Index 
Proces-verbal
XML 112kPDF 249kWORD 66k
Joi, 22 octombrie 2020 - Bruxelles
1.Deschiderea lucrărilor ședinței
 2.Anunțarea rezultatelor votului
 3.Cerere de ridicare a imunității
 4.Prima sesiune de votare
 5.Egalitatea de gen în politica externă și de securitate a UE (dezbatere)
 6.Amenințări grave la adresa securității prin vânzarea de pașapoarte și vize UE către infractori (dezbatere)
 7.Starea uniunii energetice (dezbatere)
 8.Alinierea Tratatului Cartei energiei cu Pactul verde european (dezbatere)
 9.Premiul Saharov 2020 (anunțarea laureatului)
 10.Alinierea Tratatului Cartei energiei cu Pactul verde european (continuarea dezbaterii)
 11.Reluarea ședinței
 12.Anunțarea rezultatelor votului
 13.Reluarea ședinței
 14.A doua sesiune de votare
 15.Reluarea ședinței
 16.Anunțarea rezultatelor votului
 17.Reluarea ședinței
 18.A treia sesiune de votare
 19.Explicații privind votul
 20.Corectarea voturilor și intențiile de vot
 21.Petiții
 22.Procedura de aprobare (articolul 105 din Regulamentul de procedură)
 23.Decizii de a întocmi rapoarte din proprie inițiativă
 24.Comisii asociate (articolul 57 din Regulamentul de procedură)
 25.Schimbarea titlurilor rapoartelor din proprie inițiativă
 26.Depunere de documente
 27.Ordinea de zi a următoarei ședințe
 28.Ridicarea ședinței
 LISTĂ DE PREZENȚĂ


A PREZIDAT: Marcel KOLAJA
Vicepreședinte

1. Deschiderea lucrărilor ședinței

Ședința a fost deschisă la ora 9.00.


2. Anunțarea rezultatelor votului

Președintele a comunicat rezultatele votului:

Politica agricolă comună - sprijinul pentru planurile strategice care urmează a fi elaborate de statele membre și finanțate de FEGA și de FEADR ***I
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a normelor privind sprijinul pentru planurile strategice care urmează a fi elaborate de statele membre în cadrul politicii agricole comune (planurile strategice PAC) și finanțate de Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și de Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de abrogare a Regulamentelor (UE) nr. 1305/2013 și (UE) nr. 1307/2013 ale Parlamentului European și ale Consiliului [COM(2018)0392 - C8-0248/2018 - 2018/0216(COD)] - Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală. Raportor: Peter Jahr (A8-0200/2019)

(Majoritate simplă)

AMENDAMENTE

A se vedea Texte adoptate P9_TA(2020)0287)
(Detalii privind votul: Anexa „Rezultatele voturilor” din 19, 20, 21, 22 și 23 octombrie 2020, punctul 21)

Viitorul învățământului european în contextul pandemiei de COVID-19
Propunere de rezoluție B9-0338/2020

(Majoritate simplă)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P9_TA(2020)0282)
(Detalii privind votul: Anexa „Rezultatele voturilor” din 19, 20, 21, 22 și 23 octombrie 2020, punctul 15)

Obligațiile Comisiei în domeniul reciprocității vizelor în conformitate cu articolul 7 din Regulamentul (UE) 2018/1806
Propunere de rezoluție B9-0339/2020

(Majoritate simplă)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P9_TA(2020)0283)
(Detalii privind votul: Anexa „Rezultatele voturilor” din 19, 20, 21, 22 și 23 octombrie 2020, punctul 16)

Politicile economice ale zonei euro 2020
Raport referitor la politicile economice ale zonei euro 2020 [2020/2078(INI)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportor: Joachim Schuster (A9-0193/2020)

(Majoritate simplă)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Respins
(Detalii privind votul: Anexa „Rezultatele voturilor” din 19, 20, 21, 22 și 23 octombrie 2020, punctul 17)

Ocuparea forței de muncă și politicile sociale ale zonei euro 2020
Raport referitor la ocuparea forței de muncă și politicile sociale ale zonei euro 2020 [2020/2079(INI)] - Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale. Raportoare: Klára Dobrev (A9-0183/2020)

(Majoritate simplă)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE (EMPL)

Adoptat (P9_TA(2020)0284)
(Detalii privind votul: Anexa „Rezultatele voturilor” din 19, 20, 21, 22 și 23 octombrie 2020, punctul 18)

Defrișările
Raport conținând recomandări adresate Comisiei privind un cadru juridic al UE pentru stoparea și inversarea defrișărilor provocate de UE la nivel mondial [2020/2006(INL)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară. Raportoare: Delara Burkhardt (A9-0179/2020)

(Majoritate simplă)

AMENDAMENTE

A se vedea Texte adoptate (P9_TA(2020)0285)
(Detalii privind votul: Anexa „Rezultatele voturilor” din 19, 20, 21, 22 și 23 octombrie 2020, punctul 19)


3. Cerere de ridicare a imunității

Autoritățile poloneze competente au înaintat o cerere de ridicare a imunității lui Zdzisław Krasnodębski în cadrul procedurii penale inițiate împotriva sa printr-o acțiune privată în fața instanței din districtul Śródmieście din Varșovia (Polonia).

În conformitate cu articolul 9 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, cererea a fost trimisă comisiei competente, și anume Comisiei JURI.


4. Prima sesiune de votare

Parlamentul este invitat să treacă la votul amendamentelor la:

—   Politica agricolă comună - sprijinul pentru planurile strategice care urmează a fi elaborate de statele membre și finanțate de FEGA și de FEADR ***I
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a normelor privind sprijinul pentru planurile strategice care urmează a fi elaborate de statele membre în cadrul politicii agricole comune (planurile strategice PAC) și finanțate de Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și de Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de abrogare a Regulamentelor (UE) nr. 1305/2013 și (UE) nr. 1307/2013 ale Parlamentului European și ale Consiliului [COM(2018)0392 - C8-0248/2018 - 2018/0216(COD)] - Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală. Raportor: Peter Jahr (A8-0200/2019).

Scrutinul va fi deschis până la ora 10.30.

S-a procedat la vot.

Rezultatele voturilor vor fi anunțate la ora 13.

Intervenții

—   Peter Jahr (raportor), înainte de începerea primei sesiuni de votare, pentru a solicita retrimiterea chestiunii următoare comisiei competente în vederea unor negocieri interinstituționale, în conformitate cu articolul 59 alineatul (4) din Regulamentul de procedură: Politica agricolă comună - sprijinul pentru planurile strategice care urmează a fi elaborate de statele membre și finanțate de FEGA și de FEADR (2018/0216(COD)) - AGRI;

—   Ulrike Müller (raportoare), înainte de începerea primei sesiuni de votare, pentru a solicita retrimiterea chestiunii următoare comisiei competente în vederea unor negocieri interinstituționale, în conformitate cu articolul 59 alineatul (4) din Regulamentul de procedură: Politica agricolă comună: finanțarea, gestionarea și monitorizarea (2018/0217(COD)) - AGRI;

—   Norbert Lins (președintele Comisiei AGRI), înainte de începerea primei sesiuni de votare, pentru a solicita retrimiterea chestiunii următoare comisiei competente în vederea unor negocieri interinstituționale, în conformitate cu articolul 59 alineatul (4) din Regulamentul de procedură: Politica agricolă comună – modificarea Regulamentului OCP și a altor regulamente (2018/0218(COD)) - AGRI.

Aceste cereri vor fi supuse la vot după votul final privind propunerile Comisiei (punctul 11 din PV din 23.10.2020).


5. Egalitatea de gen în politica externă și de securitate a UE (dezbatere)

Raport referitor la egalitatea de gen în politica externă și de securitate a UE [2019/2167(INI)] - Comisia pentru drepturile femeilor și egalitatea de gen. Raportor: Ernest Urtasun (A9-0145/2020)

Ernest Urtasun și-a prezentat raportul.

A intervenit Hannah Neumann (raportoarea pentru aviz a Comisiei AFET).

A intervenit Jutta Urpilainen (membră a Comisiei).

Au intervenit Frances Fitzgerald, în numele Grupului PPE, Alessandra Moretti, în numele Grupului S&D, Samira Rafaela, în numele Grupului Renew, Guido Reil, în numele Grupului ID, Charlie Weimers, în numele Grupului ECR, Elena Kountoura, în numele Grupului GUE/NGL, Pernille Weiss și Robert Biedroń.

A PREZIDAT: Dimitrios PAPADIMOULIS
Vicepreședinte

Au intervenit Virginie Joron, Margarita de la Pisa Carrión, Lina Gálvez Muñoz, Elżbieta Kruk, Vladimír Bilčík, Heléne Fritzon, Antonius Manders, Tanja Fajon și Željana Zovko.

Au intervenit Jutta Urpilainen și Ernest Urtasun.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 16 al PV din 22.10.2020 (amendamente); punctul 7 al PV din 23.10.2020 (vot final).


6. Amenințări grave la adresa securității prin vânzarea de pașapoarte și vize UE către infractori (dezbatere)

Declarație a Comisiei: Amenințări grave la adresa securității prin vânzarea de pașapoarte și vize UE către infractori (2020/2824(RSP))

Didier Reynders (membru al Comisiei) a făcut declarația.

Au intervenit Loucas Fourlas, în numele Grupului PPE, Eero Heinäluoma, în numele Grupului S&D, Sophia in 't Veld, în numele Grupului Renew, Dominique Bilde, în numele Grupului ID, Sven Giegold, în numele Grupului Verts/ALE, Joachim Stanisław Brudziński, în numele Grupului ECR, Giorgos Georgiou, în numele Grupului GUE/NGL, Laura Ferrara, neafiliată, Jeroen Lenaers, Paul Tang, Maite Pagazaurtundúa, Bernhard Zimniok, Charlie Weimers, Rasa Juknevičienė, Evin Incir, Jorge Buxadé Villalba și Angel Dzhambazki.

A intervenit Didier Reynders.

Dezbaterea s-a încheiat.


7. Starea uniunii energetice (dezbatere)

Declarație a Comisiei: Starea uniunii energetice (2020/2825(RSP))

Kadri Simson (membră a Comisiei) a făcut declarația.

Au intervenit Markus Pieper, în numele Grupului PPE, Nicolás González Casares, în numele Grupului S&D, Morten Petersen, în numele Grupului Renew, Markus Buchheit, în numele Grupului ID, Ville Niinistö, în numele Grupului Verts/ALE, Zdzisław Krasnodębski, în numele Grupului ECR, Marisa Matias, în numele Grupului GUE/NGL, Traian Băsescu, Miapetra Kumpula-Natri, Bart Groothuis, Jordan Bardella, Jordi Solé, Izabela-Helena Kloc, András Gyürk, Łukasz Kohut și Nicola Danti.

A PREZIDAT: Othmar KARAS
Vicepreședinte

Au intervenit Vincenzo Sofo, Jutta Paulus, Maria Spyraki, Carlos Zorrinho, Jakop G. Dalunde, Cristian-Silviu Buşoi, Robert Hajšel și Manuela Ripa.

A intervenit Kadri Simson.

Dezbaterea s-a încheiat.


8. Alinierea Tratatului Cartei energiei cu Pactul verde european (dezbatere)

Declarație a Comisiei: Alinierea Tratatului Cartei energiei cu Pactul verde european (2020/2827(RSP))

Kadri Simson (membră a Comisiei) a făcut declarația.

Au intervenit Maria Spyraki, în numele Grupului PPE, Kathleen Van Brempt, în numele Grupului S&D, Martin Hojsík, în numele Grupului Renew, Markus Buchheit, în numele Grupului ID, Anna Cavazzini, în numele Grupului Verts/ALE, Beata Szydło, în numele Grupului ECR, Silvia Modig, în numele Grupului GUE/NGL, și Sunčana Glavak.

(Continuarea dezbaterii: punctul 10 al PV din 22.10.2020)


A PREZIDAT: David Maria SASSOLI
Președinte

9. Premiul Saharov 2020 (anunțarea laureatului)

Președintele a informat că Conferința președinților grupurilor politice a decis să acorde Premiul Saharov 2020 opoziției democratice din Belarus.

Președintele i-a felicitat pe reprezentanții opoziției din Belarus pentru curajul, reziliența și hotărârea acestora și a exprimat sprijinul Parlamentului pentru lupta lor.

Președintele a reamintit asasinarea recentă a unuia din finaliștii din acest an, Arnold Joaquín Morazán Erazo, membru al grupului ecologist Guapinol, și a solicitat să se deschidă o anchetă în acest caz.


A PREZIDAT: Othmar KARAS
Vicepreședinte

10. Alinierea Tratatului Cartei energiei cu Pactul verde european (continuarea dezbaterii)

Declarație a Comisiei: Alinierea Tratatului Cartei energiei cu Pactul verde european (2020/2825(RSP))

(Începerea dezbaterii: punctul 8 al PV din 22.10.2020)

Au intervenit Aurore Lalucq, Marie-Pierre Vedrenne, Saskia Bricmont, Manuel Bompard și Miapetra Kumpula-Natri.

A intervenit Kadri Simson (membră a Comisiei).

Dezbaterea s-a încheiat.

(Ședința a fost suspendată la 12.26.)


11. Reluarea ședinței

Ședința a fost reluată la 13.00.


12. Anunțarea rezultatelor votului

Președintele a comunicat rezultatele votului:

Politica agricolă comună - sprijinul pentru planurile strategice care urmează a fi elaborate de statele membre și finanțate de FEGA și de FEADR ***I
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a normelor privind sprijinul pentru planurile strategice care urmează a fi elaborate de statele membre în cadrul politicii agricole comune (planurile strategice PAC) și finanțate de Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și de Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de abrogare a Regulamentelor (UE) nr. 1305/2013 și (UE) nr. 1307/2013 ale Parlamentului European și ale Consiliului [COM(2018)0392 - C8-0248/2018 - 2018/0216(COD)] - Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală. Raportor: Peter Jahr (A8-0200/2019)

(Majoritate simplă)

AMENDAMENTE

A se vedea Texte adoptate (P9_TA(2020)0287)
(Detalii privind votul: Anexa „Rezultatele voturilor” din 19, 20, 21, 22 și 23 octombrie 2020, punctul 21)

(Ședința a fost suspendată la 13.09.)


A PREZIDAT: Ewa KOPACZ
Vicepreședintă

13. Reluarea ședinței

Ședința a fost reluată la 14.30.


14. A doua sesiune de votare

Parlamentul este invitat să treacă la votul amendamentelor la:

—   Politica agricolă comună - sprijinul pentru planurile strategice care urmează a fi elaborate de statele membre și finanțate de FEGA și de FEADR ***I
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a normelor privind sprijinul pentru planurile strategice care urmează a fi elaborate de statele membre în cadrul politicii agricole comune (planurile strategice PAC) și finanțate de Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și de Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de abrogare a Regulamentelor (UE) nr. 1305/2013 și (UE) nr. 1307/2013 ale Parlamentului European și ale Consiliului [COM(2018)0392 - C8-0248/2018 - 2018/0216(COD)] - Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală. Raportor: Peter Jahr (A8-0200/2019).

Parlamentul este invitat să treacă la votul final privind:

—   Defrișările
Raport conținând recomandări adresate Comisiei privind un cadru juridic al UE pentru stoparea și inversarea defrișărilor provocate de UE la nivel mondial [2020/2006(INL)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară. Raportoare: Delara Burkhardt (A9-0179/2020).

Parlamentul este invitat să treacă la votul amendamentelor la:

—   Egalitatea de gen în politica externă și de securitate a UE
Raport referitor la egalitatea de gen în politica externă și de securitate a UE [2019/2167(INI)] - Comisia pentru drepturile femeilor și egalitatea de gen. Raportor: Ernest Urtasun (A9-0145/2020).

Scrutinul va fi deschis până la 15.45.

S-a procedat la vot.

Rezultatele voturilor vor fi anunțate la 18.15.

(Ședința a fost suspendată la 14.31.)


A PREZIDAT: Rainer WIELAND
Vicepreședinte

15. Reluarea ședinței

Ședința a fost reluată la 18.17.


16. Anunțarea rezultatelor votului

Președintele a comunicat rezultatele votului:

Politica agricolă comună - sprijinul pentru planurile strategice care urmează a fi elaborate de statele membre și finanțate de FEGA și de FEADR ***I
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a normelor privind sprijinul pentru planurile strategice care urmează a fi elaborate de statele membre în cadrul politicii agricole comune (planurile strategice PAC) și finanțate de Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și de Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de abrogare a Regulamentelor (UE) nr. 1305/2013 și (UE) nr. 1307/2013 ale Parlamentului European și ale Consiliului [COM(2018)0392 - C8-0248/2018 - 2018/0216(COD)] - Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală. Raportor: Peter Jahr (A8-0200/2019)

(Majoritate simplă)

AMENDAMENTE

A se vedea Texte adoptate (P9_TA(2020)0287)
(Detalii privind votul: Anexa „Rezultatele voturilor” din 19, 20, 21, 22 și 23 octombrie 2020, punctul 21)

Defrișările
Raport conținând recomandări adresate Comisiei privind un cadru juridic al UE pentru stoparea și inversarea defrișărilor provocate de UE la nivel mondial [2020/2006(INL)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară. Raportoare: Delara Burkhardt (A9-0179/2020)

(Majoritatea membrilor care compun Parlamentul)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P9_TA(2020)0285)
(Detalii privind votul: Anexa „Rezultatele voturilor” din 19, 20, 21, 22 și 23 octombrie 2020, punctul 19)

Egalitatea de gen în politica externă și de securitate a UE
Raport referitor la egalitatea de gen în politica externă și de securitate a UE [2019/2167(INI)] - Comisia pentru drepturile femeilor și egalitatea de gen. Raportor: Ernest Urtasun (A9-0145/2020)

(Majoritate simplă)

AMENDAMENTE

A se vedea Texte adoptate (P9_TA(2020)0286)
(Detalii privind votul: Anexa „Rezultatele voturilor” din 19, 20, 21, 22 și 23 octombrie 2020, punctul 20)

(Ședința a fost suspendată la 18.25.)


17. Reluarea ședinței

Ședința a fost reluată la 20.00.


18. A treia sesiune de votare

Parlamentul este invitat să treacă la votul amendamentelor la:

—   Politica agricolă comună - sprijinul pentru planurile strategice care urmează a fi elaborate de statele membre și finanțate de FEGA și de FEADR ***I
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a normelor privind sprijinul pentru planurile strategice care urmează a fi elaborate de statele membre în cadrul politicii agricole comune (planurile strategice PAC) și finanțate de Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și de Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de abrogare a Regulamentelor (UE) nr. 1305/2013 și (UE) nr. 1307/2013 ale Parlamentului European și ale Consiliului [COM(2018)0392 - C8-0248/2018 - 2018/0216(COD)] - Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală. Raportor: Peter Jahr (A8-0200/2019);

—   Politica agricolă comună: finanțarea, gestionarea și monitorizarea ***I
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 [COM(2018)0393 - C8-0247/2018- 2018/0217(COD)] - Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală. Raportoare: Ulrike Müller (A8-0199/2019).

Scrutinul va fi deschis până la 21.15.

S-a procedat la vot.

Rezultatele voturilor vor fi anunțate mâine vineri 23 octombrie 2020 la 8.45.


19. Explicații privind votul

Explicațiile privind votul prezentate în scris:

Explicațiile privind votul prezentate în scris, în sensul articolului 194 din Regulamentul de procedură, apar pe paginile deputaților de pe site-ul Parlamentului.

Cu titlu excepțional, se acceptă explicații ale votului de maximum 400 de cuvinte.


20. Corectarea voturilor și intențiile de vot

Corectările voturilor și intențiile de vot figurează în documentul „Rezultatele voturilor prin apel nominal”, anexat la procesul-verbal al ședinței și disponibil pe site-ul Parlamentului. Ele sunt menționate numai în scop informativ și nu modifică cu nimic rezultatul votului anunțat în plen.

Documentul va fi actualizat regulat timp de cel mult două săptămâni după perioada de sesiune.

După acest termen, lista corectărilor voturilor și a intențiilor de vot va fi închisă pentru a fi tradusă și publicată în Jurnalul Oficial.


21. Petiții

Petițiile nr. 1031-20 - 1088-20 au fost înscrise în registrul general la data de 22 octombrie 2020 și au fost trimise comisiei competente, în conformitate cu articolul 226 alineatele (9) și (10) din Regulamentul de procedură.

Președintele, în conformitate cu articolul 226 alineatul (15) din Regulamentul de procedură, a trimis comisiei competente la 22 octombrie 2020 petițiile primite de Parlamentul European și care au fost trimise de către persoane fizice sau juridice care nu sunt cetățeni ai Uniunii Europene și nu își au reședința sau sediul social într-un stat membru.


22. Procedura de aprobare (articolul 105 din Regulamentul de procedură)

Rapoarte conținând un proiect de rezoluție fără caracter legislativ (procedura de aprobare) [articolul 105 alineatul (2) din Regulamentul de procedură]

(Ca urmare a notificării Conferinței președinților de comisie din 7 septembrie 2020)

INTA

- Acordul dintre Uniunea Europeană și guvernul Republicii Populare Chineze privind cooperarea referitoare la indicațiile geografice și protejarea lor (2020/0089M(NLE) - 2020/0089(NLE))
(aviz: AGRI, PECH)


23. Decizii de a întocmi rapoarte din proprie inițiativă

Decizii de a întocmi rapoarte din proprie inițiativă (articolul 54 din Regulamentul de procedură)

(Ca urmare a deciziei Conferinței Președinților din 15 octombrie 2020)

ITRE

- O Strategie europeană privind datele (2020/2217(INI))
(aviz: INTA, EMPL, ENVI, IMCO (articolul 57 din Regulamentul de procedură), TRAN (articolul 57 din Regulamentul de procedură), AGRI, CULT, JURI (articolul 57 din Regulamentul de procedură), LIBE (articolul 57 din Regulamentul de procedură))

IMCO

- Conturarea viitorului digital al Europei: înlăturarea obstacolelor din calea funcționării pieței unice digitale și îmbunătățirea utilizării IA pentru consumatorii europeni (2020/2216(INI))
(aviz: INTA (articolul 57 din Regulamentul de procedură), EMPL, ITRE (articolul 57 din Regulamentul de procedură), TRAN (articolul 57 din Regulamentul de procedură), CULT (articolul 57 din Regulamentul de procedură), JURI (articolul 57 din Regulamentul de procedură), LIBE (articolul 57 din Regulamentul de procedură), FEMM)

FEMM

- Situația sănătății sexuale și reproductive și a drepturilor aferente în UE, în contextul sănătății femeilor (2020/2215(INI))
(aviz: DEVE)

(Ca urmare a deciziei Conferinței Președinților din 6 octombrie 2020)

PETI

- Protecția persoanelor cu dizabilități prin intermediul petițiilor: lecții învățate (2020/2209(INI))
(aviz: EMPL (articolul 57 din Regulamentul de procedură), LIBE (articolul 57 din Regulamentul de procedură))

AFET

- Drepturile omului și democrația în lume și politica Uniunii Europene în această privință – raportul anual pe 2019 (2020/2208(INI))
(aviz: FEMM)

- Punerea în aplicare a politicii de securitate și apărare comune - raport anual pe 2020 (2020/2207(INI))
(aviz: AFCO)

- Punerea în aplicare a politicii externe și de securitate comune - raport anual pe 2020 (2020/2206(INI))
(aviz: AFCO)


24. Comisii asociate (articolul 57 din Regulamentul de procedură)

(Ca urmare a deciziei Conferinței Președinților din 15 octombrie 2020)

ITRE

- O Strategie europeană privind datele (2020/2217(INI))
(aviz: INTA, EMPL, ENVI, IMCO (articolul 57 din Regulamentul de procedură), TRAN (articolul 57 din Regulamentul de procedură), AGRI, CULT, JURI (articolul 57 din Regulamentul de procedură), LIBE (articolul 57 din Regulamentul de procedură))

IMCO

- Conturarea viitorului digital al Europei: înlăturarea obstacolelor din calea funcționării pieței unice digitale și îmbunătățirea utilizării IA pentru consumatorii europeni (2020/2216(INI))
(aviz: INTA (articolul 57 din Regulamentul de procedură), EMPL, ITRE (articolul 57 din Regulamentul de procedură), TRAN (articolul 57 din Regulamentul de procedură), CULT (articolul 57 din Regulamentul de procedură), JURI (articolul 57 din Regulamentul de procedură), LIBE (articolul 57 din Regulamentul de procedură), FEMM)

(Ca urmare a deciziei Conferinței Președinților din 6 octombrie 2020)

PETI

- Protecția persoanelor cu dizabilități prin intermediul petițiilor: lecții învățate (2020/2209(INI))
(aviz: EMPL (articolul 57 din Regulamentul de procedură), LIBE (articolul 57 din Regulamentul de procedură))


25. Schimbarea titlurilor rapoartelor din proprie inițiativă

(Ca urmare a deciziei Conferinței Președinților din 15 octombrie 2020)

JURI

Titlu nou: Monitorizarea aplicării dreptului Uniunii Europene în 2017, 2018 și 2018 (2019/2132(INI))


26. Depunere de documente

Au fost depuse următoarele documente:

1) de către alte instituții

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2018/1139 în ceea ce privește capacitatea Agenției Uniunii Europene pentru Siguranța Aviației de a acționa în calitate de organism de evaluare a performanței în cadrul cerului unic european (COM(2020)0577 - C9-0300/2020 - 2020/0264(COD))
În conformitate cu articolul 145 alineatul (1) și cu articolul 146 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, președintele va consulta Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor cu privire la această propunere.
retrimis comisiei competente: TRAN

- Propunere de decizie a Parlamentului European şi a Consiliului privind mobilizarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene în vederea furnizării de asistență Croației și Poloniei în legătură cu o catastrofă naturală și a efectuării unor plăți în avans către Croația, Germania, Grecia, Ungaria, Irlanda, Portugalia și Spania în legătură cu o situație de urgență de sănătate publică (COM(2020)0960 - C9-0318/2020 - 2020/0299(BUD))
retrimis comisiei competente: BUDG
aviz: REGI

- Numirea președintelui Comitetului consultativ european pentru guvernanță statistică (CCEGS) (N9-0057/2020 - C9-0333/2020 - 2020/0804(NLE))
retrimis comisiei competente: ECON

- Propunere modificată de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind punerea în aplicare a Cerului unic european (reformare) (COM(2020)0579 - C9-0334/2020 – 2013/0186(COD))

În conformitate cu articolul 145 alineatul (1) și cu articolul 146 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, președintele va consulta Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor cu privire la această propunere.
retrimis comisiei competente: TRAN
aviz: JURI

2) de către deputați

- Viktor Uspaskich. Propunere de rezoluție referitoare la armonizarea condițiilor de concurență între producătorii din Uniunea Europeană și cei din țări terțe (B9-0307/2020)
retrimis comisiei competente: INTA
aviz: ITRE

- Dominique Bilde. Propunere de rezoluție referitoare la monitorizarea ajutorului umanitar și a ajutorului pentru dezvoltare pentru combaterea epidemiei de Ebola din Republica Democratică Congo (B9-0333/2020)
retrimis comisiei competente: DEVE
aviz: CONT

- Lars Patrick Berg, Maximilian Krah Thierry Mariani. Propunere de rezoluție referitoare la necesitatea ridicării sancțiunilor împotriva Republicii Arabe Siriene (B9-0334/2020)
retrimis comisiei competente: AFET

- Aurelia Beigneux, Annika Bruna, Jean-Paul Garraud, Catherine Griset, Gilles Lebreton Joëlle Mélin. Propunere de rezoluție referitoare la dezvoltarea fermelor urbane în aer liber (B9-0335/2020)
retrimis comisiei competente: AGRI
aviz: ENVI

- Derk Jan Eppink, Rob Rooken Robert Roos. Propunere de rezoluție referitoare la acordarea Premiului Nobel pentru Pace președintelui SUA, Donald Trump (B9-0336/2020)
retrimis comisiei competente: AFET

- Julie Lechanteux. Propunere de rezoluție referitoare la Brexit: abandonarea procedurii în constatarea neîndeplinirii obligațiilor și continuarea negocierilor cu Regatul Unit (B9-0337/2020)
retrimis comisiei competente: AFCO
aviz: AFET


27. Ordinea de zi a următoarei ședințe

A fost stabilită ordinea de zi a ședinței din ziua următoare (documentul „Ordinea de zi” PE 659.661/OJVE).


28. Ridicarea ședinței

Ședința s-a încheiat la 21.15.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

Secretar General

Președinte


LISTĂ DE PREZENȚĂ

Prezenți

Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Agius Saliba Alex, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Alieva-Veli Atidzhe, Andrews Barry, Andrieu Eric, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arłukowicz Bartosz, Arvanitis Konstantinos, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beigneux Aurélia, Belka Marek, Benifei Brando, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Biteau Benoît, Blaga Vasile, Bocskor Andrea, Bogovič Franc, Borchia Paolo, Botoş Vlad-Marius, Boyer Gilles, Bricmont Saskia, Brudziński Joachim Stanisław, Buchheit Markus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Buxadé Villalba Jorge, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carême Damien, Casa David, Castaldo Fabio Massimo, Cavazzini Anna, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chaibi Leila, Chastel Olivier, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Ciuhodaru Tudor, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Corrao Ignazio, Crețu Corina, Czarnecki Ryszard, Dalunde Jakop G., Daly Clare, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, Demirel Özlem, Deparnay-Grunenberg Anna, Didier Geoffroy, Doleschal Christian, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Dzhambazki Angel, Eroglu Engin, Falcă Gheorghe, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Flego Valter, Fotyga Anna, Fourlas Loucas, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Gál Kinga, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Geese Alexandra, Georgiou Giorgos, Geuking Helmut, Giarrusso Dino, Giegold Sven, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, de Graaff Marcel, Grapini Maria, Gruffat Claude, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Hahn Svenja, Haider Roman, Hajšel Robert, Hakkarainen Teuvo, Hansen Christophe, Häusling Martin, Hautala Heidi, Hayer Valérie, Heide Hannes, Heinäluoma Eero, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hlaváček Martin, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jalkh Jean-François, Jamet France, Jurgiel Krzysztof, Jurzyca Eugen, Juvin Herve, Kaili Eva, Kaljurand Marina, Kanko Assita, Karas Othmar, Karski Karol, Kelleher Billy, Kelly Seán, Kempa Beata, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kohut Łukasz, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Kountoura Elena, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kuźmiuk Zbigniew, Kyrtsos Georgios, Kyuchyuk Ilhan, Lacapelle Jean-Lin, Lagodinsky Sergey, Laporte Hélène, Lenaers Jeroen, Liberadzki Bogusław, Limmer Sylvia, Lins Norbert, López Javi, López-Istúriz White Antonio, Luena César, Lutgen Benoît, MacManus Chris, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mebarek Nora, Melbārde Dace, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Mikser Sven, Molnár Csaba, Montserrat Dolors, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Niinistö Ville, Noichl Maria, Oetjen Jan-Christoph, O'Sullivan Grace, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Papadakis Demetris, Papadimoulis Dimitrios, Paulus Jutta, Pedicini Piernicola, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Picierno Pina, Pieper Markus, Pignedoli Sabrina, Pirbakas Maxette, Pîslaru Dragoş, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Procaccini Nicola, Puigdemont i Casamajó Carles, Rafalska Elżbieta, Regner Evelyn, Reil Guido, Ries Frédérique, Ripa Manuela, Riquet Dominique, Rodríguez Palop Eugenia, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Ros Sempere Marcos, Ruiz Devesa Domènec, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sardone Silvia, Saryusz-Wolski Jacek, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schmiedtbauer Simone, Schwab Andreas, Semedo Monica, Sidl Günther, Silva Pereira Pedro, Simon Sven, Sofo Vincenzo, Sokol Tomislav, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stanishev Sergei, Štefanec Ivan, Strugariu Ramona, Szájer József, Szydło Beata, Tarabella Marc, Tarczyński Dominik, Tardino Annalisa, Tobiszowski Grzegorz, Tomac Eugen, Toom Yana, Tóth Edina, Trócsányi László, Tudorache Dragoş, Tudose Mihai, Ujhelyi István, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Van Overtveldt Johan, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Vincze Loránt, Von Cramon-Taubadel Viola, Voss Axel, Vuolo Lucia, Waitz Thomas, Wallace Mick, Walsh Maria, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zarzalejos Javier, Zdechovský Tomáš, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana

Absenți motivat

Beňová Monika, Maydell Eva, Ochojska Janina, Rougé André

Din motive legate de pandemia de Covid-19, s-a introdus un sistem de vot la distanță (a se vedea Decizia Biroului din 20 martie 2020 de completare a Deciziei sale din 3 mai 2004 privind normele care reglementează votarea). Numele deputaților care participă la vot figurează în documentul „Rezultatele voturilor prin apel nominal”, anexat la procesul-verbal al ședinței, care este disponibil pe site-ul Parlamentului.

Ultima actualizare: 19 august 2021Aviz juridic - Politica de confidențialitate