Zoznam 
Zápisnica
XML 115kPDF 257kWORD 70k
Streda, 21. októbra 2020 - Brusel
1.Otvorenie rokovania
 2.Rokovania pred prvým čítaním v Parlamente (článok 71 rokovacieho poriadku) (ďalší postup)
 3.Delegované akty (článok 111 ods. 2 rokovacieho poriadku)
 4.Vykonávacie opatrenia (článok 112 rokovacieho poriadku)
 5.Prvé hlasovanie
 6.Závery zo zasadnutia Európskej rady z 15. a zo 16. októbra 2020, najmä rokovania o budúcich vzťahoch so Spojeným kráľovstvom (rozprava)
 7.Hospodárske politiky eurozóny v roku 2020 - Zamestnanosť a sociálne politiky v eurozóne v roku 2020 (rozprava)
 8.Pokračovanie rokovania
 9.Oznámenie výsledkov hlasovania
 10.Pokračovanie rokovania
 11.Druhé hlasovanie
 12.Pokračovanie rokovania
 13.Opatrenia EÚ na zmiernenie sociálneho a hospodárskeho vplyvu pandémie COVID-19 (rozprava)
 14.Oznámenia predsedníctva
 15.Odlesňovanie (rozprava)
 16.Pokračovanie rokovania
 17.Oznámenie výsledkov hlasovania
 18.Pokračovanie rokovania
 19.Tretie hlasovanie
 20.Vysvetlenia hlasovania
 21.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 22.Presuny rozpočtových prostriedkov a rozpočtové rozhodnutia
 23.Predložené dokumenty
 24.Program rokovania na nasledujúci deň
 25.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA


PREDSEDNÍCTVO: David Maria SASSOLI
predseda

1. Otvorenie rokovania

Rokovanie sa začalo o 9.22 h.


2. Rokovania pred prvým čítaním v Parlamente (článok 71 rokovacieho poriadku) (ďalší postup)

Predseda oznámil, že od poslancov alebo politickej skupiny či politických skupín, ktorí dosiahli aspoň strednú prahovú hodnotu, nedostal žiadosť týkajúcu sa rozhodnutí začať medziinštitucionálne rokovania uvedených v zápisnici z pondelka 19. októbra 2020 (bod 8 zápisnice zo dňa 19.10.2020).

Výbory TRAN a BUDG/ECON preto mohli začať rokovania po uplynutí lehoty stanovenej v článku 71 ods. 2 rokovacieho poriadku.


3. Delegované akty (článok 111 ods. 2 rokovacieho poriadku)

Parlamentu boli postúpené tieto návrhy delegovaných aktov:

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 376/2014, pokiaľ ide o jednotný európsky systém klasifikácie rizík (C(2020)06763 - 2020/2817(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 6. októbra 2020

predložené gestorskému výboru: TRAN

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 428/2009, ktorým sa stanovuje režim Spoločenstva na kontrolu vývozov, prepravy, sprostredkovania a tranzitu položiek s dvojakým použitím (C(2020)06784 - 2020/2819(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 7. októbra 2020

predložené gestorskému výboru: INTA

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení nariadenie Rady (EÚ) 2017/1939, pokiaľ ide o kategórie operatívnych osobných údajov a kategórie dotknutých osôb, ktorých operatívne osobné údaje môže Európska prokuratúra spracúvať v rámci zoznamu spisov (C(2020)06797 - 2020/2832(DEA))
Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 14. októbra 2020
predložené gestorskému výboru: LIBE
stanovisko: CONT (článok 57 rokovacieho poriadku)

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/516 tým, že sa určuje zoznam záležitostí, ktoré sa majú riešiť v jednotlivých cykloch overovania (C(2020)06802 - 2020/2821(DEA))
Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 8. októbra 2020
predložené gestorskému výboru: ECON

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 139/2014, pokiaľ ide o bezpečnosť vzletovej a pristávacej dráhy a letecké údaje (C(2020)06822 - 2020/2820(DEA))
Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 8. októbra 2020
predložené gestorskému výboru: TRAN

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení nariadenie Rady (EHS) č. 95/93, pokiaľ ide o dočasné predĺženie výnimočných opatrení na riešenie následkov spôsobených pandémiou ochorenia COVID-19 (C(2020)06916 - 2020/2829(DEA))
Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 14. októbra 2020
predložené gestorskému výboru: TRAN

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/31/EÚ zriadením voliteľnej spoločnej schémy Európskej únie na určovanie stupňa inteligentnej pripravenosti budov (C(2020)06930 - 2020/2831(DEA))
Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 14. októbra 2020
predložené gestorskému výboru: ITRE

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/429, pokiaľ ide o požiadavky na zdravie zvierat, certifikáciu a nahlasovanie pri premiestňovaní produktov živočíšneho pôvodu zo suchozemských živočíchov v rámci Únie (C(2020)06941 - 2020/2830(DEA))
Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 14. októbra 2020
predložené gestorskému výboru: AGRI
stanovisko: ENVI (článok 57 rokovacieho poriadku)

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa menia prílohy I, II a III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/631 s cieľom aktualizovať parametre monitorovania a objasniť určité aspekty súvisiace so zmenou regulačného skúšobného postupu (C(2020)07027 - 2020/2834(DEA))
Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 16. októbra 2020
predložené gestorskému výboru: ENVI

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa menia prílohy IC, III, IIIA, IV, V, VII a VIII k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 o preprave odpadu (C(2020)07091 - 2020/2835(DEA))
Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 19. októbra 2020
predložené gestorskému výboru: ENVI


4. Vykonávacie opatrenia (článok 112 rokovacieho poriadku)

Parlamentu bol predložený tento návrh vykonávacieho opatrenia patriaci do regulačného postupu s kontrolou:

- Nariadenie Komisie, ktorým sa mení príloha III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009, v ktorej sa uvádza zoznam koformulantov, ktorých začlenenie do prípravkov na ochranu rastlín sa neakceptovalo (D066442/07 - 2020/2822(RPS) - lehota: 14. decembra 2020)
predložené gestorskému výboru: ENVI
stanovisko: IMCO (článok 57 rokovacieho poriadku), AGRI (článok 57 rokovacieho poriadku)


5. Prvé hlasovanie

Parlament hlasuje o pozmeňujúcich návrhoch:

—   Budúcnosť európskeho vzdelávania v kontexte pandémie COVID-19
Návrh uznesenia B9-0338/2020;

—   Spoločná poľnohospodárska politika – podpora strategických plánov, ktoré majú zostaviť členské štáty a ktoré sú financované z EPZF a EPFRV ***I
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú pravidlá týkajúce sa strategických plánov, ktoré majú zostaviť členské štáty v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky (strategické plány SPP) a ktoré sú financované z Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF) a Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV), a ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013 a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013 [COM(2018)0392 - C8-0248/2018 - 2018/0216(COD)] - Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. Spravodajca: Peter Jahr (A8-0200/2019).

Hlasovať je možné do 10.30 h.

Hlasovanie sa začalo.

Výsledky hlasovania budú oznámené: o 13.00 h.


6. Závery zo zasadnutia Európskej rady z 15. a zo 16. októbra 2020, najmä rokovania o budúcich vzťahoch so Spojeným kráľovstvom (rozprava)

Vyhlásenia Európskej rady a Komisie: Závery zo zasadnutia Európskej rady z 15. a zo 16. októbra 2020, najmä rokovania o budúcich vzťahoch so Spojeným kráľovstvom (2020/2773(RSP))

Charles Michel (predseda Európskej rady), Maroš Šefčovič (podpredseda Komisie) a Michel Barnier (vedúci Osobitnej skupiny pre vzťahy so Spojeným kráľovstvom) vystúpili s vyhláseniami.

Predseda oznámil , že prebiehajúce hlasovanie sa predĺžilo o pol hodinu, t. j. do 11.00 h. Výsledky hlasovania budú oznámené o 13.30 h.

Vystúpili títo poslanci: Siegfried Mureşan v mene skupiny PPE, Iratxe García Pérez v mene skupiny S&D, Dacian Cioloş v mene skupiny Renew, Nicolas Bay v mene skupiny ID, Ska Keller v mene skupiny Verts/ALE, Derk Jan Eppink v mene skupiny ECR, Dimitrios Papadimoulis v mene skupiny GUE/NGL, Kostas Papadakis – nezaradený poslanec, Esteban González Pons, Kati Piri a Nathalie Loiseau.

PREDSEDNÍCTVO: Rainer WIELAND
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Gunnar Beck, Terry Reintke, Geert Bourgeois, Idoia Villanueva Ruiz, Carles Puigdemont i Casamajó, Seán Kelly, Pedro Silva Pereira, Morten Petersen, Laura Huhtasaari, Ernest Urtasun, Mazaly Aguilar, Helmut Scholz, Gabriel Mato, Brando Benifei, Guy Verhofstadt, Jaak Madison, Heidi Hautala, Joachim Stanisław Brudziński, Chris MacManus, Christophe Hansen, Javier Moreno Sánchez, Liesje Schreinemacher, Tom Vandendriessche, Michael Bloss, Joanna Kopcińska, Kris Peeters, Agnes Jongerius, François-Xavier Bellamy, Carlos Zorrinho a Udo Bullmann.

V rozprave vystúpil Maroš Šefčovič.

PREDSEDNÍCTVO: David Maria SASSOLI
predseda

V rozprave vystúpil Charles Michel.

Rozprava sa skončila.


7. Hospodárske politiky eurozóny v roku 2020 - Zamestnanosť a sociálne politiky v eurozóne v roku 2020 (rozprava)

Správa o hospodárskych politikách eurozóny v roku 2020 [2020/2078(INI)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca: Joachim Schuster (A9-0193/2020)

Správa o zamestnanosti a sociálnych politikách v eurozóne v roku 2020 [2020/2079(INI)] - Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci. Spravodajkyňa: Klára Dobrev (A9-0183/2020)

PREDSEDNÍCTVO: Rainer WIELAND
podpredseda

Joachim Schuster a Klára Dobrev uviedli svoje správy

V rozprave vystúpil Paolo Gentiloni (člen Komisie).

PREDSEDNÍCTVO: Ewa KOPACZ
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Markus Ferber v mene skupiny PPE, Agnes Jongerius v mene skupiny S&D, Ivars Ijabs v mene skupiny Renew, France Jamet v mene skupiny ID, Philippe Lamberts v mene skupiny Verts/ALE, Eugen Jurzyca v mene skupiny ECR, José Gusmão v mene skupiny GUE/NGL, Piernicola Pedicini – nezaradený poslanec, Dennis Radtke, Jonás Fernández, Marie-Pierre Vedrenne, Francesca Donato, Kira Marie Peter-Hansen, Helmut Geuking, Mislav Kolakušić, Enikő Győri, Marc Angel, Guido Reil, Claude Gruffat, Elżbieta Rafalska, José Manuel Fernandes, Stefania Zambelli, Dolors Montserrat, Herve Juvin, Peter Kofod a Othmar Karas.

Vystúpili títo poslanci: Paolo Gentiloni, Joachim Schuster a Klára Dobrev.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 17 zápisnice zo dňa 21.10.2020 (pozmeňujúce návrhy); bod 2 zápisnice zo dňa 22.10.2020 (záverečné hlasovanie).

(Rokovanie bolo prerušené o 12.51 h.)


8. Pokračovanie rokovania

Rokovanie pokračovalo o 13.40 h.


9. Oznámenie výsledkov hlasovania

Predsedajúca oznámila výsledky hlasovania:

Budúcnosť európskeho vzdelávania v kontexte pandémie COVID-19
Návrh uznesenia B9-0338/2020

(Potrebná jednoduchá väčšina)

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Pozri prijaté texty (P9_TA(2020)0282)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“ z 19., 20., 21., 22. a 23. októbra 2020, bod 15)

Spoločná poľnohospodárska politika – podpora strategických plánov, ktoré majú zostaviť členské štáty a ktoré sú financované z EPZF a EPFRV ***I
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú pravidlá týkajúce sa strategických plánov, ktoré majú zostaviť členské štáty v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky (strategické plány SPP) a ktoré sú financované z Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF) a Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV), a ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013 a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013 [COM(2018)0392 - C8-0248/2018 - 2018/0216(COD)] - Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. Spravodajca: Peter Jahr (A8-0200/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Pozri prijaté texty (P9_TA(2020)0287)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“ z 19., 20., 21., 22. a 23. októbra 2020, bod 21)

(Rokovanie bolo prerušené o 13.59 h.)


PREDSEDNÍCTVO: Othmar KARAS
podpredseda

10. Pokračovanie rokovania

Rokovanie pokračovalo o 14.30 h.


11. Druhé hlasovanie

Parlament hlasuje o pozmeňujúcich návrhoch:

—   Spoločná poľnohospodárska politika – podpora strategických plánov, ktoré majú zostaviť členské štáty a ktoré sú financované z EPZF a EPFRV ***I
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú pravidlá týkajúce sa strategických plánov, ktoré majú zostaviť členské štáty v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky (strategické plány SPP) a ktoré sú financované z Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF) a Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV), a ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013 a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013 [COM(2018)0392 - C8-0248/2018 - 2018/0216(COD)] - Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. Spravodajca: Peter Jahr (A8-0200/2019).

Parlament hlasuje v záverečnom hlasovaní o týchto dokumentoch:

—   Odporúčanie Rade, Komisii a PK/VP o vzťahoch s Bieloruskom
Správa o odporúčaní Európskeho parlamentu Rade, Komisii a podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku o vzťahoch s Bieloruskom [2020/2081(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajca: Petras Auštrevičius (A9-0167/2020);

—   Odporúčanie PK/VP a Rade v rámci prípravy procesu preskúmania 10. Zmluvy o nešírení jadrových zbraní (NPT) v roku 2020, kontroly jadrových zbraní a možností jadrového odzbrojenia
Správa o odporúčaní Európskeho parlamentu Rade a podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku k príprave procesu hodnotenia Zmluvy o nešírení jadrových zbraní (NPT) v roku 2020, ku kontrole jadrových zbraní a k možnostiam jadrového odzbrojenia [2020/2004(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajca: Sven Mikser (A9-0020/2020).

Parlament hlasuje o pozmeňujúcich návrhoch:

—   Hospodárske politiky eurozóny v roku 2020
Správa o hospodárskych politikách eurozóny v roku 2020 [2020/2078(INI)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca: Joachim Schuster (A9-0193/2020);

—   Zamestnanosť a sociálne politiky v eurozóne v roku 2020
Správa o zamestnanosti a sociálnych politikách v eurozóne v roku 2020 [2020/2079(INI)] - Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci. Spravodajkyňa: Klára Dobrev (A9-0183/2020).

Hlasovať je možné do 15.45 h.

Hlasovanie sa začalo.

Výsledky hlasovania budú oznámené: o 18.15 h.

(Rokovanie bolo prerušené o 14.32 h.)


PREDSEDNÍCTVO: Ewa KOPACZ
podpredsedníčka

12. Pokračovanie rokovania

Rokovanie pokračovalo o 15.01 h.


13. Opatrenia EÚ na zmiernenie sociálneho a hospodárskeho vplyvu pandémie COVID-19 (rozprava)

Vyhlásenia Rady a Komisie: Opatrenia EÚ na zmiernenie sociálneho a hospodárskeho vplyvu pandémie COVID-19 (2020/2792(RSP))

Paolo Gentiloni (člen Komisie) vystúpil s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Heléne Fritzon v mene skupiny S&D, Sylvie Brunet v mene skupiny Renew, Jörg Meuthen v mene skupiny ID, Monika Vana v mene skupiny Verts/ALE, Beata Szydło v mene skupiny ECR, Sira Rego v mene skupiny GUE/NGL, Daniela Rondinelli – nezaradená poslankyňa, Ádám Kósa, José Manuel Fernandes v mene skupiny PPE, Costas Mavrides, Luis Garicano, Peter Kofod, François Alfonsi, Joanna Kopcińska, Nikolaj Villumsen, Antoni Comín i Oliveres, Krzysztof Hetman, Estrella Durá Ferrandis, Monica Semedo, Paolo Borchia, Ciarán Cuffe, Helmut Geuking, Marc Botenga, Jeroen Lenaers, Jonás Fernández, Maxette Pirbakas, Mikuláš Peksa, Carlo Fidanza, Vladimír Bilčík, Gabriele Bischoff, Joachim Kuhs, Dace Melbārde, Željana Zovko, Lefteris Christoforou, Evelyn Regner, Karlo Ressler a Sunčana Glavak.

V rozprave vystúpil Paolo Gentiloni.

Rozprava sa skončila.


PREDSEDNÍCTVO: David Maria SASSOLI
predseda

14. Oznámenia predsedníctva

Predseda oznámil, že v súlade s článkom 176 ods. 1 rokovacieho poriadku sa rozhodol udeliť sankciu Ivanovi Viliborovi Sinčićovi za narušenie priebehu rokovania zo 16. septembra 2020, keď počas svojho vystúpenia vytiahol vlajku a rozopol si oblečenie, a teda bol neprimerane oblečený.

Sankcia spočíva po prvé v strate nároku na denný príspevok na obdobie dvoch dní, po druhé v dočasnom prerušení účasti na všetkých činnostiach Parlamentu na obdobie siedmich po sebe nasledujúcich dní, počas ktorých zasadá Parlament alebo jeden z jeho orgánov, výborov alebo delegácií, bez toho, aby bol dotknutý výkon hlasovacieho práva v pléne, a s výhradou prísneho dodržiavania pravidiel správania, ktoré sa vzťahujú na poslancov, a po tretie v zákaze zastupovať Parlament v medziparlamentnej delegácii, na medziparlamentnej konferencii alebo akomkoľvek medziinštitucionálnom fóre, ktorý môže trvať až jeden mesiac.

Sankcia nadobúda účinnosť 22. októbra 2020.

Toto rozhodnutie sa dnes oznámilo dotknutému poslancovi, ktorý proti nemu môže podať vnútorné odvolanie Predsedníctvu v súlade s rokovacím poriadkom.

Predseda oznámil, že v súlade s článkom 176 ods. 1 rokovacieho poriadku sa rozhodol udeliť sankciu Ioannisovi Lagosi za narušenie priebehu rokovania zo 17. septembra 2020, keď použil urážlivý jazyk.

Sankcia spočíva po prvé v strate nároku na denný príspevok na obdobie siedmich dní a po druhé v dočasnom prerušení účasti na všetkých činnostiach Parlamentu na obdobie štyroch po sebe nasledujúcich dní, počas ktorých zasadá Parlament alebo jeden z jeho orgánov, výborov alebo delegácií, bez toho, aby bol dotknutý výkon hlasovacieho práva v pléne, a s výhradou prísneho dodržiavania pravidiel správania, ktoré sa vzťahujú na poslancov.

Sankcia nadobúda účinnosť 22. októbra 2020.

Toto rozhodnutie sa dnes oznámilo dotknutému poslancovi, ktorý proti nemu môže podať vnútorné odvolanie Predsedníctvu v súlade s rokovacím poriadkom.


PREDSEDNÍCTVO: Ewa KOPACZ
podpredsedníčka

15. Odlesňovanie (rozprava)

Správa s odporúčaniami Komisii o právnom rámci EÚ na zastavenie a zvrátenie globálneho odlesňovania spôsobovaného EÚ [2020/2006(INL)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajkyňa: Delara Burkhardt (A9-0179/2020)

Delara Burkhardt uviedla správu.

PREDSEDNÍCTVO: Marcel KOLAJA
podpredseda

V rozprave vystúpila Karin Karlsbro ( spravodajkyňa výboru INTA požiadaného o stanovisko).

V rozprave vystúpil Virginijus Sinkevičius (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Martin Häusling (spravodajca výboru AGRI požiadaného o stanovisko), Caroline Roose (spravodajkyňa výboru DEVE požiadaného o stanovisko), Hildegard Bentele v mene skupiny PPE, Jytte Guteland v mene skupiny S&D, Pascal Canfin v mene skupiny Renew, Teuvo Hakkarainen v mene skupiny ID, Marie Toussaint v mene skupiny Verts/ALE, Mazaly Aguilar v mene skupiny ECR, Kateřina Konečná v mene skupiny GUE/NGL, Eleonora Evi – nezaradená poslankyňa, Michal Wiezik, César Luena, Ulrike Müller, Aurélia Beigneux, Anna Deparnay-Grunenberg, Sunčana Glavak, Kathleen Van Brempt, María Soraya Rodríguez Ramos, Dominique Bilde, Heidi Hautala, Nicolás González Casares a Nicola Procaccini.

V rozprave vystúpil Virginijus Sinkevičius.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 2 zápisnice zo dňa 22.10.2020 (pozmeňujúce návrhy); bod 16 zápisnice zo dňa 22.10.2020 (záverečné hlasovanie).

(Rokovanie bolo prerušené o 17.28 h.)


PREDSEDNÍCTVO: Heidi HAUTALA
podpredsedníčka

16. Pokračovanie rokovania

Rokovanie pokračovalo o 18.19 h.


17. Oznámenie výsledkov hlasovania

Predsedajúca oznámila výsledky hlasovania o týchto dokumentoch:

Spoločná poľnohospodárska politika – podpora strategických plánov, ktoré majú zostaviť členské štáty a ktoré sú financované z EPZF a EPFRV ***I
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú pravidlá týkajúce sa strategických plánov, ktoré majú zostaviť členské štáty v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky (strategické plány SPP) a ktoré sú financované z Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF) a Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV), a ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013 a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013 [COM(2018)0392 - C8-0248/2018 - 2018/0216(COD)] - Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. Spravodajca: Peter Jahr (A8-0200/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Pozri prijaté texty (P9_TA(2020)0287)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“ z 19., 20., 21., 22. a 23. októbra 2020, bod 21)

Odporúčanie Rade, Komisii a PK/VP o vzťahoch s Bieloruskom
Správa o odporúčaní Európskeho parlamentu Rade, Komisii a podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku o vzťahoch s Bieloruskom [2020/2081(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajca: Petras Auštrevičius (A9-0167/2020)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH ODPORÚČANIA

Prijatý (P9_TA(2020)0280)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“ z 19., 20., 21., 22. a 23. októbra 2020, bod 13)

Odporúčanie PK/VP a Rade v rámci prípravy procesu preskúmania 10. Zmluvy o nešírení jadrových zbraní (NPT) v roku 2020, kontroly jadrových zbraní a možností jadrového odzbrojenia
Správa o odporúčaní Európskeho parlamentu Rade a podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku k príprave procesu hodnotenia Zmluvy o nešírení jadrových zbraní (NPT) v roku 2020, ku kontrole jadrových zbraní a k možnostiam jadrového odzbrojenia [2020/2004(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajca: Sven Mikser (A9-0020/2020)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH ODPORÚČANIA

Prijatý (P9_TA(2020)0281)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“ z 19., 20., 21., 22. a 23. októbra 2020, bod 14)

Hospodárske politiky eurozóny v roku 2020
Správa o hospodárskych politikách eurozóny v roku 2020 [2020/2078(INI)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca: Joachim Schuster (A9-0193/2020)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“ z 19., 20., 21., 22. a 23. októbra 2020, bod 17)

Zamestnanosť a sociálne politiky v eurozóne v roku 2020
Správa o zamestnanosti a sociálnych politikách v eurozóne v roku 2020 [2020/2079(INI)] - Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci. Spravodajkyňa: Klára Dobrev (A9-0183/2020)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

ALTERNATÍVNY NÁVRH UZNESENIA (predložený skupinou ID)

Zamietnutý

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Pozri prijaté texty (P9_TA(2020)0284)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“ z 19., 20., 21., 22. a 23. októbra 2020, bod 18)

(Rokovanie bolo prerušené o 18.39 h.)


18. Pokračovanie rokovania

Rokovanie pokračovalo o 20.03 h.


19. Tretie hlasovanie

Parlament hlasuje o pozmeňujúcich návrhoch:

—   Spoločná poľnohospodárska politika – podpora strategických plánov, ktoré majú zostaviť členské štáty a ktoré sú financované z EPZF a EPFRV ***I
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú pravidlá týkajúce sa strategických plánov, ktoré majú zostaviť členské štáty v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky (strategické plány SPP) a ktoré sú financované z Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF) a Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV), a ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013 a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013 [COM(2018)0392 - C8-0248/2018 - 2018/0216(COD)] - Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. Spravodajca: Peter Jahr (A8-0200/2019).

Parlament hlasuje v záverečnom hlasovaní o týchto dokumentoch:

—   Budúcnosť európskeho vzdelávania v kontexte pandémie COVID-19
Návrh uznesenia B9-0338/2020;

—   Povinnosti Komisie v oblasti vízovej reciprocity podľa článku 7 nariadenia (EÚ) 2018/1806
Návrh uznesenia B9-0339/2020;

—   Hospodárske politiky eurozóny v roku 2020
Správa o hospodárskych politikách eurozóny v roku 2020 [2020/2078(INI)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca: Joachim Schuster (A9-0193/2020);

—   Zamestnanosť a sociálne politiky v eurozóne v roku 2020
Správa o zamestnanosti a sociálnych politikách v eurozóne v roku 2020 [2020/2079(INI)] - Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci. Spravodajkyňa: Klára Dobrev (A9-0183/2020).

Parlament hlasuje o pozmeňujúcich návrhoch:

—   Odlesňovanie
Správa s odporúčaniami Komisii o právnom rámci EÚ na zastavenie a zvrátenie globálneho odlesňovania spôsobovaného EÚ [2020/2006(INL)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajkyňa: Delara Burkhardt (A9-0179/2020).

Hlasovať je možné do 21.15 h.

Hlasovanie sa začalo.

Výsledky hlasovania budú oznámené zajtra, t. j. vo štvrtok 22. októbra 2020 o 9.00 h.


20. Vysvetlenia hlasovania

Písomné vysvetlenie hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania v zmysle článku 194 rokovacieho poriadku sa nachádzajú na stránkach vyhradených pre poslancov na webovom sídle Parlamentu.

Výnimočne bude možné podať vysvetlenia hlasovania obsahujúce najviac 400 slov.


21. Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Opravy a zámery hlasovania sú uvedené v dokumente „Výsledky hlasovania podľa mien“, ktorý je prílohou k zápisnici z rokovania a je k dispozícii na webovom sídle Parlamentu. Uvádzajú sa len na informačné účely a nemajú vplyv na výsledok hlasovania oznámený v pléne.

Tento dokument sa pravidelne aktualizuje najviac počas dvoch týždňov po schôdzi.

Po uplynutí tejto lehoty sa zoznam opráv a zámerov hlasovania uzavrie, aby mohol byť preložený a uverejnený v úradnom vestníku.


22. Presuny rozpočtových prostriedkov a rozpočtové rozhodnutia

V súlade s článkom 31 ods. 1 nariadenia o rozpočtových pravidlách Výbor pre rozpočet rozhodol schváliť presuny rozpočtových prostriedkov Európskej komisie DEC 14/2020, DEC 16/2020 a DEC 17/2020 – Oddiel III - Komisia.


23. Predložené dokumenty

Boli predložené tieto dokumenty:

- Návrh na presun rozpočtových prostriedkov č. DEC 18/2020 – Oddiel III – Komisia (N9-0050/2020 - C9-0319/2020 - 2020/2210(GBD))
predložené gestorskému výboru: BUDG

- Návrh na presun rozpočtových prostriedkov č. DEC 19/2020 – Oddiel III – Komisia (N9-0051/2020 - C9-0320/2020 - 2020/2211(GBD))
predložené gestorskému výboru: BUDG

- Návrh na presun rozpočtových prostriedkov č. DEC 20/2020 – Oddiel III – Komisia (N9-0052/2020 - C9-0326/2020 - 2020/2212(GBD))
predložené gestorskému výboru: BUDG

- Návrh na presun rozpočtových prostriedkov č. DEC 21/2020 – Oddiel III – Komisia (N9-0053/2020 - C9-0327/2020 - 2020/2213(GBD))
predložené gestorskému výboru: BUDG

- Návrh na presun rozpočtových prostriedkov č. DEC 2/2020 – Výbor regiónov (N9-0054/2020 - C9-0330/2020 - 2020/2214(GBD))
predložené gestorskému výboru: BUDG


24. Program rokovania na nasledujúci deň

Bol schválený program rokovania na ďalší deň (dokument „Program rokovania“ PE 659.661/OJJE).


25. Skončenie rokovania

Rokovanie sa skončilo o 21.15 h.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

generálny tajomník

predseda


PREZENČNÁ LISTINA

Prítomní:

Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Agius Saliba Alex, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Alieva-Veli Atidzhe, Andresen Rasmus, Andrews Barry, Andrieu Eric, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arłukowicz Bartosz, Arvanitis Konstantinos, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beigneux Aurélia, Belka Marek, Bellamy François-Xavier, Benifei Brando, Bentele Hildegard, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Biteau Benoît, Blaga Vasile, Bloss Michael, Bocskor Andrea, Bogovič Franc, Borchia Paolo, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Bourgeois Geert, Boyer Gilles, Brudziński Joachim Stanisław, Buchheit Markus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carême Damien, Casa David, Castaldo Fabio Massimo, Cavazzini Anna, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chaibi Leila, Chastel Olivier, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Ciuhodaru Tudor, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Corrao Ignazio, Crețu Corina, Czarnecki Ryszard, Dalunde Jakop G., Daly Clare, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, De Castro Paolo, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, Demirel Özlem, Deparnay-Grunenberg Anna, Didier Geoffroy, Dobrev Klára, Doleschal Christian, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Dzhambazki Angel, Eppink Derk Jan, Eroglu Engin, Falcă Gheorghe, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Fidanza Carlo, Flego Valter, Fotyga Anna, Fourlas Loucas, Fragkos Emmanouil, Frankowski Tomasz, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Gál Kinga, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, García Pérez Iratxe, Gardiazabal Rubial Eider, Geese Alexandra, Georgiou Giorgos, Geuking Helmut, Giarrusso Dino, Giegold Sven, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Gozi Sandro, de Graaff Marcel, Grapini Maria, Griset Catherine, Gruffat Claude, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider Roman, Hajšel Robert, Hakkarainen Teuvo, Halicki Andrzej, Hansen Christophe, Häusling Martin, Hautala Heidi, Hayer Valérie, Heide Hannes, Heinäluoma Eero, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hidvéghi Balázs, Hlaváček Martin, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Hortefeux Brice, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jalkh Jean-François, Jamet France, Jurgiel Krzysztof, Jurzyca Eugen, Juvin Herve, Kaili Eva, Kaljurand Marina, Kanko Assita, Karas Othmar, Kelleher Billy, Keller Ska, Kelly Seán, Kempa Beata, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kohut Łukasz, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kountoura Elena, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kuźmiuk Zbigniew, Kyrtsos Georgios, Kyuchyuk Ilhan, Lacapelle Jean-Lin, Lagodinsky Sergey, Lagos Ioannis, de Lange Esther, Laporte Hélène, Larrouturou Pierre, Lebreton Gilles, Lenaers Jeroen, Liberadzki Bogusław, Limmer Sylvia, Lins Norbert, Loiseau Nathalie, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López-Istúriz White Antonio, Luena César, Lutgen Benoît, MacManus Chris, Madison Jaak, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Mavrides Costas, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mebarek Nora, Melbārde Dace, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Mikser Sven, Miller Leszek, Molnár Csaba, Montserrat Dolors, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Niinistö Ville, Noichl Maria, Oetjen Jan-Christoph, Olivier Philippe, Omarjee Younous, O'Sullivan Grace, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Papadakis Demetris, Papadimoulis Dimitrios, Paulus Jutta, Pedicini Piernicola, Peeters Kris, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Picierno Pina, Pieper Markus, Pignedoli Sabrina, Pirbakas Maxette, Pîslaru Dragoş, Pollák Peter, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Pospíšil Jiří, Procaccini Nicola, Puigdemont i Casamajó Carles, Radtke Dennis, Rafalska Elżbieta, Regner Evelyn, Reil Guido, Reintke Terry, Ries Frédérique, Ripa Manuela, Riquet Dominique, Rodríguez Palop Eugenia, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Ros Sempere Marcos, Ruiz Devesa Domènec, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sardone Silvia, Saryusz-Wolski Jacek, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schmiedtbauer Simone, Schreinemacher Liesje, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Semedo Monica, Sidl Günther, Silva Pereira Pedro, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Sofo Vincenzo, Sokol Tomislav, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stanishev Sergei, Štefanec Ivan, Szydło Beata, Tarabella Marc, Tarczyński Dominik, Tardino Annalisa, Terras Riho, Tobiszowski Grzegorz, Tomac Eugen, Toom Yana, Tóth Edina, Trócsányi László, Tudorache Dragoş, Tudose Mihai, Ujhelyi István, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Van Overtveldt Johan, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Vincze Loránt, Von Cramon-Taubadel Viola, Voss Axel, Vuolo Lucia, Waitz Thomas, Wallace Mick, Walsh Maria, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zagorakis Theodoros, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zarzalejos Javier, Zdechovský Tomáš, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana

Ospravedlnení:

Beňová Monika, Maydell Eva, Ochojska Janina, Rougé André

Z dôvodov súvisiacich s pandémiou Covid-19 sa zaviedol systém hlasovania na diaľku (pozri rozhodnutie Predsedníctva z 20. marca 2020, ktorým sa dopĺňa jeho rozhodnutie z 3. mája 2004 o pokynoch k hlasovaniu). Mená poslancov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní, sú uvedené v dokumente „Výsledky hlasovaní podľa mien“, ktorý je pripojený k zápisnici z rokovania a dostupný na webovom sídle Parlamentu.

Posledná úprava: 19. augusta 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia