Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/0216(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

A8-0200/2019

Разисквания :

PV 20/10/2020 - 5
CRE 20/10/2020 - 5
PV 23/11/2021 - 2
CRE 23/11/2021 - 2

Гласувания :

PV 20/10/2020 - 21
PV 21/10/2020 - 9
PV 21/10/2020 - 17
PV 22/10/2020 - 2
PV 22/10/2020 - 12
PV 22/10/2020 - 16
CRE 22/10/2020 - 2
PV 23/10/2020 - 3
PV 23/10/2020 - 11
PV 23/11/2021 - 6

Приети текстове :

P9_TA(2020)0287
P9_TA(2021)0456

Протокол
XML 7k
Четвъртък, 22 октомври 2020 г. - Брюксел

16. Обявяване на резултатите от гласуването

Председателят прочете резултатите от гласуването:

Обща селскостопанска политика - подпомагане за стратегическите планове, които трябва да бъдат изготвени от държавите членки и финансирани от ЕФГЗ и от ЕЗФРСР ***I
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване на правила за подпомагане за стратегическите планове, които трябва да бъдат изготвени от държавите членки по линия на Общата селскостопанска политика (стратегическите планове по ОСП) и финансирани от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) и от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (ЕС) № 1307/2013 на Европейския парламент и на Съвета [COM(2018)0392 - C8-0248/2018 - 2018/0216(COD)] - Комисия по земеделие и развитие на селските райони. Докладчик: Peter Jahr (A8-0200/2019)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ИЗМЕНЕНИЯ

Вж. Приети текстове (P9_TA(2020)0287)
(Резултати от гласуването: приложение “Резултати от гласуването“ от 19, 20, 21, 22 и 23 октомври 2020 г., точка 21)

Обезлесяване
Доклад с препоръки към Комисията относно правна уредба на ЕС за спиране и обръщане на процеса на глобално обезлесяване, стимулирано от ЕС [2020/2006(INL)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Delara Burkhardt (A9-0179/2020)

(Необходимо е квалифицирано мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2020)0285)
(Резултати от гласуването: приложение “Резултати от гласуването“ от 19, 20, 21, 22 и 23 октомври 2020 г., точка 19)

Равенството между половете в рамките на външната политика и политиката на сигурност на ЕС
Доклад относно равенството между половете в рамките на външната политика и политиката на сигурност на ЕС [2019/2167(INI)] - Комисия по правата на жените и равенството между половете. Докладчик: Ernest Urtasun (A9-0145/2020)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ИЗМЕНЕНИЯ

Вж. Приети текстове (P9_TA(2020)0286)
(Резултати от гласуването: приложение “Резултати от гласуването“ от 19, 20, 21, 22 и 23 октомври 2020 г., точка 20)

(Заседанието беше прекъснато в 18.25 ч.)

Последно осъвременяване: 19 август 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност