Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
XML 4k
Петък, 23 октомври 2020 г. - Брюксел

5. Първо гласуване
Пълни стенографски протоколи

Парламентът пристъпи към окончателното гласуване по:

—   Равенството между половете в рамките на външната политика и политиката на сигурност на ЕС
Доклад относно равенството между половете в рамките на външната политика и политиката на сигурност на ЕС [2019/2167(INI)] - Комисия по правата на жените и равенството между половете. Докладчик: Ernest Urtasun (A9-0145/2020).

Парламентът пристъпи към гласуване на измененията по:

—   Обща селскостопанска политика - изменение на ООП и други регламенти ***I
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на регламенти (ЕС) № 1308/2013 за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти, (ЕС) № 1151/2012 относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни, (ЕС) № 251/2014 за определяне, описание, представяне, етикетиране и правна закрила на географските указания на ароматизирани лозаро-винарски продукти, (ЕС) № 228/2013 за определяне на специфични мерки за селското стопанство в най-отдалечените региони на Съюза и (ЕС) № 229/2013 за определяне на специфични мерки в областта на селското стопанство по отношение на малките острови в Егейско море [COM(2018)0394 - C8-0246/2018 - 2018/0218(COD)] - Комисия по земеделие и развитие на селските райони. Докладчик: Eric Andrieu (A8-0198/2019).

Гласуването ще продължи до 10.15 ч.

Пристъпи се към гласуване.

Резултатите от гласуването ще бъдат обявени в 12.45 ч.

(Заседанието е прекъснато в 9.01 ч.)

Последно осъвременяване: 19 август 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност