Indekss 
ProtokolsBalsojumiBalsojumi pēc sarakstaPieņemtie tekstiStenogramma
Protokols - Balsošanas rezultāti
XML 964kPDF 463kWORD 169k
Piektdiena, 2020. gada 23. oktobris - Brisele
 Saīsinājumu un simbolu saraksts

 1. Priekšlikums, ar ko, reaģējot uz Covid-19 uzliesmojumu, Regulu (ES) Nr. 168/2013 groza attiecībā uz īpašiem pasākumiem saistībā ar L kategorijas sērijas beigu transportlīdzekļiem ***I

 2. Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana — pieteikums EGF/2020/001 ES/Galisijas kuģubūves palīgnozares — Spānija

 3. ES 2018. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja

 4. ES 2018. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropadome un Padome

 5. Digitālo pakalpojumu tiesību akts: vienotā tirgus darbības uzlabošana

 6. Digitālo pakalpojumu tiesību akts: komerctiesību un civiltiesību noteikumu pielāgošana komercvienībām, kas darbojas tiešsaistē

 7. Digitālo pakalpojumu tiesību akts un ar pamattiesību ievērošanu saistītās problēmas

 8. Mākslīgā intelekta, robotikas un saistīto tehnoloģiju ētisko aspektu satvars

 9. Mākslīgajam intelektam piemērojamais civiltiesiskās atbildības režīms

 10. Intelektuālā īpašuma tiesības saistībā ar mākslīgā intelekta tehnoloģiju attīstību

 11. Ieteikums Padomei un PV/AP par pastāvīgās strukturētās sadarbības (PESCO) īstenošanu un pārvaldību

 12. Ziņojums par ES un Moldovas Republikas asociācijas nolīguma īstenošanu

 13. Ieteikums Padomei, Komisijai un PV/AP par attiecībām ar Baltkrieviju

 14. Ieteikums PV/AP un Padomei attiecībā uz Kodolieroču neizplatīšanas līguma (KNL) 10. pārskatīšanas procesa sagatavošanu, kodolieroču kontroli un kodolatbruņošanās iespējām

 15. Eiropas izglītības nākotne saistībā ar Covid-19

 16. Komisijas pienākumi vīzu savstarpējības jomā atbilstīgi Regulas (ES) 2018/1806 7. pantam

 17. Eurozonas ekonomikas politikas nostādnes 2020. gadā

 18. Eurozonas nodarbinātības un sociālās politikas nostādnes 2020. gadā

 19. Atmežošana

 20. Dzimumu līdztiesība ES ārpolitikā un drošības politikā

 21. Kopējā lauksaimniecības politika — atbalsts stratēģiskajiem plāniem, kuri dalībvalstīm jāizstrādā un kurus finansē no ELGF un ELFLA

 22. Kopējā lauksaimniecības politika: finansēšana, pārvaldība un uzraudzība ***I

 23. Kopējā lauksaimniecības politika — grozījumi TKO regulā un citās regulās ***I