Index 
Protokoll
XML 153kPDF 287kWORD 75k
Onsdagen den 11 november 2020 - Bryssel
1.Återupptagande av sessionen
 2.Öppnande av sammanträdet
 3.Uttalanden av talmannen
 4.Justering av protokoll från föregående sammanträden
 5.Parlamentets sammansättning
 6.Begäran om upphävande av immunitet
 7.Utskottens och delegationernas sammansättning
 8.Val av en vice talman för Europaparlamentet (tillkännagivande av nomineringar)
 9.Förhandlingar före parlamentets första behandling (artikel 71 i arbetsordningen)
 10.Rättelser (artikel 241 i arbetsordningen)
 11.Undertecknande av rättsakter som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (artikel 79 i arbetsordningen)
 12.Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets ståndpunkter och resolutioner
 13.Delegerade akter (artikel 111.2 i arbetsordningen)
 14.Genomförandeåtgärder (artikel 112 i arbetsordningen)
 15.Frågor för muntligt besvarande (inkomna dokument)
 16.Inkomna dokument
 17.Arbetsplan
 18.Den fleråriga budgetramen (inklusive egna medel), rättsstatsmekanismen och Europeiska återhämtningsfonden (debatt)
 19.Omröstning
 20.Den fleråriga budgetramen (inklusive egna medel), rättsstatsmekanismen och Europeiska återhämtningsfonden (fortsättning på debatten)
 21.Resultatet av det amerikanska presidentvalet (debatt)
 22.Terrorismbekämpning och rätten till yttrandefrihet och utbildning (debatt)
 23.Utskottens och delegationernas sammansättning
 24.Återupptagande av sammanträdet
 25.Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2021 – alla avsnitt (debatt)
 26.Tillkännagivande av omröstningsresultat
 27.(fortsättning på debatten)
 28.Röstförklaringar
 29.Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster
 30.Föredragningslista för nästa sammanträde
 31.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA


ORDFÖRANDESKAP: David Maria SASSOLI
Talman

1. Återupptagande av sessionen

Sessionen som hade avbrutits fredagen den 23 oktober 2020 återupptogs.


2. Öppnande av sammanträdet

Sammanträdet öppnades kl. 15.06.


3. Uttalanden av talmannen

Talmannen gjorde ett uttalande om de islamistiska terrorattentat som nyligen hade krävt flera offer i Dresden, Nice och Wien. Han påminde om att dessa attentat är attacker på våra grundläggande värden och att vi alla måste stå enade i kampen mot extremism, våld och hat.

Parlamentet höll en tyst minut för offren.

Talmannen påpekade att åberopanden av ordningsfrågor för närvarande inte var tillåtna under plenarsammanträdena. Detta för att trygga likabehandling mellan de ledamöter som närvarar i kammaren och de som deltar på distans.Talmannen uppmanade ledamöterna att i stället inge sina eventuella åberopanden av ordningsfrågor skriftligen.


4. Justering av protokoll från föregående sammanträden

Protokollen från sammanträdena den 19 oktober 2020, 20 oktober 2020, 21 oktober 2020, 22 oktober 2020 och 23 oktober 2020 justerades.


5. Parlamentets sammansättning

De behöriga rumänska myndigheterna hade meddelat att Clotilde Armand valts till borgmästare i sektor 1 i Bukarest.

Parlamentet konstaterade att detta uppdrag var oförenligt med uppdraget som ledamot av Europaparlamentet, i enlighet med artikel 7.3 i akten om allmänna direkta val av företrädare i Europaparlamentet, och förklarade hennes plats vakant med verkan från och med den 4 november 2020.

De behöriga maltaises myndigheterna hade meddelat att Cyrus Engerer utsetts till ledamot av parlamentet i stället för Miriam Dalli med verkan från och med den 5 november 2020.

Parlamentet noterade att han hade blivit vald.

I enlighet med artikel 3.2 i arbetsordningen skulle Cyrus Engerer, fram till dess att hans behörighet prövats eller beslut fattats beträffande en eventuell tvist, tillträda sitt uppdrag i parlamentet och i dess organ, och ha alla de rättigheter som följer av uppdraget, förutsatt att han avgett en skriftlig förklaring om att han inte innehar något uppdrag som är oförenligt med uppdraget som ledamot av Europaparlamentet.


6. Begäran om upphävande av immunitet

De behöriga grekiska myndigheterna hade översänt en begäran om upphävande av Ioannis Lagos immunitet med ändamålet att verkställa den dom som Atens appellationsdomstol avkunnat den 7 oktober 2020, i vilken Lagos döms till fängelse och böter för att ha lett och tillhört en kriminell organisation och brutit mot den grekiska lagstiftningen om innehav av skjutvapen och om lysraketer och fyrverkeripjäser.

Denna begäran hänvisades i enlighet med artikel 9.1 i arbetsordningen till det ansvariga utskottet (JURI).


7. Utskottens och delegationernas sammansättning

Renew-gruppen hade lämnat följande beslut till talmannen om ändring av utskottens och delegationernas sammansättning:

CULT-utskottet: Monica Semedo i stället för Vlad-Marius Botoş

Detta beslut trädde i kraft innevarande dag.


8. Val av en vice talman för Europaparlamentet (tillkännagivande av nomineringar)

Talmannen angav att parlamentet nästa dag, torsdagen den 12 november 2020, skulle välja en ny första vice talman, som skulle ersätta Mairead McGuinness. Han tillkännagav att han mottagit nomineringen av Roberta Metsola, som lagts fram av PPE-gruppen.

Kandidaten hade meddelat att hon godkänt nomineringen.

Eftersom antalet kandidater inte överskred antalet lediga platser skulle kandidaten i enlighet med artikel 15 i arbetsordningen väljas med acklamation, såvida inte ledamöter eller en eller flera politiska grupper som uppnådde minst det höga tröskelvärdet begärde sluten omröstning.

Tidsfristen för att begära sluten omröstning hade fastställts till innevarande dag, onsdagen den 11 november 2020, kl. 19.00.


9. Förhandlingar före parlamentets första behandling (artikel 71 i arbetsordningen)

Talmannen tillkännagav, i enlighet med artikel 71 i arbetsordningen, ECON/BUDG, ECON- och CULT-utskottens beslut om att inleda interinstitutionella förhandlingar på grundval av följande betänkanden:

—   ECON-utskottet/BUDG: Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en facilitet för återhämtning och resiliens (COM(2020)0408 – C9-0150/2020 – 2020/0104(COD)). Föredragande: Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan och Dragoş Pîslaru (A9-0214/2020),

—   ECON-utskottet: Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 575/2013 vad gäller anpassningar av ramverket för värdepapperisering för att stödja den ekonomiska återhämtningen efter covid-19-pandemin (COM(2020)0283 – C9-0208/2020 – 2020/0156(COD)). Föredragande: Othmar Karas (A9-0213/2020),

—   ECON-utskottet: Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) 2017/2402 om inrättande av ett särskilt ramverk för värdepapperisering och om inrättande av ett särskilt ramverk för enkel, transparent och standardiserad värdepapperisering för att stödja återhämtningen efter covid-19-pandemin (COM(2020)0282 – C9-0207/2020 – (COD)). Föredragande: Paul Tang (A9-0215/2020),

—   CULT-utskottet: Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av beslut nr 445/2014/EU om inrättande av en unionsinsats för evenemanget Europeisk kulturhuvudstad för åren 2020–2033 (COM(2020)0384 – C9-0275/2020 – 2020/0179(COD)). Föredragande: Željana Zovko (A9-0201/2020).

I enlighet med artikel 71.2 i arbetsordningen fick ledamöter eller en eller flera politiska grupper som uppnår minst det medelhöga tröskelvärdet senast midnatt nästa dag, torsdagen den 12 november 2020, skriftligen begära omröstning om besluten att inleda förhandlingar.

Förhandlingarna kan inledas när som helst efter det att denna tidsfrist har löpt ut om det inte har inkommit någon begäran om omröstning i kammaren om beslutet att inleda förhandlingar.


10. Rättelser (artikel 241 i arbetsordningen)

De ansvariga utskotten hade översänt följande rättelser till texter som antagits av Europaparlamentet:

—   Rättelse P8_TA(2019)0377(COR02) till Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/2034 av den 27 november 2019 om tillsyn av värdepappersföretag och om ändring av direktiven 2002/87/EG, 2009/65/EG, 2011/61/EU, 2013/36/EU, 2014/59/EU och 2014/65/EU(EUT L 314, 5.12.2019, s. 64) - (Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 16 april 2019 inför antagandet av ovannämnda förordning P8_TA(2019)0377) - (COM(2017)0791 – C8-0452/2017 – 2017/0358(COD)) - ECON-utskottet,

—   Rättelse P8_TA(2019)0378(COR02) till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2033 av den 27 november 2019 om tillsynskrav för värdepappersföretag och om ändring av förordningarna (EU) No 1093/2010, (EU) nr 575/2013, (EU) nr 600/2014 och (EU) nr 806/2014 (EUT L 314, 5.12.2019, s. 1) - (Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 16 april 2019 inför antagandet av ovannämnda direktiv P8_TA(2019)0378) - (COM(2017)0790 – C8-0453/2017 – 2017/0359(COD)) - ECON-utskottet.

I enlighet med artikel 241.4 i arbetsordningen ska dessa rättelser anses godkända om det inte senast 24 timmar efter tillkännagivandet inkommit en begäran från en politisk grupp eller ledamöter som uppnår minst det låga tröskelvärdet om att rättelsen ska bli föremål för omröstning.


11. Undertecknande av rättsakter som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (artikel 79 i arbetsordningen)

Talmannen meddelade att han tillsammans med rådets ordförande under dagen skulle underteckna följande rättsakter, som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet:

- Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 168/2013 vad gäller särskilda åtgärder för fordon i slutserier i kategori Lmed anledning av covid-19-pandemin (00039/2020/LEX - C9-0353/2020 - 2020/0251(COD)),

- Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) 2018/848 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter vad gäller datumet för tillämpning och vissa andra datum som anges i den förordningen (00034/2020/LEX - C9-0340/2020 - 2020/0231(COD)).


12. Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets ståndpunkter och resolutioner

Kommissionens meddelande om de åtgärder som kommissionen vidtagit till följd av ståndpunkter och resolutioner som parlamentet antog under sammanträdesperioden i september 2020 finns på parlamentets webbplats.


13. Delegerade akter (artikel 111.2 i arbetsordningen)

Följande förslag till delegerade akter hade översänts till parlamentet:

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av bilagorna II och III till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 om tillhandahållande på marknaden och användning av biocidprodukter (C(2020)06771 - 2020/2849(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 26 oktober 2020

hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI, IMCO (artikel 57 i arbetsordningen)

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/256 vad gäller fastställande av en flerårig löpande planering (C(2020)07107 - 2020/2839(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 20 oktober 2020

hänvisat till ansvarigt utskott: EMPL

- Kommissionens delegerade förordning om rättelse av den tjeckiska språkversionen av delegerad förordning (EU) 2015/35 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG om upptagande och utövande av försäkringsverksamhet (Solvens II) (C(2020)07158 - 2020/2848(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 3 månader, från och med mottagandedagen den 23 oktober 2020

hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av delegerad förordning (EU) 2018/1229 om tekniska tillsynsstandarder om avvecklingsdisciplin vad gäller dess ikraftträdande (C(2020)07186 - 2020/2847(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 3 månader, från och med mottagandedagen den 23 oktober 2020

hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av bilaga IV till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/841 vad gäller de referensnivåer för skog som medlemsstaterna ska tillämpa under perioden 2021–2025 (C(2020)07316 - 2020/2854(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 28 oktober 2020

hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av bilaga III till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/848 vad gäller vissa uppgifter som ska anges på märkningen av ekologiska produkter (C(2020)07397 - 2020/2856(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 30 oktober 2020

hänvisat till ansvarigt utskott: AGRI

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 för att ta upp citronsyra som ett verksamt ämne i bilaga I till den förordningen (C(2020)07402 - 2020/2857(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 3 november 2020

hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI, IMCO (artikel 57 i arbetsordningen)

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av delegerad förordning (EU) 2019/2124 vad gäller offentlig kontroll vid gränskontrollstationen där varor lämnar unionen och vissa bestämmelser om transitering och omlastning (C(2020)07418 - 2020/2855(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 29 oktober 2020

hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI, AGRI (artikel 57 i arbetsordningen)

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av delegerade förordningar (EU) nr 532/2014 och (EU) nr 1255/2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 223/2014 om fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt, vad gäller detaljerade minimikrav för revisioner och de uppgifter som ska registreras och lagras (C(2020)07504 - 2020/2859(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 4 november 2020

hänvisat till ansvarigt utskott: EMPL

- Kommisionens delegerade förordning om ändring av delegerad förordning (EU) 2019/1122 vad gäller unionsregistrets funktion enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/841 (C(2020)07549 - 2020/2861(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 6 november 2020

hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

Förslag till delegerade akter för vilka tidsfristen för invändningar har förlängts:

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av delegerad förordning (EU) 2020/3 vad gäller undantaget från den minsta referensstorleken för bevarande för venusmusslor (Venus spp.) i vissa delar av Italiens territorialvatten (C(2020)05342 – 2020/2751(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 21 augusti 2020

Förlängning av tidsfristen för invändningar: ytterligare 2 månader på Europaparlamentets begäran

hänvisat till ansvarigt utskott: PECH

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av bilagorna II och III till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 978/2012 vad gäller Armenien och Vietnam (C(2020)06474 – 2020/2806(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 25 september 2020

Förlängning av tidsfristen för invändningar: ytterligare 2 månader på Europaparlamentets begäran

hänvisat till ansvarigt utskott: INTA


14. Genomförandeåtgärder (artikel 112 i arbetsordningen)

Följande förslag till genomförandeåtgärder, som omfattas av det föreskrivande förfarandet med kontroll, hade översänts till parlamentet:

- Kommissionens förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/46/EG vad gäller nikotinamidribosidklorid och magnesiumcitratmalat som används vid tillverkning av kosttillskott och vad gäller de måttenheter som används för koppar (D069174/02 - 2020/2860(RPS) - tidsfrist: 5 februari 2021)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI,

- Kommissionens förordning om ändring av förordning (EG) nr 1126/2008 om antagande av vissa internationella redovisningsstandarder i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 vad gäller International Financial Reporting Standard (IAS) 39 samt International Financial Reporting Standard IFRS 4, IFRS 7, IFRS 9 och IFRS 16 (D069602/01 - 2020/2851(RPS) - tidsfrist: 28 januari 2021)
hänvisat till ansvarigt utskott: ECON
rådgivande utskott: JURI.


15. Frågor för muntligt besvarande (inkomna dokument)

Följande fråga för muntligt besvarande med debatt hade förts upp på föredragningslistan (artikel 136 i arbetsordningen):

—   O-000065/2020 från Juan Fernando López Aguilar, för LIBE-utskottet, till kommissionen: Covid-19-åtgärdernas effekter på demokratin, rättsstatsprincipen och de grundläggande rättigheterna (B9-0023/2020).


16. Inkomna dokument

Följande dokument hade inkommit:

1) från andra institutioner

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om införande av screening av tredjelandsmedborgare vid de yttre gränserna och om ändring av förordningarna (EG) nr 767/2008, (EU) 2017/2226, (EU) 2018/1240 och (EU) 2019/817 (COM(2020)0612 - C9-0307/2020 - 2020/0278(COD))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

LIBE

rådgivande utskott:

AFET, BUDG

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om hantering av krissituationer och force majeure-situationer på migrations- och asylområdet (COM(2020)0613 - C9-0308/2020 – 2020/0277(COD))

Talmannen skulle, i enlighet med artiklarna 145.1 och 146.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om detta förslag

hänvisat till

ansvarigt utskott:

LIBE

rådgivande utskott:

AFET, BUDG

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om asyl- och migrationshantering och om ändring av rådets direktiv 2003/109/EG och förslaget till förordning (EU) XXX/XXX [Asyl- och migrationsfonden] (COM(2020)0610 - C9-0309/2020 - 2020/0279(COD))

Talmannen skulle, i enlighet med artiklarna 145.1 och 146.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om detta förslag

hänvisat till

ansvarigt utskott:

LIBE

rådgivande utskott:

AFET, BUDG, EMPL, JURI

- Ändrat förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om upprättande av ett gemensamt förfarande för internationellt skydd i unionen och om upphävande av direktiv 2013/32/EU (COM(2020)0611 - C9-0312/2020 - 2016/0224(COD))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

LIBE

rådgivande utskott:

AFET, EMPL

- Ändrat förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Eurodac för jämförelse av biometriska uppgifter för en effektiv tillämpning av förordning (EU) XXX/XXX [förordningen om asyl- och migrationshantering] och förordning (EU) XXX/XXX [vidarebosättningsförordningen], för identifiering av tredjelandsmedborgare eller statslösa personer som vistas olagligt och för när medlemsstaternas brottsbekämpande myndigheter och Europol begär jämförelser med Eurodacuppgifter för brottsbekämpande ändamål, samt om ändring av förordningarna (EU) 2018/1240 och (EU) 2019/818 (COM(2020)0614 - C9-0313/2020 - 2016/0132(COD))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

LIBE

rådgivande utskott:

AFET, BUDG, JURI (artikel 110 i arbetsordningen)

- Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om ett allmänt miljöhandlingsprogram för unionen till 2030 (COM(2020)0652 - C9-0329/2020 - 2020/0300(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artiklarna 145.1 och 146.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

rådgivande utskott:

BUDG, ITRE, TRAN, AGRI, PECH

- Förslag till rådets förordning om bildande av det gemensamma företaget för ett europeiskt högpresterande datorsystem (COM(2020)0569 - C9-0335/2020 - 2020/0260(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ITRE

rådgivande utskott:

BUDG

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett fångstdokumentationsprogram för blåfenad tonfisk (Thunnus thynnus) och om upphävande av rådets förordning (EU) nr 640/2010 (COM(2020)0670 - C9-0336/2020 - 2020/0302(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artikel 145.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott:

PECH

- Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om tillräckliga minimilöner i Europeiska unionen (COM(2020)0682 - C9-0337/2020 - 2020/0310(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artiklarna 145.1 och 146.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott:

EMPL

rådgivande utskott:

FEMM

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en miljö med en enda kontaktpunkt för tullen i EU och om ändring av förordning (EU) nr 952/2013 (COM(2020)0673 - C9-0338/2020 - 2020/0306(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artikel 145.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott:

IMCO

rådgivande utskott:

INTA, BUDG

- Förslag till ändringsbudget nr 9 till Europeiska unionens allmänna budget 2020 som åtföljer förslaget om mobilisering av Europeiska unionens solidaritetsfond till förmån för Kroatien och Polen med anledning av naturkatastrofer och om förskott till Kroatien, Tyskland, Grekland, Ungern, Irland, Portugal och Spanien med anledning av en folkhälsokris – Rådets ståndpunkt av den 30 oktober 2020 (12522/2020 - C9-0341/2020 - 2020/0297(BUD))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

BUDG

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 428/2009 genom att bevilja unionens generella exporttillstånd för export av vissa produkter med dubbla användningsområden från unionen till Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland (COM(2020)0692 - C9-0345/2020 - 2020/0313(COD))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

INTA

rådgivande utskott:

AFET

- Partiell förnyelse av revisionsrättens ledamöter - kandidat PL (12496/2020 - C9-0350/2020 - 2020/0806(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

CONT

- Rådets beslut om ingående av ändringarna av överenskommelsen om samarbete vid bekämpning av förorening av Nordsjön genom olja och andra skadliga ämnen (Bonnavtalet) vad gäller utvidgning av det avtalets tillämpningsområde och Konungariket Spaniens anslutning till det avtalet (11487/2020 - C9-0351/2020 - 2020/0205(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

rådgivande utskott:

TRAN

- Förslag till rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 2006/112/EG vad gäller tillfälliga åtgärder avseende mervärdesskatt på covid-19-vacciner och medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik av covid-19 föranledda av covid-19- pandemin (COM(2020)0688 - C9-0352/2020 - 2020/0311(CNS))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ECON

rådgivande utskott:

IMCO

2) från parlamentets utskott

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett instrument för tekniskt stöd (COM(2020)0409 - C9-0148/2020 - 2020/0103(COD)) - utskottet BUDG - utskottet ECON - Föredragande: Alexandra Geese - Föredragande: Dragoș Pîslaru (A9-0173/2020)

- *** Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående av protokollet om genomförande av avtalet om partnerskap för hållbart fiske mellan Europeiska unionen och Republiken Senegal (13484/2019 - C9-0178/2019 - 2019/0226(NLE)) - utskottet PECH - Föredragande: Izaskun Bilbao Barandica (A9-0180/2020)

- Betänkande med ett förslag till resolution som inte avser lagstiftning om utkastet till rådets beslut om ingående av protokollet om genomförande av avtalet om partnerskap för hållbart fiske mellan Europeiska unionen och Republiken Senegal (2019/0226M(NLE)) - utskottet PECH - Föredragande: Izaskun Bilbao Barandica (A9-0182/2020)

- Betänkande med ett förslag till resolution som inte avser lagstiftning om utkastet till rådets beslut om ingående av partnerskapsavtalet om hållbart fiske och dess genomförandeprotokoll (2020–2026) mellan Europeiska unionen och Republiken Seychellerna (2020/0002M(NLE)) - utskottet PECH - Föredragande: Caroline Roose (A9-0184/2020)

- *** Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av partnerskapsavtalet om hållbart fiske mellan Europeiska unionen och Republiken Seychellerna och dess genomförandeprotokoll (2020–2026) (05243/2020 - C9-0073/2020 - 2020/0002(NLE)) - utskottet PECH - Föredragande: Caroline Roose (A9-0185/2020)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 182/2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter (COM(2017)0085 - C8-0034/2017 - 2017/0035(COD)) - utskottet JURI - Föredragande: József Szájer (A9-0187/2020)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om ett Europaår för järnvägen (2021) (COM(2020)0078 - C9-0076/2020 - 2020/0035(COD)) - utskottet TRAN - Föredragande: Anna Deparnay-Grunenberg (A9-0191/2020)

- Betänkande om ändringar av arbetsordningen för att säkerställa parlamentets funktion under extraordinära omständigheter (2020/2098(REG)) - utskottet AFCO - Föredragande: Gabriele Bischoff (A9-0194/2020)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om lånefaciliteten för den offentliga sektorn inom mekanismen för en rättvis omställning (COM(2020)0453 - C9-0153/2020 - 2020/0100(COD)) - utskottet BUDG - utskottet ECON - Föredragande: Johan Van Overtveldt - Föredragande: Henrike Hahn (A9-0195/2020)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett program för unionens åtgärder på hälsoområdet för perioden 2021–2027 och om upphävande av förordning (EU) nr 282/2014 (programmet EU för hälsa) (COM(2020)0405 - C9-0152/2020 - 2020/0102(COD)) - utskottet ENVI - Föredragande: Cristian-Silviu Buşoi (A9-0196/2020)

- Betänkande om en ny industristrategi för EU (2020/2076(INI)) - utskottet ITRE - Föredragande: Carlo Calenda (A9-0197/2020)

- Betänkande om investeringsplanen för ett hållbart Europa – finansieringen av den gröna given (2020/2058(INI)) - utskottet BUDG - utskottet ECON - Föredragande: Siegfried Mureşan - Föredragande: Paul Tang (A9-0198/2020)

- *** Rekommendation om förslaget till rådets beslut om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Folkrepubliken Kinas regering om samarbete kring och skydd av geografiska beteckningar (08359/2020 - C9-0298/2020 - 2020/0089(NLE)) - utskottet INTA - Föredragande: Iuliu Winkler (A9-0199/2020)

- * Betänkande om förslaget till rådets direktiv om ändring av direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt vad gäller identifiering av beskattningsbara personer i Nordirland (COM(2020)0360 - C9-0279/2020 - 2020/0165(CNS)) - utskottet ECON - Föredragande: Irene Tinagli (A9-0200/2020)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av beslut nr 445/2014/EU om inrättande av en unionsinsats för evenemanget Europeisk kulturhuvudstad för åren 2020–2033 (COM(2020)0384 - C9-0275/2020 - 2020/0179(COD)) - utskottet CULT - Föredragande: Željana Zovko (A9-0201/2020)

- Betänkande med ett förslag till resolution som inte avser lagstiftning om förslaget till rådets beslut om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Folkrepubliken Kinas regering om samarbete kring och skydd av geografiska beteckningar (2020/0089M(NLE)) - utskottet INTA - Föredragande: Iuliu Winkler (A9-0202/2020)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av InvestEU-programmet (COM(2020)0403 - C9-0158/2020 - 2020/0108(COD)) - utskottet BUDG - utskottet ECON - Föredragande: José Manuel Fernandes - Föredragande: Irene Tinagli (A9-0203/2020)

- Betänkande om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2021 (11072/1/2020 - C9-0314/2020 - 2020/1998(BUD)) - utskottet BUDG - Föredragande: Pierre Larrouturou, Olivier Chastel (A9-0206/2020)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2014/65/EU vad gäller informationskrav, produktstyrning och positionslimiter för att stödja återhämtningen efter covid-19-pandemin (COM(2020)0280 - C9-0210/2020 - 2020/0152(COD)) - utskottet ECON - Föredragande: Markus Ferber (A9-0208/2020)


17. Arbetsplan

Det slutgiltiga förslaget till föredragningslista för sammanträdesperioderna november I 2020 (PE 659.871/PDOJ) hade delats ut. Följande ändringar hade föreslagits:

Efter samråd med de politiska grupperna föreslog talmannen följande ändringar (artikel 158 i arbetsordningen):

Onsdag

Rådets och kommissionens uttalanden om den fleråriga budgetramen (inklusive egna medel), rättsstatsmekanismen och Europeiska återhämtningsfonden skulle läggas till som första punkt på eftermiddagens föredragningslista.

De två debatterna om uttalandena av vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik om

— kampen mot straffrihet för brott mot journalister runt om i världen (punkt 33 i det slutliga förslaget till föredragningslista),

— de geopolitiska konsekvenserna av Abrahamavtalen i Mellanöstern (punkt 34 i det slutliga förslaget till föredragningslista),

skulle skjutas upp till sammanträdesperioden november II 2020.

Debatten om Siegfried Mureşan och Paul Tang betänkande (A9-0198/2020) om investeringsplanen för ett hållbart Europa – finansieringen av den gröna given (pnkt 25 i det slutliga förslaget till föredragningslista) skulle flyttas och placeras som sista punkt på föredragningslistan för torsdagsförmiddagen.

Sammanträdet skulle förlängas till kl. 22.30.

Torsdag

Följande rekommandationer och betänkanden om vilka det planerats en gemensam debatt om partnerskapsavtalen om fiske med Senegal och Seychellerna skulle inlemmas direkt i omröstningarna:

— Izaskun Bilbao Barandica rekommendation om partnerskapsavtalet om fiske mellan EU och Senegal: genomförande av avtalet, protokoll (A9-0180/2020) (point 17 du PDOJ),

— le rapport de Izaskun Bilbao Barandica sur l’Partnerskapsavtalet om fiske mellan EU och Senegal: genomförande av avtalet, protokoll (resolution) (A9-0182/2020) (punkt 16 i det slutliga förslaget till föredragningslista),

— Caroline Rooses rekommendatoin om partnerskapsavtalet om hållbart fiske mellan EU och Seychellerna samt dess genomförandeprotokoll (2020–2026) (A9-0185/2020) (punkt 13 i det slutliga förslaget till föredragningslista),

— Caroline Rooses betänkande om partnerskapsavtalet om hållbart fiske mellan EU och Seychellerna samt dess genomförandeprotokoll (2020–2026) (resolution) (A9-0184/2020) (punkt 14 i det slutliga förslaget till föredragningslista).

Följande rekommandationer och betänkanden om vilka det planerats en gemensam debatt om avtalet mellan Europeiska unionen och Folkrepubliken Kinas regering skulle inlemmas direkt i omröstningarna:

— Iuliu Winklers rekommendation om avtal mellan EU och Kina: samarbete kring och skydd av geografiska beteckningar (A9-0199/2020) (punkt 30 i det slutliga förslaget till föredragningslista),

— Iuliu Winklers betänkande om avtal mellan EU och Kina: samarbete kring och skydd av geografiska beteckningar (resolution) (A9-0202/2020) (punkt 39 i det slutliga förslaget till föredragningslista).

Tidsspannet 15.00–16.30 ströks således.

Dessutom skulle följande punkter inlemmas direkt i omröstningarna:

— José Manuel Fernandes och Irene Tinaglis betänkande om inrättande av InvestEU-programmet (A9-0203/2020),

— Invändning enligt artikel 112: Genetiskt modifierad majs MON 87427 × MON 89034 × MIR162 × NK603 och genetiskt modifierad majs som kombinerar två eller tre av de enskilda transformationshändelserna MON 87427, MON 89034, MIR162 och NK603 (B9-0346/2020),

— Invändning enligt artikel 112: Genetiskt modifierad sojaböna SYHT0H2 (SYN-ØØØH2-5) (B9-0349/2020),

— Invändning enligt artikel 112: Genetiskt modifierad majs MON 87427 × MON 87460 × MON 89034 × MIR162 × NK603 och genetiskt modifierad majs som kombinerar två, tre eller fyra av de enskilda tranformationshändelserna MON 87427, MON 87460, MON 89034, MIR162 och NK603 (B9-0347/2020).

Talmannen meddelade slutligen att omröstningarna hade fördelats över de olika omröstningsomgångarna beroende på antalet ändringsförslag. Information om fördelningen av omröstningarna över de olika omröstningsomgångarna skulle tillgängliggöras på parlamentets webbplats under rubriken ”Prioriterad information och prioriterade handlingar”. Fördelningen av omröstningarna kunde fortfarande komma att ändras beroende på det slutliga antalet ändringsförslag och antalet begäranden om delade och särskilda omröstningar.

Parlamentet godkände dessa ändringar.

Talare: Markus Ferber, om det faktum att hans betänkande om marknader för finansiella instrument (A9-0208/2020) inte förts upp på föredragningslistan, sedan om sammanträdesperiodens organisation. (Talmannen gjorde förtydliganden.)

Arbetsplanen var därmed fastställd.


18. Den fleråriga budgetramen (inklusive egna medel), rättsstatsmekanismen och Europeiska återhämtningsfonden (debatt)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Den fleråriga budgetramen (inklusive egna medel), rättsstatsmekanismen och Europeiska återhämtningsfonden (2020/2858(RSP))

Johannes Hahn (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande.

Talare: Jan Olbrycht för PPE-gruppen, och Iratxe García Pérez för S&D-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Rainer WIELAND
Vice talman

Talare: Dacian Cioloş för Renew-gruppen, Jean-Lin Lacapelle för ID-gruppen, Philippe Lamberts för Verts/ALE-gruppen, Johan Van Overtveldt för ECR-gruppen, Dimitrios Papadimoulis för GUE/NGL-gruppen, Fabio Massimo Castaldo, grupplös, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Valérie Hayer, Rasmus Andresen, Roberts Zīle, Younous Omarjee, Siegfried Mureşan, Margarida Marques, Moritz Körner, Jordi Solé, Bogdan Rzońca, José Gusmão, Petri Sarvamaa, Simona Bonafè, Katalin Cseh, David Cormand, Derk Jan Eppink, Sira Rego, Esther de Lange, Kati Piri, Guy Verhofstadt och Terry Reintke.

(Fortsättning på debatten: punkt 20 i protokollet av den 11.11.2020)


ORDFÖRANDESKAP: Pedro SILVA PEREIRA
Vice talman

19. Omröstning

Parlamentet röstade genom en enda omröstning per ärende om följande:

—   Införande av särskilda handelsåtgärder för länder och territorier som deltar i eller är knutna till Europeiska unionens stabiliserings- och associeringsprocess ***I
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 1215/2009 om införande av särskilda handelsåtgärder för länder och territorier som deltar i eller är knutna till Europeiska unionens stabiliserings- och associeringsprocess [COM(2020)0135 - C9-0099/2020 - 2020/0051(COD)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: Emmanuel Maurel (A9-0175/2020),

—   Invändning enligt artikel 112: Genetiskt modifierad majs MON 87427 × MON 89034 × MIR162 × NK603 och genetiskt modifierad majs som kombinerar två eller tre av de enskilda transformationshändelserna MON 87427, MON 89034, MIR162 och NK603
Resolutionsförslag ingivet i enlighet med artikel 112.2 och 112.3 i arbetsordningen, om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av genetiskt modifierad majs MON 87427 × MON 89034 × MIR162 × NK603 och genetiskt modifierad majs som kombinerar två eller tre av de enskilda tranformationshändelserna MON 87427, MON 89034, MIR162 och NK603, och om upphävande av kommissionens genomförandebeslut (EU) 2018/1111 i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 (D068777/01 - 2020/2836(RSP)) (B9-0346/2020) - ENVI-utskottet. Ansvariga ledamöter: Tilly Metz, Günther Sidl, Anja Hazekamp, Eleonora Evi och Sirpa Pietikäinen,

—   Invändning enligt artikel 112: Genetiskt modifierad sojaböna SYHT0H2 (SYN-ØØØH2-5)
Resolutionsförslag ingivet i enlighet med artikel 112.2 och 112.3 i arbetsordningen, om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade sojabönan SYHT0H2 (SYN-ØØØH2-5) i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 (D068779/01 - 2020/2838(RSP)) (B9-0349/2020) - ENVI-utskottet. Ansvariga ledamöter: Tilly Metz, Günther Sidl, Anja Hazekamp, Eleonora Evi och Sirpa Pietikäinen,

—   Invändning enligt artikel 112: Genetiskt modifierad majs MON 87427 × MON 87460 × MON 89034 × MIR162 × NK603 och genetiskt modifierad majs som kombinerar två, tre eller fyra av de enskilda tranformationshändelserna MON 87427, MON 87460, MON 89034, MIR162 och NK603
Resolutionsförslag ingivet i enlighet med artikel 112.2 och 112.3 i arbetsordningen, om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av genetiskt modifierad majs MON 87427 × MON 87460 × MON 89034 × MIR162 × NK603 och genetiskt modifierad majs som kombinerar två, tre eller fyra av de enskilda tranformationshändelserna MON 87427, MON 87460, MON 89034, MIR162 och NK603 i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 (D068778/01 - 2020/2837(RSP)) (B9-0347/2020) - ENVI-utskottet. Ansvariga ledamöter: Tilly Metz, Günther Sidl, Anja Hazekamp, Eleonora Evi och Sirpa Pietikäinen,

—   Partnerskapsavtalet om fiske mellan EU och Senegal: genomförande av avtalet, protokoll ***
Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående av protokollet om genomförande av avtalet om partnerskap för hållbart fiske mellan Europeiska unionen och Republiken Senegal [13484/2019 - C9-0178/2019 - 2019/0226(NLE)] - Fiskeriutskottet. Föredragande: Izaskun Bilbao Barandica (A9-0180/2020),

—   Partnerskapsavtalet om fiske mellan EU och Senegal: genomförande av avtalet, protokoll (resolution)
Europaparlamentets förslag till resolution som inte avser lagstiftning om utkastet till rådets beslut om ingående av protokollet om genomförande av avtalet om partnerskap för hållbart fiske mellan Europeiska unionen och Republiken Senegal [2019/0226M(NLE)] - Fiskeriutskottet. Föredragande: Izaskun Bilbao Barandica (A9-0182/2020),

—   Partnerskapsavtalet om hållbart fiske mellan EU och och Seychellerna samt dess genomförandeprotokoll (2020–2026) ***
Betänkande om utkastet till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av partnerskapsavtalet om hållbart fiske mellan Europeiska unionen och Republiken Seychellerna och dess genomförandeprotokoll (2020–2026) [05243/2020 - C9-0073/2020 - 2020/0002(NLE)] - Fiskeriutskottet. Föredragande: Caroline Roose (A9-0185/2020),

—   Avtal mellan EU och Kina: samarbete kring och skydd av geografiska beteckningar ***
Rekommendation om förslaget till rådets beslut om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Folkrepubliken Kinas regering om samarbete kring och skydd av geografiska beteckningar [08359/2020 - C9-0298/2020 - 2020/0089(NLE)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: Iuliu Winkler (A9-0199/2020),

—   Avtal mellan EU och Kina: samarbete kring och skydd av geografiska beteckningar (resolution)
Betänkande med ett förslag till resolution som inte avser lagstiftning om förslaget till rådets beslut om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Folkrepubliken Kinas regering om samarbete kring och skydd av geografiska beteckningar [2020/0089M(NLE)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: Iuliu Winkler (A9-0202/2020),

—   Gemensamt system för mervärdesskatt: identifiering av beskattningsbara personer i Nordirland *
Betänkande om förslaget till rådets direktiv om ändring av direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt vad gäller identifiering av beskattningsbara personer i Nordirland [COM(2020)0360 - C9-0279/2020 - 2020/0165(CNS)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Irene Tinagli (A9-0200/2020),

—   Införandet av kapacitetsbegränsningar för östlig torsk i Östersjön, datainsamling och kontrollåtgärder i Östersjön samt definitivt upphörande för fiskeflottor som fiskar efter östlig torsk i Östersjön ***I
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) 2016/1139 vad gäller införandet av kapacitetsbegränsningar för östlig torsk i Östersjön, datainsamling och kontrollåtgärder i Östersjön, och av förordning (EU) nr 508/2014 vad gäller definitivt upphörande för fiskeflottor som fiskar efter östlig torsk i Östersjön [COM(2019)0564 - C9-0161/2019 - 2019/0246(COD)] - Fiskeriutskottet. Föredragande: Niclas Herbst (A9-0093/2020),

—   Utökat samarbete mellan de offentliga arbetsförmedlingarna ***I
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av beslut nr 573/2014/EU om ett utökat samarbete mellan de offentliga arbetsförmedlingarna [COM(2019)0620 - C9-0117/2019 - 2019/0188(COD)] - Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Föredragande: Manuel Pizarro (A9-0128/2020).

Omröstningen skulle pågå fram till kl. 18.15.

Omröstningen genomfördes.

Omröstningsresultaten skulle tillkännages kl. 21.00.


20. Den fleråriga budgetramen (inklusive egna medel), rättsstatsmekanismen och Europeiska återhämtningsfonden (fortsättning på debatten)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Den fleråriga budgetramen (inklusive egna medel), rättsstatsmekanismen och Europeiska återhämtningsfonden (2020/2858(RSP))

(Början på debatten: punkt 18 i protokollet av den 11.11.2020)

Talare: Jessica Stegrud, Esteban González Pons, Elisabetta Gualmini, Sophia in 't Veld, Daniel Freund, Jessica Stegrud, Eugen Jurzyca, Markus Ferber, Katarina Barley, Sandro Gozi, Ernest Urtasun, Angel Dzhambazki, Ramona Strugariu, Eero Heinäluoma, Daniel Caspary, Alexandra Geese, Patryk Jaki, Kris Peeters, Juan Fernando López Aguilar, Charles Goerens, Sylwia Spurek, Niclas Herbst, Leszek Miller, Marie Toussaint, Andreas Schwab, Kathleen Van Brempt, Tonino Picula, Udo Bullmann, Victor Negrescu, Brando Benifei, Csaba Molnár, Marc Angel och Petar Vitanov.

Talare: Johannes Hahn (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.


21. Resultatet av det amerikanska presidentvalet (debatt)

Resultatet av det amerikanska presidentvalet

Talare: Josep Borrell Fontelles (vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik).

Talare: Michael Gahler för PPE-gruppen, Kati Piri för S&D-gruppen, Hilde Vautmans för Renew-gruppen, Mara Bizzotto för ID-gruppen, Ska Keller för Verts/ALE-gruppen, Angel Dzhambazki för ECR-gruppen, Martin Schirdewan för GUE/NGL-gruppen, och Fabio Massimo Castaldo, grupplös.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


22. Terrorismbekämpning och rätten till yttrandefrihet och utbildning (debatt)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Terrorismbekämpning och rätten till yttrandefrihet och utbildning (2020/2841(RSP))

Ylva Johansson (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande.

ORDFÖRANDESKAP: Fabio Massimo CASTALDO
Vice talman

Talare: Manfred Weber för PPE-gruppen, Iratxe García Pérez för S&D-gruppen, Maite Pagazaurtundúa för Renew-gruppen, Nicolas Bay för ID-gruppen, Salima Yenbou för Verts/ALE-gruppen, Nicola Procaccini för ECR-gruppen, Manon Aubry för GUE/NGL-gruppen, och Laura Ferrara, grupplös.

Talare: Ylva Johansson.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


23. Utskottens och delegationernas sammansättning

S&D-gruppen hade lämnat följande beslut till talmannen om ändring av utskottens och delegationernas sammansättning:

Delegationen för förbindelserna med Bosnien och Hercegovina samt Kosovo: Andreas Schieder

Detta beslut trädde i kraft innevarande dag.

(Sammanträdet avbröts kl. 19.25.)


ORDFÖRANDESKAP: Katarina BARLEY
Vice talman

24. Återupptagande av sammanträdet

Sammanträdet återupptogs kl. 19.56.


25. Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2021 – alla avsnitt (debatt)

Betänkande om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2021 [11072/1/2020 - C9-0314/2020 - 2020/1998(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Pierre Larrouturou och Olivier Chastel (A9-0206/2020)

Pierre Larrouturou och Olivier Chastel redogjorde för betänkandet.

Talare: Johannes Hahn (ledamot av kommissionen).

Talare: Nikos Androulakis (föredragande av yttrande från utskottet AFET), Charles Goerens (föredragande av yttrande från utskottet DEVE), Margarida Marques (föredragande av yttrande från utskottet ECON), Cristian-Silviu Buşoi (föredragande av yttrande från utskottet ITRE), Leszek Miller (föredragande av yttrande från utskottet IMCO), Markus Ferber (föredragande av yttrande från utskottet TRAN), Younous Omarjee (föredragande av yttrande från utskottet REGI), Martin Hlaváček (föredragande av yttrande från utskottet PECH), Romeo Franz (föredragande av yttrande från utskottet CULT), Antonio Tajani (föredragande av yttrande från utskottet AFCO) och Robert Biedroń (föredragande av yttrande från utskottet FEMM).

ORDFÖRANDESKAP: Othmar KARAS
Vice talman

Talare: Angelika Winzig för PPE-gruppen, Nils Ušakovs för S&D-gruppen, Valérie Hayer för Renew-gruppen, Joachim Kuhs för ID-gruppen, David Cormand för Verts/ALE-gruppen, Bogdan Rzońca för ECR-gruppen, Dimitrios Papadimoulis för GUE/NGL-gruppen, Ivan Vilibor Sinčić, grupplös, José Manuel Fernandes och Carmen Avram.

(Fortsättning på debatten: punkt 27 i protokollet av den 11.11.2020)


26. Tillkännagivande av omröstningsresultat

Talmannen läste upp omröstningsresultaten:

Införande av särskilda handelsåtgärder för länder och territorier som deltar i eller är knutna till Europeiska unionens stabiliserings- och associeringsprocess ***I
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 1215/2009 om införande av särskilda handelsåtgärder för länder och territorier som deltar i eller är knutna till Europeiska unionens stabiliserings- och associeringsprocess [COM(2020)0135 - C9-0099/2020 - 2020/0051(COD)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: Emmanuel Maurel (A9-0175/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG samt ÄNDRINGSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P9_TA(2020)0290)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" för den 11, 12 och 13 november 2020, punkt 1)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.

Invändning enligt artikel 112: Genetiskt modifierad majs MON 87427 × MON 89034 × MIR162 × NK603 och genetiskt modifierad majs som kombinerar två eller tre av de enskilda transformationshändelserna MON 87427, MON 89034, MIR162 och NK603
Resolutionsförslag B9-0346/2020

(enkel majoritet erfordrades)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2020)0291)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" för den 11, 12 och 13 november 2020, punkt 2)

Invändning enligt artikel 112: Genetiskt modifierad sojaböna SYHT0H2 (SYN-ØØØH2-5)
Resolutionsförslag B9-0349/2020

(enkel majoritet erfordrades)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2020)0292)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" för den 11, 12 och 13 november 2020, punkt 3)

Invändning enligt artikel 112: Genetiskt modifierad majs MON 87427 × MON 87460 × MON 89034 × MIR162 × NK603 och genetiskt modifierad majs som kombinerar två, tre eller fyra av de enskilda tranformationshändelserna MON 87427, MON 87460, MON 89034, MIR162 och NK603
Resolutionsförslag B9-0347/2020

(enkel majoritet erfordrades)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2020)0293)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" för den 11, 12 och 13 november 2020, punkt 4)

Partnerskapsavtalet om fiske mellan EU och Senegal: genomförande av avtalet, protokoll ***
Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående av protokollet om genomförande av avtalet om partnerskap för hållbart fiske mellan Europeiska unionen och Republiken Senegal [13484/2019 - C9-0178/2019 - 2019/0226(NLE)] - Fiskeriutskottet. Föredragande: Izaskun Bilbao Barandica (A9-0180/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

UTKAST TILL RÅDETS BESLUT

Godkändes (P9_TA(2020)0294)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" för den 11, 12 och 13 november 2020, punkt 5)

Parlamentet godkände att protokollet ingås.

Partnerskapsavtalet om fiske mellan EU och Senegal: genomförande av avtalet, protokoll (resolution)
Europaparlamentets förslag till resolution som inte avser lagstiftning om utkastet till rådets beslut om ingående av protokollet om genomförande av avtalet om partnerskap för hållbart fiske mellan Europeiska unionen och Republiken Senegal [2019/0226M(NLE)] - Fiskeriutskottet. Föredragande: Izaskun Bilbao Barandica (A9-0182/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P9_TA(2020)0295)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" för den 11, 12 och 13 november 2020, punkt 6)

Partnerskapsavtalet om hållbart fiske mellan EU och och Seychellerna samt dess genomförandeprotokoll (2020–2026) ***
Betänkande om utkastet till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av partnerskapsavtalet om hållbart fiske mellan Europeiska unionen och Republiken Seychellerna och dess genomförandeprotokoll (2020–2026) [05243/2020 - C9-0073/2020 - 2020/0002(NLE)] - Fiskeriutskottet. Föredragande: Caroline Roose (A9-0185/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

UTKAST TILL RÅDETS BESLUT

Godkändes (P9_TA(2020)0296)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" för den 11, 12 och 13 november 2020, punkt 7)

Parlamentet godkände att avtalet och protokollet ingås.

Avtal mellan EU och Kina: samarbete kring och skydd av geografiska beteckningar ***
Rekommendation om förslaget till rådets beslut om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Folkrepubliken Kinas regering om samarbete kring och skydd av geografiska beteckningar [08359/2020 - C9-0298/2020 - 2020/0089(NLE)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: Iuliu Winkler (A9-0199/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

UTKAST TILL RÅDETS BESLUT

Godkändes (P9_TA(2020)0297)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" för den 11, 12 och 13 november 2020, punkt 8)

Parlamentet godkände att avtalet ingås.

Avtal mellan EU och Kina: samarbete kring och skydd av geografiska beteckningar (resolution)
Betänkande med ett förslag till resolution som inte avser lagstiftning om förslaget till rådets beslut om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Folkrepubliken Kinas regering om samarbete kring och skydd av geografiska beteckningar [2020/0089M(NLE)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: Iuliu Winkler (A9-0202/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P9_TA(2020)0298)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" för den 11, 12 och 13 november 2020, punkt 9)

Gemensamt system för mervärdesskatt: identifiering av beskattningsbara personer i Nordirland *
Betänkande om förslaget till rådets direktiv om ändring av direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt vad gäller identifiering av beskattningsbara personer i Nordirland [COM(2020)0360 - C9-0279/2020 - 2020/0165(CNS)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Irene Tinagli (A9-0200/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Godkändes genom en enda omröstning (P9_TA(2020)0299)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" för den 11, 12 och 13 november 2020, punkt 10)

Införandet av kapacitetsbegränsningar för östlig torsk i Östersjön, datainsamling och kontrollåtgärder i Östersjön samt definitivt upphörande för fiskeflottor som fiskar efter östlig torsk i Östersjön ***I
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) 2016/1139 vad gäller införandet av kapacitetsbegränsningar för östlig torsk i Östersjön, datainsamling och kontrollåtgärder i Östersjön, och av förordning (EU) nr 508/2014 vad gäller definitivt upphörande för fiskeflottor som fiskar efter östlig torsk i Östersjön [COM(2019)0564 - C9-0161/2019 - 2019/0246(COD)] - Fiskeriutskottet. Föredragande: Niclas Herbst (A9-0093/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE

Antogs (P9_TA(2020)0300)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" för den 11, 12 och 13 november 2020, punkt 11)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.

Utökat samarbete mellan de offentliga arbetsförmedlingarna ***I
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av beslut nr 573/2014/EU om ett utökat samarbete mellan de offentliga arbetsförmedlingarna [COM(2019)0620 - C9-0117/2019 - 2019/0188(COD)] - Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Föredragande: Manuel Pizarro (A9-0128/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE

Antogs (P9_TA(2020)0301)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" för den 11, 12 och 13 november 2020, punkt 12)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.


27. (fortsättning på debatten)

Betänkande om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2021 [11072/1/2020 - C9-0314/2020 - 2020/1998(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Pierre Larrouturou och Olivier Chastel (A9-0206/2020)

(Början på debatten: punkt 25 i protokollet av den 11.11.2020)

Talare: Maxette Pirbakas, Eugen Jurzyca, Sandra Pereira, Tamás Deutsch, Mónica Silvana González, Roman Haider, Pernille Weiss, Eero Heinäluoma och Angelo Ciocca.

Talare: Johannes Hahn (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 11 i protokollet av den 12.11.2020 (ändringsförslag), punkt 19 i protokollet av den 12.11.2020 (slutomröstning).


28. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 194 i arbetsordningen återfinns på ledamöternas sidor på parlamentets webbplats.

Undantagsvis accepteras skriftliga röstförklaringar på högst 400 ord.


29. Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster

Rättelserna och avsiktsförklaringarna till avgivna röster återfinns i dokumentet ”Resultat av omröstningar med namnupprop”, som bifogas sammanträdesprotokollet och finns på parlamentets webbplats. De anges endast i informationssyfte och påverkar inte det omröstningsresultat som tillkännagivits i kammaren.

Dokumentet uppdateras regelbundet under högst två veckor efter sammanträdesperioden.

Därefter slutförs förteckningen över rättelser och avsiktsförklaringar för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.


30. Föredragningslista för nästa sammanträde

Föredragningslistan för nästa sammanträde fastställdes ("Föredragningslista" PE 659.871/OJJE).


31. Avslutande av sammanträdet

Sammanträdet avslutades kl. 21.30.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

Generalsekreterare

Talman


NÄRVAROLISTA

Eftersom den aktuella sammanträdesperioden hölls på distans på grund av covid-19-pandemin fanns det ingen närvarolista för ledamöterna att underteckna.

På grund av covid-19-pandemin hade det inrättats ett system för distansomröstning (se presidiets beslut av den 20 mars 2020 om komplettering av presidiets beslut av den 3 maj 2004 om anvisningar för omröstningar). Namnen på de ledamöter som deltog i omröstningen finns i sammanträdesprotokollets bilaga ”Resultat av omröstningar med namnupprop” på parlamentets webbplats.

Senaste uppdatering: 19 augusti 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy