Kazalo 
Zapisnik
XML 110kPDF 246kWORD 70k
Sreda, 21. oktober 2020 - Bruselj
1.Otvoritev seje
 2.Pogajanja pred prvo obravnavo v Parlamentu (člen 71 Poslovnika) (nadaljevanje)
 3.Delegirani akti (člen 111(2) Poslovnika)
 4.Izvedbeni ukrepi (člen 112 Poslovnika)
 5.Prvi čas glasovanja
 6.Sklepi z zasedanja Evropskega sveta 15. in 16. oktobra 2020, zlasti glede pogajanj o prihodnjih odnosih z Združenim kraljestvom (razprava)
 7.Ekonomske politike euroobmočja za leto 2020 - Politika zaposlovanja in socialna politika v euroobmočju leta 2020 (razprava)
 8.Nadaljevanje seje
 9.Razglasitev izidov glasovanja
 10.Nadaljevanje seje
 11.Drugi čas glasovanja
 12.Nadaljevanje seje
 13.Ukrepi EU za blaženje družbenih in gospodarskih posledic pandemije covida-19 (razprava)
 14.Sporočila predsedstva
 15.Krčenje gozdov (razprava)
 16.Nadaljevanje seje
 17.Razglasitev izidov glasovanja
 18.Nadaljevanje seje
 19.Tretji čas glasovanja
 20.Obrazložitve glasovanja
 21.Popravki in namere glasovanj
 22.Prerazporeditev sredstev in proračunske odločitve
 23.Predložitev dokumentov
 24.Dnevni red naslednje seje
 25.Zaključek seje
 SEZNAM NAVZOČIH


PREDSEDSTVO: David Maria SASSOLI
Predsednik

1. Otvoritev seje

Seja se je začela ob 09.22.


2. Pogajanja pred prvo obravnavo v Parlamentu (člen 71 Poslovnika) (nadaljevanje)

Predsednik je sporočil, da od poslancev ali politične skupine oziroma skupin, ki dosegajo vsaj srednji prag, ni prejel zahtev za začetek medinstitucionalnih pogajanj, napovedanih v zapisniku v ponedeljek, 19. oktobra 2020 (točka 8 zapisnika z dne 19.10.2020).

Odbori TRAN in BUDG/ECON so lahko začeli pogajanja po izteku roka iz člena 71(2) Poslovnika.


3. Delegirani akti (člen 111(2) Poslovnika)

Parlamentu so bili posredovani naslednji osnutki delegiranih aktov:

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 376/2014 Evropskega parlamenta in Sveta glede skupnega evropskega sistema za klasifikacijo tveganj (C(2020)06763 - 2020/2817(DEA))
Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 6. oktobra 2020
posredovano pristojnemu odboru: TRAN

- Delegirana uredba Komisije o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 428/2009 o vzpostavitvi režima Skupnosti za nadzor izvoza, prenosa, posredovanja in tranzita blaga z dvojno rabo (C(2020)06784 - 2020/2819(DEA))
Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 7. oktobra 2020
posredovano pristojnemu odboru: INTA

- Delegirana uredba Komisije o spremembi Uredbe Sveta (EU) 2017/1939 glede vrst operativnih osebnih podatkov in kategorij posameznikov, na katere se nanašajo operativni osebni podatki, ki jih sme Evropsko javno tožilstvo obdelovati v kazalu spisov (C(2020)06797 - 2020/2832(DEA))
Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 14. oktobra 2020
posredovano pristojnemu odboru: LIBE
mnenje: CONT (člen 57 Poslovnika)

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Uredbe (EU) 2019/516 Evropskega parlamenta in Sveta z opredelitvijo seznama vsebin, ki jih je treba obravnavati v vsakem ciklusu preverjanja (C(2020)06802 - 2020/2821(DEA))
Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 8. oktobra 2020
posredovano pristojnemu odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije o spremembi Uredbe (EU) št. 139/2014 glede varnosti vzletno-pristajalne steze in letalskih podatkov (C(2020)06822 - 2020/2820(DEA))
Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 8. oktobra 2020
posredovano pristojnemu odboru: TRAN

- Delegirana uredba Komisije o spremembi Uredbe Sveta (EGS) št. 95/93 glede začasnega podaljšanja izrednih ukrepov za obravnavo posledic pandemije COVID-19 (C(2020)06916 - 2020/2829(DEA))
Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 14. oktobra 2020
posredovano pristojnemu odboru: TRAN

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Direktive 2010/31/EU Evropskega parlamenta in Sveta z vzpostavitvijo neobvezne skupne sheme Evropske unije za razvrščanje stavb glede na pripravljenost na pametne sisteme (C(2020)06930 - 2020/2831(DEA))
Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 14. oktobra 2020
posredovano pristojnemu odboru: ITRE

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/429 Evropskega parlamenta in Sveta glede zahtev v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, veterinarskimi spričevali in uradnim obveščanjem o premikih proizvodov živalskega izvora iz kopenskih živali znotraj Unije (C(2020)06941 - 2020/2830(DEA))
Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 14. oktobra 2020
posredovano pristojnemu odboru: AGRI
mnenje: ENVI (člen 57 Poslovnika)

- Delegirana uredba Komisije o spremembi prilog I, II in III k Uredbi (EU) 2019/631 Evropskega parlamenta in Sveta zaradi posodobitve parametrov spremljanja in pojasnitve nekaterih vidikov v zvezi s spremembo regulativnega preskusnega postopka (C(2020)07027 - 2020/2834(DEA))
Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 16. oktobra 2020
posredovano pristojnemu odboru: ENVI

- Delegirana uredba Komisije o spremembi prilog IC, III, IIIA, IV, V, VII in VIII k Uredbi (ES) št. 1013/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o pošiljkah odpadkov (C(2020)07091 - 2020/2835(DEA))
Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 19. oktobra 2020
posredovano pristojnemu odboru: ENVI


4. Izvedbeni ukrepi (člen 112 Poslovnika)

Parlamentu je bil posredovan sledeči osnutek izvedbenega ukrepa, ki izhaja iz regulativnega postopka s pregledom:

- Uredba Komisije o spremembi Priloge III k Uredbi (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta, ki vsebuje seznam dodatkov, ki niso odobreni za vključitev v fitofarmacevtska sredstva (D066442/07 - 2020/2822(RPS) - rok: 14. decembra 2020)
posredovano pristojnemu odboru: ENVI
mnenje: IMCO (člen 57 Poslovnika), AGRI (člen 57 Poslovnika)


5. Prvi čas glasovanja

Parlament bo glasoval o predlogih sprememb:

—   Prihodnost evropskega izobraževanja v kontekstu covida-19
Predlog resolucije B9-0338/2020;

—   Skupna kmetijska politika – podpora za strateške načrte, ki jih pripravijo države članice in se financirajo iz EKJS in EKSRP ***I
Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi pravil o podpori za strateške načrte, ki jih pripravijo države članice v okviru skupne kmetijske politike (strateški načrti SKP) in se financirajo iz Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS) in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) ter o razveljavitvi Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta in Uredbe (EU) št. 1307/2013 Evropskega parlamenta in Sveta [COM(2018)0392 - C8-0248/2018 - 2018/0216(COD)] - Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja. Poročevalec: Peter Jahr (A8-0200/2019).

Glasovanje je odprto do 10.30.

Glasovanje se je začelo.

Rezultati glasovanja bodo objavljeni ob 13 uri.


6. Sklepi z zasedanja Evropskega sveta 15. in 16. oktobra 2020, zlasti glede pogajanj o prihodnjih odnosih z Združenim kraljestvom (razprava)

Izjavi Evropskega sveta in Komisije: Sklepi z zasedanja Evropskega sveta 15. in 16. oktobra 2020, zlasti glede pogajanj o prihodnjih odnosih z Združenim kraljestvom (2020/2773(RSP))

Charles Michel (predsednik Evropskega sveta), Maroš Šefčovič (podpredsednik Komisije) in Michel Barnier (vodja projektne skupine za odnose z Združenim kraljestvom) so podali izjave.

Predsednik je sporočil, da je čas glasovanja podaljšan za pol ure do 11.00. Izidi glasovanaja bodo objavljeni ob 13.30.

Govorili so Siegfried Mureşan v imenu skupine PPE, Iratxe García Pérez v imenu skupine S&D, Dacian Cioloş v imenu skupine Renew, Nicolas Bay v imenu skupine ID, Ska Keller v imenu skupine Verts/ALE, Derk Jan Eppink v imenu skupine ECR, Dimitrios Papadimoulis v imenu skupine GUE/NGL, samostojni poslanec Kostas Papadakis, Esteban González Pons, Kati Piri in Nathalie Loiseau.

PREDSEDSTVO: Rainer WIELAND
podpredsednik

Govorili so Gunnar Beck, Terry Reintke, Geert Bourgeois, Idoia Villanueva Ruiz, Carles Puigdemont i Casamajó, Seán Kelly, Pedro Silva Pereira, Morten Petersen, Laura Huhtasaari, Ernest Urtasun, Mazaly Aguilar, Helmut Scholz, Gabriel Mato, Brando Benifei, Guy Verhofstadt, Jaak Madison, Heidi Hautala, Joachim Stanisław Brudziński, Chris MacManus, Christophe Hansen, Javier Moreno Sánchez, Liesje Schreinemacher, Tom Vandendriessche, Michael Bloss, Joanna Kopcińska, Kris Peeters, Agnes Jongerius, François-Xavier Bellamy, Carlos Zorrinho in Udo Bullmann.

Govoril je Maroš Šefčovič.

PREDSEDSTVO: David Maria SASSOLI
Predsednik

Govoril je Charles Michel.

Razprava se je zaključila.


7. Ekonomske politike euroobmočja za leto 2020 - Politika zaposlovanja in socialna politika v euroobmočju leta 2020 (razprava)

Poročilo o ekonomskih politikah euroobmočja za leto 2020 [2020/2078(INI)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalec: Joachim Schuster (A9-0193/2020)

Poročilo o politiki zaposlovanja in socialni politiki v euroobmočju leta 2020 [2020/2079(INI)] - Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve. Poročevalka: Klára Dobrev (A9-0183/2020)

PREDSEDSTVO: Rainer WIELAND
podpredsednik

Joachim Schuster in Klára Dobrev sta predstavila poročili.

Govoril je Paolo Gentiloni (član Komisije).

PREDSEDSTVO: Ewa KOPACZ
podpredsednica

Govorili so Markus Ferber v imenu skupine PPE, Agnes Jongerius v imenu skupine S&D, Ivars Ijabs v imenu skupine Renew, France Jamet v imenu skupine ID, Philippe Lamberts v imenu skupine Verts/ALE, Eugen Jurzyca v imenu skupine ECR, José Gusmão v imenu skupine GUE/NGL, samostojni poslanec Piernicola Pedicini, Dennis Radtke, Jonás Fernández, Marie-Pierre Vedrenne, Francesca Donato, Kira Marie Peter-Hansen, Helmut Geuking, Mislav Kolakušić, Enikő Győri, Marc Angel, Guido Reil, Claude Gruffat, Elżbieta Rafalska, José Manuel Fernandes, Stefania Zambelli, Dolors Montserrat, Herve Juvin, Peter Kofod in Othmar Karas.

Govorili so Paolo Gentiloni, Joachim Schuster in Klára Dobrev.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 17 zapisnika z dne 21.10.2020 (predlogi sprememb); točka 2 zapisnika z dne 22.10.2020 (končno glasovanje).

(Seja je bila prekinjena ob 12.51.)


8. Nadaljevanje seje

Seja se je nadaljevala ob 13.40.


9. Razglasitev izidov glasovanja

Predsedujoča je prebrala izid glasovanja:

Prihodnost evropskega izobraževanja v kontekstu covida-19
Predlog resolucije B9-0338/2020

(potrebna navadna večina)

PREDLOGI SPREMEMB

Glej sprejeta besedila (P9_TA(2020)0282)
(Podrobnosti glasovanja: priloga "Izidi glasovanja" z dne 19., 20., 21., 22. in 23. oktobra 2020, točka 15)

Skupna kmetijska politika – podpora za strateške načrte, ki jih pripravijo države članice in se financirajo iz EKJS in EKSRP ***I
Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi pravil o podpori za strateške načrte, ki jih pripravijo države članice v okviru skupne kmetijske politike (strateški načrti SKP) in se financirajo iz Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS) in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) ter o razveljavitvi Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta in Uredbe (EU) št. 1307/2013 Evropskega parlamenta in Sveta [COM(2018)0392 - C8-0248/2018 - 2018/0216(COD)] - Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja. Poročevalec: Peter Jahr (A8-0200/2019)

(potrebna navadna večina)

PREDLOGI SPREMEMB

Glej sprejeta besedila (P9_TA(2020)0287)
(Podrobnosti glasovanja: priloga "Izidi glasovanja" z dne 19., 20., 21., 22. in 23. oktobra 2020, točka 21)

(Seja je bila prekinjena ob 13.59.)


PREDSEDSTVO: Othmar KARAS
podpredsednik

10. Nadaljevanje seje

Seja se je nadaljevala ob 14.30.


11. Drugi čas glasovanja

Parlament bo glasoval o predlogih sprememb:

—   Skupna kmetijska politika – podpora za strateške načrte, ki jih pripravijo države članice in se financirajo iz EKJS in EKSRP ***I
Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi pravil o podpori za strateške načrte, ki jih pripravijo države članice v okviru skupne kmetijske politike (strateški načrti SKP) in se financirajo iz Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS) in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) ter o razveljavitvi Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta in Uredbe (EU) št. 1307/2013 Evropskega parlamenta in Sveta [COM(2018)0392 - C8-0248/2018 - 2018/0216(COD)] - Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja. Poročevalec: Peter Jahr (A8-0200/2019).

Parlament bo glasoval o končnem glasovanju o:

—   Priporočilo Svetu, Komisiji in podpredsedniku Komisije/visokemu predstavniku Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko o odnosih z Belorusijo
Poročilo o priporočilu Evropskega parlamenta Svetu, Komisiji in podpredsedniku Komisije/visokemu predstavniku Unije za zunanje zadeve in varnostno politico o odnosih z Belorusijo [2020/2081(INI)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalec: Petras Auštrevičius (A9-0167/2020);

—   Priporočilo visokemu predstavniku in Svetu v zvezi s pripravo desetega postopka pregleda Pogodbe o neširjenju jedrskega orožja (NPT), nadzorom nad jedrskim orožjem in možnostmi jedrskega razoroževanja
Poročilo o priporočilu Evropskega parlamenta Svetu in podpredsedniku Komisije/visokemu predstavniku Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko v zvezi s pripravo postopka pregleda Pogodbe o neširjenju jedrskega orožja (NPT) leta 2020, nadzorom nad jedrskim orožjem in možnostmi jedrskega razoroževanja [2020/2004(INI)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalec: Sven Mikser (A9-0020/2020).

Parlament bo glasoval o predlogih sprememb:

—   Ekonomske politike euroobmočja za leto 2020
Poročilo o ekonomskih politikah euroobmočja za leto 2020 [2020/2078(INI)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalec: Joachim Schuster (A9-0193/2020);

—   Politika zaposlovanja in socialna politika v euroobmočju leta 2020
Poročilo o politiki zaposlovanja in socialni politiki v euroobmočju leta 2020 [2020/2079(INI)] - Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve. Poročevalka: Klára Dobrev (A9-0183/2020).

Glasovanje je odprto do15.45.

Glasovanje se je začelo.

Rezultati glasovanja bodo objavljeni 18.15.

(Seja je bila prekinjena ob 14.32.)


PREDSEDSTVO: Ewa KOPACZ
podpredsednica

12. Nadaljevanje seje

Seja se je nadaljevala ob 15.01.


13. Ukrepi EU za blaženje družbenih in gospodarskih posledic pandemije covida-19 (razprava)

Izjavi Sveta in Komisije: Ukrepi EU za blaženje družbenih in gospodarskih posledic pandemije covida-19 (2020/2792(RSP))

Paolo Gentiloni (član Komisije) je podal izjavo.

Govorili so Heléne Fritzon v imenu skupine S&D, Sylvie Brunet v imenu skupine Renew, Jörg Meuthen v imenu skupine ID, Monika Vana v imenu skupine Verts/ALE, Beata Szydło v imenu skupine ECR, Sira Rego v imenu skupine GUE/NGL, Daniela Rondinelli (samostojna poslanka), Ádám Kósa, José Manuel Fernandes v imenu skupine PPE, Costas Mavrides, Luis Garicano, Peter Kofod, François Alfonsi, Joanna Kopcińska, Nikolaj Villumsen, Antoni Comín i Oliveres, Krzysztof Hetman, Estrella Durá Ferrandis, Monica Semedo, Paolo Borchia, Ciarán Cuffe, Helmut Geuking, Marc Botenga, Jeroen Lenaers, Jonás Fernández, Maxette Pirbakas, Mikuláš Peksa, Carlo Fidanza, Vladimír Bilčík, Gabriele Bischoff, Joachim Kuhs, Dace Melbārde, Željana Zovko, Lefteris Christoforou, Evelyn Regner, Karlo Ressler in Sunčana Glavak.

Govoril je Paolo Gentiloni.

Razprava se je zaključila.


PREDSEDSTVO: David Maria SASSOLI
Predsednik

14. Sporočila predsedstva

Predsednik je sporočil, da je v skladu s členom 176(1) Poslovnika sklenil izreči kazen Ivanu Viliborju Sinčiću, ker je 16. septembra 2020 motil sejo, ko je med svojim govorom razprostrl zastavo, odstranil oblačila in ostal v neprimerni opravi.

Kazen pomeni, prvič, izgubo pravice do izplačila dnevnic za obdobje dveh dni, drugič, začasno izključitev za obdobje sedmih zaporednih dni s sej Parlamenta ali katerega koli od njegovih organov, odborov ali delegacij, brez poseganja v uveljavljanje pravice do glasovanja na plenarnem zasedanju in ob strogem spoštovanju pravil ravnanja, ki veljajo za poslance, in tretjič, prepoved, da za obdobje enega meseca predstavlja Parlament v medparlamentarni delegaciji, na medparlamentarni konferenci ali drugem medinstitucionalnem forumu.

Kazen začne veljati 22. oktobra 2020.

Ta sklep je bil danes uradno vročen poslancu, ki lahko pri predsedstvu v skladu s Poslovnikom sproži notranji pritožbeni postopek.

Predsednik je sporočil, da je v skladu s členom 176(1) Poslovnika sklenil izreči kazen Ioannisu Lagosu, ker je 17. septembra 2020 s svojim žaljivim izražanjem motil sejo.

Kazen pomeni, prvič, izgubo pravice do izplačila dnevnic za obdobje sedmih dni, in drugič, začasno izključitev za obdobje štirih zaporednih dni s sej Parlamenta ali katerega koli od njegovih organov, odborov ali delegacij oziroma iz vseh ali nekaterih dejavnosti Parlamenta.

Kazen začne veljati 22. oktobra 2020.

Ta sklep je bil danes uradno vročen poslancu, ki lahko pri predsedstvu v skladu s Poslovnikom sproži notranji pritožbeni postopek.


PREDSEDSTVO: Ewa KOPACZ
podpredsednica

15. Krčenje gozdov (razprava)

Poročilo s priporočili Komisiji o pravnem okviru EU za zaustavitev in obrnitev trenda krčenja gozdov po svetu, ki ga povzroča EU [2020/2006(INL)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalka: Delara Burkhardt (A9-0179/2020)

Delara Burkhardt je predstavila poročilo.

PREDSEDSTVO: Marcel KOLAJA
podpredsednik

Govorila je Karin Karlsbro (pripravljavka mnenja odbora INTA).

Govoril je Virginijus Sinkevičius (član Komisije).

Govorili so Martin Häusling (pripravljavec mnenja odbora AGRI), Caroline Roose (pripravljavka mnenja odbora DEVE), Hildegard Bentele v imenu skupine PPE, Jytte Guteland v imenu skupine S&D, Pascal Canfin v imenu skupine Renew, Teuvo Hakkarainen v imenu skupine ID, Marie Toussaint v imenu skupine Verts/ALE, Mazaly Aguilar v imenu skupine ECR, Kateřina Konečná v imenu skupine GUE/NGL, Eleonora Evi (samostojna poslanka), Michal Wiezik, César Luena, Ulrike Müller, Aurélia Beigneux, Anna Deparnay-Grunenberg, Sunčana Glavak, Kathleen Van Brempt, María Soraya Rodríguez Ramos, Dominique Bilde, Heidi Hautala, Nicolás González Casares in Nicola Procaccini.

Govoril je Virginijus Sinkevičius.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 2 zapisnika z dne 22.10.2020 (predlogi sprememb); točka 16 zapisnika z dne 22.10.2020 (končno glasovanje).

(Seja je bila prekinjena ob 17.28.)


PREDSEDSTVO: Heidi HAUTALA
podpredsednica

16. Nadaljevanje seje

Seja se je nadaljevala ob 18.19.


17. Razglasitev izidov glasovanja

Predsedujoča je prebrala izid glasovanja:

Skupna kmetijska politika – podpora za strateške načrte, ki jih pripravijo države članice in se financirajo iz EKJS in EKSRP ***I
Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi pravil o podpori za strateške načrte, ki jih pripravijo države članice v okviru skupne kmetijske politike (strateški načrti SKP) in se financirajo iz Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS) in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) ter o razveljavitvi Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta in Uredbe (EU) št. 1307/2013 Evropskega parlamenta in Sveta [COM(2018)0392 - C8-0248/2018 - 2018/0216(COD)] - Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja. Poročevalec: Peter Jahr (A8-0200/2019)

(potrebna navadna večina)

PREDLOGI SPREMEMB

Glej sprejeta besedila (P9_TA(2020)0287)
(Podrobnosti glasovanja: priloga "Izidi glasovanja" z dne 19., 20., 21., 22. in 23. oktobra 2020, točka 21)

Priporočilo Svetu, Komisiji in podpredsedniku Komisije/visokemu predstavniku Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko o odnosih z Belorusijo
Poročilo o priporočilu Evropskega parlamenta Svetu, Komisiji in podpredsedniku Komisije/visokemu predstavniku Unije za zunanje zadeve in varnostno politico o odnosih z Belorusijo [2020/2081(INI)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalec: Petras Auštrevičius (A9-0167/2020)

(potrebna navadna večina)

OSNUTEK PRIPOROČILA

Sprejeto (P9_TA(2020)0280)
(Podrobnosti glasovanja: priloga "Izidi glasovanja" z dne 19., 20., 21., 22. in 23. oktobra 2020, točka 13)

Priporočilo visokemu predstavniku in Svetu v zvezi s pripravo desetega postopka pregleda Pogodbe o neširjenju jedrskega orožja (NPT), nadzorom nad jedrskim orožjem in možnostmi jedrskega razoroževanja
Poročilo o priporočilu Evropskega parlamenta Svetu in podpredsedniku Komisije/visokemu predstavniku Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko v zvezi s pripravo postopka pregleda Pogodbe o neširjenju jedrskega orožja (NPT) leta 2020, nadzorom nad jedrskim orožjem in možnostmi jedrskega razoroževanja [2020/2004(INI)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalec: Sven Mikser (A9-0020/2020)

(potrebna navadna večina)

OSNUTEK PRIPOROČILA

Sprejeto (P9_TA(2020)0281)
(Podrobnosti glasovanja: priloga "Izidi glasovanja" z dne 19., 20., 21., 22. in 23. oktobra 2020, točka 14)

Ekonomske politike euroobmočja za leto 2020
Poročilo o ekonomskih politikah euroobmočja za leto 2020 [2020/2078(INI)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalec: Joachim Schuster (A9-0193/2020)

(potrebna navadna večina)

PREDLOGI SPREMEMB

(Podrobnosti glasovanja: priloga "Izidi glasovanja" z dne 19., 20., 21., 22. in 23. oktobra 2020, točka 17)

Politika zaposlovanja in socialna politika v euroobmočju leta 2020
Poročilo o politiki zaposlovanja in socialni politiki v euroobmočju leta 2020 [2020/2079(INI)] - Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve. Poročevalka: Klára Dobrev (A9-0183/2020)

(potrebna navadna večina)

NADOMESTNI PREDLOG RESOLUCIJE (ki ga je vložila skupina ID)

Zavrnjeno

PREDLOGI SPREMEMB

Glej sprejeta besedila (P9_TA(2020)0284)
(Podrobnosti glasovanja: priloga "Izidi glasovanja" z dne 19., 20., 21., 22. in 23. oktobra 2020, točka 18)

(Seja je bila prekinjena ob 18.39.)


18. Nadaljevanje seje

Seja se je nadaljevala ob 20.03.


19. Tretji čas glasovanja

Parlament bo glasoval o predlogih sprememb:

—   Skupna kmetijska politika – podpora za strateške načrte, ki jih pripravijo države članice in se financirajo iz EKJS in EKSRP ***I
Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi pravil o podpori za strateške načrte, ki jih pripravijo države članice v okviru skupne kmetijske politike (strateški načrti SKP) in se financirajo iz Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS) in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) ter o razveljavitvi Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta in Uredbe (EU) št. 1307/2013 Evropskega parlamenta in Sveta [COM(2018)0392 - C8-0248/2018 - 2018/0216(COD)] - Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja. Poročevalec: Peter Jahr (A8-0200/2019).

Parlament bo glasoval o končnem glasovanju o:

—   Prihodnost evropskega izobraževanja v okviru COVID-19
Predlog resolucije B9-0338/2020;

—   Obveznosti Komisije na področju vizumske vzajemnosti v skladu s členom 7 Uredbe (EU) 2018/1806
Predlog resolucije B9-0339/2020;

—   Ekonomske politike euroobmočja za leto 2020
Poročilo o ekonomskih politikah euroobmočja za leto 2020 [2020/2078(INI)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalec: Joachim Schuster (A9-0193/2020);

—   Politika zaposlovanja in socialna politika v euroobmočju leta 2020
Poročilo o politiki zaposlovanja in socialni politiki v euroobmočju leta 2020 [2020/2079(INI)] - Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve. Poročevalka: Klára Dobrev (A9-0183/2020).

Parlament bo glasoval o predlogih sprememb:

—   Krčenje gozdov
Poročilo s priporočili Komisiji o pravnem okviru EU za zaustavitev in obrnitev trenda krčenja gozdov po svetu, ki ga povzroča EU [2020/2006(INL)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalka: Delara Burkhardt (A9-0179/2020).

Glasovanje je odprto do 21.15.

Glasovanje se je začelo.

Izidi glasovanja bodo sporočeni jutri četrtek, 22. oktobra 2020 ob 9.00.


20. Obrazložitve glasovanja

Pisne obrazložitve glasovanja:

Pisne obrazložitve glasovanja so v skladu s členom 194 Poslovnika na voljo na spletnem mestu Parlamenta na straneh, rezerviranih za poslance.

Izjemoma bodo sprejete obrazložitve glasovanja, ki niso daljše kot 400 besed.


21. Popravki in namere glasovanj

Popravki in namere glasovanj se nahajajo v dokumentu “Izidi poimenskega glasovanja”, ki je priložen zapisniku zasedanja, in so na voljo na spletnem mestu Parlamenta. Navedeni so samo informativno in ne spreminjajo izida glasovanja, ki je razglašen na plenarni seji.

Dokument se redno posodablja največ dva tedna po zadnjem dnevu delnega zasedanja.

Po tem roku je seznam popravkov in namer glasovanja dokončen in se predloži v prevajanje in objavo v Uradnem listu.


22. Prerazporeditev sredstev in proračunske odločitve

Odbor za proračun je v skladu s členom 31(1) finančne uredbe sklenil, da bo odobril prerazporeditev sredstev Evropske komisije DEC 14/2020, DEC 16/2020 in DEC 17/2020 – oddelek III - Komisija.


23. Predložitev dokumentov

Predloženi so bili naslednji dokumenti:

- Predlog prerazporeditve proračunskih sredstev DEC 18/2020 - oddelek III - Komisija (N9-0050/2020 - C9-0319/2020 - 2020/2210(GBD))
posredovano pristojnemu odboru: BUDG

- Predlog prerazporeditve proračunskih sredstev DEC 19/2020 - oddelek III - Komisija (N9-0051/2020 - C9-0320/2020 - 2020/2211(GBD))
posredovano pristojnemu odboru: BUDG

- Predlog prerazporeditve proračunskih sredstev DEC 20/2020 - oddelek III - Komisija (N9-0052/2020 - C9-0326/2020 - 2020/2212(GBD))
posredovano pristojnemu odboru: BUDG

- Predlog prerazporeditve proračunskih sredstev DEC 21/2020 - oddelek III - Komisija (N9-0053/2020 - C9-0327/2020 - 2020/2213(GBD))
posredovano pristojnemu odboru: BUDG

- Predlog prerazporeditve odobritev DEC 2/2020 - Odbor regij (N9-0054/2020 - C9-0330/2020 - 2020/2214(GBD))
posredovano pristojnemu odboru: BUDG


24. Dnevni red naslednje seje

Določen je bil dnevni red za jutrišnjo sejo (dokument "Dnevni red" PE 659.661/OJJE).


25. Zaključek seje

Seja se je zaključila ob 21.15.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

generalni sekretar

predsednik


SEZNAM NAVZOČIH

Navzoči:

Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Agius Saliba Alex, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Alieva-Veli Atidzhe, Andresen Rasmus, Andrews Barry, Andrieu Eric, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arłukowicz Bartosz, Arvanitis Konstantinos, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beigneux Aurélia, Belka Marek, Bellamy François-Xavier, Benifei Brando, Bentele Hildegard, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Biteau Benoît, Blaga Vasile, Bloss Michael, Bocskor Andrea, Bogovič Franc, Borchia Paolo, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Bourgeois Geert, Boyer Gilles, Brudziński Joachim Stanisław, Buchheit Markus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carême Damien, Casa David, Castaldo Fabio Massimo, Cavazzini Anna, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chaibi Leila, Chastel Olivier, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Ciuhodaru Tudor, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Corrao Ignazio, Crețu Corina, Czarnecki Ryszard, Dalunde Jakop G., Daly Clare, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, De Castro Paolo, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, Demirel Özlem, Deparnay-Grunenberg Anna, Didier Geoffroy, Dobrev Klára, Doleschal Christian, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Dzhambazki Angel, Eppink Derk Jan, Eroglu Engin, Falcă Gheorghe, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Fidanza Carlo, Flego Valter, Fotyga Anna, Fourlas Loucas, Fragkos Emmanouil, Frankowski Tomasz, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Gál Kinga, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, García Pérez Iratxe, Gardiazabal Rubial Eider, Geese Alexandra, Georgiou Giorgos, Geuking Helmut, Giarrusso Dino, Giegold Sven, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Gozi Sandro, de Graaff Marcel, Grapini Maria, Griset Catherine, Gruffat Claude, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider Roman, Hajšel Robert, Hakkarainen Teuvo, Halicki Andrzej, Hansen Christophe, Häusling Martin, Hautala Heidi, Hayer Valérie, Heide Hannes, Heinäluoma Eero, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hidvéghi Balázs, Hlaváček Martin, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Hortefeux Brice, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jalkh Jean-François, Jamet France, Jurgiel Krzysztof, Jurzyca Eugen, Juvin Herve, Kaili Eva, Kaljurand Marina, Kanko Assita, Karas Othmar, Kelleher Billy, Keller Ska, Kelly Seán, Kempa Beata, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kohut Łukasz, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kountoura Elena, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kuźmiuk Zbigniew, Kyrtsos Georgios, Kyuchyuk Ilhan, Lacapelle Jean-Lin, Lagodinsky Sergey, Lagos Ioannis, de Lange Esther, Laporte Hélène, Larrouturou Pierre, Lebreton Gilles, Lenaers Jeroen, Liberadzki Bogusław, Limmer Sylvia, Lins Norbert, Loiseau Nathalie, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López-Istúriz White Antonio, Luena César, Lutgen Benoît, MacManus Chris, Madison Jaak, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Mavrides Costas, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mebarek Nora, Melbārde Dace, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Mikser Sven, Miller Leszek, Molnár Csaba, Montserrat Dolors, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Niinistö Ville, Noichl Maria, Oetjen Jan-Christoph, Olivier Philippe, Omarjee Younous, O'Sullivan Grace, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Papadakis Demetris, Papadimoulis Dimitrios, Paulus Jutta, Pedicini Piernicola, Peeters Kris, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Picierno Pina, Pieper Markus, Pignedoli Sabrina, Pirbakas Maxette, Pîslaru Dragoş, Pollák Peter, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Pospíšil Jiří, Procaccini Nicola, Puigdemont i Casamajó Carles, Radtke Dennis, Rafalska Elżbieta, Regner Evelyn, Reil Guido, Reintke Terry, Ries Frédérique, Ripa Manuela, Riquet Dominique, Rodríguez Palop Eugenia, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Ros Sempere Marcos, Ruiz Devesa Domènec, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sardone Silvia, Saryusz-Wolski Jacek, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schmiedtbauer Simone, Schreinemacher Liesje, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Semedo Monica, Sidl Günther, Silva Pereira Pedro, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Sofo Vincenzo, Sokol Tomislav, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stanishev Sergei, Štefanec Ivan, Szydło Beata, Tarabella Marc, Tarczyński Dominik, Tardino Annalisa, Terras Riho, Tobiszowski Grzegorz, Tomac Eugen, Toom Yana, Tóth Edina, Trócsányi László, Tudorache Dragoş, Tudose Mihai, Ujhelyi István, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Van Overtveldt Johan, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Vincze Loránt, Von Cramon-Taubadel Viola, Voss Axel, Vuolo Lucia, Waitz Thomas, Wallace Mick, Walsh Maria, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zagorakis Theodoros, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zarzalejos Javier, Zdechovský Tomáš, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana

Opravičeni:

Beňová Monika, Maydell Eva, Ochojska Janina, Rougé André

Zaradi pandemije COVID-19 je bil vzpostavljen sistem glasovanja na daljavo (glej sklep predsedstva z dne 20. marca 2020, ki je dopolnil sklep z dne 3. maja 2004 o pravilih glasovanja). Imena poslancev, ki so sodelovali pri glasovanju, so navedena v dokumentu "Izidi poimenskega glasovanja", ki je priložen zapisniku seje in je na voljo na spletnem mestu Parlamenta.

Zadnja posodobitev: 19. avgust 2021Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov