Märksõnaregister 
ProtokollHääletusedNimelise hääletuse tulemusedVastuvõetud tekstidIstungi stenogramm
Protokoll - Hääletuste tulemused
XML 959kPDF 421kWORD 168k
Reede, 23. oktoober 2020 - Brüssel
 Lühendite ja sümbolite selgitus

 1. Määruse (EL) nr 168/2013 muutmine seoses L-kategooria seerialõpu sõidukite suhtes COVID-19 pandeemia tõttu võetavate erimeetmetega ***I

 2. Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi vahendite kasutuselevõtmine – taotlus EGF/2020/001 ES/Galicia shipbuilding ancillary sectors

 3. 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve – Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee

 4. 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve – Euroopa Ülemkogu ja nõukogu

 5. Digiteenuste õigusakt: siseturu toimimise täiustamine

 6. Digiteenuste õigusakt ning kaubandus- ja tsiviilõiguse normide kohandamine veebis tegutsevatele äriüksustele

 7. Digiteenuste õigusakt ja põhiõigustega seoses tekkivad probleemid

 8. Tehisintellekti, robootika ja seonduva tehnoloogia eetiliste aspektide raamistik

 9. Tehisintellekti tsiviilvastutuse kord

 10. Intellektuaalomandi õigused tehisintellekti tehnoloogiate arendamisel

 11. Soovitus nõukogule ja komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale alalise struktureeritud koostöö (PESCO) rakendamise ja juhtimise kohta

 12. Raport ELi ja Moldova Vabariigi assotsieerimislepingu rakendamise kohta

 13. Soovitus nõukogule, komisjonile ja komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale suhete kohta Valgevenega

 14. Soovitus komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale ja nõukogule tuumarelva leviku tõkestamise lepingu (NPT) 10. läbivaatamisprotsessi ettevalmistamise ning tuumarelvastuse kontrolli ja tuumadesarmeerimise võimaluste kohta

 15. Euroopa hariduse tulevik COVID-19 kontekstis

 16. Komisjoni kohustused vastastikuse viisavabaduse valdkonnas vastavalt määruse (EL) 2018/1806 artiklile 7

 17. Euroala majanduspoliitika 2020

 18. Euroala tööhõive- ja sotsiaalpoliitika 2020

 19. Raadamine

 20. Sooline võrdõiguslikkus ELi välis- ja julgeolekupoliitikas

 21. Ühine põllumajanduspoliitika – liikmesriikide koostatavate EAGFi ja EAFRD rahastatavate strateegiakavade toetamine ***I

 22. Ühise põllumajanduspoliitika rahastamine, haldamine ja seire ***I

 23. Ühine põllumajanduspoliitika – ÜTK määruse ja muude määruste muutmine ***I