kategorii operacyjnych danych osobowych oraz kategorii osób, których dane dotyczą i których operacyjne dane osobowe mogą być przetwarzane przez Prokuraturę Europejską w katalogu akt spraw (C(2020)06797 - 2020/2832(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia wpłynięcia, tj. od dnia 14 października 2020 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: LIBE

opinia: CONT (art. 57 Regulaminu)

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/516 przez określenie wykazu zagadnień, które należy uwzględnić w każdym cyklu weryfikacji (C(2020)06802 - 2020/2821(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia wpłynięcia, tj. od dnia 8 października 2020 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające rozporządzenie (UE) nr 139/2014 w odniesieniu do bezpieczeństwa dróg startowych i do danych lotniczych (C(2020)06822 - 2020/2820(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia wpłynięcia, tj. od dnia 8 października 2020 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: TRAN

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 95/93 w odniesieniu do tymczasowego przedłużenia obowiązywania nadzwyczajnych środków w celu zaradzenia skutkom pandemii COVID-19 (C(2020)06916 - 2020/2829(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia wpłynięcia, tj. od dnia 14 października 2020 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: TRAN

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE poprzez ustanowienie opcjonalnego wspólnego systemu Unii Europejskiej w zakresie oceny gotowości budynków do obsługi inteligentnych sieci (C(2020)06930 - 2020/2831(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia wpłynięcia, tj. od dnia 14 października 2020 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: ITRE

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 w odniesieniu do wymagań w zakresie zdrowia zwierząt, certyfikacji i powiadamiania na potrzeby przemieszczania w obrębie terytorium Unii produktów pochodzenia zwierzęcego pozyskanych od lub ze zwierząt lądowych (C(2020)06941 - 2020/2830(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia wpłynięcia, tj. od dnia 14 października 2020 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: AGRI

opinia: ENVI (art. 57 Regulaminu)

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające załączniki I, II i III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/631 w celu aktualizacji parametrów monitorowania i wyjaśnienia niektórych aspektów związanych ze zmianą regulacyjnej procedury badań (C(2020)07027 - 2020/2834(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia wpłynięcia, tj. od dnia 16 października 2020 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające załączniki IC, III, IIIA, IV, V, VII i VIII do rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przemieszczania odpadów (C(2020)07091 - 2020/2835(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia wpłynięcia, tj. od dnia 19 października 2020 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI


4. Środki wykonawcze (art. 112 Regulaminu)

Parlamentowi przekazano następujący projekt aktu wykonawczego podlegającego procedurze regulacyjnej połączonej z kontrolą:

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załącznik III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 zawierający wykaz składników obojętnych, które nie mogą wchodzić w skład środków ochrony roślin (D066442/07 - 2020/2822(RPS) - termin: 14 grudnia 2020 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI
opinia: IMCO (art. 57 Regulaminu), AGRI (art. 57 Regulaminu)


5. Pierwsza część głosowania

Parlament przystąpi do głosowania nad poprawkami do następujących dokumentów:

—   Przyszłość europejskiej edukacji w kontekście Covid-19
Projekt rezolucji B9-0338/2020;

—   Wspólna polityka rolna – wsparcie na podstawie planów strategicznych sporządzanych przez państwa członkowskie i finansowanych z EFRG i EFRROW ***I
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego przepisy dotyczące wsparcia na podstawie planów strategicznych sporządzanych przez państwa członkowskie w ramach wspólnej polityki rolnej (planów strategicznych WPR) i finansowanych z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) i z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz uchylającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 i rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 [COM(2018)0392 - C8-0248/2018 - 2018/0216(COD)] - Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Sprawozdawca: Peter Jahr (A8-0200/2019).

Głosowanie będzie otwarte do godz. 10.30.

Przystąpiono do głosowania.

Wyniki głosowania zostaną ogłoszone o godz. 13.00.


6. Konkluzje z posiedzenia Rady Europejskiej z 15–16 października 2020 r., zwłaszcza negocjacje w sprawie przyszłych stosunków ze Zjednoczonym Królestwem (debata)

Oświadczenie Rady Europejskiej i Komisji: Konkluzje z posiedzenia Rady Europejskiej z 15–16 października 2020 r., zwłaszcza negocjacje w sprawie przyszłych stosunków ze Zjednoczonym Królestwem (2020/2773(RSP))

Charles Michel (przewodniczący Rady Europejskiej), Maroš Šefčovič (wiceprzewodniczący Komisji) i Michel Barnier (przewodniczący Grupy Zadaniowej ds. Stosunków ze Zjednoczonym Królestwem) wygłosili oświadczenia.

Przewodniczący, poinformował, że trwające głosowanie zostało przedłużone o pół godziny, tj. do godz. 11. Wyniki głosowania zostaną ogłoszone o godz. 13.30.

Głos zabrali: Siegfried Mureşan w imieniu grupy PPE, Iratxe García Pérez w imieniu grupy S&D, Dacian Cioloş w imieniu grupy Renew, Nicolas Bay w imieniu grupy ID, Ska Keller w imieniu grupy Verts/ALE, Derk Jan Eppink w imieniu grupy ECR, Dimitrios Papadimoulis w imieniu grupy GUE/NGL, Kostas Papadakis niezrzeszony, Esteban González Pons, Kati Piri i Nathalie Loiseau.

PRZEWODNICTWO: Rainer WIELAND
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Gunnar Beck, Terry Reintke, Geert Bourgeois, Idoia Villanueva Ruiz, Carles Puigdemont i Casamajó, Seán Kelly, Pedro Silva Pereira, Morten Petersen, Laura Huhtasaari, Ernest Urtasun, Mazaly Aguilar, Helmut Scholz, Gabriel Mato, Brando Benifei, Guy Verhofstadt, Jaak Madison, Heidi Hautala, Joachim Stanisław Brudziński, Chris MacManus, Christophe Hansen, Javier Moreno Sánchez, Liesje Schreinemacher, Tom Vandendriessche, Michael Bloss, Joanna Kopcińska, Kris Peeters, Agnes Jongerius, François-Xavier Bellamy, Carlos Zorrinho i Udo Bullmann.

Głos zabrał Maroš Šefčovič.

PRZEWODNICTWO: David Maria SASSOLI
Przewodniczący

Głos zabrał Charles Michel.

Debata została zamknięta.


7. Polityka gospodarcza w strefie euro w 2020 r. - Polityczne strategie społeczne i na rzecz zatrudnienia w strefie euro w 2020 r. (debata)

Sprawozdanie w sprawie polityki gospodarczej w strefie euro w 2020 r. [2020/2078(INI)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Joachim Schuster (A9-0193/2020)

Sprawozdanie w sprawie politycznych strategii społecznych i na rzecz zatrudnienia w strefie euro w 2020 r. [2020/2079(INI)] - Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych. Sprawozdawczyni: Klára Dobrev (A9-0183/2020)

PRZEWODNICTWO: Rainer WIELAND
Wiceprzewodniczący

Joachim Schuster i Klára Dobrev przedstawili swoje sprawozdania.

Głos zabrał Paolo Gentiloni (członek Komisji).

PRZEWODNICTWO: Ewa KOPACZ
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Markus Ferber w imieniu grupy PPE, Agnes Jongerius w imieniu grupy S&D, Ivars Ijabs w imieniu grupy Renew, France Jamet w imieniu grupy ID, Philippe Lamberts w imieniu grupy Verts/ALE, Eugen Jurzyca w imieniu grupy ECR, José Gusmão w imieniu grupy GUE/NGL, Piernicola Pedicini niezrzeszony, Dennis Radtke, Jonás Fernández, Marie-Pierre Vedrenne, Francesca Donato, Kira Marie Peter-Hansen, Helmut Geuking, Mislav Kolakušić, Enikő Győri, Marc Angel, Guido Reil, Claude Gruffat, Elżbieta Rafalska, José Manuel Fernandes, Stefania Zambelli, Dolors Montserrat, Herve Juvin, Peter Kofod i Othmar Karas.

Głos zabrali: Paolo Gentiloni, Joachim Schuster i Klára Dobrev.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 17 protokołu z dnia 21.10.2020 r. (poprawki); pkt 2 protokołu z dnia 22.10.2020 r. (głosowanie końcowe).

(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 12.51.)


8. Wznowienie posiedzenia

Posiedzenie zostało wznowione o godz. 13.40.


9. Ogłoszenie wyników głosowania

Przewodnicząca odczytała wyniki głosowania:

Przyszłość europejskiej edukacji w kontekście Covid-19
Projekt rezolucji B9-0338/2020

(Wymagana zwykła większość)

POPRAWKI

Zob. Teksty przyjęte (P9_TA(2020)0282)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z dni 19, 20, 21, 22 i 23 października 2020 r., pkt 15)

Wspólna polityka rolna – wsparcie na podstawie planów strategicznych sporządzanych przez państwa członkowskie i finansowanych z EFRG i EFRROW ***I
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego przepisy dotyczące wsparcia na podstawie planów strategicznych sporządzanych przez państwa członkowskie w ramach wspólnej polityki rolnej (planów strategicznych WPR) i finansowanych z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) i z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz uchylającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 i rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 [COM(2018)0392 - C8-0248/2018 - 2018/0216(COD)] - Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Sprawozdawca: Peter Jahr (A8-0200/2019)

(Wymagana zwykła większość)

POPRAWKI

Zob. Teksty przyjęte (P9_TA(2020)0287)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z dni 19, 20, 21, 22 i 23 października 2020 r., pkt 21)

(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 13.59.)


PRZEWODNICTWO: Othmar KARAS
Wiceprzewodniczący

10. Wznowienie posiedzenia

Posiedzenie zostało wznowione o godz. 14.30.


11. Druga część głosowania

Parlament przystąpi do głosowania nad poprawkami do następujących dokumentów:

—   Wspólna polityka rolna – wsparcie na podstawie planów strategicznych sporządzanych przez państwa członkowskie i finansowanych z EFRG i EFRROW ***I
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego przepisy dotyczące wsparcia na podstawie planów strategicznych sporządzanych przez państwa członkowskie w ramach wspólnej polityki rolnej (planów strategicznych WPR) i finansowanych z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) i z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz uchylającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 i rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 [COM(2018)0392 - C8-0248/2018 - 2018/0216(COD)] - Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Sprawozdawca: Peter Jahr (A8-0200/2019).

Parlament przystąpi do głosowań końcowych nad następującymi tekstami:

—   Zalecenie dla Rady, Komisji i Wiceprzewodniczącego Komisji / Wysokiego Przedstawiciela w sprawie stosunków z Białorusią
Sprawozdanie zawierające zalecenie Parlamentu Europejskiego dla Rady, Komisji i Wiceprzewodniczącego Komisji / Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa w sprawie stosunków z Białorusią [2020/2081(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Petras Auštrevičius (A9-0167/2020);

—   Zalecenie dla Wiceprzewodniczącego Komisji / Wysokiego Przedstawiciela i Rady dotyczące przygotowań do procedury przeglądu Układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej (NPT) w 2020 r., kontroli broni jądrowej i wariantów rozbrojenia jądrowego
Sprawozdanie w sprawie zalecenia Parlamentu Europejskiego dla Rady oraz Wiceprzewodniczącego Komisji / Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa w sprawie przygotowań do przeglądu Układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej, który zostanie przeprowadzony w 2020 r., kontroli broni jądrowej i opcji rozbrojenia nuklearnego [2020/2004(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Sven Mikser (A9-0020/2020).

Parlament przystąpi do głosowania nad poprawkami do następujących dokumentów:

—   Polityka gospodarcza w strefie euro w 2020 r.
Sprawozdanie w sprawie polityki gospodarczej w strefie euro w 2020 r. [2020/2078(INI)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Joachim Schuster (A9-0193/2020);

—   Polityczne strategie społeczne i na rzecz zatrudnienia w strefie euro w 2020 r.
Sprawozdanie w sprawie politycznych strategii społecznych i na rzecz zatrudnienia w strefie euro w 2020 r. [2020/2079(INI)] - Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych. Sprawozdawczyni: Klára Dobrev (A9-0183/2020).

Głosowanie będzie otwarte do godz. 15.45.

Przystąpiono do głosowania.

Wyniki głosowania zostaną ogłoszone o godz. 18.15.

(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 14.32.)


PRZEWODNICTWO: Ewa KOPACZ
Wiceprzewodnicząca

12. Wznowienie posiedzenia

Posiedzenie zostało wznowione o godz. 15.01.


13. Unijne środki mające łagodzić społeczne i gospodarcze skutki kryzysu wywołanego COVID-19 (debata)

Oświadczenia Rady i Komisji: Unijne środki mające łagodzić społeczne i gospodarcze skutki kryzysu wywołanego COVID-19 (2020/2792(RSP))

Paolo Gentiloni (członek Komisji) wygłosił oświadczenie.

Głos zabrali: Heléne Fritzon w imieniu grupy S&D, Sylvie Brunet w imieniu grupy Renew, Jörg Meuthen w imieniu grupy ID, Monika Vana w imieniu grupy Verts/ALE, Beata Szydło w imieniu grupy ECR, Sira Rego w imieniu grupy GUE/NGL, Daniela Rondinelli niezrzeszona, Ádám Kósa, José Manuel Fernandes w imieniu grupy PPE, Costas Mavrides, Luis Garicano, Peter Kofod, François Alfonsi, Joanna Kopcińska, Nikolaj Villumsen, Antoni Comín i Oliveres, Krzysztof Hetman, Estrella Durá Ferrandis, Monica Semedo, Paolo Borchia, Ciarán Cuffe, Helmut Geuking, Marc Botenga, Jeroen Lenaers, Jonás Fernández, Maxette Pirbakas, Mikuláš Peksa, Carlo Fidanza, Vladimír Bilčík, Gabriele Bischoff, Joachim Kuhs, Dace Melbārde, Željana Zovko, Lefteris Christoforou, Evelyn Regner, Karlo Ressler i Sunčana Glavak.

Głos zabrał Paolo Gentiloni.

Debata została zamknięta.


PRZEWODNICTWO: David Maria SASSOLI
Przewodniczący

14. Komunikaty Przewodniczącego

Przewodniczący poinformował, że zgodnie z art. 176 ust. 1 Regulaminu postanowił nałożyć sankcję na Ivana Vilibora Sinčicia za zakłócenie posiedzenia w dniu 16 września 2020 r., kiedy to podczas swojego wystąpienia rozwinął baner i zaczął się rozbierać, zostając w niestosowanych ubraniach.

Sankcja polega po pierwsze na utracie prawa do otrzymywania diety dziennej przez okres dwóch dni, po drugie na czasowym zawieszeniu udziału posła w pracach Parlamentu Europejskiego i jego organów na okres siedmiu kolejnych dni, w czasie których obraduje Parlament lub którykolwiek z jego organów, komisji lub delegacji, bez uszczerbku dla prawa do głosowania na posiedzeniu plenarnym i z zastrzeżeniem ścisłego poszanowania w takim przypadku norm postępowania i po trzecie na zakazie reprezentowania Parlamentu w delegacjach międzyparlamentarnych, na międzyparlamentarnych konferencjach lub na forach międzyinstytucjonalnych przez okres jednego miesiąca.

Sankcja obowiązuje od 22 października 2020 r.

O decyzji poinformowano dziś zainteresowanego posła, który zgodnie z Regulaminem może złożyć od niej wewnętrzne odwołanie do Prezydium.

Przewodniczący poinformował, że zgodnie z art. 176 ust. 1 Regulaminu postanowił nałożyć sankcję na Ioannisa Lagosa za zakłócenie posiedzenia w dniu 17 września 2020 r. przez użycie obraźliwego języka.

Sankcja polega po pierwsze na utracie prawa do otrzymywania diety dziennej przez okres siedmiu dni i po drugie na czasowym zawieszeniu udziału posła w pracach Parlamentu Europejskiego i jego organów na okres czterech kolejnych dni, w czasie których obraduje Parlament lub którykolwiek z jego organów, komisji lub delegacji, bez uszczerbku dla prawa do głosowania na posiedzeniu plenarnym i z zastrzeżeniem ścisłego poszanowania w takim przypadku norm postępowania.

Sankcja obowiązuje od 22 października 2020 r.

O decyzji poinformowano dziś zainteresowanego posła, który zgodnie z Regulaminem może złożyć od niej wewnętrzne odwołanie do Prezydium.


PRZEWODNICTWO: Ewa KOPACZ
Wiceprzewodnicząca

15. Wylesianie (debata)

Sprawozdanie zawierające zalecenia dla Komisji w sprawie unijnych ram prawnych mających na celu zatrzymanie i odwrócenie globalnego wylesiania spowodowanego przez UE [2020/2006(INL)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawczyni: Delara Burkhardt (A9-0179/2020)

Delara Burkhardt przedstawiła sprawozdanie.

PRZEWODNICTWO: Marcel KOLAJA
Wiceprzewodniczący

Głos zabrała Karin Karlsbro (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej INTA).

Głos zabrał Virginijus Sinkevičius (członek Komisji).

Głos zabrali: Martin Häusling (sprawozdawca komisji opiniodawczej AGRI), Caroline Roose (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej DEVE), Hildegard Bentele w imieniu grupy PPE, Jytte Guteland w imieniu grupy S&D, Pascal Canfin w imieniu grupy Renew, Teuvo Hakkarainen w imieniu grupy ID, Marie Toussaint w imieniu grupy Verts/ALE, Mazaly Aguilar w imieniu grupy ECR, Kateřina Konečná w imieniu grupy GUE/NGL, Eleonora Evi niezrzeszona, Michal Wiezik, César Luena, Ulrike Müller, Aurélia Beigneux, Anna Deparnay-Grunenberg, Sunčana Glavak, Kathleen Van Brempt, María Soraya Rodríguez Ramos, Dominique Bilde, Heidi Hautala, Nicolás González Casares i Nicola Procaccini.

Głos zabrał Virginijus Sinkevičius.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 2 protokołu z dnia 22.10.2020 (poprawki); pkt 16 protokołu z dnia 22.10.2020 (głosowanie końcowe).

(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 17.28.)


PRZEWODNICTWO: Heidi HAUTALA
Wiceprzewodnicząca

16. Wznowienie posiedzenia

Posiedzenie zostało wznowione o godz. 18.19.


17. Ogłoszenie wyników głosowania

Przewodnicząca odczytała wyniki głosowania:

Wspólna polityka rolna – wsparcie na podstawie planów strategicznych sporządzanych przez państwa członkowskie i finansowanych z EFRG i EFRROW ***I
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego przepisy dotyczące wsparcia na podstawie planów strategicznych sporządzanych przez państwa członkowskie w ramach wspólnej polityki rolnej (planów strategicznych WPR) i finansowanych z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) i z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz uchylającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 i rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 [COM(2018)0392 - C8-0248/2018 - 2018/0216(COD)] - Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Sprawozdawca: Peter Jahr (A8-0200/2019)

(Wymagana zwykła większość)

POPRAWKI

Zob. Teksty przyjęte (P9_TA(2020)0287)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z dni 19, 20, 21, 22 i 23 października 2020 r., pkt 21)

Zalecenie dla Rady, Komisji i Wiceprzewodniczącego Komisji / Wysokiego Przedstawiciela w sprawie stosunków z Białorusią
Sprawozdanie zawierające zalecenie Parlamentu Europejskiego dla Rady, Komisji i Wiceprzewodniczącego Komisji / Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa w sprawie stosunków z Białorusią [2020/2081(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Petras Auštrevičius (A9-0167/2020)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT ZALECENIA

Przyjęto (P9_TA(2020)0280)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z dni 19, 20, 21, 22 i 23 października 2020 r., pkt 13)

Zalecenie dla Wiceprzewodniczącego Komisji / Wysokiego Przedstawiciela i Rady dotyczące przygotowań do procedury przeglądu Układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej (NPT) w 2020 r., kontroli broni jądrowej i wariantów rozbrojenia jądrowego
Sprawozdanie w sprawie zalecenia Parlamentu Europejskiego dla Rady oraz Wiceprzewodniczącego Komisji / Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa w sprawie przygotowań do przeglądu Układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej, który zostanie przeprowadzony w 2020 r., kontroli broni jądrowej i opcji rozbrojenia nuklearnego [2020/2004(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Sven Mikser (A9-0020/2020)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT ZALECENIA

Przyjęto (P9_TA(2020)0281)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z dni 19, 20, 21, 22 i 23 października 2020 r., pkt 14)

Polityka gospodarcza w strefie euro w 2020 r.
Sprawozdanie w sprawie polityki gospodarczej w strefie euro w 2020 r. [2020/2078(INI)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Joachim Schuster (A9-0193/2020)

(Wymagana zwykła większość)

POPRAWKI

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z dni 19, 20, 21, 22 i 23 października 2020 r., pkt 17)

Polityczne strategie społeczne i na rzecz zatrudnienia w strefie euro w 2020 r.
Sprawozdanie w sprawie politycznych strategii społecznych i na rzecz zatrudnienia w strefie euro w 2020 r. [2020/2079(INI)] - Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych. Sprawozdawczyni: Klára Dobrev (A9-0183/2020)

(Wymagana zwykła większość)

ALTERNATYWNY PROJEKT REZOLUCJI (złożony przez grupę ID)

Odrzucono

POPRAWKI

Zob. Teksty przyjęte (P9_TA(2020)0284)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z dni 19, 20, 21, 22 i 23 października 2020 r., pkt 18)

(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 18.39.)


18. Wznowienie posiedzenia

Posiedzenie zostało wznowione o godz. 20.03.


19. Trzecia część głosowania

Parlament przystąpi do głosowania nad poprawkami do następujących dokumentów:

—   Wspólna polityka rolna – wsparcie na podstawie planów strategicznych sporządzanych przez państwa członkowskie i finansowanych z EFRG i EFRROW ***I
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego przepisy dotyczące wsparcia na podstawie planów strategicznych sporządzanych przez państwa członkowskie w ramach wspólnej polityki rolnej (planów strategicznych WPR) i finansowanych z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) i z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz uchylającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 i rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 [COM(2018)0392 - C8-0248/2018 - 2018/0216(COD)] - Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Sprawozdawca: Peter Jahr (A8-0200/2019).

Parlament przystąpi do głosowań końcowych nad następującymi tekstami:

—   Przyszłość europejskiej edukacji w kontekście Covid-19
Projekt rezolucji B9-0338/2020;

—   Obowiązki Komisji w dziedzinie wzajemności wizowej zgodnie z art. 7 rozporządzenia (UE) 2018/1806
Projekt rezolucji B9-0339/2020;

—   Polityka gospodarcza w strefie euro w 2020 r.
Sprawozdanie w sprawie polityki gospodarczej w strefie euro w 2020 r. [2020/2078(INI)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Joachim Schuster (A9-0193/2020);

—   Polityczne strategie społeczne i na rzecz zatrudnienia w strefie euro w 2020 r.
Sprawozdanie w sprawie politycznych strategii społecznych i na rzecz zatrudnienia w strefie euro w 2020 r. [2020/2079(INI)] - Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych. Sprawozdawczyni: Klára Dobrev (A9-0183/2020).

Parlament przystąpi do głosowania nad poprawkami do dokumentu:

—   Wylesianie
Sprawozdanie zawierające zalecenia dla Komisji w sprawie unijnych ram prawnych mających na celu zatrzymanie i odwrócenie globalnego wylesiania spowodowanego przez UE [2020/2006(INL)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawczyni: Delara Burkhardt (A9-0179/2020).

Głosowanie będzie otwarte do godz. 21.15.

Przystąpiono do głosowania.

Wyniki głosowania zostaną ogłoszone jutro, w czwartek 22 października 2020 r. o godz. 9.00.


20. Wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu

Pisemne wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu:

Pisemne wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu w rozumieniu art. 194 Regulaminu figurują na stronach zarezerwowanych dla posłów na stronie internetowej Parlamentu.

W drodze wyjątku przyjmuje się wyjaśnienia o długości do 400 słów.


21. Korekty i zamiary głosowania

Korekty głosowania i zamiary głosowania są zawarte w dokumencie „Wyniki głosowań imiennych” załączonym do protokołu posiedzenia i dostępnym na stronie internetowej Parlamentu. Są one publikowane jedynie tytułem informacji i nie wpływają na wynik głosowania ogłoszony na posiedzeniu plenarnym.

Dokument ten jest regularnie aktualizowany przez maksymalnie dwa tygodnie po zakończeniu sesji miesięcznej.

Po upływie tego terminu lista korekt i zamiarów głosowania zostaje zamknięta, przetłumaczona i opublikowana w Dzienniku Urzędowym.


22. Przesunięcia środków i decyzje budżetowe

Zgodnie z art. 31 ust. 1 rozporządzenia finansowego Komisja Budżetowa postanowiła zatwierdzić przesunięcie środków Komisji Europejskiej DEC 14/2020, DEC 16/2020 i DEC 17/2020 – Sekcja III – Komisja.


23. Składanie dokumentów

Następujące dokumenty zostały złożone:

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC 18/2020 – Sekcja III – Komisja (N9-0050/2020 - C9-0319/2020 - 2020/2210(GBD))
odesłano do komisji przedm. właśc.: BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC 19/2020 – Sekcja III – Komisja (N9-0051/2020 - C9-0320/2020 - 2020/2211(GBD))
odesłano do komisji przedm. właśc.: BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC 20/2020 – Sekcja III – Komisja (N9-0052/2020 - C9-0326/2020 - 2020/2212(GBD))
odesłano do komisji przedm. właśc.: BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC 21/2020 – Sekcja III – Komisja (N9-0053/2020 - C9-0327/2020 - 2020/2213(GBD))
odesłano do komisji przedm. właśc.: BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC 2/2020 – Komitet Regionów (N9-0054/2020 - C9-0330/2020 - 2020/2214(GBD))
odesłano do komisji przedm. właśc.: BUDG


24. Porządek obrad następnego posiedzenia

Ustalono porządek obrad posiedzenia w następnym dniu (dokument „Porządek obrad” PE 659.661/OJJE).


25. Zamknięcie posiedzenia

Posiedzenie zostało zamknięte o godz. 21.15.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

Sekretarz generalny

Przewodniczący


LISTA OBECNOŚCI

Obecni:

Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Agius Saliba Alex, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Alieva-Veli Atidzhe, Andresen Rasmus, Andrews Barry, Andrieu Eric, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arłukowicz Bartosz, Arvanitis Konstantinos, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beigneux Aurélia, Belka Marek, Bellamy François-Xavier, Benifei Brando, Bentele Hildegard, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Biteau Benoît, Blaga Vasile, Bloss Michael, Bocskor Andrea, Bogovič Franc, Borchia Paolo, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Bourgeois Geert, Boyer Gilles, Brudziński Joachim Stanisław, Buchheit Markus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carême Damien, Casa David, Castaldo Fabio Massimo, Cavazzini Anna, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chaibi Leila, Chastel Olivier, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Ciuhodaru Tudor, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Corrao Ignazio, Crețu Corina, Czarnecki Ryszard, Dalunde Jakop G., Daly Clare, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, De Castro Paolo, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, Demirel Özlem, Deparnay-Grunenberg Anna, Didier Geoffroy, Dobrev Klára, Doleschal Christian, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Dzhambazki Angel, Eppink Derk Jan, Eroglu Engin, Falcă Gheorghe, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Fidanza Carlo, Flego Valter, Fotyga Anna, Fourlas Loucas, Fragkos Emmanouil, Frankowski Tomasz, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Gál Kinga, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, García Pérez Iratxe, Gardiazabal Rubial Eider, Geese Alexandra, Georgiou Giorgos, Geuking Helmut, Giarrusso Dino, Giegold Sven, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Gozi Sandro, de Graaff Marcel, Grapini Maria, Griset Catherine, Gruffat Claude, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider Roman, Hajšel Robert, Hakkarainen Teuvo, Halicki Andrzej, Hansen Christophe, Häusling Martin, Hautala Heidi, Hayer Valérie, Heide Hannes, Heinäluoma Eero, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hidvéghi Balázs, Hlaváček Martin, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Hortefeux Brice, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jalkh Jean-François, Jamet France, Jurgiel Krzysztof, Jurzyca Eugen, Juvin Herve, Kaili Eva, Kaljurand Marina, Kanko Assita, Karas Othmar, Kelleher Billy, Keller Ska, Kelly Seán, Kempa Beata, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kohut Łukasz, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kountoura Elena, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kuźmiuk Zbigniew, Kyrtsos Georgios, Kyuchyuk Ilhan, Lacapelle Jean-Lin, Lagodinsky Sergey, Lagos Ioannis, de Lange Esther, Laporte Hélène, Larrouturou Pierre, Lebreton Gilles, Lenaers Jeroen, Liberadzki Bogusław, Limmer Sylvia, Lins Norbert, Loiseau Nathalie, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López-Istúriz White Antonio, Luena César, Lutgen Benoît, MacManus Chris, Madison Jaak, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Mavrides Costas, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mebarek Nora, Melbārde Dace, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Mikser Sven, Miller Leszek, Molnár Csaba, Montserrat Dolors, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Niinistö Ville, Noichl Maria, Oetjen Jan-Christoph, Olivier Philippe, Omarjee Younous, O'Sullivan Grace, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Papadakis Demetris, Papadimoulis Dimitrios, Paulus Jutta, Pedicini Piernicola, Peeters Kris, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Picierno Pina, Pieper Markus, Pignedoli Sabrina, Pirbakas Maxette, Pîslaru Dragoş, Pollák Peter, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Pospíšil Jiří, Procaccini Nicola, Puigdemont i Casamajó Carles, Radtke Dennis, Rafalska Elżbieta, Regner Evelyn, Reil Guido, Reintke Terry, Ries Frédérique, Ripa Manuela, Riquet Dominique, Rodríguez Palop Eugenia, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Ros Sempere Marcos, Ruiz Devesa Domènec, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sardone Silvia, Saryusz-Wolski Jacek, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schmiedtbauer Simone, Schreinemacher Liesje, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Semedo Monica, Sidl Günther, Silva Pereira Pedro, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Sofo Vincenzo, Sokol Tomislav, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stanishev Sergei, Štefanec Ivan, Szydło Beata, Tarabella Marc, Tarczyński Dominik, Tardino Annalisa, Terras Riho, Tobiszowski Grzegorz, Tomac Eugen, Toom Yana, Tóth Edina, Trócsányi László, Tudorache Dragoş, Tudose Mihai, Ujhelyi István, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Van Overtveldt Johan, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Vincze Loránt, Von Cramon-Taubadel Viola, Voss Axel, Vuolo Lucia, Waitz Thomas, Wallace Mick, Walsh Maria, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zagorakis Theodoros, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zarzalejos Javier, Zdechovský Tomáš, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana

Nieobecność usprawiedliwiona:

Beňová Monika, Maydell Eva, Ochojska Janina, Rougé André

W związku z pandemią COVID-19 wprowadzono zdalny system głosowania (zob. Decyzja Prezydium z dnia 20 marca 2020 r. uzupełniająca decyzję z dnia 3 maja 2004 r. w sprawie zasad głosowania). Nazwiska posłów, którzy wzięli udział w głosowaniu, zapisano w dokumencie „Wyniki głosowania imiennego” załączonym do protokołu posiedzenia i dostępnym na stronie internetowej Parlamentu.

Ostatnia aktualizacja: 19 sierpnia 2021Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności