Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
XML 3k
Fredagen den 23 oktober 2020 - Bryssel

5. Första omröstningsomgången
Fullständigt förhandlingsreferat

Parlamentet genomförde slutomröstningen om följande ärenden:

—   Jämställdhet i EU:s utrikes- och säkerhetspolitik
Betänkande om jämställdhet inom EU:s utrikes- och säkerhetspolitik [2019/2167(INI)] - Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män. Föredragande: Ernest Urtasun (A9-0145/2020).

Parlamentet röstade om ändringsförslagen till:

—   Den gemensamma jordbrukspolitiken – ändring av den gemensamma marknadsordningen och andra förordningar ***I
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordningarna (EU) nr 1308/2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter, (EU) nr 1151/2012 om kvalitetsordningar för jordbruksprodukter och livsmedel, (EU) nr 251/2014 om definition, beskrivning, presentation och märkning av, samt skydd av geografiska beteckningar för, aromatiserade vinprodukter, (EU) nr 228/2013 om särskilda åtgärder inom jordbruket till förmån för unionens yttersta randområden och (EU) nr 229/2013 om särskilda åtgärder inom jordbruket till förmån för de mindre Egeiska öarna [COM(2018)0394 - C8-0246/2018 - 2018/0218(COD)] - Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling. Föredragande: Eric Andrieu (A8-0198/2019).

Omröstningen skulle pågå fram till kl. 10.15.

Omröstningen genomfördes.

Omröstningsresultaten skulle tillkännages kl. 12.45.

(Sammanträdet avbröts kl. 09.01.)

Senaste uppdatering: 19 augusti 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy