Index 
Protokoll
XML 116kPDF 259kWORD 68k
Onsdagen den 21 oktober 2020 - Bryssel
1.Öppnande av sammanträdet
 2.Förhandlingar inför parlamentets första behandling (artikel 71 i arbetsordningen) (vidtagna åtgärder)
 3.Delegerade akter (artikel 111.2 i arbetsordningen)
 4.Genomförandeåtgärder (artikel 112 i arbetsordningen)
 5.Första omröstningsomgången
 6.Slutsatserna från Europeiska rådets möte den 15–16 oktober 2020, i synnerhet förhandlingarna om de framtida förbindelserna med Förenade kungariket (debatt)
 7.Den ekonomiska politiken i euroområdet 2020 - Sysselsättning och socialpolitik i euroområdet 2020 (debatt)
 8.Återupptagande av sammanträdet
 9.Tillkännagivande av omröstningsresultat
 10.Återupptagande av sammanträdet
 11.Andra omröstningsomgången
 12.Återupptagande av sammanträdet
 13.EU-åtgärder för att motverka de sociala och ekonomiska konsekvenserna av covid-19 (debatt)
 14.Meddelanden från talmannen
 15.Avskogning (debatt)
 16.Återupptagande av sammanträdet
 17.Tillkännagivande av omröstningsresultat
 18.Återupptagande av sammanträdet
 19.Tredje omröstningsomgången
 20.Röstförklaringar
 21.Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster
 22.Anslagsöverföringar och budgetbeslut
 23.Inkomna dokument
 24.Föredragningslista för nästa sammanträde
 25.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA


ORDFÖRANDESKAP: David Maria SASSOLI
Talman

1. Öppnande av sammanträdet

Sammanträdet öppnades kl. 09.22.


2. Förhandlingar inför parlamentets första behandling (artikel 71 i arbetsordningen) (vidtagna åtgärder)

Talmannen meddelade att han inte hade mottagit någon begäran från ledamöter eller en eller flera politiska grupper som uppnår minst det medelhöga tröskelvärdet rörande de beslut om att inleda interinstitutionella förhandlingar som tillkännagetts i protokollet måndagen den 19 oktober 2020 (punkt 8 i protokollet av den 19.10.2020).

TRAN- och BUDG/ECON-utskotten hade således kunnat inleda förhandlingarna efter det att den tidsfrist som avses i artikel 71.2 i arbetsordningen hade löpt ut.


3. Delegerade akter (artikel 111.2 i arbetsordningen)

Följande förslag till delegerade akter hade översänts till parlamentet:

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 376/2014 vad gäller det gemensamma europeiska riskklassificeringssystemet (C(2020)06763 - 2020/2817(DEA))
Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 6 oktober 2020
hänvisat till ansvarigt utskott: TRAN

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 428/2009 och upprättande av en gemenskapsordning för kontroll av export, överföring, förmedling och transitering av produkter med dubbla användningsområden (C(2020)06784 - 2020/2819(DEA))
Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 7 oktober 2020
hänvisat till ansvarigt utskott: INTA

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av rådets förordning (EU) 2017/1939 vad gäller de kategorier av operativa personuppgifter och de kategorier av registrerade vars operativa personuppgifter Europeiska åklagarmyndigheten får behandla i indexet över ärendeakter (C(2020)06797 – 2020/2832(DEA))
Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 14 oktober 2020
hänvisat till ansvarigt utskott: LIBE
yttrande: CONT (artikel 57 i arbetsordningen)

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/516 genom fastställande av förteckningen över frågor som ska behandlas vid varje kontrollcykel (C(2020)06802 - 2020/2821(DEA))
Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 8 oktober 2020
hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av förordning (EU) nr 139/2014 vad gäller säkerhet på banan och flygdata (C(2020)06822 - 2020/2820(DEA))
Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 8 oktober 2020
hänvisat till ansvarigt utskott: TRAN

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av rådets förordning (EEG) nr 95/93 vad gäller tillfällig förlängning av undantagsåtgärder för att hantera konsekvenserna av covid-19-pandemin (C(2020)06916 - 2020/2829(DEA))
Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 14 oktober 2020
hänvisat till ansvarigt utskott: TRAN

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/31/EU genom inrättande av ett frivilligt gemensamt system inom Europeiska unionen för betygsättning av byggnaders smarta beredskap (C(2020)06930 - 2020/2831(DEA))
Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 14 oktober 2020
hänvisat till ansvarigt utskott: ITRE

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 vad gäller krav på djurhälsa, utfärdande av intyg och anmälan vid förflyttning av produkter av animaliskt ursprung från landlevande djur inom unionen (C(2020)06941 - 2020/2830(DEA))
Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 14 oktober 2020
hänvisat till ansvarigt utskott: AGRI
yttrande: ENVI (artikel 57 i arbetsordningen)

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av bilagorna I, II och III till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/631 för att uppdatera övervakningsparametrarna och förtydliga vissa aspekter som rör ändringen av det föreskrivna provningsförfarandet (C(2020)07027 - 2020/2834(DEA))
Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 16 oktober 2020
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av bilagorna IC, III, IIIA, IV, V, VII och VIII till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1013/2006 om transport av avfall (C(2020)07091 - 2020/2835(DEA))
Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 19 oktober 2020
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI


4. Genomförandeåtgärder (artikel 112 i arbetsordningen)

Följande förslag till genomförandeåtgärder, som omfattas av det föreskrivande förfarandet med kontroll, hade översänts till parlamentet:

- Kommissionens förordning om ändring av bilaga III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 som förtecknar tillsatsämnen som inte godtas som beståndsdelar i växtskyddsmedel (D066442/07 - 2020/2822(RPS) - tidsfrist: 14 december 2020)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI
rådgivande utskott: IMCO (artikel 57 i arbetsordningen), AGRI (artikel 57 i arbetsordningen)


5. Första omröstningsomgången

Parlamentet röstade om ändringsförslagen till:

—   Framtiden för utbildningen i Europa mot bakgrund av covid-19
Resolutionsförslag B9-0338/2020;

—   Den gemensamma jordbrukspolitiken – stöd för de strategiska planer som medlemsstaterna ska upprätta och som finansieras av EGFJ och Ejflu ***I
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av regler för stöd till strategiska planer som ska utarbetas av medlemsstaterna enligt den gemensamma jordbrukspolitiken (strategiska planer för den gemensamma jordbrukspolitiken) och finansieras av Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) och av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu) samt om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1307/2013 [COM(2018)0392 - C8-0248/2018 - 2018/0216(COD)] - Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling. Föredragande: Peter Jahr (A8-0200/2019).

Omröstningen skulle pågå fram till kl.10 h 30.

Omröstningen genomfördes.

Omröstningsresultaten skulle tillkännages kl. 13 h 00.


6. Slutsatserna från Europeiska rådets möte den 15–16 oktober 2020, i synnerhet förhandlingarna om de framtida förbindelserna med Förenade kungariket (debatt)

Uttalanden av Europeiska rådet och kommissionen: Slutsatserna från Europeiska rådets möte den 15–16 oktober 2020, i synnerhet förhandlingarna om de framtida förbindelserna med Förenade kungariket (2020/2773(RSP))

Charles Michel (Europeiska rådets ordförande), Maroš Šefčovič (vice ordförande för kommissionen) och Michel Barnier (chef för arbetsgruppen för förbindelserna med Förenade kungariket) gjorde uttalanden.

Talmannen meddelade att omröstningsomgången är förlängt med en halvtimme och skulle hålla på till kl. 11.00. Omröstningsresultatet skulle tillkännages kl.13.30.

Talare: Siegfried Mureşan för PPE-gruppen, Iratxe García Pérez för S&D-gruppen, Dacian Cioloş för Renew-gruppen, Nicolas Bay för ID-gruppen, Ska Keller för Verts/ALE-gruppen, Derk Jan Eppink för ECR-gruppen, Dimitrios Papadimoulis för GUE/NGL-gruppen, Kostas Papadakis, grupplös, Esteban González Pons, Kati Piri och Nathalie Loiseau.

ORDFÖRANDESKAP: Rainer WIELAND
Vice talman

Talare: Gunnar Beck, Terry Reintke, Geert Bourgeois, Idoia Villanueva Ruiz, Carles Puigdemont i Casamajó, Seán Kelly, Pedro Silva Pereira, Morten Petersen, Laura Huhtasaari, Ernest Urtasun, Mazaly Aguilar, Helmut Scholz, Gabriel Mato, Brando Benifei, Guy Verhofstadt, Jaak Madison, Heidi Hautala, Joachim Stanisław Brudziński, Chris MacManus, Christophe Hansen, Javier Moreno Sánchez, Liesje Schreinemacher, Tom Vandendriessche, Michael Bloss, Joanna Kopcińska, Kris Peeters, Agnes Jongerius, François-Xavier Bellamy, Carlos Zorrinho och Udo Bullmann.

Talare: Maroš Šefčovič.

ORDFÖRANDESKAP: David Maria SASSOLI
Talman

Talare: Charles Michel.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


7. Den ekonomiska politiken i euroområdet 2020 - Sysselsättning och socialpolitik i euroområdet 2020 (debatt)

Betänkande om den ekonomiska politiken i euroområdet 2020 [2020/2078(INI)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Joachim Schuster (A9-0193/2020)

Betänkande om sysselsättning och socialpolitik i euroområdet 2020 [2020/2079(INI)] - Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Föredragande: Klára Dobrev (A9-0183/2020)

ORDFÖRANDESKAP: Rainer WIELAND
Vice talman

Joachim Schuster och Klára Dobrev redogjorde för betänkandena.

Talare: Paolo Gentiloni (ledamot av kommissionen).

ORDFÖRANDESKAP: Ewa KOPACZ
Vice talman

Talare: Markus Ferber för PPE-gruppen, Agnes Jongerius för S&D-gruppen, Ivars Ijabs för Renew-gruppen, France Jamet för ID-gruppen, Philippe Lamberts för Verts/ALE-gruppen, Eugen Jurzyca för ECR-gruppen, José Gusmão för GUE/NGL-gruppen, Piernicola Pedicini, grupplös, Dennis Radtke, Jonás Fernández, Marie-Pierre Vedrenne, Francesca Donato, Kira Marie Peter-Hansen, Helmut Geuking, Mislav Kolakušić, Enikő Győri, Marc Angel, Guido Reil, Claude Gruffat, Elżbieta Rafalska, José Manuel Fernandes, Stefania Zambelli, Dolors Montserrat, Herve Juvin, Peter Kofod och Othmar Karas.

Talare: Paolo Gentiloni, Joachim Schuster och Klára Dobrev.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning punkt 17 i protokollet av den 21.10.2020 (ändringsförslag); punkt 2 i protokollet av den 22.10.2020 (slutomröstning).

(Sammanträdet avbröts kl. 12.51.)


8. Återupptagande av sammanträdet

Sammanträdet återupptogs kl. 13.40.


9. Tillkännagivande av omröstningsresultat

Talmannen läste upp omröstningsresultaten:

Framtiden för utbildningen i Europa mot bakgrund av covid-19
Resolutionsförslag B9-0338/2020

(enkel majoritet erfordrades)

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Se Antagna Texter (P9_TA(2020)0282)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", av den 19, 20, 21, 22 och 23 oktober 2020, punkt 15)

Den gemensamma jordbrukspolitiken – stöd för de strategiska planer som medlemsstaterna ska upprätta och som finansieras av EGFJ och Ejflu ***I
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av regler för stöd till strategiska planer som ska utarbetas av medlemsstaterna enligt den gemensamma jordbrukspolitiken (strategiska planer för den gemensamma jordbrukspolitiken) och finansieras av Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) och av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu) samt om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1307/2013 [COM(2018)0392 - C8-0248/2018 - 2018/0216(COD)] - Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling. Föredragande: Peter Jahr (A8-0200/2019)

(enkel majoritet erfordrades)

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Se Antagna Texter (P9_TA(2020)0287)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", av den 19, 20, 21, 22 och 23 oktober 2020, punkt 21)

(Sammanträdet avbröts kl. 13.59.)


ORDFÖRANDESKAP: Othmar KARAS
Vice talman

10. Återupptagande av sammanträdet

Sammanträdet återupptogs kl. 14.30.


11. Andra omröstningsomgången

Parlamentet röstade om ändringsförslagen till följande:

—   Den gemensamma jordbrukspolitiken – stöd för de strategiska planer som medlemsstaterna ska upprätta och som finansieras av EGFJ och Ejflu ***I
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av regler för stöd till strategiska planer som ska utarbetas av medlemsstaterna enligt den gemensamma jordbrukspolitiken (strategiska planer för den gemensamma jordbrukspolitiken) och finansieras av Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) och av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu) samt om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1307/2013 [COM(2018)0392 - C8-0248/2018 - 2018/0216(COD)] - Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling. Föredragande: Peter Jahr (A8-0200/2019).

Parlamentet genomförde slutomröstning om följande:

—   Rekommendation till rådet, kommissionen och vice ordföranden/unionens höga representant om förbindelserna med Belarus
Betänkande om Europaparlamentets förslag till rekommendation till rådet, kommissionen och vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik om förbindelserna med Belarus [2020/2081(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Petras Auštrevičius (A9-0167/2020);

—   Rekommendation till den höga representanten och rådet om förberedelsen av den tionde granskningskonferensen för icke-spridningsfördraget, kärnvapenkontroll och möjligheter till kärnvapennedrustning
Betänkande om Europaparlamentets rekommendation till rådet och vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik avseende förberedelsen av den tionde granskningskonferensen för icke-spridningsfördraget, kärnvapenkontroll och möjligheter till kärnvapennedrustning [2020/2004(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Sven Mikser (A9-0020/2020).

Parlamentet röstade om ändringsförslagen till följande:

—   Den ekonomiska politiken i euroområdet 2020
Betänkande om den ekonomiska politiken i euroområdet 2020 [2020/2078(INI)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Joachim Schuster (A9-0193/2020);

—   Sysselsättning och socialpolitik i euroområdet 2020
Betänkande om sysselsättning och socialpolitik i euroområdet 2020 [2020/2079(INI)] - Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Föredragande: Klára Dobrev (A9-0183/2020).

Omröstningen skulle pågå fram till kl. 15.45.

Omröstningen genomfördes.

Omröstningsresultaten skulle tillkännages kl. 18.15.

(Sammanträdet avbröts kl. 14.32.)


ORDFÖRANDESKAP: Ewa KOPACZ
Vice talman

12. Återupptagande av sammanträdet

Sammanträdet återupptogs kl. 15.01.


13. EU-åtgärder för att motverka de sociala och ekonomiska konsekvenserna av covid-19 (debatt)

Uttalanden av rådet och kommissionen: EU-åtgärder för att motverka de sociala och ekonomiska konsekvenserna av covid-19 (2020/2792(RSP))

Paolo Gentiloni (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande.

Talare: Heléne Fritzon för S&D-gruppen, Sylvie Brunet för Renew-gruppen, Jörg Meuthen för ID-gruppen, Monika Vana för Verts/ALE-gruppen, Beata Szydło för ECR-gruppen, Sira Rego för GUE/NGL-gruppen, Daniela Rondinelli, grupplös, Ádám Kósa, José Manuel Fernandes för PPE-gruppen, Costas Mavrides, Luis Garicano, Peter Kofod, François Alfonsi, Joanna Kopcińska, Nikolaj Villumsen, Antoni Comín i Oliveres, Krzysztof Hetman, Estrella Durá Ferrandis, Monica Semedo, Paolo Borchia, Ciarán Cuffe, Helmut Geuking, Marc Botenga, Jeroen Lenaers, Jonás Fernández, Maxette Pirbakas, Mikuláš Peksa, Carlo Fidanza, Vladimír Bilčík, Gabriele Bischoff, Joachim Kuhs, Dace Melbārde, Željana Zovko, Lefteris Christoforou, Evelyn Regner, Karlo Ressler och Sunčana Glavak.

Talare: Paolo Gentiloni.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


ORDFÖRANDESKAP: David Maria SASSOLI
Talman

14. Meddelanden från talmannen

Talmannen meddelade att han i enlighet med artikel 176.1 i arbetsordningen beslutat att ålägga Ivan Vilibor Sinčić en påföljd för att ha stört sessionen den 16 september 2020 när han under sitt inlägg visade upp en banderoll och tog av sig kläder under sitt tal, och därmed var olämpligt klädd.

Påföljden består för det första av att indragning av dragtraktamentet under två dagar, för det andra av tillfällig avstängning från deltagande i samtlig verksamhet i parlamentet eller något av dess organ under sju på varandra följande dagar då parlamentet eller dess organ, utskott eller delegationer samlas, dock utan att det inverkar på rätten att rösta i kammaren, och under förutsättning att ordningsreglerna följs strikt, och för det tredje förbud mot att representera parlamentet i en interparlamentarisk, delegation eller konferens eller ett interinstitutionellt forum under en period om en månad.

Påföljden skulle få verkan från och med den 22 oktober 2020.

Den berörda ledamoten hade underrättats om beslutet innevarande dag, och har därefter rätt att lämna in ett internt överklagande till presidiet i enlighet med arbetsordningen.

Talmannen meddelade att han i enlighet med artikel 176.1 i arbetsordningen beslutat att ålägga Ioannis Lagos en påföljd för att ha störst sessionen den 17 september 2020 genom att använda ett olämpligt språk.

Påföljden består för det första av att indragning av dragtraktamentet under sju dagar, för det andra av tillfällig avstängning från deltagande i samtlig verksamhet i parlamentet eller något av dess organ under fyra på varandra följande dagar då parlamentet eller dess organ, utskott eller delegationer samlas, dock utan att det inverkar på rätten att rösta i kammaren, och under förutsättning att ordningsreglerna följs strikt.

Påföljden skulle få verkan från och med den 22 oktober 2020.

Den berörda ledamoten hade underrättats om beslutet innevarande dag, och har därefter rätt att lämna in ett internt överklagande till presidiet i enlighet med arbetsordningen.


ORDFÖRANDESKAP: Ewa KOPACZ
Vice talman

15. Avskogning (debatt)

Betänkande med rekommendationer till kommissionen om en EU-rättslig ram för att stoppa och vända den globala avskogning som drivs av EU [2020/2006(INL)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Delara Burkhardt (A9-0179/2020)

Delara Burkhardt redogjorde för sitt betänkande.

ORDFÖRANDESKAP: Marcel KOLAJA
Vice talman

Talare: Karin Karlsbro (föredragande av yttrande från utskottet INTA).

Talare: Virginijus Sinkevičius (ledamot av kommissionen).

Talare: Martin Häusling (föredragande av yttrande från utskottet AGRI), Caroline Roose (föredragande av yttrande från utskottet DEVE), Hildegard Bentele för PPE-gruppen, Jytte Guteland för S&D-gruppen, Pascal Canfin för Renew-gruppen, Teuvo Hakkarainen för ID-gruppen, Marie Toussaint för Verts/ALE-gruppen, Mazaly Aguilar för ECR-gruppen, Kateřina Konečná för GUE/NGL-gruppen, Eleonora Evi, grupplös, Michal Wiezik, César Luena, Ulrike Müller, Aurélia Beigneux, Anna Deparnay-Grunenberg, Sunčana Glavak, Kathleen Van Brempt, María Soraya Rodríguez Ramos, Dominique Bilde, Heidi Hautala, Nicolás González Casares och Nicola Procaccini.

Talare: Virginijus Sinkevičius.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning punkt 2 i protokollet av den 22.10.2020 (ändringsförslag); punkt 16 i protokollet av den 22.10.2020 (slutomröstning).

(Sammanträdet avbröts kl. 17.28.)


ORDFÖRANDESKAP: Heidi HAUTALA
Vice talman

16. Återupptagande av sammanträdet

Sammanträdet återupptogs kl. 18.19.


17. Tillkännagivande av omröstningsresultat

Talmannen läste upp omröstningsresultaten:

Den gemensamma jordbrukspolitiken – stöd för de strategiska planer som medlemsstaterna ska upprätta och som finansieras av EGFJ och Ejflu ***I
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av regler för stöd till strategiska planer som ska utarbetas av medlemsstaterna enligt den gemensamma jordbrukspolitiken (strategiska planer för den gemensamma jordbrukspolitiken) och finansieras av Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) och av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu) samt om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1307/2013 [COM(2018)0392 - C8-0248/2018 - 2018/0216(COD)] - Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling. Föredragande: Peter Jahr (A8-0200/2019)

(Enkel majoritet erfordrades.)

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Se Antagna texter (P9_TA(2020)0287)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", av den 19, 20, 21, 22 och 23 oktober 2020, punkt 21)

Rekommendation till rådet, kommissionen och vice ordföranden/unionens höga representant om förbindelserna med Belarus
Betänkande om Europaparlamentets förslag till rekommendation till rådet, kommissionen och vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik om förbindelserna med Belarus [2020/2081(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Petras Auštrevičius (A9-0167/2020)

(Enkel majoritet erfordrades.)

FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION

Antogs (P9_TA(2020)0280)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", av den 19, 20, 21, 22 och 23 oktober 2020, punkt 13)

Rekommendation till den höga representanten och rådet om förberedelsen av den tionde granskningskonferensen för icke-spridningsfördraget, kärnvapenkontroll och möjligheter till kärnvapennedrustning
Betänkande om Europaparlamentets rekommendation till rådet och vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik avseende förberedelsen av den tionde granskningskonferensen för icke-spridningsfördraget, kärnvapenkontroll och möjligheter till kärnvapennedrustning [2020/2004(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Sven Mikser (A9-0020/2020)

(Enkel majoritet erfordrades.)

FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION

Antogs (P9_TA(2020)0281)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", av den 19, 20, 21, 22 och 23 oktober 2020, punkt 14)

Den ekonomiska politiken i euroområdet 2020
Betänkande om den ekonomiska politiken i euroområdet 2020 [2020/2078(INI)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Joachim Schuster (A9-0193/2020)

(Enkel majoritet erfordrades.)

ÄNDRINGSFÖRSLAG

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", av den 19, 20, 21, 22 och 23 oktober 2020, punkt 17)

Sysselsättning och socialpolitik i euroområdet 2020
Betänkande om sysselsättning och socialpolitik i euroområdet 2020 [2020/2079(INI)] - Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Föredragande: Klára Dobrev (A9-0183/2020)

(Enkel majoritet erfordrades.)

ALTERNATIVT FÖRSLAG TILL RESOLUTION (från ID-gruppen)

Förkastades

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Se Antagna texter (P9_TA(2020)0284)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", av den 19, 20, 21, 22 och 23 oktober 2020, punkt 18)

(Sammanträdet avbröts kl. 18.39.)


18. Återupptagande av sammanträdet

Sammanträdet återupptogs kl. 20.03.


19. Tredje omröstningsomgången

Parlamentet röstade om ändringsförslagen till:

—   Den gemensamma jordbrukspolitiken – stöd för de strategiska planer som medlemsstaterna ska upprätta och som finansieras av EGFJ och Ejflu ***I
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av regler för stöd till strategiska planer som ska utarbetas av medlemsstaterna enligt den gemensamma jordbrukspolitiken (strategiska planer för den gemensamma jordbrukspolitiken) och finansieras av Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) och av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu) samt om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1307/2013 [COM(2018)0392 - C8-0248/2018 - 2018/0216(COD)] - Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling. Föredragande: Peter Jahr (A8-0200/2019).

Parlamentet genomförde slutomröstning om följande:

—   Framtiden för utbildningen i Europa mot bakgrund av covid-19
Resolutionsförslag B9-0338/2020;

—   Kommissionens skyldigheter på området för ömsesidighet i fråga om viseringar i enlighet med artikel 7 i förordning (EU) 2018/1806
Resolutionsförslag B9-0339/2020;

—   Den ekonomiska politiken i euroområdet 2020
Betänkande om den ekonomiska politiken i euroområdet 2020 [2020/2078(INI)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Joachim Schuster (A9-0193/2020);

—   Sysselsättning och socialpolitik i euroområdet 2020
Betänkande om sysselsättning och socialpolitik i euroområdet 2020 [2020/2079(INI)] - Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Föredragande: Klára Dobrev (A9-0183/2020).

Parlamentet röstade om ändringsförslagen till:

—   Avskogning
Betänkande med rekommendationer till kommissionen om en EU-rättslig ram för att stoppa och vända den globala avskogning som drivs av EU [2020/2006(INL)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Delara Burkhardt (A9-0179/2020).

Omröstningen skulle pågå fram till kl. 21.15.

Omröstningen genomfördes.

Omröstningsresultaten skulle meddelas påföljande dag, torsdagen den 22 oktober 2020 09.00.


20. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 194 i arbetsordningen återfinns på ledamöternas sidor på parlamentets webbplats.

Undantagsvis accepteras skriftliga röstförklaringar på högst 400 ord.


21. Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster

Rättelserna och avsiktsförklaringarna till avgivna röster återfinns i dokumentet ”Resultat av omröstningar med namnupprop”, som bifogas sammanträdesprotokollet och finns på parlamentets webbplats. De anges endast i informationssyfte och påverkar inte det omröstningsresultat som tillkännagivits i kammaren.

Dokumentet uppdateras regelbundet under högst två veckor efter sammanträdesperioden.

Därefter slutförs förteckningen över rättelser och avsiktsförklaringar för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.


22. Anslagsöverföringar och budgetbeslut

Budgetutskottet hade i enlighet med artikel 31.1, i budgetförordningen beslutat att godkänna anslagsöverföringarna DEC 14/2020, DEC 16/2020 och DEC 17/2020 – Avsnitt III - Kommissionen.


23. Inkomna dokument

Följande dokument hade inkommit:

- Förslag till anslagsöverföring DEC 18/2020 - Avsnitt III – Kommissionen (N9-0050/2020 - C9-0319/2020 - 2020/2210(GBD))
hänvisat till ansvarigt utskott: BUDG

- Förslag till anslagsöverföring DEC 19/2020 - Avsnitt III – Kommissionen (N9-0051/2020 - C9-0320/2020 - 2020/2211(GBD))
hänvisat till ansvarigt utskott: BUDG

- Förslag till anslagsöverföring DEC 20/2020 - Avsnitt III – Kommissionen (N9-0052/2020 - C9-0326/2020 - 2020/2212(GBD))
hänvisat till ansvarigt utskott: BUDG

- Förslag till anslagsöverföring DEC 21/2020 - Avsnitt III – Kommissionen (N9-0053/2020 - C9-0327/2020 - 2020/2213(GBD))
hänvisat till ansvarigt utskott: BUDG

- Förslag till anslagsöverföring DEC 2/2020 – Regionkommittén (N9-0054/2020 - C9-0330/2020 - 2020/2214(GBD))
hänvisat till ansvarigt utskott: BUDG


24. Föredragningslista för nästa sammanträde

Föredragningslistan för nästa sammanträde fastställdes ("Föredragningslista" PE 659.661/OJJE).


25. Avslutande av sammanträdet

Sammanträdet avslutades kl. 21.15.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

Generalsekreterare

Talman


NÄRVAROLISTA

Närvarande:

Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Agius Saliba Alex, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Alieva-Veli Atidzhe, Andresen Rasmus, Andrews Barry, Andrieu Eric, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arłukowicz Bartosz, Arvanitis Konstantinos, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beigneux Aurélia, Belka Marek, Bellamy François-Xavier, Benifei Brando, Bentele Hildegard, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Biteau Benoît, Blaga Vasile, Bloss Michael, Bocskor Andrea, Bogovič Franc, Borchia Paolo, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Bourgeois Geert, Boyer Gilles, Brudziński Joachim Stanisław, Buchheit Markus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carême Damien, Casa David, Castaldo Fabio Massimo, Cavazzini Anna, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chaibi Leila, Chastel Olivier, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Ciuhodaru Tudor, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Corrao Ignazio, Crețu Corina, Czarnecki Ryszard, Dalunde Jakop G., Daly Clare, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, De Castro Paolo, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, Demirel Özlem, Deparnay-Grunenberg Anna, Didier Geoffroy, Dobrev Klára, Doleschal Christian, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Dzhambazki Angel, Eppink Derk Jan, Eroglu Engin, Falcă Gheorghe, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Fidanza Carlo, Flego Valter, Fotyga Anna, Fourlas Loucas, Fragkos Emmanouil, Frankowski Tomasz, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Gál Kinga, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, García Pérez Iratxe, Gardiazabal Rubial Eider, Geese Alexandra, Georgiou Giorgos, Geuking Helmut, Giarrusso Dino, Giegold Sven, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Gozi Sandro, de Graaff Marcel, Grapini Maria, Griset Catherine, Gruffat Claude, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider Roman, Hajšel Robert, Hakkarainen Teuvo, Halicki Andrzej, Hansen Christophe, Häusling Martin, Hautala Heidi, Hayer Valérie, Heide Hannes, Heinäluoma Eero, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hidvéghi Balázs, Hlaváček Martin, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Hortefeux Brice, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jalkh Jean-François, Jamet France, Jurgiel Krzysztof, Jurzyca Eugen, Juvin Herve, Kaili Eva, Kaljurand Marina, Kanko Assita, Karas Othmar, Kelleher Billy, Keller Ska, Kelly Seán, Kempa Beata, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kohut Łukasz, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kountoura Elena, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kuźmiuk Zbigniew, Kyrtsos Georgios, Kyuchyuk Ilhan, Lacapelle Jean-Lin, Lagodinsky Sergey, Lagos Ioannis, de Lange Esther, Laporte Hélène, Larrouturou Pierre, Lebreton Gilles, Lenaers Jeroen, Liberadzki Bogusław, Limmer Sylvia, Lins Norbert, Loiseau Nathalie, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López-Istúriz White Antonio, Luena César, Lutgen Benoît, MacManus Chris, Madison Jaak, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Mavrides Costas, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mebarek Nora, Melbārde Dace, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Mikser Sven, Miller Leszek, Molnár Csaba, Montserrat Dolors, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Niinistö Ville, Noichl Maria, Oetjen Jan-Christoph, Olivier Philippe, Omarjee Younous, O'Sullivan Grace, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Papadakis Demetris, Papadimoulis Dimitrios, Paulus Jutta, Pedicini Piernicola, Peeters Kris, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Picierno Pina, Pieper Markus, Pignedoli Sabrina, Pirbakas Maxette, Pîslaru Dragoş, Pollák Peter, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Pospíšil Jiří, Procaccini Nicola, Puigdemont i Casamajó Carles, Radtke Dennis, Rafalska Elżbieta, Regner Evelyn, Reil Guido, Reintke Terry, Ries Frédérique, Ripa Manuela, Riquet Dominique, Rodríguez Palop Eugenia, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Ros Sempere Marcos, Ruiz Devesa Domènec, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sardone Silvia, Saryusz-Wolski Jacek, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schmiedtbauer Simone, Schreinemacher Liesje, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Semedo Monica, Sidl Günther, Silva Pereira Pedro, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Sofo Vincenzo, Sokol Tomislav, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stanishev Sergei, Štefanec Ivan, Szydło Beata, Tarabella Marc, Tarczyński Dominik, Tardino Annalisa, Terras Riho, Tobiszowski Grzegorz, Tomac Eugen, Toom Yana, Tóth Edina, Trócsányi László, Tudorache Dragoş, Tudose Mihai, Ujhelyi István, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Van Overtveldt Johan, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Vincze Loránt, Von Cramon-Taubadel Viola, Voss Axel, Vuolo Lucia, Waitz Thomas, Wallace Mick, Walsh Maria, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zagorakis Theodoros, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zarzalejos Javier, Zdechovský Tomáš, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana

Befriade från närvaro:

Beňová Monika, Maydell Eva, Ochojska Janina, Rougé André

På grund av covid-19-pandemin hade det inrättats ett system för distansomröstning (se presidiets beslut av den 20 mars 2020 om komplettering av presidiets beslut av den 3 maj 2004 om anvisningar för omröstningar). Namnen på de ledamöter som deltog i omröstningen finns i sammanträdesprotokollets bilaga ”Resultat av omröstningar med namnupprop” på parlamentets webbplats.

Senaste uppdatering: 28 oktober 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy