Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
XML 3k
Πέμπτη 12 Νοεμβρίου 2020 - Βρυξέλλες

6. Διαφάνεια της αγοράς εμβολίων κατά της νόσου COVID-19, καθώς και της πρόσβασης σε αυτά (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Δήλωση της Επιτροπής: Διαφάνεια της αγοράς εμβολίων κατά της νόσου COVID-19, καθώς και της πρόσβασης σε αυτά (2020/2843(RSP))

Η Στέλλα Κυριακίδου (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Peter Liese, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Jytte Guteland, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Véronique Trillet-Lenoir, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Joëlle Mélin, εξ ονόματος της Ομάδας ID, Tilly Metz, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Helmut Geuking, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Marc Botenga, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Tomislav Sokol, Sara Cerdas, Pascal Canfin, Simona Baldassarre, Michèle Rivasi, Marisa Matias, Seán Kelly, Javi López, Margrete Auken, Angelika Niebler, Romana Jerković και Jutta Paulus.

Παρεμβαίνει η Στέλλα Κυριακίδου.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Katarina BARLEY
Αντιπρόεδρος

Η συζήτηση περατώνεται.

Τελευταία ενημέρωση: 20 Αυγούστου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου