Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
XML 5k
Piatok, 23. októbra 2020 - Brusel

9. Druhé hlasovanie
Doslovný zápis

Parlament hlasuje v záverečnom hlasovaní o týchto dokumentoch:

—   Spoločná poľnohospodárska politika – podpora strategických plánov, ktoré majú zostaviť členské štáty a ktoré sú financované z EPZF a EPFRV ***I
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú pravidlá týkajúce sa strategických plánov, ktoré majú zostaviť členské štáty v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky (strategické plány SPP) a ktoré sú financované z Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF) a Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV), a ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013 a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013 [COM(2018)0392 - C8-0248/2018 - 2018/0216(COD)] - Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. Spravodajca: Peter Jahr (A8-0200/2019);

—   Spoločná poľnohospodárska politika: financovanie, riadenie a monitorovanie ***I
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky, ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 1306/2013 [COM(2018)0393 - C8-0247/2018- 2018/0217(COD)] - Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. Spravodajkyňa: Ulrike Müller (A8-0199/2019);

—   Spoločná poľnohospodárska politika – zmena SOT a ďalších nariadení ***I
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1308/2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, nariadenie (EÚ) č. 1151/2012 o systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny, nariadenie (EÚ) č. 251/2014 o vymedzení, opise, obchodnej úprave, označovaní a ochrane zemepisných označení aromatizovaných vínnych výrobkov, nariadenie (EÚ) č. 228/2013 o osobitných opatreniach v oblasti poľnohospodárstva v prospech najvzdialenejších regiónov Únie a nariadenie (EÚ) č. 229/2013 o osobitných opatreniach v oblasti poľnohospodárstva v prospech menších ostrovov v Egejskom mori [COM(2018)0394 - C8-0246/2018 - 2018/0218(COD)] - Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. Spravodajca: Eric Andrieu (A8-0198/2019).

Hlasovať je možné do 14.30 h.

Hlasovanie sa začalo.

Výsledky hlasovania budú oznámené: o 17.00 h.

(Rokovanie bolo prerušené o 13.19 h.)

Posledná úprava: 19. augusta 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia