Indeks 
Protokol
XML 109kPDF 246kWORD 65k
Torsdag den 22. oktober 2020 - Bruxelles
1.Åbning af mødet
 2.Bekendtgørelse af afstemningsresultaterne
 3.Anmodning om ophævelse af immunitet
 4.Første afstemningsrunde
 5.Ligestilling mellem kønnene i EU's udenrigs- og sikkerhedspolitik (forhandling)
 6.Alvorlige sikkerhedstrusler som følge af salg af EU-pas og -visa til kriminelle (forhandling)
 7.Status over energiunionen (forhandling)
 8.Tilpasning af energichartertraktaten til den europæiske grønne pagt (forhandling)
 9.Sakharov-prisen 2020 (bekendtgørelse af vinderen)
 10.Tilpasning af energichartertraktaten til den europæiske grønne pagt (fortsat forhandling)
 11.Genoptagelse af mødet
 12.Bekendtgørelse af afstemningsresultaterne
 13.Genoptagelse af mødet
 14.Anden afstemningsrunde
 15.Genoptagelse af mødet
 16.Bekendtgørelse af afstemningsresultaterne
 17.Genoptagelse af mødet
 18.Tredje afstemningsrunde
 19.Stemmeforklaringer
 20.Stemmerettelser og -intentioner
 21.Andragender
 22.Godkendelsesprocedure (forretningsordenens artikel 105)
 23.Afgørelser om at udarbejde initiativbetænkninger
 24.Associerede udvalg (forretningsordenens artikel 57)
 25.Ændring af titler på initiativbetænkninger
 26.Modtagne dokumenter
 27.Dagsorden for næste møde
 28.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE


FORSÆDE: Marcel KOLAJA
næstformand

1. Åbning af mødet

Formanden åbnede mødet kl. 09.00.


2. Bekendtgørelse af afstemningsresultaterne

Formanden bekendtgjorde resultaterne af afstemningen:

Den fælles landbrugspolitik - støtte til strategiske planer, der udarbejdes af medlemsstaterne og finansieres gennem EGFL og ELFUL ***I
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om regler for støtte til strategiske planer, der udarbejdes af medlemsstaterne under den fælles landbrugspolitik og finansieres gennem Den Europæiske Garantifond for Landbruget (EGFL) og Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL), og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1305/2013 og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1307/2013 [COM(2018)0392 - C8-0248/2018 - 2018/0216(COD)] - Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter. Ordfører: Peter Jahr (A8-0200/2019)

(Simpelt flertal påkrævet)

ÆNDRINGSFORSLAG

Se Vedtagne tekster (P9_TA(2020)0287)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater" for den 19., 20., 21., 22. og 23. oktober 2020, punkt 21)

Fremtiden for uddannelse i Europa i forbindelse med covid-19
Forslag til beslutning B9-0338/2020

(Simpelt flertal påkrævet)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P9_TA(2020)0282)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater" for den 19., 20., 21., 22. og 23. oktober 2020, punkt 15)

Kommissionens forpligtelser for så vidt angår visumgensidighed i henhold til artikel 7 i forordning (EU) 2018/1806
Forslag til beslutning B9-0339/2020

(Simpelt flertal påkrævet)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P9_TA(2020)0283)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater" for den 19., 20., 21., 22. og 23. oktober 2020, punkt 16)

Den økonomiske politik i euroområdet 2020
Betænkning om den økonomiske politik i euroområdet 2020 [2020/2078(INI)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Joachim Schuster (A9-0193/2020)

(Simpelt flertal påkrævet)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Forkastet
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater" for den 19., 20., 21., 22. og 23. oktober 2020, punkt 17)

Beskæftigelses- og socialpolitik i euroområdet 2020
Betænkning om beskæftigelses- og socialpolitik i euroområdet 2020 [2020/2079(INI)] - Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Ordfører: Klára Dobrev (A9-0183/2020)

(Simpelt flertal påkrævet)

FORSLAG TIL BESLUTNING

(EMPL)

Vedtaget (P9_TA(2020)0284)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater" for den 19., 20., 21., 22. og 23. oktober 2020, punkt 18)

Skovrydning
Betænkning med henstillinger til Kommissionen om en EU-retlig ramme for at standse og vende den EU-anførte globale skovrydning [2020/2006(INL)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Delara Burkhardt (A9-0179/2020)

(Simpelt flertal påkrævet)

ÆNDRINGSFORSLAG

Se Vedtagne tekster (P9_TA(2020)0285)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater" for den 19., 20., 21., 22. og 23. oktober 2020, punkt 19)


3. Anmodning om ophævelse af immunitet

De kompetente polske myndigheder havde anmodet om ophævelse af Zdzisław Krasnodębskis immunitet i forbindelse med en straffesag indledt mod ham i form af en privat retssag ved distriktsdomstolen i Warszawa-Śródmieści i Warszawa (Polen).

Denne anmodning var i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 9, stk. 1, blevet henvist til det kompetente udvalg, JURI.


4. Første afstemningsrunde

Parlamentet gik over til afstemningen om ændringsforslagene til:

—   Den fælles landbrugspolitik - støtte til strategiske planer, der udarbejdes af medlemsstaterne og finansieres gennem EGFL og ELFUL ***I
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om regler for støtte til strategiske planer, der udarbejdes af medlemsstaterne under den fælles landbrugspolitik og finansieres gennem Den Europæiske Garantifond for Landbruget (EGFL) og Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL), og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1305/2013 og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1307/2013 [COM(2018)0392 - C8-0248/2018 - 2018/0216(COD)] - Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter. Ordfører: Peter Jahr (A8-0200/2019).

Afstemningen ville være åben til kl.10.30.

Afstemningen gennemførtes.

Afstemningsresultaterne ville blive bekendtgjort kl. 13.00.

Indlæg

—   Peter Jahr (ordfører), forud for åbningen af den første afstemningsperiode for at anmode om, at følgende blev sendt tilbage til udvalget med ansvar for interinstitutionelle forhandlinger, jf. forretningsordenens artikel 59, stk. 4: Den fælles landbrugspolitik - støtte til strategiske planer, der udarbejdes af medlemsstaterne og finansieres gennem EGFL og ELFUL (2018/0216(COD)) - AGRI;

—   Ulrike Müller (ordfører), forud for åbningen af den første afstemningsperiode for at anmode om, at følgende blev sendt tilbage til udvalget med ansvar for interinstitutionelle forhandlinger, jf. forretningsordenens artikel 59, stk. 4: Den fælles landbrugspolitik: finansiering, forvaltning og overvågning (2018/0217(COD)) - AGRI;

—   Norbert Lins (formand for AGRI), forud for åbningen af den første afstemningsperiode for at anmode om, at følgende blev sendt tilbage til udvalget med ansvar for interinstitutionelle forhandlinger, jf. forretningsordenens artikel 59, stk. 4: Den fælles landbrugspolitik - ændring af forordningen om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og andre forordninger (2018/0218(COD)) - AGRI.

Disse anmodninger ville blive sat under afstemning efter den endelige afstemning om Kommissionens forslag (punkt 11 i protokollen af 23.10.2020).


5. Ligestilling mellem kønnene i EU's udenrigs- og sikkerhedspolitik (forhandling)

Betænkning om ligestilling mellem kønnene i EU's udenrigs- og sikkerhedspolitik [2019/2167(INI)] - Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling. Ordfører: Ernest Urtasun (A9-0145/2020)

Ernest Urtasun forelagde betænkningen.

Taler: Hannah Neumann (ordfører for udtalelse fra AFET).

Taler: Jutta Urpilainen (medlem af Kommissionen).

Talere: Frances Fitzgerald for PPE-Gruppen, Alessandra Moretti for S&D-Gruppen, Samira Rafaela for Renew-Gruppen, Guido Reil for ID-Gruppen, Charlie Weimers for ECR-Gruppen, Elena Kountoura for GUE/NGL-Gruppen, Pernille Weiss og Robert Biedroń.

FORSÆDE: Dimitrios PAPADIMOULIS
næstformand

Talere: Virginie Joron, Margarita de la Pisa Carrión, Lina Gálvez Muñoz, Elżbieta Kruk, Vladimír Bilčík, Heléne Fritzon, Antonius Manders, Tanja Fajon og Željana Zovko.

Talere: Jutta Urpilainen og Ernest Urtasun.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 16 i protokollen af 22.10.2020 (ændringsforslag); punkt 7 i protokollen af 23.10.2020 (endelig afstemning).


6. Alvorlige sikkerhedstrusler som følge af salg af EU-pas og -visa til kriminelle (forhandling)

Redegørelse ved Kommissionen: Alvorlige sikkerhedstrusler som følge af salg af EU-pas og -visa til kriminelle (2020/2824(RSP))

Didier Reynders (medlem af Kommissionen) afgav redegørelsen.

Talere: Loucas Fourlas for PPE-Gruppen, Eero Heinäluoma for S&D-Gruppen, Sophia in 't Veld for Renew-Gruppen, Dominique Bilde for ID-Gruppen, Sven Giegold for Verts/ALE-Gruppen, Joachim Stanisław Brudziński for ECR-Gruppen, Giorgos Georgiou for GUE/NGL-Gruppen, Laura Ferrara, løsgænger, Jeroen Lenaers, Paul Tang, Maite Pagazaurtundúa, Bernhard Zimniok, Charlie Weimers, Rasa Juknevičienė, Evin Incir, Jorge Buxadé Villalba og Angel Dzhambazki.

Taler: Didier Reynders.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


7. Status over energiunionen (forhandling)

Redegørelse ved Kommissionen: Status over energiunionen (2020/2825(RSP))

Kadri Simson (medlem af Kommissionen) afgav redegørelsen.

Talere: Markus Pieper for PPE-Gruppen, Nicolás González Casares for S&D-Gruppen, Morten Petersen for Renew-Gruppen, Markus Buchheit for ID-Gruppen, Ville Niinistö for Verts/ALE-Gruppen, Zdzisław Krasnodębski for ECR-Gruppen, Marisa Matias for GUE/NGL-Gruppen, Traian Băsescu, Miapetra Kumpula-Natri, Bart Groothuis, Jordan Bardella, Jordi Solé, Izabela-Helena Kloc, András Gyürk, Łukasz Kohut og Nicola Danti.

FORSÆDE: Othmar KARAS
næstformand

Talere: Vincenzo Sofo, Jutta Paulus, Maria Spyraki, Carlos Zorrinho, Jakop G. Dalunde, Cristian-Silviu Buşoi, Robert Hajšel og Manuela Ripa.

Taler: Kadri Simson.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


8. Tilpasning af energichartertraktaten til den europæiske grønne pagt (forhandling)

Redegørelse ved Kommissionen: Tilpasning af energichartertraktaten til den europæiske grønne pagt (2020/2827(RSP))

Kadri Simson (medlem af Kommissionen) afgav redegørelsen.

Talere: Maria Spyraki for PPE-Gruppen, Kathleen Van Brempt for S&D-Gruppen, Martin Hojsík for Renew-Gruppen, Markus Buchheit for ID-Gruppen, Anna Cavazzini for Verts/ALE-Gruppen, Beata Szydło for ECR-Gruppen, Silvia Modig for GUE/NGL-Gruppen, og Sunčana Glavak.

(Fortsættelsen af forhandlingen: punkt 10 i protokollen af 22.10.2020)


FORSÆDE: David Maria SASSOLI
formand

9. Sakharov-prisen 2020 (bekendtgørelse af vinderen)

Formanden meddelte, at Formandskonferencen havde besluttet at tildele Sakharovprisen 2020 til den demokratiske opposition i Hviderusland.

Formanden roste repræsentanterne for den hviderussiske opposition for deres mod, modstandsdygtighed og beslutsomhed og gav udtryk for Parlamentets støtte til deres kamp.

Formanden mindede om det nylige mord på en af dette års finalister, Arnold Joaquín Morazán Erazo, medlem af miljøgruppen i Guapinol, og anmodede om, at det blev indledt en undersøgelse af denne sag.


FORSÆDE: Othmar KARAS
næstformand

10. Tilpasning af energichartertraktaten til den europæiske grønne pagt (fortsat forhandling)

Redegørelse ved Kommissionen: Tilpasning af energichartertraktaten til den europæiske grønne pagt (2020/2825(RSP))

(Begyndelsen af forhandlingen: punkt 8 i protokollen af 22.10.2020)

Talere: Aurore Lalucq, Marie-Pierre Vedrenne, Saskia Bricmont, Manuel Bompard og Miapetra Kumpula-Natri.

Taler: Kadri Simson (medlem af Kommissionen).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

(Mødet afbrudt kl. 12.26.)


11. Genoptagelse af mødet

Mødet genoptaget kl. 13.00.


12. Bekendtgørelse af afstemningsresultaterne

Formanden bekendtgjorde resultaterne af afstemningen:

Den fælles landbrugspolitik - støtte til strategiske planer, der udarbejdes af medlemsstaterne og finansieres gennem EGFL og ELFUL ***I
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om regler for støtte til strategiske planer, der udarbejdes af medlemsstaterne under den fælles landbrugspolitik og finansieres gennem Den Europæiske Garantifond for Landbruget (EGFL) og Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL), og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1305/2013 og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1307/2013 [COM(2018)0392 - C8-0248/2018 - 2018/0216(COD)] - Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter. Ordfører: Peter Jahr (A8-0200/2019)

(Simpelt flertal påkrævet)

ÆNDRINGSFORSLAG

Se Vedtagne tekster (P9_TA(2020)0287)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater" for den 19., 20., 21., 22. og 23. oktober 2020, punkt 21)

(Mødet afbrudt kl. 13.09.)


FORSÆDE: Ewa KOPACZ
næstformand

13. Genoptagelse af mødet

Mødet genoptaget kl. 14.30.


14. Anden afstemningsrunde

Parlamentet gik over til afstemningen om ændringsforslagene til:

—   Den fælles landbrugspolitik - støtte til strategiske planer, der udarbejdes af medlemsstaterne og finansieres gennem EGFL og ELFUL ***I
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om regler for støtte til strategiske planer, der udarbejdes af medlemsstaterne under den fælles landbrugspolitik og finansieres gennem Den Europæiske Garantifond for Landbruget (EGFL) og Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL), og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1305/2013 og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1307/2013 [COM(2018)0392 - C8-0248/2018 - 2018/0216(COD)] - Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter. Ordfører: Peter Jahr (A8-0200/2019).

Parlamentet gik over til den endelige afstemning om:

—   Skovrydning
Betænkning med henstillinger til Kommissionen om en EU-retlig ramme for at standse og vende den EU-anførte globale skovrydning [2020/2006(INL)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Delara Burkhardt (A9-0179/2020).

Parlamentet gik over til afstemningen om ændringsforslagene til:

—   Ligestilling mellem kønnene i EU's udenrigs- og sikkerhedspolitik
Betænkning om ligestilling mellem kønnene i EU's udenrigs- og sikkerhedspolitik [2019/2167(INI)] - Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling. Ordfører: Ernest Urtasun (A9-0145/2020).

Afstemningen ville være åben til kl.15.45.

Afstemningen gennemførtes.

Afstemningsresultaterne ville blive bekendtgjort kl. 18.15.

(Mødet udsat kl. 14.31.)


FORSÆDE: Rainer WIELAND
næstformand

15. Genoptagelse af mødet

Mødet genoptaget kl. 18.17.


16. Bekendtgørelse af afstemningsresultaterne

Formanden bekendtgjorde resultaterne af afstemningen:

Den fælles landbrugspolitik - støtte til strategiske planer, der udarbejdes af medlemsstaterne og finansieres gennem EGFL og ELFUL ***I
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om regler for støtte til strategiske planer, der udarbejdes af medlemsstaterne under den fælles landbrugspolitik og finansieres gennem Den Europæiske Garantifond for Landbruget (EGFL) og Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL), og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1305/2013 og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1307/2013 [COM(2018)0392 - C8-0248/2018 - 2018/0216(COD)] - Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter. Ordfører: Peter Jahr (A8-0200/2019)

(Simpelt flertal påkrævet)

ÆNDRINGSFORSLAG

Se Vedtagne tekster (P9_TA(2020)0287)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater" for den 19., 20., 21., 22. og 23. oktober 2020, punkt 21)

Skovrydning
Betænkning med henstillinger til Kommissionen om en EU-retlig ramme for at standse og vende den EU-anførte globale skovrydning [2020/2006(INL)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Delara Burkhardt (A9-0179/2020)

(Flertal af Parlamentets medlemmer)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P9_TA(2020)0285)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater" for den 19., 20., 21., 22. og 23. oktober 2020, punkt 19)

Ligestilling mellem kønnene i EU's udenrigs- og sikkerhedspolitik
Betænkning om ligestilling mellem kønnene i EU's udenrigs- og sikkerhedspolitik [2019/2167(INI)] - Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling. Ordfører: Ernest Urtasun (A9-0145/2020)

(Simpelt flertal påkrævet)

ÆNDRINGSFORSLAG

Se Vedtagne tekster (P9_TA(2020)0286)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater" for den 19., 20., 21., 22. og 23. oktober 2020, punkt 20)

(Mødet afbrudt kl. 18.25.)


17. Genoptagelse af mødet

Mødet genoptaget kl. 20.00.


18. Tredje afstemningsrunde

Parlamentet gik over til afstemningen om ændringsforslagene til:

—   Den fælles landbrugspolitik - støtte til strategiske planer, der udarbejdes af medlemsstaterne og finansieres gennem EGFL og ELFUL ***I
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om regler for støtte til strategiske planer, der udarbejdes af medlemsstaterne under den fælles landbrugspolitik og finansieres gennem Den Europæiske Garantifond for Landbruget (EGFL) og Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL), og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1305/2013 og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1307/2013 [COM(2018)0392 - C8-0248/2018 - 2018/0216(COD)] - Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter. Ordfører: Peter Jahr (A8-0200/2019);

—   Den fælles landbrugspolitik: finansiering, forvaltning og overvågning ***I
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om finansiering, forvaltning og overvågning af den fælles landbrugspolitik og om ophævelse af forordning (EU) nr. 1306/2013 [COM(2018)0393 - C8-0247/2018- 2018/0217(COD)] - Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter. Ordfører: Ulrike Müller (A8-0199/2019).

Afstemningen ville være åben til kl.21.15.

Afstemningen gennemførtes.

Resultatet af afstemningerne ville blive bekendtgjort den efterfølgende dag, fredag den 23. oktober 2020 kl. 08.45.


19. Stemmeforklaringer

Skriftlige stemmeforklaringer:

De skriftlige stemmeforklaringer, jf. forretningsordenens artikel 194, var tilgængelige på medlemmernes sider på Parlamentets websted.

Undtagelsesvis ville stemmeforklaringer på højst 400 ord blive accepteret.


20. Stemmerettelser og -intentioner

Stemmerettelser og -intentioner findes i dokumentet "Resultat af afstemningerne ved navneopråb", der er vedlagt protokollen for mødet og er tilgængelig på Parlamentets hjemmeside. De nævnes udelukkende til orientering og ændrer ikke på nogen måde resultatet af afstemningen som meddelt på plenarmødet.

Dokumentet bliver ajourført regelmæssigt i en periode på højst to uger efter mødeperioden.

Efter udløbet af denne frist vil listen over stemmerettelser og -intentioner blive afsluttet med henblik på oversættelse og offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende.


21. Andragender

Andragenderne fra nr. 1031-20 til nr. 1088-20 var blevet optaget i registret den 22. oktober 2020 og var blevet henvist til det kompetente udvalg, jf. forretningsordenens artikel 226, stk. 9 og 10.

Formanden havde i overensstemmelse med bestemmelserne i forretningsordenens artikel 226, stk. 15, den 22. oktober 2020 til det kompetente udvalg fremsendt andragender, som Europa-Parlamentet havde modtaget fra fysiske eller juridiske personer, som hverken er borgere i Den Europæiske Union eller har bopæl eller hjemsted i en medlemsstat.


22. Godkendelsesprocedure (forretningsordenens artikel 105)

Betænkninger, der indeholder et forslag til ikke-lovgivningsmæssig beslutning (godkendelsesprocedure) (forretningsordenens artikel 105, stk. 2)

(jf. Udvalgsformandskonferencens meddelelse af 7. september 2020)

INTA

- Aftale mellem Den Europæiske Union og Folkerepublikken Kinas regering om samarbejde om og beskyttelse af geografiske betegnelser (2020/0089M(NLE) - 2020/0089(NLE))
(rådg.udv.: AGRI, PECH)


23. Afgørelser om at udarbejde initiativbetænkninger

Afgørelser om at udarbejde initiativbetænkninger (forretningsordenens artikel 54)

(Efter Formandskonferencens afgørelse af 15. oktober 2020)

ITRE

- En europæisk strategi for data (2020/2217(INI))
(rådg.udv.: INTA, EMPL, ENVI, IMCO (forretningsordenens artikel 57), TRAN (forretningsordenens artikel 57), AGRI, CULT, JURI (forretningsordenens artikel 57), LIBE (forretningsordenens artikel 57))

IMCO

- Europas digitale fremtid i støbeskeen: fjerne hindringerne for et velfungerende digitalt indre marked og forbedre anvendelsen af AI for de europæiske forbrugere (2020/2216(INI))
(rådg.udv.: INTA (forretningsordenens artikel 57), EMPL, ITRE (forretningsordenens artikel 57), TRAN (forretningsordenens artikel 57), CULT (forretningsordenens artikel 57), JURI (forretningsordenens artikel 57), LIBE (forretningsordenens artikel 57), FEMM)

FEMM

- Situationen for så vidt angår seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder inden for rammerne af kvinders sundhed (2020/2215(INI))
(rådg.udv.: DEVE)

(Efter Formandskonferencens afgørelse af 6. oktober 2020)

PETI

- Beskyttelse af personer med handicap gennem andragender: erfaringer (2020/2209(INI))
(rådg.udv.: EMPL (forretningsordenens artikel 57), LIBE (forretningsordenens artikel 57))

AFET

- Menneskerettigheder og demokrati i verden i 2019 og Den Europæiske Unions politik på området – årsberetning 2019 (2020/2208(INI))
(rådg.udv.: FEMM)

- Gennemførelse af den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik – årsberetning 2020 (2020/2207(INI))
(rådg.udv.: AFCO)

- Gennemførelsen af den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik - årsberetning 2020 (2020/2206(INI))
(rådg.udv.: AFCO)


24. Associerede udvalg (forretningsordenens artikel 57)

(Efter Formandskonferencens afgørelse af 15. oktober 2020)

ITRE

- En europæisk strategi for data (2020/2217(INI))
(rådg.udv.: INTA, EMPL, ENVI, IMCO (forretningsordenens artikel 57), TRAN (forretningsordenens artikel 57), AGRI, CULT, JURI (forretningsordenens artikel 57), LIBE (forretningsordenens artikel 57))

IMCO

- Europas digitale fremtid i støbeskeen: fjerne hindringerne for et velfungerende digitalt indre marked og forbedre anvendelsen af AI for de europæiske forbrugere (2020/2216(INI))
(rådg.udv.: INTA (forretningsordenens artikel 57), EMPL, ITRE (forretningsordenens artikel 57), TRAN (forretningsordenens artikel 57), CULT (forretningsordenens artikel 57), JURI (forretningsordenens artikel 57), LIBE (forretningsordenens artikel 57), FEMM)

(Efter Formandskonferencens afgørelse af 6. oktober 2020)

PETI

- Beskyttelse af personer med handicap gennem andragender: erfaringer (2020/2209(INI))
(rådg.udv.: EMPL (forretningsordenens artikel 57), LIBE (forretningsordenens artikel 57))


25. Ændring af titler på initiativbetænkninger

(Efter Formandskonferencens afgørelse af 15. oktober 2020)

JURI

Ny titel: Tilsyn med anvendelsen af EU-retten 2017, 2018 og 2019 (2019/2132(INI))


26. Modtagne dokumenter

Der var modtaget følgende dokumenter:

1) fra andre institutioner

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) 2018/1139 for så vidt angår Den Europæiske Unions Luftfartssikkerhedsagenturs evne til at fungere som præstationsvurderingsorgan for det fælles europæiske luftrum (COM(2020)0577 - C9-0300/2020 - 2020/0264(COD))
I overensstemmelse med forretningsordenens artikel 145, stk. 1, og 146, stk. 1, ville formanden høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om dette forslag.
henvist til kor. udv.: TRAN

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond med henblik på at yde bistand til Kroatien og Polen i forbindelse med en naturkatastrofe og til udbetaling af forskud til Kroatien, Tyskland, Grækenland, Ungarn, Irland, Portugal og Spanien i forbindelse med en folkesundhedskrise (COM(2020)0960 - C9-0318/2020 - 2020/0299(BUD))
henvist til kor. udv.: BUDG
rådg.udv.: REGI

- Udnævnelse af formanden for Det Rådgivende Organ for Statistisk Styring på Europæisk Plan (ESGAB) (N9-0057/2020 - C9-0333/2020 - 2020/0804(NLE))
henvist til kor. udv.: ECON

- Ændret forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om gennemførelsen af det fælles europæiske luftrum (omarbejdning) (COM(2020)0579 - C9-0334/2020 - 2013/0186(COD))
I overensstemmelse med forretningsordenens artikel 145, stk. 1, og 146, stk. 1, ville formanden høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om dette forslag.
henvist til kor. udv.: TRAN
rådg.udv.: JURI

2) fra medlemmerne

- Viktor Uspaskich. Forslag til beslutning om harmonisering af konkurrencevilkårene mellem producenter i Den Europæiske Union og producenter i tredjelande (B9-0307/2020)
henvist til kor. udv.: INTA
rådg.udv.: ITRE

- Dominique Bilde. Forslag til beslutning om overvågning af den humanitære bistand og udviklingsbistanden til imødegåelse af ebolaudbruddet i Den Demokratiske Republik Congo (B9-0333/2020)
henvist til kor. udv.: DEVE
rådg.udv.: CONT

- Lars Patrick Berg, Maximilian Krah og Thierry Mariani. Forslag til beslutning om nødvendigheden af at ophæve sanktionerne mod Den Syriske Arabiske Republik (B9-0334/2020)
henvist til kor. udv.: AFET

- Aurelia Beigneux, Annika Bruna, Jean-Paul Garraud, Catherine Griset, Gilles Lebreton og Joëlle Mélin. Forslag til beslutning om udvikling af små bylandbrug under åben himmel (B9-0335/2020)
henvist til kor. udv.: AGRI
rådg.udv.: ENVI

- Derk Jan Eppink, Rob Rooken og Robert Roos. Forslag til beslutning om forslaget om at tildele USA's præsident, Donald Trump, Nobels Fredspris (B9-0336/2020)
henvist til kor. udv.: AFET

- Julie Lechanteux. Forslag til beslutning om brexit: for opgivelse af traktatbrudssøgsmål og fortsættelse af forhandlingerne med Det Forenede Kongerige (B9-0337/2020)
henvist til kor. udv.: AFCO
rådg.udv.: AFET


27. Dagsorden for næste møde

Dagsordenen for mødet den følgende dag var fastsat ("Dagsorden" PE 659.661/OJVE).


28. Hævelse af mødet

Formanden hævede mødet kl. 21.15.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

generalsekretær

formand


TILSTEDEVÆRELSESLISTE

Til stede:

Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Agius Saliba Alex, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Alieva-Veli Atidzhe, Andrews Barry, Andrieu Eric, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arłukowicz Bartosz, Arvanitis Konstantinos, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beigneux Aurélia, Belka Marek, Benifei Brando, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Biteau Benoît, Blaga Vasile, Bocskor Andrea, Bogovič Franc, Borchia Paolo, Botoş Vlad-Marius, Boyer Gilles, Bricmont Saskia, Brudziński Joachim Stanisław, Buchheit Markus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Buxadé Villalba Jorge, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carême Damien, Casa David, Castaldo Fabio Massimo, Cavazzini Anna, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chaibi Leila, Chastel Olivier, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Ciuhodaru Tudor, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Corrao Ignazio, Crețu Corina, Czarnecki Ryszard, Dalunde Jakop G., Daly Clare, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, Demirel Özlem, Deparnay-Grunenberg Anna, Didier Geoffroy, Doleschal Christian, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Dzhambazki Angel, Eroglu Engin, Falcă Gheorghe, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Flego Valter, Fotyga Anna, Fourlas Loucas, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Gál Kinga, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Geese Alexandra, Georgiou Giorgos, Geuking Helmut, Giarrusso Dino, Giegold Sven, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, de Graaff Marcel, Grapini Maria, Gruffat Claude, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Hahn Svenja, Haider Roman, Hajšel Robert, Hakkarainen Teuvo, Hansen Christophe, Häusling Martin, Hautala Heidi, Hayer Valérie, Heide Hannes, Heinäluoma Eero, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hlaváček Martin, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jalkh Jean-François, Jamet France, Jurgiel Krzysztof, Jurzyca Eugen, Juvin Herve, Kaili Eva, Kaljurand Marina, Kanko Assita, Karas Othmar, Karski Karol, Kelleher Billy, Kelly Seán, Kempa Beata, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kohut Łukasz, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Kountoura Elena, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kuźmiuk Zbigniew, Kyrtsos Georgios, Kyuchyuk Ilhan, Lacapelle Jean-Lin, Lagodinsky Sergey, Laporte Hélène, Lenaers Jeroen, Liberadzki Bogusław, Limmer Sylvia, Lins Norbert, López Javi, López-Istúriz White Antonio, Luena César, Lutgen Benoît, MacManus Chris, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mebarek Nora, Melbārde Dace, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Mikser Sven, Molnár Csaba, Montserrat Dolors, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Niinistö Ville, Noichl Maria, Oetjen Jan-Christoph, O'Sullivan Grace, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Papadakis Demetris, Papadimoulis Dimitrios, Paulus Jutta, Pedicini Piernicola, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Picierno Pina, Pieper Markus, Pignedoli Sabrina, Pirbakas Maxette, Pîslaru Dragoş, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Procaccini Nicola, Puigdemont i Casamajó Carles, Rafalska Elżbieta, Regner Evelyn, Reil Guido, Ries Frédérique, Ripa Manuela, Riquet Dominique, Rodríguez Palop Eugenia, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Ros Sempere Marcos, Ruiz Devesa Domènec, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sardone Silvia, Saryusz-Wolski Jacek, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schmiedtbauer Simone, Schwab Andreas, Semedo Monica, Sidl Günther, Silva Pereira Pedro, Simon Sven, Sofo Vincenzo, Sokol Tomislav, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stanishev Sergei, Štefanec Ivan, Strugariu Ramona, Szájer József, Szydło Beata, Tarabella Marc, Tarczyński Dominik, Tardino Annalisa, Tobiszowski Grzegorz, Tomac Eugen, Toom Yana, Tóth Edina, Trócsányi László, Tudorache Dragoş, Tudose Mihai, Ujhelyi István, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Van Overtveldt Johan, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Vincze Loránt, Von Cramon-Taubadel Viola, Voss Axel, Vuolo Lucia, Waitz Thomas, Wallace Mick, Walsh Maria, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zarzalejos Javier, Zdechovský Tomáš, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana

Fritaget:

Beňová Monika, Maydell Eva, Ochojska Janina, Rougé André

Der er på grund af covid-19-pandemien etableret et fjernafstemningssystem (jf. Præsidiets afgørelse af 20. marts 2020 om supplering af afgørelse af 3. maj 2004 om afstemningsregler). De medlemmer, der har deltaget i en afstemning, er opført i dokumentet "Resultat af afstemningerne ved navneopråb", der er vedlagt som bilag til protokollen fra mødet og er tilgængeligt på Parlamentets websted.

Seneste opdatering: 19. august 2021Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik