Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2020/0102(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A9-0196/2020

Ingivna texter :

A9-0196/2020

Debatter :

PV 12/11/2020 - 5
CRE 12/11/2020 - 5
PV 09/03/2021 - 5
CRE 09/03/2021 - 5

Omröstningar :

PV 12/11/2020 - 19
PV 13/11/2020 - 7
PV 09/03/2021 - 17

Antagna texter :

P9_TA(2020)0304
P9_TA(2021)0069

Protokoll
XML 5k
Torsdagen den 12 november 2020 - Bryssel

5. Program för unionens åtgärder på hälsoområdet för perioden 2021–2027 (programmet EU för hälsa) (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett program för unionens åtgärder på hälsoområdet för perioden 2021–2027 och om upphävande av förordning (EU) nr 282/2014 (programmet EU för hälsa) [COM(2020)0405 - C9-0152/2020 - 2020/0102(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Cristian-Silviu Buşoi (A9-0196/2020)

Cristian-Silviu Buşoi redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Stella Kyriakides (ledamot av kommissionen).

Talare: Nicolae Ştefănuță (föredragande av yttrande från utskottet BUDG), Chrysoula Zacharopoulou (föredragande av yttrande från utskottet FEMM), Peter Liese för PPE-gruppen, Sara Cerdas för S&D-gruppen, Véronique Trillet-Lenoir för Renew-gruppen, Silvia Sardone för ID-gruppen, Michèle Rivasi för Verts/ALE-gruppen, Kateřina Konečná för GUE/NGL-gruppen, Dorien Rookmaker, grupplös, Edina Tóth, Jytte Guteland, Frédérique Ries, Jordan Bardella, Jutta Paulus, João Ferreira och Antoni Comín i Oliveres.

ORDFÖRANDESKAP: Othmar KARAS
Vice talman

Talare: Radan Kanev, István Ujhelyi, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Maria da Graça Carvalho, César Luena och Łukasz Kohut.

Talare: Stella Kyriakides.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 19 i protokollet av den 12.11.2020 (ändringsförslag), punkt 7 i protokollet av den 13.11.2020 (slutomröstning).

Senaste uppdatering: 20 augusti 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy