Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/0218(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

A8-0198/2019

Разисквания :

PV 20/10/2020 - 5
CRE 20/10/2020 - 5
PV 23/11/2021 - 2
CRE 23/11/2021 - 2

Гласувания :

PV 23/10/2020 - 7
PV 23/10/2020 - 11
PV 23/11/2021 - 6

Приети текстове :

P9_TA(2020)0289
P9_TA(2021)0458

Протокол
XML 9k
Петък, 23 октомври 2020 г. - Брюксел

11. Обявяване на резултатите от гласуването

Председателят прочете резултатите от гласуването:

Обща селскостопанска политика - подпомагане за стратегическите планове, които трябва да бъдат изготвени от държавите членки и финансирани от ЕФГЗ и от ЕЗФРСР ***I
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване на правила за подпомагане за стратегическите планове, които трябва да бъдат изготвени от държавите членки по линия на Общата селскостопанска политика (стратегическите планове по ОСП) и финансирани от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) и от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (ЕС) № 1307/2013 на Европейския парламент и на Съвета [COM(2018)0392 - C8-0248/2018 - 2018/0216(COD)] - Комисия по земеделие и развитие на селските райони. Докладчик: Peter Jahr (A8-0200/2019)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

Прието с изменения (P9_TA(2020)0287)
(Резултати от гласуването: приложение “Резултати от гласуването“ от 19, 20, 21, 22 и 23 октомври 2020 г., точка 21)

ИСКАНЕ ЗА ВРЪЩАНЕ В КОМИСИЯ

Одобрява се с ПГ (474 „за“, 189 „против“, 24 въздържали се)

Обща селскостопанска политика: финансиране, управление и мониторинг ***I
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно финансирането, управлението и мониторинга на общата селскостопанска политика и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1306/2013 [COM(2018)0393 - C8-0247/2018- 2018/0217(COD)] - Комисия по земеделие и развитие на селските райони. Докладчик: Ulrike Müller (A8-0199/2019)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

Прието с изменения (P9_TA(2020)0288)
(Резултати от гласуването: приложение “Резултати от гласуването“ от 19, 20, 21, 22 и 23 октомври 2020 г., точка 22)

ИСКАНЕ ЗА ВРЪЩАНЕ В КОМИСИЯ

Одобрява се с ПГ (586 „за“, 79 „против“, 23 въздържали се)

Обща селскостопанска политика - изменение на ООП и други регламенти ***I
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на регламенти (ЕС) № 1308/2013 за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти, (ЕС) № 1151/2012 относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни, (ЕС) № 251/2014 за определяне, описание, представяне, етикетиране и правна закрила на географските указания на ароматизирани лозаро-винарски продукти, (ЕС) № 228/2013 за определяне на специфични мерки за селското стопанство в най-отдалечените региони на Съюза и (ЕС) № 229/2013 за определяне на специфични мерки в областта на селското стопанство по отношение на малките острови в Егейско море [COM(2018)0394 - C8-0246/2018 - 2018/0218(COD)] - Комисия по земеделие и развитие на селските райони. Докладчик: Eric Andrieu (A8-0198/2019)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

Прието с изменения (P9_TA(2020)0289)
(Резултати от гласуването: приложение “Резултати от гласуването“ от 19, 20, 21, 22 и 23 октомври 2020 г., точка 23)

ИСКАНЕ ЗА ВРЪЩАНЕ В КОМИСИЯ

Одобрява се с ПГ (621 „за“, 42 „против“, 24 въздържали се)

Последно осъвременяване: 19 август 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност