Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2020/2058(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A9-0198/2020

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A9-0198/2020

Συζήτηση :

PV 12/11/2020 - 8
CRE 12/11/2020 - 8

Ψηφοφορία :

PV 12/11/2020 - 19
PV 13/11/2020 - 7

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2020)0305

Συνοπτικά πρακτικά
XML 6k
Πέμπτη 12 Νοεμβρίου 2020 - Βρυξέλλες

8. Επενδυτικό Σχέδιο «Βιώσιμη Ευρώπη» – Τρόποι χρηματοδότησης της Πράσινης Συμφωνίας (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με το Επενδυτικό Σχέδιο «Βιώσιμη Ευρώπη» – Τρόποι χρηματοδότησης της Πράσινης Συμφωνίας [2020/2058(INI)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Συνεισηγητές: Siegfried Mureşan και Paul Tang (A9-0198/2020)

Οι Siegfried Mureşan και Paul Tang παρουσιάζουν την έκθεση.

Παρεμβαίνει ο Πέτρος Κόκκαλης (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής ENVI).

Παρεμβαίνει ο Valdis Dombrovskis (Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Caroline Nagtegaal (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής TRAN), Salvatore De Meo (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής AGRI), Romeo Franz (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής CULT), Markus Ferber, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Pierre Larrouturou, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Fabienne Keller, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Joachim Kuhs, εξ ονόματος της Ομάδας ID, Ernest Urtasun, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Bogdan Rzońca, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Manon Aubry, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, José Manuel Fernandes, Jonás Fernández, Gilles Boyer, Roman Haider, Rasmus Andresen, Zbigniew Kuźmiuk, Jessica Polfjärd, Maria Arena, Martin Hojsík, Henrike Hahn, Anna Zalewska, Isabel Benjumea Benjumea, Margarida Marques, Ondřej Kovařík, Elżbieta Kruk, Othmar Karas, Aurore Lalucq, Jessica Stegrud, Markus Pieper, Robert Biedroń, Hermann Tertsch και Μαρία Σπυράκη.

Παρεμβαίνει ο Valdis Dombrovskis.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 19 των Συνοπτικών Πρακτικών της 12.11.2020 (τροπολογίες)˙ σημείο 7 των Συνοπτικών Πρακτικών της 13.11.2020 (τελική ψηφοφορία).

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 12.54.)

Τελευταία ενημέρωση: 20 Αυγούστου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου