Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
XML 4k
Torsdag den 22. oktober 2020 - Bruxelles

14. Anden afstemningsrunde
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Parlamentet gik over til afstemningen om ændringsforslagene til:

—   Den fælles landbrugspolitik - støtte til strategiske planer, der udarbejdes af medlemsstaterne og finansieres gennem EGFL og ELFUL ***I
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om regler for støtte til strategiske planer, der udarbejdes af medlemsstaterne under den fælles landbrugspolitik og finansieres gennem Den Europæiske Garantifond for Landbruget (EGFL) og Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL), og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1305/2013 og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1307/2013 [COM(2018)0392 - C8-0248/2018 - 2018/0216(COD)] - Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter. Ordfører: Peter Jahr (A8-0200/2019).

Parlamentet gik over til den endelige afstemning om:

—   Skovrydning
Betænkning med henstillinger til Kommissionen om en EU-retlig ramme for at standse og vende den EU-anførte globale skovrydning [2020/2006(INL)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Delara Burkhardt (A9-0179/2020).

Parlamentet gik over til afstemningen om ændringsforslagene til:

—   Ligestilling mellem kønnene i EU's udenrigs- og sikkerhedspolitik
Betænkning om ligestilling mellem kønnene i EU's udenrigs- og sikkerhedspolitik [2019/2167(INI)] - Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling. Ordfører: Ernest Urtasun (A9-0145/2020).

Afstemningen ville være åben til kl.15.45.

Afstemningen gennemførtes.

Afstemningsresultaterne ville blive bekendtgjort kl. 18.15.

(Mødet udsat kl. 14.31.)

Seneste opdatering: 19. august 2021Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik