Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
XML 5k
Vrijdag 23 oktober 2020 - Brussel

9. Tweede stemming
Volledige verslagen

Het Parlement houdt een eindstemming over:

—   Gemeenschappelijk landbouwbeleid - steun voor de strategische plannen die de lidstaten opstellen en die uit het ELGF en het Elfpo worden gefinancierd ***I
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van voorschriften inzake steun voor de strategische plannen die de lidstaten in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid opstellen (strategische GLB-plannen) en die uit het Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF) en het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (Elfpo) worden gefinancierd, en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 1305/2013 van het Europees Parlement en de Raad en van Verordening (EU) nr. 1307/2013 van het Europees Parlement en de Raad [COM(2018)0392 - C8-0248/2018 - 2018/0216(COD)] - Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling. Rapporteur: Peter Jahr (A8-0200/2019);

—   Gemeenschappelijk landbouwbeleid: financiering, beheer en monitoring ***I
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de financiering, het beheer en de monitoring van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 1306/2013 [COM(2018)0393 – C8-0247/2018 - 2018/0217(COD)] - Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling. Rapporteur: Ulrike Müller (A8-0199/2019);

—   Gemeenschappelijk landbouwbeleid – wijziging van de GMO- en andere verordeningen ***I
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 1308/2013 tot vaststelling van een gemeenschappelijke ordening van de markten voor landbouwproducten, (EU) nr. 1151/2012 inzake kwaliteitsregelingen voor landbouwproducten en levensmiddelen, (EU) nr. 251/2014 inzake de definitie, de aanduiding, de aanbiedingsvorm, de etikettering en de bescherming van geografische aanduidingen van gearomatiseerde wijnbouwproducten, (EU) nr. 228/2013 houdende specifieke maatregelen op landbouwgebied ten behoeve van de ultraperifere gebieden van de Unie en (EU) nr. 229/2013 houdende specifieke maatregelen op landbouwgebied ten behoeve van de kleinere eilanden in de Egeïsche Zee [COM(2018)0394 - C8-0246/2018 - 2018/0218(COD)] - Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling. Rapporteur: Eric Andrieu (A8-0198/2019).

Er kan worden gestemd tot 14.30 uur.

Vervolgens wordt tot stemming overgegaan.

De uitslag van de stemming wordt bekendgemaakt om 17.00 uur.

(De vergadering wordt om 13.19 uur geschorst.)

Laatst bijgewerkt op: 19 augustus 2021Juridische mededeling - Privacybeleid